Global Home
utorok, 2. mája 2017
Médiá

BASF: Tržby a zisky výrazne vyššie ako v prvom štvrťroku minulého roka

  • Tržby na úrovni 16,9 miliárd eur (nárast o 19 %)
  • Pokračuje trend navyšovania objemu (nárast o 8 %)
  • EBIT pred špeciálnymi položkami na úrovni 2,5 miliardy eur (nárast o 29 %), z čoho 2,0 miliardy eur vygenerovali chemické obchody
  • Potvrdený výhľad na rok 2017

Ludwigshafen – 2. máj 2017 – Spoločnosť BASF ukončila prvý štvrťrok 2017 s výrazným nárastom tržieb a ziskov v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. „Spoločnosť BASF mala dobrý začiatok roka 2017,“ uviedol Dr. Kurt Bock, predseda Správnej rady spoločnosti BASF SE. „Trendy v oblasti dopytu, ktoré sme pozorovali v priebehu roka 2016, pokračovali aj v prvom štvrťroku tohto roka.“

Tržby skupiny BASF v prvom štvrťroku 2017 vzrástli o 19 % na 16,9 miliardy eur. Kladný objem pozorovaný v predchádzajúcich štvrťrokoch sa udržal vo všetkých segmentoch a viedol k rastu objemu predaja o 8 %. Okrem toho spoločnosť BASF dosiahla výrazne vyššie predajné ceny (o 8 %), najmä v segmente Chemikálií. K nárastu tržieb prispel aj vplyv meny a akvizícia podniku Chemetall od spoločnosti Albemarle v decembri 2016.

Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) skupiny BASF pred špeciálnymi položkami bol o 29 % vyšší a dosiahol 2,5 miliardy eur. Z toho 2,0 miliardy eur vygenerovali chemické obchody, pod ktoré spadajú segmenty: Chemikálie, Zušľachťovacie výrobky a Funkčné materiály a riešenia. Zisky chemických podnikov tak vzrástli o 37 %.

Spoločnosť BASF dostala počiatočnú výplatu poistného vo výške 100 miliónov eur v súvislosti s haváriou, ku ktorej došlo v októbri minulého roku v severnom prístave jej hlavného výrobného závodu v Ludwigshafene. Približne tri štvrtiny tejto sumy boli poukázané segmentu Chemikálie.

EBIT vzrástol o 585 miliónov eur na 2,5 miliardy eur v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016.

Čistý zisk vzrástol o 322 miliónov eur na 1,7 miliardy eur. Zisk na akciu v prvom štvrťroku 2017 predstavoval 1,86 € v porovnaní s 1,51 € v rovnakom štvrťroku 2016. Zisk na akciu upravený o špeciálne položky a amortizáciu nehmotného majetku dosiahol 1,97 € (prvý štvrťrok 2016: 1,64 €).

Výhľad na rok 2017

Očakávania spoločnosti BASF z hľadiska svetového hospodárskeho prostredia v roku 2017 sa nemenia:

  • Rast hrubého domáceho produktu: 2,3 %
  • Rast priemyselnej výroby: 2,3 %
  • Rast chemickej výroby: 3,4 %
  • Priemerná hodnota výmenného kurzu euro/dolár na úrovni 1,05 USD za euro
  • Priemerná cena ropy Brent za rok na úrovni 55 USD za barel

„Pokiaľ ide o výhľad na celý rok, zostávame opatrní. Ešte stále vnímame značné riziká z hľadiska makroekonomického vývoja a politického prostredia,“ uviedol Bock. „Potvrdzujeme našu prognózu tržieb a ziskov skupiny BASF na rok 2017. V roku 2017 očakávame výrazný rast tržieb skupiny BASF. Podľa našej definície to zodpovedá najmenej šesťpercentnému nárastu tržieb. V porovnaní s rokom 2016 chceme dosiahnuť mierne vyšší EBIT pred špeciálnymi položkami. Pod pojmom „mierny“ máme na mysli zmenu o 1 – 10 %; očakávame, že nárast bude smerovať skôr k hornej časti tohto rozmedzia.“

Vývoj v jednotlivých segmentoch

V segmente Chemicals (Chemikálie) vzrástli tržby o 36 % v porovnaní s predchádzajúcim prvým štvrťrokom na 4,1 miliardy eur, a to najmä v dôsledku vyšších cien v divíziách Petrochémia a Monoméry. Tržby podporil aj vyšší objem predaja vo všetkých divíziách. Predaj mierne zvýšil aj vplyv meny. V dôsledku vyšších marží a objemov vzrástol EBIT pred špeciálnymi položkami o 501 miliónov eur v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 a dosiahol 958 miliónov eur. Negatívny vplyv na zisky v prvom štvrťroku 2017 spôsobený haváriou v severnom prístave výrobného závodu v Ludwigshafene kompenzovala počiatočná výplata poistného za škody v poslednom štvrťroku 2016. Fixné náklady medziročne vzrástli, a to najmä v dôsledku spustenia prevádzky nových závodov.

