utorok, 28. júla 2015
Slovensko
Médiá

Spoločnosť BASF v druhom kvartáli mierne zvyšuje tržby i zisky

 • 2. kvartál 2015:
  • Tržby na úrovni 19,1 miliárd eur (nárast o 3 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 2,0 miliárd eur (nárast o 2 %)
  • Značné navýšenie zisku v segmente Functional Materials & Solutions; zisky v ostatných segmentoch sú nižšie ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka
 • Prvý polrok 2015:
  • Tržby na úrovni 39,1 miliárd eur (nárast o 3 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 4,1 miliárd eur na úrovni predchádzajúceho roka
 • Výhľad na rok 2015 potvrdený: Očakávame mierny nárast tržieb a hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude pravdepodobne odpovedať úrovni roku 2014


Ludwigshafen, Nemecko – 28. júl 2015 – „V druhom kvartáli roku 2015 sme zvýšili svoje tržby a zisky, a to navzdory nižšiemu rastu na niektorých trhoch a trvajúcim premenlivým cenám surovín. V prvej polovici roku 2015 naše zisky odpovedali úrovni prvého polroku predchádzajúceho roku – v súlade s naším výhľadom na celý rok,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE na polročnej tlačovej konferencii.

Tržby skupiny BASF v druhom štvrťroku 2015 vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 3 % na čiastku 19,1 miliárd eur. Objemy predaja vzrástli v porovnaní s druhým kvartálom roku 2014 o 2 % predovšetkým vďaka prudkému nárastu objemov predaja v segmente Oil & Gas. V dôsledku výrazného poklesu ceny ropy klesli ceny celkovo, a to najmä v segmentoch Chemicals a Oil & Gas. Všetky segmenty zaznamenali pozitívny vplyv meny.

Výsledok hospodárenia (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek  vzrástol o 31 miliónov eur na čiastku približne 2,0 miliárd eur, a to z veľkej časti vďaka výrazne vyššiemu príspevku zo segmentu Functional Materials
& Solutions a taktiež vďaka nižším výdavkom v segmente Other. Kým zisky v segmente Chemicals poklesli len mierne, ostatné segmenty vykázali významné poklesy.

Hodnota EBIT v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zaznamenala nárast o 106 miliónov eur na čiastku 2,0 miliárd eur. Čistý zisk vo výške 1,3 miliárd eur odpovedal úrovni druhého štvrťroku 2014. V druhom kvartáli 2015 tvoril výnos na akciu 1,38 eur, v rovnakom štvrťroku 2014 to bolo 1,37 eur.

V prvom polroku 2015 tržby v porovnaní s prvou polovicou roku 2014 vzrástli o 3 % na čiastku 39,1 miliárd eur, a to napriek miernemu poklesu objemov predaja v odvetví chemických látok. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek  vo výške asi 4,1 miliárd eur odpovedala úrovni prvého polroku 2014. Pokles v segmente Oil & Gas súvisiaci s cenou ropy utlmil zisky, kým segmenty Functional Materials & Solutions a Chemicals poskytli oporu so svojimi vyššími príspevkami. Zisky v segmente Agricultural Solutions odpovedali ziskom v polovici predchádzajúceho roka, segmenty Performance Products a Other zostali pod úrovňou rovnakého obdobia roku 2014.

Hotovosť z prevádzkovej činnosti v prvej polovici roku 2015 sa zvýšila o 2,4 miliárd eur na čiastku 5,1 miliárd eur. „To predstavuje takmer dvojnásobok úrovne predchádzajúceho polroka a ide prevažne o výsledok zníženia zásob vo výške 1,3 miliárd eur. Prispeli k tomu sezónne vplyvy v oblasti obchodovania so zemným plynom a v odvetví ochrany plodín a taktiež pokračujúca optimalizácia nášho riadenia zásob,“ povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF SE.

