Piatok, 2. marca 2018
Slovensko
Médiá

Dobrý štart BASF do roku 2018

Posledný štvrťrok 2017:

 • Tržby vo výške 16,1 miliardy eur (medziročný nárast 8 %)
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 1,9 miliardy eur (medziročný nárast 58 %)

Zhrnutie roka 2017:

 • Významný rast objemu vo všetkých segmentoch
 • Výnos na akciu vo výške 6,62 eur (nárast o 50 %); upravený výnos na akciu 6,44 eur (nárast o 33 %)
 • Peňažný tok z prevádzkovej činnosti vo výške 8,8 miliardy eur (nárast o 14 %); voľný peňažný tok na úrovni 4,8 miliardy eur (nárast o 34 %)
 • Navrhované dividendy za rozpočtový rok 2017 vo výške 3,10 eur (2016: 3 eurá)

Prognóza na rok 2018:

 • Mierny nárast tržieb daný vyššími objemami predaja
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek by sa mal oproti roku 2017 mierne zvýšiť

Ludwigshafen, Nemecko – 2. marca 2018 – Spoločnosť BASF zaznamenala pozitívny začiatok tohto roka, nadväzuje tak na minuloročné obchodné úspechy. „Vlani sme dosiahli významný rast a darilo sa nám naďalej zvyšovať svoju ziskovosť. Okrem toho sme položili dôležité základy pre budúci rozvoj spoločnosti, a to tak v personálnom, ako aj v strategickom zmysle,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov BASF SE, na výročnom predstavení hospodárskych výsledkov firmy v nemeckom Ludwigshafene.

Spoločnosť BASF v 4. kvartáli 2017 evidovala tržby vo výške 16,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 ide o 8 % nárast. Ceny vzrástli o 9 %. Objemy predaja BASF sa zvýšili o 4 %, na čom sa podieľali všetky segmenty s výnimkou divízie Oil & Gas. Naopak záporné vplyvy výmenných kurzov boli v roku 2017 výrazne vyššie a znížili zisky z predaja o 5 %. Zisk skupiny z prevádzkovej činnosti tvoril v 4. štvrťroku 1,9 miliardy eur, čo znamenalo medziročný nárast o 58 %. Nižšie zisky segmentov Functional Materials & Solutions a Performance Products vyvážilo významné posilnenie ziskov v divíziách Chemicals, Agricultural Solutions a Oil & Gas.

Ekonomická aktivita sa v roku 2017 celosvetovo zvýšila. „Z tohto vývoja sme dokázali vyťažiť maximum. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme v roku 2017 celkovo dosiahli nárast predaja a zisku,“ pokračuje Bock. Vďaka dobrému dopytu predala BASF vyššie objemy vo všetkých divíziách a výrazne posilnila ziskovosť. K tomu prispeli aj vyššie ceny, najmä v segmente Chemicals. Celkovo vzrástol predaj BASF o 12 %, čo zodpovedá 64,5 miliardám eur. Prispela k tomu i akvizícia firmy Chemetall, ktorá vyvíja riešenia na mieru v oblasti ošetrovania kovových povrchov a súčasťou BASF sa stala na konci roku 2016.

Zisky BASF vzrástli ešte výraznejšie, približne o tretinu. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť hodnoty EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 8,3 miliardy eur, k čomu prispel najmä segment Chemicals. Vyššie marže a objemy základných chemikálií a medziproduktov bohato vyrovnali nižšie marže v iných špeciálnych obchodoch BASF. Tržby v chemickej sfére (do nej spadajú segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions) boli medziročne výrazne vyššie. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvoril v tejto oblasti 7,3 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 26 %.

Výnos na akciu sa zvýšil o celých 50 %, a to z 4,42 eur na 6,62 eur. Výnos na akciu upravený o mimoriadne položky a odpis nehmotného majetku sa zvýšil na 6,44 eur, kým v predchádzajúcom roku činil 4,83 eur.

