Global Home
pondelok, 8. augusta 2016
Médiá

BASF: Výrazne vyššie zisky v odvetví chemických látok, segment Oil & Gas podstatne pod úrovňou štvrťroka predchádzajúceho roku

 • 2. kvartál 2016:
  • Tržby na úrovni 14,5 miliardy eur (pokles o 24 %): vyššie objemy, nižšie ceny a výrazne negatívne vplyvy portfólia
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 1,7 miliardy eur (pokles o 16 %)
  • Segmenty Performance Products a Functional Materials & Solutions s výrazne vyššími ziskami
  • Významne nižšie tržby a zisky v segmente Oil & Gas v dôsledku vplyvov portfólia a nižších cien
 • Výhľad na rok 2016 pre skupinu BASF potvrdený:
  • Výrazný pokles tržieb v dôsledku divestície v oblasti obchodovania s plynom
  • Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek je očakávaná na úrovni mierne nižšej ako v roku 2015

Nemecko, Ludwigshafen – 8. august 2016 – V druhom kvartáli 2016 došlo v spoločnosti BASF k miernemu zlepšeniu makroekonomického prostredia. Tento vývoj podčiarkujú od konca marca nárast cien ropy a oživenie dopytu. „Zaznamenali sme silný dopyt, najmä z oblasti automobilového priemyslu a stavebníctva. Avšak, predvídať makroekonomickú situáciu je i naďalej ťažké,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE.

Tržby skupiny BASF za druhý štvrťrok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesli o 24 % na hodnotu 14,5 miliardy eur. Dve tretiny tohto poklesu boli výsledkom vplyvov portfólia (pokles o 16 %). Jednalo sa predovšetkým o dôsledok divestície v odvetví obchodovania s plynom a jeho skladovaním ako súčasť výmeny aktív so spoločnosťou Gazprom na konci septembra 2015. Okrem toho viedli nižšie ceny surovín, najmä v segmente Chemicals, k poklesu predajných cien (mínus 7 %). Všetky segmenty, s výnimkou segmentu Agricultural Solutions, prispeli k miernemu nárastu objemu predaja (plus 2 %). V odvetví chemických látok, ktoré zahŕňa segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions, objemy vzrástli o 4 %. Negatívne vplyvy mien sa prejavili vo všetkých divíziách (pokles o 3 %).

V druhom kvartáli výsledok hospodárenia (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek v porovnaní so silným kvartálom predchádzajúceho roka poklesol o 336 miliónov eur na hodnotu 1,7 miliardy eur. Výrazne vyššie zisky v odvetví obchodovania s chemickými látkami nemohli kompenzovať podstatne nižšie príspevky zo segmentu Oil & Gas. Hodnota EBIT v porovnaní s predchádzajúcim druhým kvartálom poklesla o 321 miliónov eur na čiastku 1,7 miliardy eur.

Čistý príjem poklesol o 173 miliónov eur na 1,1 miliardu eur. Výnos na akciu činil v druhom štvrťroku 2016 hodnotu 1,19 eur, za rovnaké obdobie roku 2015 to bolo 1,38 eur. Výnos na akciu po očistení o špeciálne položky a amortizáciu nehmotných aktív tvoril 1,30 eur (za druhý kvartál roku 2015 to bolo 1,49 euro).

Výhľad na celý rok 2016
V roku 2016 spoločnosť očakáva pokračovanie súčasných náročných trhových podmienok spolu s podstatnými rizikami. Očakávania spoločnosti BASF ohľadom svetového hospodárskeho prostredia v roku 2016 zostávajú nezmenené:

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,3 %
 • Rast priemyselnej výroby: 2,0 %
 • Rast chemickej výroby: 3,4 %
 • Priemerný výmenný kurz 1,10 dolára za euro
 • Priemerná cena ropy (Brent) za rok 40 dolárov za barel

„Potvrdzujeme našu predpoveď na rok 2016 ohľadom tržieb a hodnoty EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek v skupine BASF: Usilujeme o zvýšenie objemov predaja. Tržby skupiny BASF výrazne poklesnú, najmä však v dôsledku divestície v oblasti obchodovania s plynom a jeho skladovaním, a taktiež v dôsledku nižších cien ropy a plynu. Naďalej očakávame, že hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude mierne pod úrovňou roku 2015,“ povedal Kurt Bock.

„Náš výhľad na rok 2016 je v súčasnom premenlivom a náročnom prostredí i naďalej ambiciózny a závisí najmä na ďalšom vývoji cien ropy. S týmto vedomím sa stále zameriavame na úsporné a reštrukturalizačné opatrenia, ktoré v prvej polovici roku 2016 preukázali svoju účinnosť. Naše nedávne opatrenia portfólia prispievajú k strednodobému i dlhodobému úspechu našej spoločnosti,“ vysvetlil Kurt Bock.