Výhľad na celý rok 2015
Rast v prvej polovici roku 2015 zaostal za očakávaním spoločnosti, pokiaľ ide o svetové hospodárstvo ako aj o celosvetovú priemyselnú a chemickú výrobu. Očakávania ohľadne svetového hospodárskeho prostredia v roku 2015 boli preto znížené (predchádzajúca predpoveď je uvedená v zátvorkách):

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,4 % (2,8 %)
 • Rast priemyselnej výroby: 2,9 % (3,6 %)
 • Rast chemickej výroby: 3,8 % (4,2 %)
 • Priemerný výmenný kurz 1,15 dolára za euro (1,20 dolára za euro)
 • Priemerná cena ropy za tento rok 60 až 70 dolárov za barel (nezmenené)

Kurt Bock k tomu dodáva: „Teraz, počas celého roku 2015, očakávame trochu slabší rast svetového hospodárstva a aj celosvetovej priemyselnej a chemickej výroby než sme predpokladali pred šiestimi mesiacmi. Aj napriek neustálym vysokým rizikám si za naším výhľadom na rok 2015 stojíme: Náš cieľ je viesť si v nestabilnom a náročnom prostredí dobre a mierne navýšiť tržby. Usilujeme sa o hodnotu EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorá bude odpovedať úrovni predchádzajúceho roka.“

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch v druhom kvartáli
Tržby v segmente Chemicals boli na úrovni 4,0 miliárd eur, čo predstavuje o 8 % menej v porovnaní s druhým kvartálom roku 2014. Nižšie náklady na suroviny viedli k prudkému poklesu cien, najmä v divízii Petrochemicals. Ďalšie utlmenie tržieb predstavovala likvidácia podielu spoločnosti BASF v spoločnom podniku Ellba Eastern Private Ltd. v Singapure na konci roka 2014. Toto bolo čiastočne vykompenzované vyššími objemami predaja v divízii Intermediates a pozitívnymi vplyvmi meny vo všetkých divíziách. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 22 miliónov eur na čiastku 548 miliónov eur, a to predovšetkým v dôsledku vyšších fixných nákladov vyplývajúcich z postupného spúšťania nových výrobných kapacít a vyššieho počtu plánovaných zastavení závodov. Tržby v prvom polroku 2015 poklesli o 10 % na úroveň 7,8 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 103 miliónov eur na čiastku 1,3 miliárd eur, a to predovšetkým vďaka vyššiemu príspevku divízie Petrochemicals.

Tržby v segmente Performance Products vzrástli vďaka pozitívnym vplyvom meny o 4 % na čiastku 4,1 miliárd eur. Objemy predaja sa mierne znížili; to spôsobilo najmä neplánované zastavenie závodu na polyisobutén a taktiež nižší dopyt v odvetví chemických látok pre ťažbu ropy, ktorý súvisel s cenou ropy. Trhové prostredie pre chemické látky pre papiernictvo ostáva naďalej zložité. Ceny boli najviac negatívne ovplyvnené silnou konkurenciou v odvetví vitamínu E. Za zvýšenie fixných nákladov bolo z veľkej časti zodpovedné spustenie nových závodov, zníženie zásob a taktiež negatívne vplyvy mien. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek pre tento segment preto poklesla o 131 miliónov eur na čiastku 304 miliónov eur. Tržby v prvom polroku 2015 vzrástli o 4 % na čiastku 8,1 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek v prvých šiestich mesiacoch poklesla o 43 miliónov eur na úroveň 819 miliónov eur, a to z veľkej časti v dôsledku nárastu fixných nákladov.

V segmente Functional Materials & Solutions tržby presiahli hodnoty druhého štvrťroku 2014 o 9 % a dosiahli úroveň 4,9 miliárd eur. Pre tento nárast bol rozhodujúci faktor pozitívny vplyv meny vo všetkých divíziách. Objemy predaja odpovedali úrovni druhého kvartálu predchádzajúceho roka s miernym poklesom cien. Kým objemy predaja v automobilovom a stavebnom priemysle rástli, v oblasti obchodovania s drahými kovmi poklesli. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 102 miliónov eur na čiastku 458 miliónov eur, a to najmä vďaka silnému príspevku divízie Performance Materials. Tržby v prvom polroku 2015 zaznamenali nárast o 9 % na čiastku 9,5 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa zvýšila o 222 miliónov eur na čiastku 889 miliónov eur, najmä vďaka príspevku divízie Performance Materials.