Zlepšenie prevádzkového peňažného toku
Prevádzkový zisk v roku 2017 vzrástol o 1,1 miliardy eur na 8,8 miliárd eur. Zásluhu na tom má 50 % nárast čistého príjmu, ktorý tvoril 6,1 miliardy eur. Na rozdiel od predchádzajúceho roku bol peňažný tok nižší. Spôsobila to zmena v čistom prevádzkovom kapitáli, ktorý možno prisúdiť vyššiemu objemu financií držaných z prevádzkových dôvodov v rezervách a obchodných pohľadávkach.

Čiastka použitá v investičných aktivitách činila 4 miliardy eur (v roku 2016 to bolo 6,5 miliardy eur). Platby za nehnuteľnosti, továrne a vybavenia, vrátane platieb za nehmotný majetok sa medziročne znížili z 4,1 miliárd eur na 4 miliardy eur. Voľné peňažné toky dosiahli hodnoty 4,8 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 34 %. Pomer vlastného kapitálu bol 44,1 % (2016: 42,6 %). Čistý dlh klesol o 2,9 miliardy eur na čiastku 11,5 miliárd eur.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,10 eur
BASF navrhne na výročnom stretnutí akcionárov dividendu vo výške 3,10 eur za akciu – čiastka sa medziročne zvýši o 0,10 eur. Podiel BASF by tak mal opäť ponúknuť zaujímavý dividendový výnos vo výške 3,4 %, a to na základe ceny akcií z konca roku 2017 na úrovni 91,74 eur. Očakáva sa, že BASF svojim akcionárom vyplatí celkom 2,8 miliardy eur.

Vývoj obchodu v regiónoch
Vývoj na regionálnych trhoch Dr. Kurt Bock komentoval týmito slovami: „Potešil nás najmä silný rast v Ázii. Naše investície v tomto regióne sa oplatili. Hlavne vďaka vyšším maržiam a objemom sa nám v Ázii podarilo zdvojnásobiť tržby, ktoré dosiahli 2,2 miliardy eur. Tým sa pre nás stala najvýnosnejším regiónom.“

Taktiež v Európe naberal ekonomický rast na obrátkach. Hodnota EBIT vzrástla o 31 % a dosiahla čiastku 4,7 miliardy eur. Zaslúžili sa o to predovšetkým vyššie zisky v segmente Oil & Gas. V USA sa rast trhu na začiatku roka 2017 utlmil, ale v priebehu roka sa situácia zlepšila. EBIT v severnej Amerike vzrástol z 1,1 miliardy eur na 1,2 miliardy eur. V Južnej Amerike, Afrike a na Blízkom východe klesol EBIT z 432 miliónov na 335 miliónov eur.

Vývoj v portfóliu BASF
BASF v uplynulom roku urobila dôležité rozhodnutia, ktorých cieľom bolo získať do portfólia rýchlo rastúce a voči hospodárskym cyklom odolné obchody. V roku 2018 posilní segment Agricultural Solutions akvizícia významných častí podnikov v oblasti osív a herbicídov spoločnosti Bayer. „Akvizícia výborne dopĺňa naše už zavedené a úspešné pôsobenie v oblasti ochrany rastlín a tiež naše biotechnologické aktivity. Do oblasti obchodovania so semenami vstúpime s vlastníckymi aktívami na kľúčových poľnohospodárskych trhoch. To nám umožní rýchle implementovanie výsledkov nášho výskumu osiva,“ uviedol Dr. Kurt Bock.

BASF v tomto roku plánuje tiež akvizíciu firmy Solvay, globálne významného hráča na poli polyamidov. Táto akvizícia rozšíri sortiment inžinierskych plastov pre oblasť dopravy, stavebníctva a spotrebných produktov a zároveň taktiež posilní prístup BASF k surovinám. Spoločnosť BASF okrem toho očakáva lepší prístup k rastúcim trhom v Ázii a Južnej Amerike.