Obchodný vývoj v segmentoch
Tržby na úrovni 3,4 miliardy eur v segmente Chemicals boli v porovnaní s druhým kvartálom 2015 o 15 % nižšie. Dôvodom boli najmä nižšie ceny vo všetkých divíziách, ktoré so sebou priniesli nižšie náklady na suroviny. Objemy predaja sa navýšili vo všetkých divíziách, najmä tak v divízii Intermediates. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek kvôli maržiam poklesla o 81 miliónov eur na čiastku 467 miliónov eur. Fixné náklady zostali na úrovni druhého štvrťroku predchádzajúceho roka. Tržby v prvom polroku poklesli o 17 % na čiastku 6,5 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 342 miliónov eur na čiastku 932 miliónov eur, a to hlavne kvôli nižším maržiam.

Tržby v segmente Performance Products v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesli o 6 % na čiastku 3,8 miliardy eur. Ceny klesali najmä v dôsledku nižších nákladov na suroviny, a taktiež v dôsledku neustáleho tlaku na ceny v odvetví hygieny. K nižším úrovniam tržieb prispelo tiež niekoľko divestícií v roku 2015 a negatívne vplyvy mien. Dosiahli sme rast objemov. Vzhľadom na znížené fixné náklady, zvýšenie marží vo všetkých divíziách a vyššie objemy, hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 199 miliónov eur na čiastku 503 miliónov eur. Tržby v prvom polroku boli o 6 % nižšie než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku; dosiahli čiastku 7,6 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 231 miliónov eur na hodnotu 1,1 miliardy eur.

V porovnaní s druhým kvartálom roku 2015 tržby v segmente Functional Materials & Solutions poklesli o 4 % na čiastku 4,7 miliardy eur. To bol do značnej miery výsledok poklesu predajných cien primárne spôsobený poklesom cien drahých kovov. Negatívne vplyvy meny utlmili tržby vo všetkých divíziách. Objemy vzrástli najmä v automobilovom a stavebnom priemysle. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 77 miliónov eur na hodnotu 535 miliónov eur, čo bolo podporené značnými navýšeniami vo všetkých divíziách, hlavne tak v divízii Performance Materials. Tržby v prvom polroku poklesli o 4 % na čiastku 9,1 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla v porovnaní s prvou polovicou predchádzajúceho roku o 102 miliónov eur na čiastku 991 miliónov eur.

V naďalej ťažkom trhovom prostredí tržby v segmente Agricultural Solutions poklesli v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roku o 13 % na hodnotu 1,5 miliardy eur. Kľúčovými faktormi pre tento vývoj boli nižšie objemy a negatívne vplyvy mien. Ceny mierne vzrástli. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 45 miliónov eur na 320 miliónov eur, a to predovšetkým v dôsledku nižších objemov predaja. Tržby v prvom polroku poklesli o 9 % na úroveň 3,2 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 28 miliónov eur na 911 miliónov eur.

Tržby v segmente Oil & Gas na úrovni 617 miliónov eur boli o 83 % nižšie než v druhom kvartáli roku 2015, ktoré obsahovali 3,0 miliardy eur v tržbách z činností ukončených po výmene aktív so spoločnosťou Gazprom. Tržby boli dodatočne obmedzené nižšími cenami ropy a plynu. Výroba stúpala stálym tempom, najmä v Nórsku. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 337 miliónov eur na čiastku 94 miliónov eur a to prevažne v dôsledku nižších cien, ako i ukončených príspevkov z odvetvia obchodovania s plynom a jeho skladovaním. Tržby v prvom polroku 2016 sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku znížili o 86 % na čiastku 1,2 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 708 miliónov eur na 160 miliónov eur.

V tohtoročnom druhom kvartáli tržby v segmente Other boli na úrovni 485 miliónov eur, čo predstavuje zníženie o 36 % pod úrovňou tržieb druhého kvartálu predchádzajúceho roku. Pokles bol hlavne spôsobený dôsledkom nižších cien a objemov v odvetví obchodovania so surovinami. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 149 miliónov eur na mínus 212 miliónov eur, z veľkej časti z dôvodu vplyvu oceňovania pre program dlhodobých stimulov. Tržby v segmente Other v prvých šiestich mesiacoch roku 2016 poklesli o 33 % na čiastku 962 miliónov eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa zvýšila o 245 miliónov eur na čiastku mínus 431 miliónov eur a to čiastočne kvôli vyššiemu výsledku meny.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.


BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 8. augusta 2016