Global Home
streda, 30. júla 2014
Médiá

Spoločnosť BASF vďaka vyšším objemom predaja výrazne zvyšuje svoj zisk v druhom kvartáli

 • Druhý štvrťrok 2014:
  • Tržby na úrovni 18,5 miliárd eur (nárast o 1 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 2,1 miliárd eur (nárast o 12 %)
  • Značný nárast zisku v oblasti chemických látok a v segmente Oil & Gas
  • Zisk v segmente Agricultural Solutions je vplyvom meny podstatne nižší ako v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka
 • Výhľad na rok 2014 sa potvrdil: i v stále náročnom prostredí je očakávaný mierny nárast EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek

Ludwigshafen, Nemecko – Obchodovanie spoločnosti BASF sa v druhom štvrťroku 2014 vyvíjalo pozitívne. Tržby vo výške 18,5 miliárd eur vzrástli o 1 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. „Tento nárast je z veľkej časti výsledkom vyšších objemov predaja v oblasti chemických látok, ktorá zahŕňa segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions, a taktiež v segmente Oil & Gas,“ uviedol Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE, na polročnej telefonickej konferencii. Síce predajné ceny mierne poklesli, opatrenia portfólia zvýšili tržby o 1 %. Pretrvávajúce negatívne vplyvy meny (mínus 4 %) a značný pokles tržieb v segmente Other utlmili rast tržieb celej skupiny BASF.

Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 2,1 miliardy eur prekonali výnosy druhého kvartálu roku 2013 o 221 mil. eur. V oblasti chemických látok a v segmente Oil & Gas sa zisk významne navýšil. V segmentoch Agricultural Solutions a Other však zisk značne poklesol. „Devalvácia takmer všetkých hlavných svetových mien voči euru negatívne ovplyvnila zisky zhruba o 200 miliónov eur v porovnaní s druhým štvrťrokom predchádzajúceho roka,“ vysvetlil Kurt Bock.

EBIT v porovnaní s druhým kvartálom 2013 vzrástol o 246 miliónov eur na 2,0 miliardy eur. Čistý príjem zaznamenal nárast o 142 miliónov eur na 1,3 miliardy eur. Zisk na akciu tvoril v druhom kvartáli tohto roka 1,41 euro, za rovnaké obdobie roku 2013 to bolo 1,26 euro. Po odpočítaní mimoriadnych  položiek a amortizácie nehmotného majetku vzrástol zisk na akciu na 1,54 euro (2Q roku 2013: 1,40 euro).

Ďalšie zavádzanie stratégie „We create chemistry“
„V uplynulých mesiacoch sme pokračovali s realizáciou našej stratégie ‘We create chemistry‘ („My tvoríme chémiu“). Investovali sme do atraktívnych oblastí podnikania a na trhu sme uspeli s našimi inováciami. Okrem toho sme optimalizovali podniky a zvýšili našu efektivitu,“ povedal Kurt Bock. Len pred pár dňami spoločnosť BASF slávnostne otvorila nový závod na výrobu mobilných katalyzátorov emisií v poľskom meste Środa Śląska neďaleko Vroclavi. Spoločnosť taktiež zvyšuje investície do oblasti plastov a plastových prekurzorov v Ázii. Reštrukturalizácia segmentu Performance Products je na dobrej ceste. V rámci reštrukturalizačných opatrení bude v tomto segmente do konca roka 2017 zredukovaných viac ako 2 000 miest. Od roku 2017 očakáva spoločnosť BASF zvýšenie ročných ziskov o približne 500 miliónov eur. Jednorazové náklady sú 250 až 300 miliónov eur.

Výhľad na rok 2014
V roku 2014 spoločnosť BASF očakáva slabší rast svetového hospodárstva, v porovnaní s predpokladom spred šiestich mesiacov. Oslabené hlavné meny predstavujú ďalšie zaťaženie. Spoločnosť preto znížila niektoré svoje očakávania ohľadne svetovej ekonomiky v roku 2014 (predchádzajúce prognózy sú uvedené v zátvorke):

 • rast hrubého domáceho produktu: 2,5 % (2,8 %),
 • rast priemyselnej výroby: 3,7 %,
 • rast chemickej výroby: 4,4 %,
 • priemerný výmenný kurz 1,35 dolára za euro (1,30 dolára za euro),
 • priemerná cena ropy je 110 dolárov za barel.

Kurt Bock k tomu dodáva: „Očakávané mierne oživenie rastu svetového hospodárstva a kľúčových priemyselných odvetví má v roku 2014 na naše podnikanie pozitívny vplyv. Napriek ešte viac nepriaznivému vývoju meny a zvýšeným politickým rizikám však pevne stojíme za svojím výhľadom na rok 2014. Našim cieľom je zvýšiť objemy predaja, a to bez ohľadu na akvizície a odpredaje.“ Vzhľadom na odpredaj odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovaním plynu sa budú tržby v porovnaní s rokom 2013 pravdepodobne mierne znižovať a naďalej sa budú prejavovať negatívne vplyvy meny. Spoločnosť BASF očakáva mierny rast hodnoty EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, najmä v dôsledku výrazne vyšších príspevkov zo segmentov Performance Products a Functional Materials & Solutions. EBIT sa pravdepodobne značne zvýši. Významný prínos tu bude predstavovať zvláštny príjem odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovaním plynu a taktiež z odpredaja podielu spoločnosti BASF v spoločnom podniku Styrolution.