„Avšak, podniky aj odpredávame, najmä keď očakávame, že budú úspešnejšie v inej vlastníckej konštelácii,“ vysvetľuje Dr. Kurt Bock stratégiu BASF. V septembri 2017 tak BASF odpredala svoj podiel v podniku zaoberajúcom sa chemikáliami pre spracovanie kože. Podiel od BASF kúpila skupina Stahl, ktorá sa v danom odvetví radí k jednotkám na trhu. V skupine Stahl má BASF teraz 16 % podiel.

BASF ďalej oznámila zásadné zmeny činnosti v oblasti ropy a zemného plynu. Predpokladá sa, že BASF a skupina LetterOne spojí svoje ropné a plynárenské aktivity do spoločného podniku s názvom Wintershall DEA. Táto nová spoločnosť má potenciál stať sa jedným z najväčších nezávislých výskumných a výrobných podnikov v Európe, navyše s vynikajúcou perspektívou rastu. V strednodobom horizonte by potom táto spoločná firma mala vstúpiť na burzu.

Výhľad na rok 2018
Spoločnosť BASF očakáva, že v roku 2018 bude globálna ekonomická a chemická produkcia rásť rovnakým tempom ako v roku 2017. Ďalší rast sa očakáva vo všetkých regiónoch a BASF predpokladá, že bude pokračovať zotavovanie trhov v Brazílii a Rusku. Napriek týmto pozitívnym výhľadom sa v roku 2018 rysuje aj zvýšená volatilita celého trhu. Aj výmenný kurz amerického dolára bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na predaj a tržby.

BASF očakáva nasledujúce ekonomické podmienky v roku 2018 (čísla z minulého roku sú v zátvorkách):

 • Globálny ekonomický rast vo výške +3 % (+3,1 %)
 • Rast globálnej chemickej produkcie vo výške +3,4 % (+3,5 %)
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru vo výške 1,20 dolára za 1 euro (1,13 dolára za 1 euro)
 • Priemerná cena ropy (Brent) vo výške 65 dolárov za barel (54 dolárov za barel)

„Na základe týchto predpokladov chceme naďalej profitovať. V pláne je tiež dosiahnuť počas roku 2018 mierne navýšenie predaja a EBIT pred započítaním špeciálnych položiek,“ doplnil Dr. Kurt Bock. Nárast zisku z predaja by sa mal dostaviť v dôsledku zvýšenia objemov. Zvýšenie tržieb potom ovplyvní predovšetkým nezanedbateľný prínos segmentov Performance Products, Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. Vzhľadom k silnému roku 2017 očakáva BASF výrazne nižší EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v oblasti chemikálií, príčinou majú byť nižšie marže.

Prognóza na rok 2018 počíta s už dohodnutou akvizíciou značnej časti obchodov osív a neselektívnych herbicídov firmy Bayer. Prevzatie by malo byť dokončené v prvej polovici roku 2018. Vzhľadom k časovému plánu akvizície, sezónnej povahe biznisu a nákladom na prevzatie bude mať akvizícia v roku 2018 pozitívny dopad na zisky z predaja, ale zároveň tiež negatívny vplyv na tržby segmentu Agricultural Solutions a skupiny BASF.

Prognóza naopak nezohľadňuje zamýšľanú fúziu ropných a plynárenských aktivít spoločností BASF a LetterOne. Pri podpise transakčných zmlúv nebudú príjmy segmentu Oil & Gas zahrnuté do predaja a EBIT skupiny BASF, a to so spätnou platnosťou od 1. januára 2018, pričom údaje z minulého roka budú prehodnotené. Príjmy segmentu Oil & Gas budú zahrnuté skôr v príjmoch pred menšinovými podielmi BASF ako samostatná položka s názvom Výnosy z ukončovaných činností. Od dátumu uzatvorenia transakcie bude potom podiel BASF na príjmoch z fúzovaného podniku Wintershall DEA pravdepodobne účtovaný ekvivalentným spôsobom a zahrnutý do EBIT skupiny BASF.

