Global Home
piatok, 2. marca 2018
Médiá

Dobrý štart BASF do roku 2018

Posledný štvrťrok 2017:

 • Tržby vo výške 16,1 miliardy eur (medziročný nárast 8 %)
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 1,9 miliardy eur (medziročný nárast 58 %)

Zhrnutie roka 2017:

 • Významný rast objemu vo všetkých segmentoch
 • Výnos na akciu vo výške 6,62 eur (nárast o 50 %); upravený výnos na akciu 6,44 eur (nárast o 33 %)
 • Peňažný tok z prevádzkovej činnosti vo výške 8,8 miliardy eur (nárast o 14 %); voľný peňažný tok na úrovni 4,8 miliardy eur (nárast o 34 %)
 • Navrhované dividendy za rozpočtový rok 2017 vo výške 3,10 eur (2016: 3 eurá)

Prognóza na rok 2018:

 • Mierny nárast tržieb daný vyššími objemami predaja
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek by sa mal oproti roku 2017 mierne zvýšiť

Ludwigshafen, Nemecko – 2. marca 2018 – Spoločnosť BASF zaznamenala pozitívny začiatok tohto roka, nadväzuje tak na minuloročné obchodné úspechy. „Vlani sme dosiahli významný rast a darilo sa nám naďalej zvyšovať svoju ziskovosť. Okrem toho sme položili dôležité základy pre budúci rozvoj spoločnosti, a to tak v personálnom, ako aj v strategickom zmysle,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov BASF SE, na výročnom predstavení hospodárskych výsledkov firmy v nemeckom Ludwigshafene.

Spoločnosť BASF v 4. kvartáli 2017 evidovala tržby vo výške 16,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 ide o 8 % nárast. Ceny vzrástli o 9 %. Objemy predaja BASF sa zvýšili o 4 %, na čom sa podieľali všetky segmenty s výnimkou divízie Oil & Gas. Naopak záporné vplyvy výmenných kurzov boli v roku 2017 výrazne vyššie a znížili zisky z predaja o 5 %. Zisk skupiny z prevádzkovej činnosti tvoril v 4. štvrťroku 1,9 miliardy eur, čo znamenalo medziročný nárast o 58 %. Nižšie zisky segmentov Functional Materials & Solutions a Performance Products vyvážilo významné posilnenie ziskov v divíziách Chemicals, Agricultural Solutions a Oil & Gas.

Ekonomická aktivita sa v roku 2017 celosvetovo zvýšila. „Z tohto vývoja sme dokázali vyťažiť maximum. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme v roku 2017 celkovo dosiahli nárast predaja a zisku,“ pokračuje Bock. Vďaka dobrému dopytu predala BASF vyššie objemy vo všetkých divíziách a výrazne posilnila ziskovosť. K tomu prispeli aj vyššie ceny, najmä v segmente Chemicals. Celkovo vzrástol predaj BASF o 12 %, čo zodpovedá 64,5 miliardám eur. Prispela k tomu i akvizícia firmy Chemetall, ktorá vyvíja riešenia na mieru v oblasti ošetrovania kovových povrchov a súčasťou BASF sa stala na konci roku 2016.

Zisky BASF vzrástli ešte výraznejšie, približne o tretinu. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť hodnoty EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 8,3 miliardy eur, k čomu prispel najmä segment Chemicals. Vyššie marže a objemy základných chemikálií a medziproduktov bohato vyrovnali nižšie marže v iných špeciálnych obchodoch BASF. Tržby v chemickej sfére (do nej spadajú segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions) boli medziročne výrazne vyššie. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvoril v tejto oblasti 7,3 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 26 %.

Výnos na akciu sa zvýšil o celých 50 %, a to z 4,42 eur na 6,62 eur. Výnos na akciu upravený o mimoriadne položky a odpis nehmotného majetku sa zvýšil na 6,44 eur, kým v predchádzajúcom roku činil 4,83 eur.

Zlepšenie prevádzkového peňažného toku
Prevádzkový zisk v roku 2017 vzrástol o 1,1 miliardy eur na 8,8 miliárd eur. Zásluhu na tom má 50 % nárast čistého príjmu, ktorý tvoril 6,1 miliardy eur. Na rozdiel od predchádzajúceho roku bol peňažný tok nižší. Spôsobila to zmena v čistom prevádzkovom kapitáli, ktorý možno prisúdiť vyššiemu objemu financií držaných z prevádzkových dôvodov v rezervách a obchodných pohľadávkach.