Na jeseň 2014 spoločnosť očakáva ukončenie výmeny aktív s Gazpromom, ktorá bola dohodnutá v decembri 2013 – so spätnou finančnou účinnosťou od 1. apríla 2013. Transakcia obsahuje odpredaj odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovanie plynu. „Komplexný právny proces unbundling, zahŕňajúci založenie nových spoločností v Rusku, Holandsku a Nemecku, trvá dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo,“ vysvetľoval Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF.

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch za druhý kvartál
V segmente Chemicals vzrástli tržby v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013 o 3 %. Objem predaja sa zvýšil vo všetkých divíziách, pričom silný rast predaja bol zaznamenaný najmä v divízii Petrochemicals v Severnej Amerike. Rast tržieb znížili nižšie predajné ceny a negatívne vplyvy meny. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek prekonal úroveň druhého kvartálu predchádzajúceho roka o 75 miliónov eur a zvýšil sa na 570 miliónov eur, a to najmä v dôsledku vyšších marží v divízii Petrochemicals.

Tržby v segmente Performance Products poklesli v dôsledku negatívneho vplyvu meny o 3 %. Objemy predaja mierne vzrástli vďaka stabilným cenám. Nárast objemov predaja bol zaznamenaný najmä v oblasti Ázie a Pacifiku. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vzrástol o 41 miliónov eur na 435 miliónov eur. Ide najmä o dôsledok nižších fixných nákladov a čiastočne kvôli reštrukturalizačným opatreniam.

Tržby v segmente Functional Materials & Solutions odpovedajú úrovni druhého štvrťroku 2013. Objemy predaja výrazne vzrástli – predovšetkým v divízii Catalysts. Rozvoj predaja je sťažený negatívnymi vplyvmi meny. V divízii Construction Chemicals tržby v dôsledku zmien v portfóliu výrazne poklesli. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástol o 63 miliónov eur na 356 miliónov eur. Dôvodom boli hlavne vyššie objemy predaja a znížené fixné náklady.

V segmente Agricultural Solutions poklesli tržby v porovnaní s druhým kvartálom roku 2013 o 4 %. To spôsobili negatívne vplyvy meny. Predajné ceny by mohli byť zvýšené vo všetkých regiónoch. Objemy zostali stabilné. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 433 miliónov eur bol v dôsledku negatívnych vplyvov meny a vyšším výdavkom na výskum o 52 miliónov eur nižší ako v druhom kvartáli predchádzajúceho roka.

Tržby v segmente Oil & Gas prekročili úroveň druhého kvartálu 2013 o 13 %. Objemy predaja prudko vzrástli – predovšetkým v obchodnom sektore Exploration & Production. K rastu tržieb prispeli taktiež aktivity v Nórsku získané zo Statoil. Výrazne nižšie ceny plynu utlmili rozvoj predaja v obchodnom sektore Natural Gas Trading. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástol následkom vyšších objemov predaja o 205 miliónov eur na 587 miliónov eur.

Tržby za 2Q 2014 v segmente Other klesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 20 %. To bolo spôsobené najmä nižším predajom surovín a nižšou dostupnosťou zariadení. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesol o 111 miliónov eur na mínus 328 miliónov eur. K tomuto vývoju prispeli taktiež značné menové straty.

Obchodný vývoj v jednotlivých regiónoch za druhý kvartál
Tržby spoločností so sídlom v Európe vzrástli v druhom štvrťroku o 1 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013. Vyššie objemy predaja v segmentoch Chemicals, Functional Materials & Solutions a najmä Oil & Gas dokázali viac než vykompenzovať nižšie ceny a negatívne vplyvy meny. V segmente Other tržby výrazne poklesli. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa navýšil o 273 miliónov eur na 1,3 miliárd eur, a to predovšetkým vďaka výrazne vyššiemu príspevku z oblasti chemických látok a segmentu Oil & Gas.

Tržby v Severnej Amerike vzrástli o 10 % pri vyjadrení v amerických dolároch, o 4 % pri vyjadrení v eurách. Tento nárast možno z veľkej časti pripísať výrazne vyšším objemom predaja najmä v segmentoch Chemicals a Functional Materials & Solutions. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 466 miliónov eur bol o 19 miliónov eur nižší ako v rovnakom kvartáli roku 2013. Kým zisky v segmentoch Chemicals a Functional Materials & Solutions podstatne rástli, zisky v segmentoch Performance Products, Agricultural Solutions a taktiež  Other poklesli.

Tržby v Ázii a Pacifiku vzrástli o 1 % pri vyjadrení v miestnej mene, ale pri vyjadrení v eurách klesli o 5 % – v dôsledku negatívneho vplyvu meny a mierne klesajúcich predajných cien. V segmente Chemicals tržby výrazne poklesli. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesol o 24 miliónov eur na 172 miliónov eur. K tomu prispeli podstatne nižšie zisky v segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions.

Tržby v Južnej Amerike, Afrike a Strednom východe vzrástli o 6 % pri vyjadrení v miestnej mene, ale pri vyjadrení v eurách poklesli o 7 %. Objemy predaja mierne poklesli. Zvýšené ceny dokázali kompenzovať vysoké negatívne vplyvy meny len čiastočne. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesol o 9 miliónov eur na 68 miliónov eur, a to predovšetkým vďaka segmentu Oil & Gas.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

 

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 30. júla 2014