Global Home
piatok, 27. októbra 2017
Médiá

Tržby a zisky spoločnosti BASF v treťom štvrťroku 2017 značne vzrástli

Tretí štvrťrok 2017:

 • Tržby vo výške 15,3 miliardy eur (nárast o 9 %)
 • EBIT pred špeciálnymi položkami vo výške 1,8 miliardy eur (nárast o 16 %)
 • Zisk na akciu vo výške 1,45 € (nárast o 49 %), upravený zisk na akciu vo výške 1,40 € (nárast o 27 %)
 • Peňažný tok z prevádzkovej činnosti vo výške 3,8 miliardy eur (nárast o 52 %), voľný peňažný tok vo výške 2,8 miliardy eur

Výhľad na rok 2017:

 • Spoločnosť BASF naďalej očakáva značný nárast tržieb, ako aj EBIT pred špeciálnymi položkami a EBIT

Nemecko, Ludwigshafen – 27. október 2017 – Skupina BASF zaznamenala v treťom štvrťroku 2017 výrazný nárast tržieb a ziskov. „Pozitívny vývoj dopytu pokračoval aj v treťom štvrťroku 2017. Dosiahli sme výrazný rast objemu, dokonca aj v porovnaní so silným štvrťrokom predchádzajúceho roka,“ uviedol Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE.

Tržby skupiny BASF vzrástli o 9 % v porovnaní s relevantným štvrťrokom predchádzajúceho roka na 15,3 miliardy eur. Možno to pripísať predovšetkým dobrému vývoju objemu predaja, ako aj výrazne vyšším predajným cenám v segmente Chemicals. Tržby pozdvihol aj podnik Chemetall, ktorý skupina získala v decembri 2016. Všetky segmenty zaznamenali mierne negatívny vplyv meny.

Výrazný príspevok zo strany segmentu Chemicals pozdvihol príjem z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred špeciálnymi položkami o 244 miliónov eur na 1,8 miliardy eur. Spoločnosť BASF zaznamenala mierny pokles EBIT pred špeciálnymi položkami v segmente Oil & Gas a výrazný pokles v zostávajúcich segmentoch a v oblasti Ostatné, najmä v dôsledku vyšších cien surovín.

EBIT v treťom štvrťroku zahŕňal čisté špeciálne položky vo výške 198 miliónov eur, čo nasledovalo po mínus 52 miliónoch eur z príslušného štvrťroka predchádzajúceho roka. Bolo to najmä vďaka osobitným príjmom v segmente Performance Products z prevodu podniku chemikálií na úpravu kože zo spoločnosti BASF do skupiny Stahl. V dôsledku toho vzrástol EBIT z 1,5 miliardy eur na dve miliardy eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zisk z prevádzkovej činnosti pred odpismi, amortizáciou a špeciálnymi položkami (EBITDA pred špeciálnymi položkami) stúpol o 303 miliónov eur na 2,8 miliardy eur a EBITDA o 570 miliónov eur na tri miliardy eur.

Čistý zisk vzrástol o 448 miliónov eur na 1,3 miliardy eur. Zisk na akciu v treťom štvrťroku 2017 dosiahol 1,45 eura v porovnaní s 0,97 eura v rovnakom období minulého roka. Po zohľadnení špeciálnych položiek a amortizácie nehmotného majetku dosiahol zisk na jednu akciu 1,40 eura (predchádzajúci štvrťrok: 1,10 eura).

Za prvé tri štvrťroky 2017 vzrástol peňažný tok z prevádzkovej činnosti o 1,8 miliardy eur medziročne na 7,6 miliardy eur. Dôvodom je najmä nárast čistého zisku. Voľný peňažný tok v priebehu prvých deviatich mesiacov 2017 stúpol z 2,9 miliardy eur na päť miliárd eur.

Výhľad na celý rok 2017
Spoločnosť BASF mierne zvýšila svoje očakávania v oblasti globálneho hospodárskeho prostredia v roku 2017 (prognóza z Polročnej finančnej správy 2017 je v zátvorkách):

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,8 % (2.5 %)
 • Rast priemyselnej výroby: 3,1 % (2,5 %)
 • Rast chemickej výroby: 3,4 % (3,4 %)
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru: 1,10 dolára za
  1 euro (1,10 dolára za 1 euro)
 • Priemerná cena ropy na rok: 50 dolárov za barel (50 dolárov za barel)

„Pre druhý polrok 2017 očakávame, že EBIT pred špeciálnymi položkami skupiny BASF výrazne prekročí úroveň druhého polroka 2016,“ uviedol Bock. „Nemení sa naša prognóza predaja, EBIT pred špeciálnymi položkami a EBIT pre celý rok 2017: očakávame ich výrazný nárast. To isté platí aj pre EBIT po nákladoch kapitálu, kde sme predtým očakávali mierny nárast.“

