Global Home
streda, 26. marca 2014
Médiá

Technológia Green Sense® Concrete je teraz dostupná aj na európskom trhu

  • Zvýšenie ekonomickej výkonnosti a energetickej účinnosti budov
  • Technológia podporuje vlastníkov a výrobcov betónu pri získaní certifikácie udržateľnosti ich budov
  • Prvý referenčný projekt v Európe

Bratislava, 26. marca 2014 – Spoločnosť BASF teraz ponúka svoju technológiu Green Sense® Concrete pre výrobu a spracovanie betónu s účinným využívaním zdrojov aj v Európe. Green Sense Concrete predstavuje balíček služieb spoločnosti BASF, ktorý pomáha výrobcom zlepšiť pracovné vlastnosti betónu, ako je odolnosť, pevnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Balíček sa skladá z troch zložiek: optimalizácia návrhu betónovej zmesi odborníkmi spoločnosti BASF, použitie hyperplastifikátorov od spoločnosti BASF (napr. MasterGlenium®) a analýza ekologickej účinnosti betónovej zmesi. Analýza slúži k zaisteniu ekonomických a ekologických kritérií výkonnosti v porovnaní s tradičnými návrhmi betónových zmesí.

Napríklad pri výstavbe nového Svetového obchodného centra v New Yorku technológia Green Sense Concrete ušetrila v porovnaní s tradičným návrhom betónovej zmesi približne 15 800 ton ekvivalentu CO2 a približne 25 400 megawatt hodín energie. Spoločnosť BASF týmto spôsobom ponúka riešenie takých problémov v stavebníctve, ako je vysoký podiel spotreby primárnej energie, či vysoký podiel skleníkových plynov a emisie jemných prachových častíc.

Referenčný projekt v Európe
Technológia Green Sense Concrete bola v Európe použitá po prvýkrát pri výstavbe novej kancelárskej budovy spoločnosti BASF v Ludwigshafene v Nemecku, ktorej dokončenie sa plánuje v roku 2015. Sedemposchodová budova má celkovú plochu cca 35 000 m2 a poskytne viac ako 1 400 ďalších kancelárskych pracovísk. Spoločnosť BASF sa usiluje o získanie zlatého certifikátu Nemeckej rady pre udržateľné budovy (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB). Aby ho spoločnosť získala, musí celá budova počas výstavby, počas doby životnosti i pri jej demontáži spĺňať prísne normy. Systém DGNB zohľadňuje všetky dôležité aspekty trvalo udržateľnej výstavby v priebehu celého životného cyklu budovy. Proces certifikácie zahŕňa šesť oblastí – ekológiu, ekonomiku, sociálno-kultúrne a funkčné aspekty, technickú kvalitu, procesy a miesto stavby, pričom rovnaký význam je prisudzovaný tak ekonomickým aspektom trvalo udržateľnej výstavby, ako ekologickým kritériám.

Pri liati základovej dosky novej kancelárskej budovy bolo spracovaného približne 2 100 m3 betónu. Návrh zmesi bol optimalizovaný pomocou analýzy ekologickej účinnosti. „Vyladili sme naše prísady do betónu so surovinami, ktoré výrobca betónu používa, vďaka čomu sme v porovnaní s konvenčným návrhom betónovej zmesi dosiahli úsporu okolo 30 percent ekvivalentu CO2,“ hovorí Dr. Sven Asmus, ktorý v spoločnosti BASF celosvetovo zodpovedá za prísady do betónu.

Ďalším významným prínosom optimalizovanej betónovej zmesi je podstatné zníženie hluku na stavenisku, ktorý je s výstavbou spojený. Vzhľadom na to, že prísady MasterMatrix® a MasterGlenium® zaisťujú vysokú tekutosť a samozahusťovacie vlastnosti betónové zmesi, bolo možné z veľkej časti upustiť od zahusťovania betónu vibráciami. Vďaka tomu sú miestni obyvatelia a pracovníci na stavenisku vystavení hluku v omnoho menšej miere ako v minulosti. Toto vylepšenie návrhu zmesi preto podľa akreditovaných audítorov DGNB významne prispeje k zamýšľanej certifikácii dokončenej stavby.

Transparentnosť a dokumentácia pomocou Life Cycle Analyzer (Analyzátor životného cyklu)
V procese certifikácie hrajú dôležitú úlohu tiež prehľadná dokumentácia a transparentnosť celého procesu výstavby. A presne k tomu možno použiť nástroj Life Cycle Analyzer spoločnosti BASF. Špeciálny softvér umožňuje výrobcom betónu a prevádzkovateľom významne zvýšiť účinnosť procesov, znížiť spotrebu energie a zlepšiť výber materiálov a kvality.

Kombinácia trhového know-how, schopnosti výskumu a odborného poradenstva robia z technológie Green Sense Concrete spoločnosti BASF prepracovaný a v teréne osvedčený koncept pre trvalo udržateľnú výstavbu.

O divízii Stavebné hmoty
Divízia Stavebné hmoty spoločnosti BASF ponúka pokročilé chemické riešenia pre novú výstavbu, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb. Naše komplexné portfólio zahŕňa prísady do betónu, cementové prímesi, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné systémy, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, škárovacie hmoty pre profesionálne použitie, podlahové systémy pre profesionálne použitie, systémy na upevnenie dlaždíc, systémy na kontrolu rozpínania a riešenia ochrany dreva.

Globálnu komunitu stavebných odborníkov z divízie Stavebné hmoty tvorí 6 400 zamestnancov. Aby sme mohli vyriešiť konkrétne stavebné úlohy našich zákazníkov od prvotného konceptu až po dokončenie projektu, kombinujeme know-how získané z našich odborných znalostí naprieč všetkými oblasťami i regiónmi a čerpáme taktiež zo skúseností získaných v nespočetných stavebných projektoch po celom svete. Využívame globálne technológie BASF i rozsiahle vedomosti o miestnych potrebách v oblasti stavebníctva, aby sme vytvárali inovácie, ktoré pomôžu našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľnú výstavbu.

Divízia Stavebné hmoty má výrobné závody a predajné centra vo viac ako 60 krajinách a v roku 2012 dosiahla tržby vo výške asi 2,3 miliardy eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 26. marca 2014