Global Home
štvrtok, 30. októbra 2014
Médiá

Spoločnosť BASF napriek klesajúcemu dopytu zvyšuje obrat a zisk v treťom štvrťroku 2014

 • Tržby na úrovni 18,3 miliardy eur (navýšenie o 3 %)
 • EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek na úrovni 1,8 miliardy eur (nárast o 9 %)
 • Segmenty Chemicals a Oil & Gas zaznamenali zisky
 • Zisk v segmente Agricultural Solutions sa prepadol
 • Výhľad na rok 2014: Spoločnosť BASF sa v náročnom prostredí naďalej usiluje o mierne navýšenie EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek

Bratislava – 30. október 2014 – Tržby skupiny BASF sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zvýšili o 3 % a dosiahli úroveň 18,3 miliardy eur. Tento vývoj spôsobil najmä prudký nárast objemu predaja v obchodnom odvetví so zemným plynom Natural Gas Trading. Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek sa navýšili o 150 miliónov eur na asi 1,8 miliardy eur. K tomuto vývoju prispeli najmä segmenty Chemicals a Oil & Gas, spoločne so segmentom Others. Nárast utlmil značný pokles zisku v segmente Agricultural Solutions.

„Hospodárske prostredie zostalo v treťom kvartáli roku 2014 naďalej náročné. Geopolitické napätie a zvyšujúca sa neistota ohľadne globálneho ekonomického vývoja výrazne zmiernili dopyt po chemických výrobkoch. Napriek tomu skupina BASF zvýšila svoje tržby a zisky v treťom štvrťroku 2014,” povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE.

EBIT v porovnaní s 3Q predchádzajúceho roka vzrástol o 128 miliónov eur na 1,8 miliardy eur. Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) narástol o 30 miliónov eur na hodnotu 2,5 miliardy eur. Príjem pred zdanením a menšinovými podielmi zaznamenal medzi kvartálmi nárast o 126 miliónov eur na 1,6 miliardy eur. Vzhľadom na vyššie daňové sadzby a zvýšené menšinové podiely, čistý príjem poklesol o 53 miliónov eur na 1,0 miliardy eur. Výnos na akciu tvoril v ostatnom kvartáli 1,14 eur, v porovnateľnom období minulého roka to bolo 1,20 eur. Po očistení o mimoriadne položky a odpisy nehmotného majetku činí výnos na akciu 1,27 eur, čiže je na rovnakej úrovni ako v minuloročnom  treťom kvartáli (1,28 eur).

Výhľad na celý rok 2014
Spoločnosť BASF nepredpokladá v poslednom štvrťroku 2014 vzostup dopytu. Spoločnosť upravila svoje očakávania ohľadom svetovej ekonomiky v roku 2014 (predchádzajúce prognózy sú uvedené v zátvorke):

 • rast hrubého domáceho produktu: 2,3 % (2,5 %),
 • rast chemickej výroby: 4,0 % (4,4 %),
 • priemerný kurz 1,35 dolára za euro (bez zmeny),
 • priemerná cena ropy (Brent) v tomto roku za barel je 105 dolárov (110 dolárov za barel).

Kurt Bock k tomu dodáva: „Predpokladáme, že prostredie zostane nestabilné a náročné. Našim cieľom je však stále mierne zvyšovať EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek pre rok 2014.“ Tržby sa v dôsledku prevodu odvetvia obchodovania a skladovania plynu, ktorý je plánovaný v tomto roku, spolu s negatívnymi vplyvmi meny pravdepodobne mierne znížia.

Strategické ciele pre tržby a zisky v roku 2015
Počas telefonickej konferencie poskytla spoločnosť aktuálne informácie o stratégii „We create chemistry“ a súvisiace finančné ciele pre rok 2015, ktoré boli pôvodne zverejnené v roku 2011.

Z dnešného pohľadu spoločnosť BASF nedosiahne svoje ambiciózne finančné ciele pre rok 2015 (tržby: 80 miliárd eur; EBITDA: 14 miliárd eur). Tempo rastu hrubého domáceho produktu, priemyselnej a chemickej produkcie pre obdobie rokov 2010 až 2015 je nižšie ako sa pôvodne očakávalo:

 • Spoločnosť BASF teraz očakáva priemerný ročný rast svetového hrubého domáceho produktu o 0,8 percentuálny bod nižší (predchádzajúci predpoklad: 3,4 % p.a., súčasný predpoklad: 2,6 % p.a.).
 • Rast priemyselnej výroby sa teraz predpokladá na úrovni 3,4 % p.a., predchádzajúci predpoklad bol 4,6 % p.a.
 • Spoločnosť teraz predpokladá rast chemickej produkcie na úrovni 4,0 % p.a. namiesto 4,9 % p.a. – stále rastúci vysoko nad HDP a priemyselnou výrobou.

