štvrtok, 30. októbra 2014
Slovensko
Médiá

Spoločnosť BASF napriek klesajúcemu dopytu zvyšuje obrat a zisk v treťom štvrťroku 2014

 • Tržby na úrovni 18,3 miliardy eur (navýšenie o 3 %)
 • EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek na úrovni 1,8 miliardy eur (nárast o 9 %)
 • Segmenty Chemicals a Oil & Gas zaznamenali zisky
 • Zisk v segmente Agricultural Solutions sa prepadol
 • Výhľad na rok 2014: Spoločnosť BASF sa v náročnom prostredí naďalej usiluje o mierne navýšenie EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek

Bratislava – 30. október 2014 – Tržby skupiny BASF sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zvýšili o 3 % a dosiahli úroveň 18,3 miliardy eur. Tento vývoj spôsobil najmä prudký nárast objemu predaja v obchodnom odvetví so zemným plynom Natural Gas Trading. Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek sa navýšili o 150 miliónov eur na asi 1,8 miliardy eur. K tomuto vývoju prispeli najmä segmenty Chemicals a Oil & Gas, spoločne so segmentom Others. Nárast utlmil značný pokles zisku v segmente Agricultural Solutions.

„Hospodárske prostredie zostalo v treťom kvartáli roku 2014 naďalej náročné. Geopolitické napätie a zvyšujúca sa neistota ohľadne globálneho ekonomického vývoja výrazne zmiernili dopyt po chemických výrobkoch. Napriek tomu skupina BASF zvýšila svoje tržby a zisky v treťom štvrťroku 2014,” povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE.

EBIT v porovnaní s 3Q predchádzajúceho roka vzrástol o 128 miliónov eur na 1,8 miliardy eur. Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) narástol o 30 miliónov eur na hodnotu 2,5 miliardy eur. Príjem pred zdanením a menšinovými podielmi zaznamenal medzi kvartálmi nárast o 126 miliónov eur na 1,6 miliardy eur. Vzhľadom na vyššie daňové sadzby a zvýšené menšinové podiely, čistý príjem poklesol o 53 miliónov eur na 1,0 miliardy eur. Výnos na akciu tvoril v ostatnom kvartáli 1,14 eur, v porovnateľnom období minulého roka to bolo 1,20 eur. Po očistení o mimoriadne položky a odpisy nehmotného majetku činí výnos na akciu 1,27 eur, čiže je na rovnakej úrovni ako v minuloročnom  treťom kvartáli (1,28 eur).

Výhľad na celý rok 2014
Spoločnosť BASF nepredpokladá v poslednom štvrťroku 2014 vzostup dopytu. Spoločnosť upravila svoje očakávania ohľadom svetovej ekonomiky v roku 2014 (predchádzajúce prognózy sú uvedené v zátvorke):

 • rast hrubého domáceho produktu: 2,3 % (2,5 %),
 • rast chemickej výroby: 4,0 % (4,4 %),
 • priemerný kurz 1,35 dolára za euro (bez zmeny),
 • priemerná cena ropy (Brent) v tomto roku za barel je 105 dolárov (110 dolárov za barel).

Kurt Bock k tomu dodáva: „Predpokladáme, že prostredie zostane nestabilné a náročné. Našim cieľom je však stále mierne zvyšovať EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek pre rok 2014.“ Tržby sa v dôsledku prevodu odvetvia obchodovania a skladovania plynu, ktorý je plánovaný v tomto roku, spolu s negatívnymi vplyvmi meny pravdepodobne mierne znížia.

Strategické ciele pre tržby a zisky v roku 2015
Počas telefonickej konferencie poskytla spoločnosť aktuálne informácie o stratégii „We create chemistry“ a súvisiace finančné ciele pre rok 2015, ktoré boli pôvodne zverejnené v roku 2011.

Z dnešného pohľadu spoločnosť BASF nedosiahne svoje ambiciózne finančné ciele pre rok 2015 (tržby: 80 miliárd eur; EBITDA: 14 miliárd eur). Tempo rastu hrubého domáceho produktu, priemyselnej a chemickej produkcie pre obdobie rokov 2010 až 2015 je nižšie ako sa pôvodne očakávalo:

 • Spoločnosť BASF teraz očakáva priemerný ročný rast svetového hrubého domáceho produktu o 0,8 percentuálny bod nižší (predchádzajúci predpoklad: 3,4 % p.a., súčasný predpoklad: 2,6 % p.a.).
 • Rast priemyselnej výroby sa teraz predpokladá na úrovni 3,4 % p.a., predchádzajúci predpoklad bol 4,6 % p.a.
 • Spoločnosť teraz predpokladá rast chemickej produkcie na úrovni 4,0 % p.a. namiesto 4,9 % p.a. – stále rastúci vysoko nad HDP a priemyselnou výrobou.