Tržby v segmente Performance Products (Zušľachťovacie výrobky) vzrástli o 9 % v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 a dosiahli 4,3 miliardy eur. Bolo to prevažne v dôsledku zvýšeného objemu predaja v divíziách Disperzie a pigmenty, Ošetrovacie prostriedky a Zušľachťovacie chemické výrobky. Tento segment zaznamenal pozitívny vplyv meny vo všetkých divíziách a celkovo mierny nárast predajných cien. Vývoj predaja tlmil vplyv portfólia. EBIT pred špeciálnymi položkami poklesol o 40 miliónov eur v porovnaní so stabilnou úrovňou predchádzajúceho prvého štvrťroka v dôsledku nižších marží a vyšších fixných nákladov a dosiahol 515 miliónov eur.

V segmente Functional Materials & Solutions (Funkčné materiály a riešenia) vzrástli tržby medziročne o 18 % na 5,2 miliardy eur. Bol to predovšetkým dôsledok prudkého nárastu objemu predaja, ktorý bol spôsobený najmä vyšším dopytom zo strany automobilového priemyslu. Vývoj predaja podporila aj akvizícia podniku Chemetall od spoločnosti Albemarle v decembri 2016 spolu s miernym nárastom cien a vplyvom meny. V porovnaní s predchádzajúcim prvým štvrťrokom vzrástol EBIT pred špeciálnymi položkami o 75 miliónov eur a dosiahol 531 miliónov eur, a to najmä vďaka rastu objemu a akvizícii podniku Chemetall.

Segment Agricultural Solutions (Poľnohospodárske riešenia) zaznamenal štvorpercentný medziročný nárast tržieb, ktoré stúpli na 1,9 miliardy eur napriek pretrvávajúcim náročným trhovým podmienkam. Hlavnou hybnou silou bol vyšší objem a kladný vplyv meny, pričom ceny zostali stabilné. EBIT pred špeciálnymi položkami klesol o 58 miliónov eur na úroveň 533 miliónov eur v porovnaní so silným prvým štvrťrokom 2016. Spôsobili to najmä nižšie priemerné marže v dôsledku rôznorodého sortimentu výrobkov. Fixné náklady mierne vzrástli, čiastočne aj vďaka spusteniu nových závodov.

Tržby vo výške 829 miliónov eur v segmente Oil & Gas (Ropa a zemný plyn) boli o 36 % vyššie než v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka, najmä v dôsledku vyšších cien. Cena za barel ropy Brent sa v prvom štvrťroku 2017 pohybovala v priemere na úrovni 54 dolárov (prvý štvrťrok 2016: 34 dolárov). Ceny plynu na európskych spotových trhoch taktiež prudko vzrástli v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka. Objemy výroby sa zhodovali s úrovňou predchádzajúceho prvého štvrťroka, zatiaľ čo objem predaja, najmä plynu, prevýšil úroveň prvého štvrťroka 2016. EBIT pred špeciálnymi položkami sa taktiež výrazne zlepšil: v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 104 miliónov eur a dosiahol 170 miliónov eur. Do veľkej miery to možno pripísať nárastu cien. Čistý zisk výrazne vzrástol.

Tržby v segmente Others (Ostatné) vzrástli v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 o 133 miliónov eur na 610 miliónov, a to najmä v dôsledku vyšších cien v oblasti obchodovania s nerastnými surovinami. EBIT pred špeciálnymi položkami poklesol o 31 miliónov eur a dosiahol mínus 250 miliónov eur. Bol to prevažne dôsledok vplyvu oceňovania na náš dlhodobý stimulačný program.

Z hľadiska jednotlivých regiónov dokázala spoločnosť BASF výrazne zvýšiť svoje tržby a zisky najmä v oblasti Ázie a Tichomoria. Objem predaja v tomto regióne podstatne vzrástol vo všetkých segmentoch, pričom predajné ceny stúpli najmä v segmente Chemikálie. Hlavnou hybnou silou tohto vývoja boli obchodné činnosti v Číne.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2016 mala spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 2. mája 2017