Kurt Bock dopĺňa: „Dôvody tohto slabého celosvetového hospodárskeho vývoja sú zrejmé: znížená dynamika rastu na rozvíjajúcich sa trhoch a spomalené oživenie európskej ekonomiky.“ Okrem toho bol pri niektorých základných produktoch, a čiastočne aj v segmente Performance Products, vyšší tlak na marže než sa očakávalo. To je dôvod, prečo spoločnosť BASF v tomto segmente zahájila reštrukturalizačný program, ktorý od roku 2017 prispeje k zisku 500 miliónov eur.

Pre rok 2015 spoločnosť BASF teraz očakáva, že tržby a EBITDA budú v súlade s očakávaniami trhu. Pre EBITDA to je medzi 10 a 12 miliardami eur. Spoločnosť poskytne svoj výhľad na rok 2015, ako obyčajne, počas výročnej tlačovej konferencie dňa 27. februára 2015, kde taktiež uvedie aktuálne informácie ohľadom svojich dlhodobých cieľov.

Kurt Bock: „Pokiaľ ide o naše strategické smerovanie, sme na dobrej ceste. Dokonca i v tomto trochu náročnejšom prostredí budeme naďalej pracovať na ziskovom raste.“ Program prevádzkovej dokonalosti STEP je v predstihu. „Teraz si kladieme za cieľ dosiahnuť do konca roka 2015 zlepšenie na úrovni 1,3 miliardy eur, čo je o 300 miliónov eur viac ako bolo pôvodne plánované,“ dodáva Bock.

Nové usporiadanie globálnych svetových platforiem
Inovácie sú základným pilierom stratégie „We create chemistry“. Cieľom spoločnosti BASF je v roku 2020 vygenerovať tržby na úrovni 30 miliárd eur s produktmi, ktoré sú na trhu menej ako 10 rokov. Základom týchto inovácií je účinný a efektívny výskum a vývoj. Aby spoločnosť BASF tento  ambiciózny cieľ dosiahla, naďalej buduje výskumné organizácie a spája svoje kompetencie do troch globálnych platforiem:

 • Advanced Materials & Systems Research (Pokročilé materiály a výskum systémov) so sídlom v Innovation Campus Asia Pacific spoločnosti BASF v Šanghaji do roku 2016,
 • Bioscience Research (Výskum v oblasti biologických vied) so sídlom v Research Triangle Park v Severnej Karolíne, ktorý začína svoju činnosť v januári 2015,
 • Process Research & Chemical Engineering (Procesný výskum a chemické inžinierstvo) so sídlom v Ludwigshafene.

Silnejšie zastúpenia mimo Európu vytvoria nové príležitosti pre budovanie a rozširovanie vzťahov so zákazníkmi a pre vedeckú spoluprácu. Všetky tri výskumné platformy budú založené globálne, aby podporovali potreby výskumu a vývoja u zákazníkov spoločnosti BASF. To posilní R&D Verbund a taktiež zvýši atraktivitu spoločnosti BASF ako partnera a zamestnávateľa v regiónoch.

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch za tretí kvartál
V segmente Chemicals sa tržby držali na úrovni tretieho kvartálu minulého roka. Trhové prostredie v Ázii bolo náročné, objem tržieb v Európe poklesol. Divízia Petrochemicals zaznamenala v Severnej Amerike výrazný nárast objemu predaja. Zisky v tomto segmente dosiahli úroveň 616 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 89 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka a to najmä vďaka vyšším maržiam v divízii Petrochemicals.

Tržby v segmente Performance Products dosiahli taktiež úroveň rovnakého obdobia minulého roka. Objemy predaja a predajné ceny zostali stabilné, kým vplyv meny bol negatívny. V divízii Performance Chemicals sa významne zvýšili objemy predaja. V divízii Paper Chemicals však nižšie objemy predaja viedli k značnému poklesu tržieb. Fixné náklady boli znížené z časti taktiež vďaka reštrukturalizačným opatreniam. Zisk 376 miliónov eur odpovedal úrovni 3Q 2013.