Vývoj v jednotlivých segmentoch
V priaznivom trhovom prostredí vzrástol počas posledných troch mesiacoch roku 2017 odbyt v segmente Chemicals o 21 %, a to na 4,2 miliardy eur. Príčinou boli vyššie ceny i objemy. BASF zvýšila marže najmä v oblasti izokyanátov, kyselín a polyalkoholov, produktov krakovania a akrylových monomérov. Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek bol v medziročnom porovnaní o 67 % vyšší, konkrétne tvoril 1,1 miliardy eur. Všetky divízie vykazovali vyššie tržby.

Za celý rok 2017 posilnili tržby v segmente Chemicals o 3,4 miliardy eur, a to na čiastku 16,3 miliardy eur. Príčinou bol rast cien, najmä v divízii Monomers. Vo všetkých divíziách sa naviac podarilo zvýšiť objemy. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 4,2 miliardy eur. Nárast o 2,2 miliardy eur bol daný predovšetkým vyššími maržami pre izokyanáty v divízii Monomers. Vyššie marže divízie Petrochemicals a Intermediates taktiež prispeli k nárastu ziskov. Mierne vyššie fixné náklady mali opačný, vyrovnávajúci účinok. Negatívny dopad na zisky v roku 2017 mala nehoda v severnej časti chemického závodu v Ludwigshafene z októbra 2016, ten sa však podarilo kompenzovať preplatením poistných plnení.

Segmentu Performance Products sa podarilo navýšiť tržby v poslednom štvrťroku 2017 o 2 % na 3,8 miliardy eur. Záporný vplyv výmenných kurzov a portfólia vyvážilo zvýšenie objemov vo všetkých divíziách spolu s miernym nárastom cien. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek klesol z 237 miliónov eur na 111 miliónov eur. Príčinami bol neustály tlak na marže, dočasné odstavenie továrne na citral v Ludwigshafene a vyššie fixné náklady.

Tržby v segmente Performance Products vo výške 16,2 miliardy eur za rok 2017 znamenali medziročný nárast o 659 miliónov eur. Príčinou bol najmä rast vo všetkých divíziách. Taktiež aj vyššie predajné ceny v divíziách Care Chemicals a Dispersions & Pigments mali pozitívny dopad na tržby. Opatrenie v oblasti portfólia a záporný vplyv výmenných kurzov vo všetkých divíziách tržby naopak mierne znížili. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek zaznamenal pokles medziročne o 361 miliónov eur na 1,4 miliardy eur. Tento vývoj zapríčinili predovšetkým nižšie marže vyvolané vyššou cenou surovín, čo nebolo možné plne premietnuť do predajných cien.

V segmente Functional Materials & Solutions sa tržby v 4. kvartáli 2017 zvýšili o nezanedbateľných 7 %. Predovšetkým v dôsledku vyšších cien dosiahli tržby 5,3 miliárd eur. Vyššie náklady na suroviny viedli k nižším maržiam. Z tohto dôvodu poklesol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek o 42 % na 267 miliónov eur. Tiež vyššie fixné náklady negatívne ovplyvnili zárobky.

Celý rok 2017 priniesol zvýšenie tržieb na 20,7 miliárd eur, v medziročnom porovnaní to znamená nárast o celé 2 miliardy eur. Tento vývoj možno pripísať vyšším cenám, nárastu objemov i akvizícii podniku Chemetall, ktorý BASF odkúpila od spoločnosti Albemarle v decembri 2016. Tržby boli opäť mierne záporne ovplyvnené hodnotou výmenných kurzov. Rast objemu bol daný z veľkej časti vyšším dopytom po výrobkoch BASF pre automobilový a stavebný priemysel. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvoril 1,6 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému poklesu o 329 miliónov eur, ktorý spôsobil predovšetkým vplyv nižších marží a vyšších nákladov. Zvláštne náklady sa v roku 2017 týkali predovšetkým nákladov na prevzatie a integráciu spoločnosti Chemetall a taktiež akvizície západoeurópskeho podniku špecializovaného na stavebné materiály pre profesionálov, ktorý BASF odkúpila od skupiny Henkel.

