Global Home
streda, 7. mája 2014
Médiá

Dobrý začiatok roku v oblasti obchodu s chemikáliami, obchod s ropou a zemným plynom značne poklesol

  • Tržby vo výške 19,5 miliárd eur (pokles o 1 %)
  • EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek vo výške 2,1 miliárd eur (pokles o 3 %)
  • Silný rast objemu predaja, negatívny vplyv meny
  • Výhľad na rok 2014 sa potvrdil: v stále náročnom prostredí je očakávaný mierny nárast EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek
  • Spoločnosť BASF vyhodnocuje najväčšiu investíciu do jediného podniku v Spojených štátoch

„Mali sme dobrý začiatok roku v chemickom odvetví a v segmente Agricultural Solutions. Predali sme viac, čo vykompenzovalo negatívny vplyv  pomerne slabého amerického dolára a mien rozvíjajúcich sa trhov na tržby, “ povedal predseda predstavenstva výkonných riaditeľov, Dr. Kurt Bock, na výročnej schôdzi akcionárov spoločnosti BASF SE v Kongresovom centre Rosengarten v Mannheime. Tržby však významne poklesli v segmente Oil & Gas. Tržby skupiny BASF zaznamenali úroveň 19,5 miliárd eur, čo predstavuje pokles celkovo o 1 %.

Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek tvorili 2,1 miliardy eur, o 3 % menej v porovnaní s prvým štvrťrokom 2013. Kým sa výnosy v segmentoch Performance Products a Functional Materials & Solutions značne zlepšili, príspevok segmentu Oil & Gas výrazne poklesol.

V prvom kvartáli roku 2014 zahrňoval EBIT v mimoriadnych položkách celkom 109 miliónov eur. To je možné z veľkej časti pripísať mimoriadnym príjmom z odpredaja akcií v ropných a plynových poliach v britskej oblasti Severného mora, ktoré spoločnosť BASF neprevádzkuje. EBIT tak medziročne vzrástol o 80 miliónov eur na hodnotu 2,2 miliardy eur. EBITDA vzrástol o 96 miliónov eur na hodnotu 3,0 miliárd eur. Finančný výsledok poklesol o 57 miliónov eur na mínus 183 miliónov eur.

Zisk pred započítaním daní a minoritných úrokov sa medziročne zlepšil o 23 miliónov eur na 2,1 miliárd eur. Čistý zisk narástol o 31 miliónov eur na hodnotu 1,5 miliárd eur. Výnos na akciu v Q1 2014 tvoril 1,61 eur, v rovnakom období minulého roka to bolo 1,57 eur.

Výhľad pre rok 2014 potvrdený
Očakávania spoločnosti ohľadom svetového hospodárskeho prostredia v roku 2014 zostávajú nezmenené:

  • rast hrubého domáceho produktu: 2,8 %
  • rast priemyselnej výroby: 3,7 %
  • rast chemickej výroby: 4,4 %
  • priemerný výmenný kurz eura voči doláru: 1,30 dolára za euro
  • priemerná cena ropy za tento rok: 110 dolárov za barel

Dr. Kurt Bock k tomu dodáva: „Pre rok 2014 očakávame trochu rýchlejší rast svetovej ekonomiky ako v roku 2013. V trhovom prostredí, ktoré je stále nestabilné a veľmi náročné, očakávame dobré výsledky. Preto stojíme za svojim výhľadom pre rok 2014, a to aj napriek nepriaznivému vývoju meny. Očakávame mierny nárast hodnoty EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek, a to najmä vďaka výrazne vyššiemu príspevku segmentov Performance Products a Functional Materials & Solutions.“ Vzhľadom na odpredaj odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovanie plynu, ktoré je naplánované v polovici roka 2014, tržby asi mierne poklesnú. EBIT sa pravdepodobne výrazne navýši. K tomu by mali významne prispieť mimoriadne výnosy plynúce z plánovaného odpredaja odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovaním plynu.

Vyhodnocovanie investície v Spojených štátoch
Spoločnosť BASF vyhodnocuje investíciu do výroby metán–propylén na americkom pobeží Mexického zálivu. „Výroba propylénu by nám umožnila využiť nízku cenu plynu vďaka výrobe bridlicového plynu, výrazne zlepšiť našu nákladovú situáciu a zlepšiť našu spätnú integráciu do Spojených štátov,“ hovorí Bock. To by k dnešnému dňu bola najväčšia investícia spoločnosti BASF do jediného závodu. Propylén je jedna z najdôležitejších základných chemikálií v petrochemickom priemysle a používa sa pri výrobe širokého radu chemických látok s vyššou hodnotou. Podrobnosti tejto potenciálnej investície sa v súčasnej dobe vyhodnocujú.

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch za prvý štvrťrok
Tržby v segmente Chemicals odpovedajú úrovni prvého kvartálu predchádzajúceho roku. Nižšie ceny a nepriaznivý vplyv menového kurzu kompenzovali zvýšené objemy predaja. Objem predaja vzrástol najmä v dôsledku silnejšieho dopytu v divízii Intermediates, ako aj v dôsledku vyšších objemov v divízii Petrochemicals, najmä v Severnej Amerike. Zisky mierne poklesli, predovšetkým v dôsledku tlaku na maržu.

