Global Home
utorok, 28. júla 2015
Médiá

Spoločnosť BASF v druhom kvartáli mierne zvyšuje tržby i zisky

 • 2. kvartál 2015:
  • Tržby na úrovni 19,1 miliárd eur (nárast o 3 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 2,0 miliárd eur (nárast o 2 %)
  • Značné navýšenie zisku v segmente Functional Materials & Solutions; zisky v ostatných segmentoch sú nižšie ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka
 • Prvý polrok 2015:
  • Tržby na úrovni 39,1 miliárd eur (nárast o 3 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 4,1 miliárd eur na úrovni predchádzajúceho roka
 • Výhľad na rok 2015 potvrdený: Očakávame mierny nárast tržieb a hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude pravdepodobne odpovedať úrovni roku 2014


Ludwigshafen, Nemecko – 28. júl 2015 – „V druhom kvartáli roku 2015 sme zvýšili svoje tržby a zisky, a to navzdory nižšiemu rastu na niektorých trhoch a trvajúcim premenlivým cenám surovín. V prvej polovici roku 2015 naše zisky odpovedali úrovni prvého polroku predchádzajúceho roku – v súlade s naším výhľadom na celý rok,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE na polročnej tlačovej konferencii.

Tržby skupiny BASF v druhom štvrťroku 2015 vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 3 % na čiastku 19,1 miliárd eur. Objemy predaja vzrástli v porovnaní s druhým kvartálom roku 2014 o 2 % predovšetkým vďaka prudkému nárastu objemov predaja v segmente Oil & Gas. V dôsledku výrazného poklesu ceny ropy klesli ceny celkovo, a to najmä v segmentoch Chemicals a Oil & Gas. Všetky segmenty zaznamenali pozitívny vplyv meny.

Výsledok hospodárenia (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek  vzrástol o 31 miliónov eur na čiastku približne 2,0 miliárd eur, a to z veľkej časti vďaka výrazne vyššiemu príspevku zo segmentu Functional Materials
& Solutions a taktiež vďaka nižším výdavkom v segmente Other. Kým zisky v segmente Chemicals poklesli len mierne, ostatné segmenty vykázali významné poklesy.

Hodnota EBIT v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zaznamenala nárast o 106 miliónov eur na čiastku 2,0 miliárd eur. Čistý zisk vo výške 1,3 miliárd eur odpovedal úrovni druhého štvrťroku 2014. V druhom kvartáli 2015 tvoril výnos na akciu 1,38 eur, v rovnakom štvrťroku 2014 to bolo 1,37 eur.

V prvom polroku 2015 tržby v porovnaní s prvou polovicou roku 2014 vzrástli o 3 % na čiastku 39,1 miliárd eur, a to napriek miernemu poklesu objemov predaja v odvetví chemických látok. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek  vo výške asi 4,1 miliárd eur odpovedala úrovni prvého polroku 2014. Pokles v segmente Oil & Gas súvisiaci s cenou ropy utlmil zisky, kým segmenty Functional Materials & Solutions a Chemicals poskytli oporu so svojimi vyššími príspevkami. Zisky v segmente Agricultural Solutions odpovedali ziskom v polovici predchádzajúceho roka, segmenty Performance Products a Other zostali pod úrovňou rovnakého obdobia roku 2014.

Hotovosť z prevádzkovej činnosti v prvej polovici roku 2015 sa zvýšila o 2,4 miliárd eur na čiastku 5,1 miliárd eur. „To predstavuje takmer dvojnásobok úrovne predchádzajúceho polroka a ide prevažne o výsledok zníženia zásob vo výške 1,3 miliárd eur. Prispeli k tomu sezónne vplyvy v oblasti obchodovania so zemným plynom a v odvetví ochrany plodín a taktiež pokračujúca optimalizácia nášho riadenia zásob,“ povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF SE.

Výhľad na celý rok 2015
Rast v prvej polovici roku 2015 zaostal za očakávaním spoločnosti, pokiaľ ide o svetové hospodárstvo ako aj o celosvetovú priemyselnú a chemickú výrobu. Očakávania ohľadne svetového hospodárskeho prostredia v roku 2015 boli preto znížené (predchádzajúca predpoveď je uvedená v zátvorkách):

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,4 % (2,8 %)
 • Rast priemyselnej výroby: 2,9 % (3,6 %)
 • Rast chemickej výroby: 3,8 % (4,2 %)
 • Priemerný výmenný kurz 1,15 dolára za euro (1,20 dolára za euro)
 • Priemerná cena ropy za tento rok 60 až 70 dolárov za barel (nezmenené)

Kurt Bock k tomu dodáva: „Teraz, počas celého roku 2015, očakávame trochu slabší rast svetového hospodárstva a aj celosvetovej priemyselnej a chemickej výroby než sme predpokladali pred šiestimi mesiacmi. Aj napriek neustálym vysokým rizikám si za naším výhľadom na rok 2015 stojíme: Náš cieľ je viesť si v nestabilnom a náročnom prostredí dobre a mierne navýšiť tržby. Usilujeme sa o hodnotu EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorá bude odpovedať úrovni predchádzajúceho roka.“

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch v druhom kvartáli
Tržby v segmente Chemicals boli na úrovni 4,0 miliárd eur, čo predstavuje o 8 % menej v porovnaní s druhým kvartálom roku 2014. Nižšie náklady na suroviny viedli k prudkému poklesu cien, najmä v divízii Petrochemicals. Ďalšie utlmenie tržieb predstavovala likvidácia podielu spoločnosti BASF v spoločnom podniku Ellba Eastern Private Ltd. v Singapure na konci roka 2014. Toto bolo čiastočne vykompenzované vyššími objemami predaja v divízii Intermediates a pozitívnymi vplyvmi meny vo všetkých divíziách. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 22 miliónov eur na čiastku 548 miliónov eur, a to predovšetkým v dôsledku vyšších fixných nákladov vyplývajúcich z postupného spúšťania nových výrobných kapacít a vyššieho počtu plánovaných zastavení závodov. Tržby v prvom polroku 2015 poklesli o 10 % na úroveň 7,8 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 103 miliónov eur na čiastku 1,3 miliárd eur, a to predovšetkým vďaka vyššiemu príspevku divízie Petrochemicals.

