Global Home
štvrtok, 3. novembra 2016
Médiá

BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja

 • 3. kvartál 2016:
  • Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %)
  • Dobrý rast objemu predaja, nižšie ceny, výrazne negatívny vplyv na portfólio
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 1,5 mld. eur (mínus 5 %)
  • V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky v dôsledku značného rastu v segmentoch Performance Products a Functional Materials & Solutions
 • Výhľad na rok 2016 potvrdený:
  • Značný pokles tržieb v dôsledku predaja aktív na trhu s plynom
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa očakáva mierne pod úrovňou roku 2015

Ludwigshafen, Nemecko 3. november 2016 – V treťom štvrťroku 2016 spoločnosť BASF zvýšila svoje zisky a objem predaja v oblasti obchodu s chemikáliami. „Dopyt najmä zo strany automobilového a stavebného priemyslu zostal vysoký v celosvetovom meradle. V Európe sme zaznamenali mierny rast vo všetkých sektoroch. Letný útlm v júli a auguste bol menej výrazný než v minulých rokoch. V Ázii pokračoval vzostupný trend aj v treťom štvrťroku. Rast v Číne bol mierne vyšší, než sme očakávali začiatkom roka. Dopyt v Severnej Amerike sa vyvíjal skromnejšie; zaznamenali sme však pokračujúci pozitívny vývoj v odvetví automobilového a stavebného priemyslu. Hospodársky rozvoj v Južnej Amerike zostal slabý a podnikateľská dôvera nízka. Objemy poklesli, najmä v Brazílii, ktorá v tomto regióne predstavuje náš najväčší trh,“ uviedol Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF SE.

Tržby koncernu BASF Group v treťom štvrťroku 2016 klesli o 20 % na 14,0 miliardy eur, najmä v dôsledku predaja aktív na trhu s plynom a aktivít súvisiacich s jeho uskladnením v rámci výmeny aktív so spoločnosťou Gazprom na konci septembra 2015. Tento obchod prispel k tržbám v treťom štvrťroku 2015 sumou 2,9 miliardy eur. Vplyv na portfólio bol v úhrne zodpovedný za pokles tržieb vo výške 18 percentuálnych bodov. Navyše predajné ceny boli nižšie (o 5 %) z dôvodu nižších cien surovín. K nárastu objemu (o 4 %) prispeli v prvom rade segmenty Functional Materials & Solutions a Chemicals.

Prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek poklesol o 87 miliónov eur na 1,5 miliardy eur, a to najmä v dôsledku menších príspevkov zo segmentu Oil & Gas a Other. V segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions však EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástol.

Čistý zisk klesol z 1,2 miliardy eur na 888 miliónov eur. Zisk na akciu v treťom štvrťroku 2016 predstavoval 0,97 eura v porovnaní s 1,31 eura v rovnakom štvrťroku 2015. Zisk na akciu upravený pre špeciálne položky a odpisy nehmotného majetku predstavoval 1,10 eura (tretí štvrťrok 2015: 1,07 eura).

Výhľad na rok 2016
Prognózy spoločnosti BASF pre svetové hospodárske prostredie v roku 2016 boli upravené len v oblasti cien ropy (v zátvorke je uvedená predchádzajúca prognóza):

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,3 % (2,3 %)
 • Rast priemyselnej výroby: 2,0 % (2,0 %)
 • Rast chemickej výroby: 3,4 % (3,4 %)
 • Priemerná hodnota výmenného kurzu euro/dolár: 1,10 dolára za euro (1,10 dolára za euro)
 • Priemerná cena barelu ropy v celoročnom priemere: 45 dolárov (40 dolárov za barel).

Spoločnosť BASF predpokladá, že obmedzenia v oblasti logistických a dodávateľských služieb spôsobené nedávnym požiarom v severnom prístave jej chemického závodu v Ludwigshafene budú mať negatívny vplyv na zisky v tomto hospodárskom roku. Nemali však za následok zmenu vo vyhliadkach koncernu BASF Group na rok 2016.

Spoločnosť potvrdzuje svoj odhad tržieb a EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek koncernu BASF Group – tržby v roku 2016 značne poklesnú. V dôsledku výmeny aktív so spoločnosťou Gazprom ustali príspevky do segmentu Oil & Gas najmä z oblasti obchodu s plynom a aktivít súvisiacich s jeho uskladnením. V prvých troch štvrťrokoch 2015 prispeli tieto aktivity k tržbám celkovou sumou približne 10,1 miliardy eur. Tržby sa okrem toho znížia aj v dôsledku nižších cien ropy a plynu. Spoločnosť BASF chce zvýšiť objem predaja, s výnimkou vplyvu akvizícií a divestície.