Tržby v segmente Performance Products dosiahli úroveň z rovnakého obdobia 2013, a to aj napriek negatívnemu vplyvu meny a mierne nižším predajným cenám. To bolo spôsobené vyššími objemami predajov. Prísne riadenie fixných nákladov prispelo k značnému zvýšeniu výnosov.

V segmente Functional Materials & Solutions boli tržby mierne vyššie vďaka zvýšeným objemom predaja, predovšetkým vďaka silnému dopytu z automobilového priemyslu. Negatívny vplyv meny znížil rast tržieb. V divízii Construction Chemicals tržby v dôsledku zmien v portfóliu taktiež jemne poklesli. Zisky značne prevyšovali úroveň prvého kvartálu roku 2013. K tomu prispeli všetky divízie.

V segmente Agricultural Solutions tržby výrazne vzrástli. To spôsobil najmä silný štart na severnej pologuli. Negatívny vplyv meny viac než vykompenzovali zvýšené objemy predaja a ceny. Zisky vďaka týmto vyšším objemom a cenám mierne vzrástli.

Tržby v segmente Oil & Gas boli výrazne nižšie než v prvom kvartáli predchádzajúceho roka. V dôsledku miernej zimy v Európe bol objem predaja v obchodnom sektore Natural Gas Trading medziročne významne nízky. Napriek nižším cenám surovej ropy a chýbajúcim predajom z pobrežnej produkcie v Líbyi, zostala úroveň tržieb v obchodnom sektore Exploration & Production stabilná. To zapríčinili najmä dodatočné predaje z Nórska. Tlak na maržu a nižší objem predaja v oblasti obchodovania so zemným plynom, ako aj menšie príspevky z Líbye viedli v tomto segmente k značnému poklesu výnosov.

Tržby v segmente Other v porovnaní s Q1 2013 zaznamenali mierny nárast. Tento nárast bol výsledkom najmä vyšších objemov predaja v oblasti obchodu so surovinami. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek však výrazne poklesol. Významnú úlohu tu zohrali kurzové straty a vplyv hodnotenia pre dlhodobé motivačné programy. Zatiaľ kým v prvom kvartáli roku 2013 boli rezervy obrátené, pozitívny vývoj akcií spoločnosti BASF v prvom štvrťroku 2014 viedol k výdajom na zvýšenie rezerv.

Obchodný vývoj v jednotlivých regiónoch za prvý štvrťrok
Tržby spoločností so sídlom v Európe medziročne poklesli o 3 %. Za to sú zodpovedné výrazne nižšie úrovne tržieb v segmente Oil & Gas. Nadpriemerné teploty v zimných mesiacoch viedli v obchodnom sektore Natural Gas Trading k poklesu tržieb, čo súviselo najmä s objemom predaja  a cenami. Na druhej strane, poveternostné podmienky boli priaznivé v oblasti produktov na ochranu rastlín. Tržby v segmente Agricultural Solutions značne vzrástli. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek poklesol o 19 miliónov eur na 1,5 miliárd eur, a to v dôsledku výrazne nižšieho príspevku segmentu Oil & Gas.

Severnej Amerike rástli tržby vďaka významne vyšším objemom predaja, došlo k nárastu o 9 % pri vyjadrení v amerických dolároch, resp. 5 % v eurách. Objem predaja prudko vzrástol najmä v divízii Petrochemicals and Catalysts. Rast tržieb v tomto regióne znížil vplyv meny a taktiež nižšie ceny. Zisk na úrovni 491 miliónov eur prekonal hodnotu z rovnakého obdobia minulého roka o 37 miliónov eur, a to najmä vďaka vyššiemu príspevku divízie Petrochemicals a segmentu Agricultural Solutions.

Tržby v regióne Ázia a Pacifik vzrástli o 7 % v miestnej mene, resp. o 1 % v eurách. Objemy predaja sa navýšili vo všetkých segmentoch. Negatívny vplyv meny a klesajúce ceny oslabili rast tržieb. Zisk na úrovni 174 miliónov eur bol o 71 miliónov eur nižší v porovnaní s Q1 2013. Z veľkej časti to spôsobil výrazne nižší príspevok segmentu Chemicals a kurzové straty najmä  v segmente Other. Naproti tomu segment Functional Materials & Solutions bol schopný výnosy výrazne zvýšiť.

Tržby v Južnej Amerike, Afrike a Strednom východe zaznamenali nárast o 10 % pri vyjadrení v miestnej mene, no pokles o 10 % pri vyjadrení v eurách. Vyššie ceny a lepšie objemy predaja boli schopné veľmi negatívny vplyv meny čiastočne kompenzovať. V segmente Agricultural Solutions tržby výrazne klesli. Rozvoj predaja tu veľmi zaťažuje negatívny vplyv meny a klesajúce objemy predaja a  predajné ceny. Napriek výrazne vyššiemu príspevku segmentu Oil & Gas v Argentíne tvorili zisky 17 miliónov eur, čo je o 21 miliónov eur menej v porovnaní s úrovňou prvého štvrťroka predchádzajúceho roka. To spôsobili kurzové straty zaznamenané v segmente Other.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 7. mája 2014