Global Home
pondelok, 19. januára 2015
Médiá

Vedecká súťaž hľadá nových Hrdinov budúcnosti

BASF spolu so svojimi partnermi vyhlasujú súťaž pre stredné školy so zameraním na vzťah medzi trvalo udržateľným rozvojom a prírodnými vedami.

Bratislava, 19. január 2015 - Vzdelávací portál CHEMGENERATION.COM, ktorý pôsobí už štvrtý rok, prichádza i tento rok s aktivitou, ktorá má za cieľ ukázať mladým ľuďom zábavnú stránku chémie a prírodných vied.

Súťaž Hrdinovia budúcnosti štartuje na Slovensku a pridáva sa tak k ďalším deviatim krajinám strednej Európy, ktoré sa do projektu zapojili. Cieľ súťaže je zvýšiť povedomie stredoškolských študentov (študenti 14 -19 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní) o význame trvalej udržateľnosti a atraktívnosti vedy, ktorá hrá významnú úlohu v rozvoji budúcich udržateľných riešení.

Veríme a tešíme sa, že v rámci tejto súťaže objavíme mladých novátorov, ktorí sú schopní tvorivo aplikovať svoje vedecké inovácie a vymyslieť také riešenia, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu. „V 150 ročnej histórii spoločnosti BASF boli uskutočnené mnohé technologické objavy, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Či už hovoríme o inovatívnych materiáloch, ktoré využívajú tzv. zelenú energiu, alebo o moderných automobilových dieloch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu,“ hovorí riaditeľ oddelenia komunikácie a vládnych vzťahov BASF pre strednú Európu Filip Dvořák a dodáva: „Cieľom súťaže Hrdinovia budúcnosti je to, aby mladšia generácia pochopila a prijala koncepciu udržateľnosti za svoju a zároveň našla pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto prípade hrá nenahraditeľnú úlohu. Chceme študentom pomôcť v tom, aby vedeli získané skúsenosti a zručnosti aplikovať aj v reálnom svete. Sme presvedčení, že dnešní mladí novátori sú našou budúcnosťou a je potrebné sa starať o ich rozvoj.“

Zlepši svet pomocou vedy!
Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti si kladie za úlohu nájsť budúcich mladých vynálezcov, ktorí dokážu kreatívne využívať vedecké inovácie pri implementácii ekologicky šetrných riešení. Úlohou tímu stredoškolských študentov je realizovať vedecký výskum a vyvinúť inovatívne udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich lokalite. Tento problém môže byť napríklad plytvanie energiou v škole alebo nadmerná produkcia odpadu – zmysel súťaže je v použití vedeckých metód pri riešení daného problému.

Pre túto úlohu musia študenti využiť nielen svoje teoretické znalosti a vedecký záujem, ale i tvorivosť a predstavivosť. Najlepšie nápady môžu byť dobrý príklad, ktorí inšpiruje ostatných ľudí k zmene a k využívaniu udržateľných riešení.

Spoločnosť BASF pripravila pre študentov a učiteľov vzdelávacie materiály – tzv. Príručku udržateľnosti, ktorá predstavuje tri hlavné budúce globálne trendy a obsahuje deväť bohato ilustrovaných vedeckých článkov, ktoré ukazujú, či vzťah udržateľnosti a vedy na globálnej úrovni ponúka odpovede na najväčšie výzvy dnešného sveta, ako je napríklad využívanie energie alebo vody. Texty predstavujú študentom najnovšie výsledky výskumu a inovácií a poskytujú veľa zaujímavých údajov, ktoré vzbudzujú záujem o túto problematiku. Vedecké texty môžu slúžiť tiež ako pomôcka pre učiteľov, keďže obsahujú najnovšie vedecké poznatky, o ktorých možno ani nepočuli.

Organizátorom súťaže je chemická spoločnosť BASF. Na území Slovenskej republiky projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: Slovenská chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Združenie učiteľov chémie i Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied.

Tímy sa môžu do súťaže zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky www.chemgeneration.com, kde nájdu všetky pokyny i vzdelávacie materiály. Uzávierka projektov je 27. marca 2015. Najlepšie nápady zo súťaže budú predstavené verejnosti a okrem hodnotných cien budú mať najlepšie tímy možnosť zúčastniť sa programu na podporu udržateľnosti pre rok 2015, v ktorom budú môcť prezentovať svoje udržateľné riešenia na podujatí zvanom Ihrisko inovácií. Môžu tak dať nielen dobrý príklad ostatným, ale taktiež uviesť do chodu skutočné zmeny.

Viac informácií o súťaži: http://chemgeneration.com.sk/futureheroes/
Registrácia do súťaže: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/registration.html

O CHEMGENERATION.COM
Webový portál CHEMGENERATION.COM, existuje od roku 2011 a je výsledkom snaženia BASF zábavným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej disciplíny, jej objavoch a vplyvu na vývoj dnešnej civilizácie. Web si kladie za cieľ prilákať mladých ľudí k chémii a ozrejmiť im význam trvalo udržateľnej budúcnosti, s ktorou je spojený samotný vývoj ľudstva.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 19. januára 2015