„Naďalej očakávame, že EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude mierne pod úrovňou roku 2015. Tento ambiciózny cieľ pretrváva v súčasnom nestabilnom a náročnom prostredí, ako aj vo svetle požiaru zo 17. októbra a jeho následkov,“ uviedol Engel.

Vývoj v jednotlivých segmentoch
Tržby v segmente Chemicals klesli v porovnaní s tretím štvrťrokom 2015 o sedem percent na 3,4 miliardy eur. Bol to v podstate dôsledok poklesu cien z dôvodu zníženia cien surovín, najmä v divíziách Petrochémie a Medziprodukty. Celkovo sa objem zvýšil. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, ktorý dosiahol úroveň 497 miliónov eur, bol o 136 miliónov pod úrovňou tretieho štvrťroku minulého roku, a to predovšetkým kvôli zníženiu marží v divíziách Petrochémie a Medziprodukty. Marže však vzrástli v divízii Monoméry. Fixné náklady vzrástli predovšetkým v dôsledku otvorenia nových výrobných závodov.

V segmente Performance Products dosiahli tržby 3,8 miliardy eur, teda tri percentá pod úrovňou tretieho štvrťroka minulého roku. Došlo k poklesu cien, najmä v súvislosti so znížením nákladov na suroviny a cien ropy, ako aj pretrvávajúceho tlaku na ceny v odvetví hygieny. Vývoj tržieb utlmil aj odpredaj častí divízie farmaceutických výrobkov a služieb v roku 2015 a predaj divízie papierenského vodnatého kaolínu. Všetky divízie zaznamenali nárast objemu predaja. V dôsledku toho i výrazného zníženia fixných nákladov a celkového zvýšenia marží vzrástol prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek o 145 miliónov eur na 464 miliónov.

Zvýšený objem predaja v segmente Functional Materials & Solutions viedol k nárastu tržieb o tri percentá, na úroveň 4,7 miliardy eur. Objemy vzrástli najmä v obchodnej činnosti súvisiacej s automobilovým priemyslom. Dopyt zo strany odvetvia stavebného priemyslu zostal celkovo na vysokej úrovni. Nižšie ceny, negatívny vplyv meny a odpredaj svetovej divízie polyolefínových katalyzátorov mierne utlmili tržby. V dôsledku vyššieho objemu a nižších fixných nákladov vzrástol EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek o 126 miliónov eur na 497 miliónov.

Tržby v segmente Agricultural Solutions klesli o tri percentá medziročne na 1,0 miliardy eur. Nižší objem predaja nedokázali kompenzovať ani pozitívne vplyvy meny. Ceny zodpovedali úrovni predchádzajúceho tretieho štvrťroka. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástol o 90 miliónov eur na 97 miliónov v porovnaní s tretím štvrťrokom 2015. Bol to hlavne dôsledok vyšších marží vďaka priaznivejšiemu sortimentu výrobkov v Európe, Ázii a Južnej Amerike, ako aj dôsledok zníženia fixných nákladov.

Tržby v segmente Oil & Gas, ktoré dosiahli 618 miliónov eur, boli o 83 % nižšie ako v rovnakom štvrťroku minulého roku, a to predovšetkým v dôsledku predaja aktív na trhu s plynom a aktivít súvisiacich s jeho uskladnením. V pokračujúcej obchodnej činnosti v sektore ropy a plynu vzrástla výroba medziročne o 13 %, zatiaľ čo vplyvy cien a meny dosiahli mínus 15 %. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek klesol o 177 miliónov eur na 194 miliónov. Tento pokles možno pripísať najmä nižším cenovým hladinám, ako aj predaju aktív na trhu s plynom a aktivitám súvisiacim s jeho uskladnením.

Segment Other zaznamenal pokles tržieb o 21 % na aktuálnych 538 miliónov eur. EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek klesol o 135 miliónov eur na mínus 233 miliónov, a to predovšetkým z dôvodu vplyvu oceňovania na dlhodobý motivačný program (LTI). Do tretieho štvrťroku 2016 bola zahrnutá tvorba rezerv pre program LTI, kým v rovnakom štvrťroku minulého roku boli rezervy uvoľnené.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 3. novembra 2016