Kurt Bock dopĺňa: „Dôvody tohto slabého celosvetového hospodárskeho vývoja sú zrejmé: znížená dynamika rastu na rozvíjajúcich sa trhoch a spomalené oživenie európskej ekonomiky.“ Okrem toho bol pri niektorých základných produktoch, a čiastočne aj v segmente Performance Products, vyšší tlak na marže než sa očakávalo. To je dôvod, prečo spoločnosť BASF v tomto segmente zahájila reštrukturalizačný program, ktorý od roku 2017 prispeje k zisku 500 miliónov eur.

Pre rok 2015 spoločnosť BASF teraz očakáva, že tržby a EBITDA budú v súlade s očakávaniami trhu. Pre EBITDA to je medzi 10 a 12 miliardami eur. Spoločnosť poskytne svoj výhľad na rok 2015, ako obyčajne, počas výročnej tlačovej konferencie dňa 27. februára 2015, kde taktiež uvedie aktuálne informácie ohľadom svojich dlhodobých cieľov.

Kurt Bock: „Pokiaľ ide o naše strategické smerovanie, sme na dobrej ceste. Dokonca i v tomto trochu náročnejšom prostredí budeme naďalej pracovať na ziskovom raste.“ Program prevádzkovej dokonalosti STEP je v predstihu. „Teraz si kladieme za cieľ dosiahnuť do konca roka 2015 zlepšenie na úrovni 1,3 miliardy eur, čo je o 300 miliónov eur viac ako bolo pôvodne plánované,“ dodáva Bock.

Nové usporiadanie globálnych svetových platforiem
Inovácie sú základným pilierom stratégie „We create chemistry“. Cieľom spoločnosti BASF je v roku 2020 vygenerovať tržby na úrovni 30 miliárd eur s produktmi, ktoré sú na trhu menej ako 10 rokov. Základom týchto inovácií je účinný a efektívny výskum a vývoj. Aby spoločnosť BASF tento  ambiciózny cieľ dosiahla, naďalej buduje výskumné organizácie a spája svoje kompetencie do troch globálnych platforiem:

 • Advanced Materials & Systems Research (Pokročilé materiály a výskum systémov) so sídlom v Innovation Campus Asia Pacific spoločnosti BASF v Šanghaji do roku 2016,
 • Bioscience Research (Výskum v oblasti biologických vied) so sídlom v Research Triangle Park v Severnej Karolíne, ktorý začína svoju činnosť v januári 2015,
 • Process Research & Chemical Engineering (Procesný výskum a chemické inžinierstvo) so sídlom v Ludwigshafene.

Silnejšie zastúpenia mimo Európu vytvoria nové príležitosti pre budovanie a rozširovanie vzťahov so zákazníkmi a pre vedeckú spoluprácu. Všetky tri výskumné platformy budú založené globálne, aby podporovali potreby výskumu a vývoja u zákazníkov spoločnosti BASF. To posilní R&D Verbund a taktiež zvýši atraktivitu spoločnosti BASF ako partnera a zamestnávateľa v regiónoch.

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch za tretí kvartál
V segmente Chemicals sa tržby držali na úrovni tretieho kvartálu minulého roka. Trhové prostredie v Ázii bolo náročné, objem tržieb v Európe poklesol. Divízia Petrochemicals zaznamenala v Severnej Amerike výrazný nárast objemu predaja. Zisky v tomto segmente dosiahli úroveň 616 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 89 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka a to najmä vďaka vyšším maržiam v divízii Petrochemicals.

Tržby v segmente Performance Products dosiahli taktiež úroveň rovnakého obdobia minulého roka. Objemy predaja a predajné ceny zostali stabilné, kým vplyv meny bol negatívny. V divízii Performance Chemicals sa významne zvýšili objemy predaja. V divízii Paper Chemicals však nižšie objemy predaja viedli k značnému poklesu tržieb. Fixné náklady boli znížené z časti taktiež vďaka reštrukturalizačným opatreniam. Zisk 376 miliónov eur odpovedal úrovni 3Q 2013.

V segmente Functional Materials & Solutions presiahli tržby úroveň tretieho štvrťroka 2013 o 2 %. Ceny vo väčšine oblastí podnikania mohli byť zvýšené viac, ako len kompenzácia negatívnych vplyvov meny. Dopyt z automobilového priemyslu zostáva silný a to predovšetkým v divízii Catalysts. Zisky dosiahli  nárast o 10 miliónov eur na 310 miliónov eur, najmä vďaka podstatne vyšším príspevkom z divízií Coatings a Catalysts.