Predaj v segmente Agricultural Solutions v poslednom štvrťroku posilnil o 4 % na 1,3 miliardy eur. Výrazne vyššie objemy bezpečne vykompenzovali pokles cien a záporný vplyv výmenných kurzov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vzrástol o 162 %, čo predstavuje zvýšenie o 128 miliónov na 207 miliónov eur.

Celkové tržby v segmente Agricultural Solutions vďaka vyššiemu objemu predaja stúpli o 127 miliónov eur na 5,7 miliardy eur. V naďalej zložitom trhovom prostredí v oblasti produktov na ochranu poľnohospodárskej výroby bol rast tržieb negatívne ovplyvnený hodnotou výmenných kurzov a cenovými poklesmi, a to najmä v Južnej Amerike. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek činil 1 miliardu eur, čo predstavuje pokles o 54 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku. Mierne zníženie zapríčinili najmä nižšie  priemerné marže z odlišného produktového mixu a zložitá situácia na brazílskom trhu. Zisky boli taktiež ovplyvnené odstávkami výrobných závodov v Beaumonte v štáte Texas a portorickom Manatí v dôsledku hrozby hurikánov. Fixné náklady mierne vzrástli.

V segmente Oil & Gas sa kvôli nižším objemom znížili tržby za 4. štvrťrok 2017 o 7 % na 862 miliónov eur. Vyššie ceny ropy a plynu však mali na tržby pozitívny vplyv. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil o 97 miliónov eur na 260 miliónov eur.

Tržby v segmente ropy a plynu v roku 2017 medziročne vzrástli o 476 miliónov eur na 3,2 miliardy eur, a to v dôsledku vyšších cien a objemov. Cena barelu ropy Brent činila v roku 2017 v priemere 54 dolárov (2016: 44 dolárov). Ceny plynu na európskych spotových trhoch stúpli oproti predchádzajúcemu roku o 25 %. Rast objemu zapríčinil predovšetkým nárast objemu predaja plynu, pričom objemy výroby zostali na úrovni roku 2016. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil o 276 miliónov eur na 793 miliónov eur. Tento výsledok možno primárne pripočítať nárastu cien ropy a zemného plynu a tiež vyššiemu podielu na zisku z ložiska zemného plynu Južno-Russkoje, ktorého podiel BASF vlastní. Pozitívny vplyv mali komplexné opatrenia zamerané na optimalizáciu prieskumných a technologických projektov rovnako ako úspešná implementácia opatrení na úsporu prevádzkových nákladov. Čistý zisk vzrástol o 357 miliónov eur na 719 miliónov eur.

Zisk v segmente Others stúpol v poslednom štvrťroku z 518 miliónov eur na 608 miliónov eur. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil z mínus 386 miliónov eur na mínus 38 miliónov eur. Zásluhu na tom má predovšetkým vplyv oceňovania dlhodobého stimulačného programu spoločnosti BASF.

Tržby v segmente Others medziročne posilnili o 224 miliónov eur na 2,2 miliardy eur, predovšetkým v dôsledku vyšších predajných cien pri obchodovaní s nerastnými surovinami. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek medziročne posilnil o 286 miliónov eur na mínus 764 miliónov eur. I toto zvýšenie tržieb je dôsledok oceňovania dlhodobého stimulačného programu.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2017 dosiahla BASF obrat takmer 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
Prehľad hospodárských výsledkov

Prehľad hospodárskych výsledkov

Výročná tlačová konferencia ku hospodárskym výsledkom za rok 2017

Výročná tlačová konferencia ku hospodárskym výsledkom za rok 2017

Posledná aktualizácia Sobota, 1. decembra 2018