Vývoj v jednotlivých segmentoch
Tržby v segmente Chemicals vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 25 % na približne štyri milióny eur. Vo veľkej miere to spôsobili vyššie ceny vo všetkých divíziách, najmä v divízii Monomérov. Spoločnosť BASF taktiež výrazne zvýšila objem predaja. Vplyv meny mierne stlmil tržby vo všetkých divíziách. EBIT pred špeciálnymi položkami vzrástol o viac ako 600 miliónov eur na 1,1 miliardy eur. Predovšetkým to bol dôsledok vyšších marží, najmä v divízii Monomérov. Negatívny vplyv na príjmy v treťom štvrťroku 2017 spôsobený nehodou v Severnom prístave výrobného závodu v Ludwigshafene kompenzovali poistné platby. Fixné náklady mierne vzrástli.

V segmente Performance Products vzrástli tržby o 2 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 na hodnotu len tesne pod štyri miliardy eur v dôsledku rastu objemu vo všetkých divíziách. Predajné ceny boli na úrovni rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Zvýšenie cien v divíziách Disperzií a pigmentov a Ošetrovacích prostriedkov vo veľkej miere kompenzoval výrazný pokles cien v divízii Výživa a zdravie. Vplyv meny, najmä zo strany amerického dolára, a vplyvy portfólia stlmili rast predaja. EBIT pred špeciálnymi položkami klesol o 88 miliónov eur na 385 miliónov eur. Možno to pripísať do veľkej miery ďalšiemu poklesu cien vitamínov ako aj pretrvávajúcemu tlaku na marže v mnohých obchodných oblastiach kvôli vyšším cenám surovín. EBIT zahŕňal osobitný príjem v divízii Performance Chemicals z prevodu podniku chemikálií na úpravu kože do skupiny Stahl.

Tržby v segmente Functional Materials & Solutions sa v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 zvýšili o 7 % a dosiahli približne päť miliárd eur. Bolo to najmä vďaka vyšším cenám ako aj podniku Chemetall, ktorý kúpila spoločnosť BASF od Albemarle v decembri 2016. Objem predaja vzrástol v každej divízii okrem Katalyzátorov, kde spoločnosť BASF zaznamenala značný pokles objemu obchodovania s drahými kovmi. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 sa ďalej rozširoval objem predaja do automobilového a stavebného priemyslu. Tržby boli mierne zaťažené vplyvom meny. EBIT pred špeciálnymi položkami, ktorý dosiahol 397 miliónov eur, zaznamenal pokles o 100 miliónov eur v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Zisk bol primárne tlmený nižšími maržami, ktoré vyplývali z vyšších cien surovín.

Tržby v segmente Agricultural Solutions v porovnaní s tretím kvartálom 2016 klesli o 6 % na 987 miliónov eur. Bol to najmä dôsledok klesajúcich cien a objemov v Brazílii. Ďalší tlak na vývoj predaja vytvoril negatívny vplyv meny. Spoločnosť BASF dokázala mierne zvýšiť celkový objem predaja. EBIT pred špeciálnymi položkami poklesol o 76 miliónov eur na 21 miliónov. Dôvodom bola predovšetkým náročná situácia na trhu v Brazílii. Zisky negatívne ovplyvnilo aj zatvorenie výrobných zariadení v Beaumonte v americkom štáte Texas a Manatí v Portoriku v dôsledku ničivých hurikánov. Pevné náklady boli na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

Tržby v segmente Oil & Gas vzrástli o 20 % medziročne na 739 miliónov eur na vrub vyšších cien a objemov. Priemerná cena barelu ropy Brent v treťom štvrťroku 2017 bola 52 dolárov (rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka: 46 dolárov). Stúpli aj ceny plynu na európskych spotových trhoch v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rast objemu podnietil najmä vyšší objem predaja plynu. Mierne vzrástol aj objem výroby. EBIT pred špeciálnymi položkami klesol o 14 miliónov eur na 180 miliónov. Údaj z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka zahŕňal kompenzačné platby z obnovených zmluvných rokovaní. Čistý zisk napriek tomu značne vzrástol, a to o 33 miliónov eur na 139 miliónov eur. Dôvodom bol najmä osobitný príjem z predaja akcií koncesie na zemný plyn v Argentíne.

Tržby v oblasti Others, ktoré dosiahli 548 miliónov eur, vzrástli o 2 % v porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka, a to najmä v dôsledku vyšších tržieb zo služieb. EBIT pred špeciálnymi položkami klesol o 92 miliónov eur na mínus 325 miliónov eur, sčasti v dôsledku vplyvu oceňovania dlhodobého stimulačného programu spoločnosti BASF.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2016 mala spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia piatok, 27. októbra 2017