Tržby v segmente Performance Products vzrástli vďaka pozitívnym vplyvom meny o 4 % na čiastku 4,1 miliárd eur. Objemy predaja sa mierne znížili; to spôsobilo najmä neplánované zastavenie závodu na polyisobutén a taktiež nižší dopyt v odvetví chemických látok pre ťažbu ropy, ktorý súvisel s cenou ropy. Trhové prostredie pre chemické látky pre papiernictvo ostáva naďalej zložité. Ceny boli najviac negatívne ovplyvnené silnou konkurenciou v odvetví vitamínu E. Za zvýšenie fixných nákladov bolo z veľkej časti zodpovedné spustenie nových závodov, zníženie zásob a taktiež negatívne vplyvy mien. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek pre tento segment preto poklesla o 131 miliónov eur na čiastku 304 miliónov eur. Tržby v prvom polroku 2015 vzrástli o 4 % na čiastku 8,1 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek v prvých šiestich mesiacoch poklesla o 43 miliónov eur na úroveň 819 miliónov eur, a to z veľkej časti v dôsledku nárastu fixných nákladov.

V segmente Functional Materials & Solutions tržby presiahli hodnoty druhého štvrťroku 2014 o 9 % a dosiahli úroveň 4,9 miliárd eur. Pre tento nárast bol rozhodujúci faktor pozitívny vplyv meny vo všetkých divíziách. Objemy predaja odpovedali úrovni druhého kvartálu predchádzajúceho roka s miernym poklesom cien. Kým objemy predaja v automobilovom a stavebnom priemysle rástli, v oblasti obchodovania s drahými kovmi poklesli. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 102 miliónov eur na čiastku 458 miliónov eur, a to najmä vďaka silnému príspevku divízie Performance Materials. Tržby v prvom polroku 2015 zaznamenali nárast o 9 % na čiastku 9,5 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa zvýšila o 222 miliónov eur na čiastku 889 miliónov eur, najmä vďaka príspevku divízie Performance Materials.

Tržby za druhý kvartál v segmente Agricultural Solutions v náročnom trhovom prostredí vyrástli o 1 % na čiastku 1,7 miliárd eur. Pozitívne vplyvy meny a vyššie predajné ceny viac než vykompenzovali nižšie objemy predaja. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek predsa len poklesla o 68 miliónov eur na čiastku 365 miliónov eur. To je dôsledok nielen zníženia objemov, ale taktiež zvýšenia fixných nákladov kvôli spusteniu nových závodov. Tržby za prvý polrok v segmente Agricultural Solutions vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8 % na čiastku 3,6 miliárd eur, a to napriek miernemu poklesu objemov predaja. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek je na úrovni 939 miliónov eur, čo predstavuje rovnakú hodnotu ako v prvom polroku 2014.

Tržby v segmente Oil & Gas zaznamenali nárast v porovnaní s druhým štvrťrokom 2014 o 15 % na čiastku 3,7 miliárd eur. To je možné pripísať značnému nárastu objemov predaja v odvetví obchodu so zemným plynom. Cena ropy klesla o 44 % pri vyjadrení v dolároch, čo utlmilo tržby. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorá je taktiež zaťažená trendom cien ropy, poklesla o 115 miliónov eur na čiastku 431 miliónov eur. Zisky za druhý kvartál 2014 zahrňovali príspevok z ťažby ropy a plynu v pobrežných vodách v Líbyi. Tržby v prvom polroku 2015 vzrástli o 16 % na úroveň 8,7 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 144 miliónov eur na čiastku 868 miliónov eur. Vyšší príspevok k zisku z oblasti obchodovania so zemným plynom nedokázal úplne kompenzovať pokles v obchodnom sektore Exploration & Production, ktorý je primárne spojený s poklesom cien ropy.

Tržby na úrovni 757 miliónov eur v segmente Other boli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 11 % nižšie. To bol do značnej miery dôsledok nižšej dostupnosti závodov vyplývajúci z výpadku závodu spoločného podniku Ellba C.V. v holandskom Moerdijku spolu s likvidáciou podielu spoločnosti BASF v spoločnom podniku Ellba Eastern Private Ltd. v Singapure. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek zaznamenala nárast o 265 miliónov eur na mínus 63 miliónov eur. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä v dôsledku zrušenia zaistenia pre program dlhodobých stimulov vo výške približne 170 miliónov eur a z dôvodu nižšej ceny akcií v druhom štvrťroku. V druhom kvartáli 2014 a v prvom štvrťroku 2015 boli do výdajov zahrnuté aj zaistenia pre program dlhodobých stimulov. V prvom polroku zaznamenali tržby v segmentu Other pokles o 25 % na čiastku 1,4 miliárd eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 145 miliónov eur na mínus 676 miliónov eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby viac ako 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 28. júla 2015