Čiastka použitá v investičných aktivitách činila 4 miliardy eur (v roku 2016 to bolo 6,5 miliardy eur). Platby za nehnuteľnosti, továrne a vybavenia, vrátane platieb za nehmotný majetok sa medziročne znížili z 4,1 miliárd eur na 4 miliardy eur. Voľné peňažné toky dosiahli hodnoty 4,8 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 34 %. Pomer vlastného kapitálu bol 44,1 % (2016: 42,6 %). Čistý dlh klesol o 2,9 miliardy eur na čiastku 11,5 miliárd eur.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,10 eur
BASF navrhne na výročnom stretnutí akcionárov dividendu vo výške 3,10 eur za akciu – čiastka sa medziročne zvýši o 0,10 eur. Podiel BASF by tak mal opäť ponúknuť zaujímavý dividendový výnos vo výške 3,4 %, a to na základe ceny akcií z konca roku 2017 na úrovni 91,74 eur. Očakáva sa, že BASF svojim akcionárom vyplatí celkom 2,8 miliardy eur.

Vývoj obchodu v regiónoch
Vývoj na regionálnych trhoch Dr. Kurt Bock komentoval týmito slovami: „Potešil nás najmä silný rast v Ázii. Naše investície v tomto regióne sa oplatili. Hlavne vďaka vyšším maržiam a objemom sa nám v Ázii podarilo zdvojnásobiť tržby, ktoré dosiahli 2,2 miliardy eur. Tým sa pre nás stala najvýnosnejším regiónom.“

Taktiež v Európe naberal ekonomický rast na obrátkach. Hodnota EBIT vzrástla o 31 % a dosiahla čiastku 4,7 miliardy eur. Zaslúžili sa o to predovšetkým vyššie zisky v segmente Oil & Gas. V USA sa rast trhu na začiatku roka 2017 utlmil, ale v priebehu roka sa situácia zlepšila. EBIT v severnej Amerike vzrástol z 1,1 miliardy eur na 1,2 miliardy eur. V Južnej Amerike, Afrike a na Blízkom východe klesol EBIT z 432 miliónov na 335 miliónov eur.

Vývoj v portfóliu BASF
BASF v uplynulom roku urobila dôležité rozhodnutia, ktorých cieľom bolo získať do portfólia rýchlo rastúce a voči hospodárskym cyklom odolné obchody. V roku 2018 posilní segment Agricultural Solutions akvizícia významných častí podnikov v oblasti osív a herbicídov spoločnosti Bayer. „Akvizícia výborne dopĺňa naše už zavedené a úspešné pôsobenie v oblasti ochrany rastlín a tiež naše biotechnologické aktivity. Do oblasti obchodovania so semenami vstúpime s vlastníckymi aktívami na kľúčových poľnohospodárskych trhoch. To nám umožní rýchle implementovanie výsledkov nášho výskumu osiva,“ uviedol Dr. Kurt Bock.

BASF v tomto roku plánuje tiež akvizíciu firmy Solvay, globálne významného hráča na poli polyamidov. Táto akvizícia rozšíri sortiment inžinierskych plastov pre oblasť dopravy, stavebníctva a spotrebných produktov a zároveň taktiež posilní prístup BASF k surovinám. Spoločnosť BASF okrem toho očakáva lepší prístup k rastúcim trhom v Ázii a Južnej Amerike.

„Avšak, podniky aj odpredávame, najmä keď očakávame, že budú úspešnejšie v inej vlastníckej konštelácii,“ vysvetľuje Dr. Kurt Bock stratégiu BASF. V septembri 2017 tak BASF odpredala svoj podiel v podniku zaoberajúcom sa chemikáliami pre spracovanie kože. Podiel od BASF kúpila skupina Stahl, ktorá sa v danom odvetví radí k jednotkám na trhu. V skupine Stahl má BASF teraz 16 % podiel.

BASF ďalej oznámila zásadné zmeny činnosti v oblasti ropy a zemného plynu. Predpokladá sa, že BASF a skupina LetterOne spojí svoje ropné a plynárenské aktivity do spoločného podniku s názvom Wintershall DEA. Táto nová spoločnosť má potenciál stať sa jedným z najväčších nezávislých výskumných a výrobných podnikov v Európe, navyše s vynikajúcou perspektívou rastu. V strednodobom horizonte by potom táto spoločná firma mala vstúpiť na burzu.