Tržby za druhý kvartál v segmente Agricultural Solutions v náročnom trhovom prostredí vyrástli o 1 % na čiastku 1,7 miliárd eur. Pozitívne vplyvy meny a vyššie predajné ceny viac než vykompenzovali nižšie objemy predaja. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek predsa len poklesla o 68 miliónov eur na čiastku 365 miliónov eur. To je dôsledok nielen zníženia objemov, ale taktiež zvýšenia fixných nákladov kvôli spusteniu nových závodov. Tržby za prvý polrok v segmente Agricultural Solutions vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8 % na čiastku 3,6 miliárd eur, a to napriek miernemu poklesu objemov predaja. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek je na úrovni 939 miliónov eur, čo predstavuje rovnakú hodnotu ako v prvom polroku 2014.

Tržby v segmente Oil & Gas zaznamenali nárast v porovnaní s druhým štvrťrokom 2014 o 15 % na čiastku 3,7 miliárd eur. To je možné pripísať značnému nárastu objemov predaja v odvetví obchodu so zemným plynom. Cena ropy klesla o 44 % pri vyjadrení v dolároch, čo utlmilo tržby. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorá je taktiež zaťažená trendom cien ropy, poklesla o 115 miliónov eur na čiastku 431 miliónov eur. Zisky za druhý kvartál 2014 zahrňovali príspevok z ťažby ropy a plynu v pobrežných vodách v Líbyi. Tržby v prvom polroku 2015 vzrástli o 16 % na úroveň 8,7 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 144 miliónov eur na čiastku 868 miliónov eur. Vyšší príspevok k zisku z oblasti obchodovania so zemným plynom nedokázal úplne kompenzovať pokles v obchodnom sektore Exploration & Production, ktorý je primárne spojený s poklesom cien ropy.

Tržby na úrovni 757 miliónov eur v segmente Other boli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 11 % nižšie. To bol do značnej miery dôsledok nižšej dostupnosti závodov vyplývajúci z výpadku závodu spoločného podniku Ellba C.V. v holandskom Moerdijku spolu s likvidáciou podielu spoločnosti BASF v spoločnom podniku Ellba Eastern Private Ltd. v Singapure. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek zaznamenala nárast o 265 miliónov eur na mínus 63 miliónov eur. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä v dôsledku zrušenia zaistenia pre program dlhodobých stimulov vo výške približne 170 miliónov eur a z dôvodu nižšej ceny akcií v druhom štvrťroku. V druhom kvartáli 2014 a v prvom štvrťroku 2015 boli do výdajov zahrnuté aj zaistenia pre program dlhodobých stimulov. V prvom polroku zaznamenali tržby v segmentu Other pokles o 25 % na čiastku 1,4 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 145 miliónov eur na mínus 676 miliónov eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby viac ako 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
2015-07-28
Tlačová správa

2015-07-28

Dôležité údaje

Dôležité údaje 2Q 2015

Srdce spoločnosti BASF leží v meste Ludwigshafen. S viac ako 160 chemickými výrobnými závodmi, niekoľko sto laboratóriami, technickými centrami predstavuje najväčší priemyselný komplex v Európe. Copyright BASF.

The heart of the BASF Group is BASF SE headquartered in Ludwigshafen, Germany. With its over 160 chemical production plants, several hundred laboratories, technical centers, workshops and offices, it is the largest integrated industrial complex in Europe. 
Print free of charge. Copyright by BASF.,Das Herz der BASF-Gruppe ist die BASF SE mit ihrem Stammwerk in Ludwigshafen am Rhein. Mit über 160 chemischen Produktionsbetrieben, vielen hundert Labors, Technika, Werkstätten und Büros ist es der größte zusammenhängende Industriekomplex Europas.     Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

The heart of the BASF Group is BASF SE headquartered in Ludwigshafen, Germany. With its over 160 chemical production plants, several hundred laboratories, technical centers, workshops and offices, it is the largest integrated industrial complex in Europe. 
Print free of charge. Copyright by BASF.

Centrála BASF v meste Ludwigshafen

Posledná aktualizácia sobota, 1. decembra 2018