V segmente Functional Materials & Solutions presiahli tržby úroveň tretieho štvrťroka 2013 o 2 %. Ceny vo väčšine oblastí podnikania mohli byť zvýšené viac, ako len kompenzácia negatívnych vplyvov meny. Dopyt z automobilového priemyslu zostáva silný a to predovšetkým v divízii Catalysts. Zisky dosiahli  nárast o 10 miliónov eur na 310 miliónov eur, najmä vďaka podstatne vyšším príspevkom z divízií Coatings a Catalysts.

V segmente Agricultural Solutions boli tržby 3 % pod úrovňou rovnakého obdobia minulého roka. Priebežne klesajúce ceny plodín a tomu odpovedajúce opatrné nákupné správanie boli viditeľné na takmer každom trhu. Zvýšenie cien vo všetkých regiónoch nedokázalo kompenzovať pokles objemu predaja. Zisky – v obvykle sezónne slabom štvrťroku – poklesli o 129 miliónov eur na 43 miliónov eur. Do značnej miery to bolo spôsobené nižšími objemami predaja, ako aj menšími maržami z dôvodu menej priaznivého produktového mixu a zvýšenými nákladmi na výskum a vývoj, výrobu a distribúciu.

Segment Oil & Gas zaznamenal nárast tržieb v porovnaní s 3Q 2013 o 17 %. To bolo hlavne spôsobené značným nárastom objemov predaja v odvetví obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading. Rast tržieb spomalili nižšie ceny ropy a plynu. Zisky vzrástli o 82 miliónov eur na 504 miliónov eur, väčšinou vďaka vyšším príspevkom odvetvia obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading.

Tržby v segmente Other sa zvýšili o 3 % a to predovšetkým vďaka zvýšenému obchodovaniu so surovinami. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek zaznamenal nárast o 98 miliónov eur na mínus 7 miliónov eur. Významnú úlohu tu zohrali účinky oceňovania pre dlhodobý motivačný program; výsledok v cudzej mene sa taktiež zlepšil.

Obchodný vývoj v jednotlivých regiónoch za tretí kvartál
Tržby v spoločnostiach so sídlom v Európe sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 3 %. To bolo spôsobené najmä podstatne vyššími objemami predaja v odvetví obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading, objemy predaja v segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions poklesli. Tržby a objemy predaja výrazne vzrástli v divízii Catalysts. Nižšia dostupnosť závodu stlmila tržby v divízii Petrochemicals. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek sa zvýšil o 202 miliónov eur na 1,1 miliardy eur a to v hlavne vďaka výrazne vyšším príspevkom zo segmentov Chemicals, Oil & Gas a Other.

V Severnej Amerike tržby zaznamenali nárast o 3 %, vyjadrené v amerických dolároch i v eurách. To možno predovšetkým pripísať rastu v divízii Petrochemicals, ktorý bol spôsobený zvýšeným objemom predaja a ceny. Zisky dosiahli úroveň 342 miliónov eur, čím mierne poklesli, čiastočne v dôsledku podstatne nižšieho príspevku zo segmentu Agricultural Solutions (tretí štvrťrok 2013: 355 miliónov eur).

Tržby v Ázii a Pacifiku vzrástli o 4 %, a to tak v miestnej mene, ako aj v eurách, najmä v dôsledku vyšších objemov predaja hlavne v divíziách Catalysts a Performance Chemicals. Mierne klesajúce predajné ceny a negatívne vplyvy meny oslabili rast tržieb v regióne. Zisk na úrovni 173 miliónov eur bol o 33 miliónov eur nižší v porovnaní s tretím štvrťrokom 2013. To je do značnej miery dôsledok podstatne nižších ziskov zo základných výrobkov v segmente Chemicals.

Tržby v Južnej Amerike, Afrike a na Strednom východe zaznamenali nárast o 8 % pri vyjadrení v miestnej mene a o 4 % pri vyjadrení v eurách. Negatívne vplyvy meny mohli byť viac ako kompenzované, a to predovšetkým prostredníctvom vyšších cien. Obzvlášť v segmente Oil & Gas viedol nárast cien k podstatnému nárastu tržieb. Objem predaja sa v treťom štvrťroku podstatne zvýšil v odvetví s produktmi na ochranu rastlín. Zisky sa mierne znížili, poklesli o 6 miliónov eur na 197 miliónov eur. V segmente Agricultural Solutions zisky podstatne klesli následkom nižších marží a silnej konkurencii v oblasti generických insekticídov.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 30. októbra 2014