Výhľad na rok 2018
Spoločnosť BASF očakáva, že v roku 2018 bude globálna ekonomická a chemická produkcia rásť rovnakým tempom ako v roku 2017. Ďalší rast sa očakáva vo všetkých regiónoch a BASF predpokladá, že bude pokračovať zotavovanie trhov v Brazílii a Rusku. Napriek týmto pozitívnym výhľadom sa v roku 2018 rysuje aj zvýšená volatilita celého trhu. Aj výmenný kurz amerického dolára bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na predaj a tržby.

BASF očakáva nasledujúce ekonomické podmienky v roku 2018 (čísla z minulého roku sú v zátvorkách):

 • Globálny ekonomický rast vo výške +3 % (+3,1 %)
 • Rast globálnej chemickej produkcie vo výške +3,4 % (+3,5 %)
 • Priemerný výmenný kurz eura voči doláru vo výške 1,20 dolára za 1 euro (1,13 dolára za 1 euro)
 • Priemerná cena ropy (Brent) vo výške 65 dolárov za barel (54 dolárov za barel)

„Na základe týchto predpokladov chceme naďalej profitovať. V pláne je tiež dosiahnuť počas roku 2018 mierne navýšenie predaja a EBIT pred započítaním špeciálnych položiek,“ doplnil Dr. Kurt Bock. Nárast zisku z predaja by sa mal dostaviť v dôsledku zvýšenia objemov. Zvýšenie tržieb potom ovplyvní predovšetkým nezanedbateľný prínos segmentov Performance Products, Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. Vzhľadom k silnému roku 2017 očakáva BASF výrazne nižší EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v oblasti chemikálií, príčinou majú byť nižšie marže.

Prognóza na rok 2018 počíta s už dohodnutou akvizíciou značnej časti obchodov osív a neselektívnych herbicídov firmy Bayer. Prevzatie by malo byť dokončené v prvej polovici roku 2018. Vzhľadom k časovému plánu akvizície, sezónnej povahe biznisu a nákladom na prevzatie bude mať akvizícia v roku 2018 pozitívny dopad na zisky z predaja, ale zároveň tiež negatívny vplyv na tržby segmentu Agricultural Solutions a skupiny BASF.

Prognóza naopak nezohľadňuje zamýšľanú fúziu ropných a plynárenských aktivít spoločností BASF a LetterOne. Pri podpise transakčných zmlúv nebudú príjmy segmentu Oil & Gas zahrnuté do predaja a EBIT skupiny BASF, a to so spätnou platnosťou od 1. januára 2018, pričom údaje z minulého roka budú prehodnotené. Príjmy segmentu Oil & Gas budú zahrnuté skôr v príjmoch pred menšinovými podielmi BASF ako samostatná položka s názvom Výnosy z ukončovaných činností. Od dátumu uzatvorenia transakcie bude potom podiel BASF na príjmoch z fúzovaného podniku Wintershall DEA pravdepodobne účtovaný ekvivalentným spôsobom a zahrnutý do EBIT skupiny BASF.

Vývoj v jednotlivých segmentoch
V priaznivom trhovom prostredí vzrástol počas posledných troch mesiacoch roku 2017 odbyt v segmente Chemicals o 21 %, a to na 4,2 miliardy eur. Príčinou boli vyššie ceny i objemy. BASF zvýšila marže najmä v oblasti izokyanátov, kyselín a polyalkoholov, produktov krakovania a akrylových monomérov. Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek bol v medziročnom porovnaní o 67 % vyšší, konkrétne tvoril 1,1 miliardy eur. Všetky divízie vykazovali vyššie tržby.

Za celý rok 2017 posilnili tržby v segmente Chemicals o 3,4 miliardy eur, a to na čiastku 16,3 miliardy eur. Príčinou bol rast cien, najmä v divízii Monomers. Vo všetkých divíziách sa naviac podarilo zvýšiť objemy. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 4,2 miliardy eur. Nárast o 2,2 miliardy eur bol daný predovšetkým vyššími maržami pre izokyanáty v divízii Monomers. Vyššie marže divízie Petrochemicals a Intermediates taktiež prispeli k nárastu ziskov. Mierne vyššie fixné náklady mali opačný, vyrovnávajúci účinok. Negatívny dopad na zisky v roku 2017 mala nehoda v severnej časti chemického závodu v Ludwigshafene z októbra 2016, ten sa však podarilo kompenzovať preplatením poistných plnení.

Segmentu Performance Products sa podarilo navýšiť tržby v poslednom štvrťroku 2017 o 2 % na 3,8 miliardy eur. Záporný vplyv výmenných kurzov a portfólia vyvážilo zvýšenie objemov vo všetkých divíziách spolu s miernym nárastom cien. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek klesol z 237 miliónov eur na 111 miliónov eur. Príčinami bol neustály tlak na marže, dočasné odstavenie továrne na citral v Ludwigshafene a vyššie fixné náklady.