V segmente Agricultural Solutions boli tržby 3 % pod úrovňou rovnakého obdobia minulého roka. Priebežne klesajúce ceny plodín a tomu odpovedajúce opatrné nákupné správanie boli viditeľné na takmer každom trhu. Zvýšenie cien vo všetkých regiónoch nedokázalo kompenzovať pokles objemu predaja. Zisky – v obvykle sezónne slabom štvrťroku – poklesli o 129 miliónov eur na 43 miliónov eur. Do značnej miery to bolo spôsobené nižšími objemami predaja, ako aj menšími maržami z dôvodu menej priaznivého produktového mixu a zvýšenými nákladmi na výskum a vývoj, výrobu a distribúciu.

Segment Oil & Gas zaznamenal nárast tržieb v porovnaní s 3Q 2013 o 17 %. To bolo hlavne spôsobené značným nárastom objemov predaja v odvetví obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading. Rast tržieb spomalili nižšie ceny ropy a plynu. Zisky vzrástli o 82 miliónov eur na 504 miliónov eur, väčšinou vďaka vyšším príspevkom odvetvia obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading.

Tržby v segmente Other sa zvýšili o 3 % a to predovšetkým vďaka zvýšenému obchodovaniu so surovinami. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek zaznamenal nárast o 98 miliónov eur na mínus 7 miliónov eur. Významnú úlohu tu zohrali účinky oceňovania pre dlhodobý motivačný program; výsledok v cudzej mene sa taktiež zlepšil.

Obchodný vývoj v jednotlivých regiónoch za tretí kvartál
Tržby v spoločnostiach so sídlom v Európe sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 3 %. To bolo spôsobené najmä podstatne vyššími objemami predaja v odvetví obchodu so zemným plynom Natural Gas Trading, objemy predaja v segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions poklesli. Tržby a objemy predaja výrazne vzrástli v divízii Catalysts. Nižšia dostupnosť závodu stlmila tržby v divízii Petrochemicals. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek sa zvýšil o 202 miliónov eur na 1,1 miliardy eur a to v hlavne vďaka výrazne vyšším príspevkom zo segmentov Chemicals, Oil & Gas a Other.

V Severnej Amerike tržby zaznamenali nárast o 3 %, vyjadrené v amerických dolároch i v eurách. To možno predovšetkým pripísať rastu v divízii Petrochemicals, ktorý bol spôsobený zvýšeným objemom predaja a ceny. Zisky dosiahli úroveň 342 miliónov eur, čím mierne poklesli, čiastočne v dôsledku podstatne nižšieho príspevku zo segmentu Agricultural Solutions (tretí štvrťrok 2013: 355 miliónov eur).

Tržby v Ázii a Pacifiku vzrástli o 4 %, a to tak v miestnej mene, ako aj v eurách, najmä v dôsledku vyšších objemov predaja hlavne v divíziách Catalysts a Performance Chemicals. Mierne klesajúce predajné ceny a negatívne vplyvy meny oslabili rast tržieb v regióne. Zisk na úrovni 173 miliónov eur bol o 33 miliónov eur nižší v porovnaní s tretím štvrťrokom 2013. To je do značnej miery dôsledok podstatne nižších ziskov zo základných výrobkov v segmente Chemicals.

Tržby v Južnej Amerike, Afrike a na Strednom východe zaznamenali nárast o 8 % pri vyjadrení v miestnej mene a o 4 % pri vyjadrení v eurách. Negatívne vplyvy meny mohli byť viac ako kompenzované, a to predovšetkým prostredníctvom vyšších cien. Obzvlášť v segmente Oil & Gas viedol nárast cien k podstatnému nárastu tržieb. Objem predaja sa v treťom štvrťroku podstatne zvýšil v odvetví s produktmi na ochranu rastlín. Zisky sa mierne znížili, poklesli o 6 miliónov eur na 197 miliónov eur. V segmente Agricultural Solutions zisky podstatne klesli následkom nižších marží a silnej konkurencii v oblasti generických insekticídov.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
Dr. Kurt Bock

Dr. Kurt Bock

BASF finančné výsledky za 3Q 2014

BASF finančné výsledky za 3Q 2014

Dôležité údaje za 3Q 2014

Dôležité údaje za 3Q 2014

Posledná aktualizácia sobota, 1. decembra 2018