Tržby v segmente Performance Products vo výške 16,2 miliardy eur za rok 2017 znamenali medziročný nárast o 659 miliónov eur. Príčinou bol najmä rast vo všetkých divíziách. Taktiež aj vyššie predajné ceny v divíziách Care Chemicals a Dispersions & Pigments mali pozitívny dopad na tržby. Opatrenie v oblasti portfólia a záporný vplyv výmenných kurzov vo všetkých divíziách tržby naopak mierne znížili. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek zaznamenal pokles medziročne o 361 miliónov eur na 1,4 miliardy eur. Tento vývoj zapríčinili predovšetkým nižšie marže vyvolané vyššou cenou surovín, čo nebolo možné plne premietnuť do predajných cien.

V segmente Functional Materials & Solutions sa tržby v 4. kvartáli 2017 zvýšili o nezanedbateľných 7 %. Predovšetkým v dôsledku vyšších cien dosiahli tržby 5,3 miliárd eur. Vyššie náklady na suroviny viedli k nižším maržiam. Z tohto dôvodu poklesol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek o 42 % na 267 miliónov eur. Tiež vyššie fixné náklady negatívne ovplyvnili zárobky.

Celý rok 2017 priniesol zvýšenie tržieb na 20,7 miliárd eur, v medziročnom porovnaní to znamená nárast o celé 2 miliardy eur. Tento vývoj možno pripísať vyšším cenám, nárastu objemov i akvizícii podniku Chemetall, ktorý BASF odkúpila od spoločnosti Albemarle v decembri 2016. Tržby boli opäť mierne záporne ovplyvnené hodnotou výmenných kurzov. Rast objemu bol daný z veľkej časti vyšším dopytom po výrobkoch BASF pre automobilový a stavebný priemysel. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvoril 1,6 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému poklesu o 329 miliónov eur, ktorý spôsobil predovšetkým vplyv nižších marží a vyšších nákladov. Zvláštne náklady sa v roku 2017 týkali predovšetkým nákladov na prevzatie a integráciu spoločnosti Chemetall a taktiež akvizície západoeurópskeho podniku špecializovaného na stavebné materiály pre profesionálov, ktorý BASF odkúpila od skupiny Henkel.

Predaj v segmente Agricultural Solutions v poslednom štvrťroku posilnil o 4 % na 1,3 miliardy eur. Výrazne vyššie objemy bezpečne vykompenzovali pokles cien a záporný vplyv výmenných kurzov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vzrástol o 162 %, čo predstavuje zvýšenie o 128 miliónov na 207 miliónov eur.

Celkové tržby v segmente Agricultural Solutions vďaka vyššiemu objemu predaja stúpli o 127 miliónov eur na 5,7 miliardy eur. V naďalej zložitom trhovom prostredí v oblasti produktov na ochranu poľnohospodárskej výroby bol rast tržieb negatívne ovplyvnený hodnotou výmenných kurzov a cenovými poklesmi, a to najmä v Južnej Amerike. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek činil 1 miliardu eur, čo predstavuje pokles o 54 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku. Mierne zníženie zapríčinili najmä nižšie  priemerné marže z odlišného produktového mixu a zložitá situácia na brazílskom trhu. Zisky boli taktiež ovplyvnené odstávkami výrobných závodov v Beaumonte v štáte Texas a portorickom Manatí v dôsledku hrozby hurikánov. Fixné náklady mierne vzrástli.

V segmente Oil & Gas sa kvôli nižším objemom znížili tržby za 4. štvrťrok 2017 o 7 % na 862 miliónov eur. Vyššie ceny ropy a plynu však mali na tržby pozitívny vplyv. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil o 97 miliónov eur na 260 miliónov eur.

Tržby v segmente ropy a plynu v roku 2017 medziročne vzrástli o 476 miliónov eur na 3,2 miliardy eur, a to v dôsledku vyšších cien a objemov. Cena barelu ropy Brent činila v roku 2017 v priemere 54 dolárov (2016: 44 dolárov). Ceny plynu na európskych spotových trhoch stúpli oproti predchádzajúcemu roku o 25 %. Rast objemu zapríčinil predovšetkým nárast objemu predaja plynu, pričom objemy výroby zostali na úrovni roku 2016. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil o 276 miliónov eur na 793 miliónov eur. Tento výsledok možno primárne pripočítať nárastu cien ropy a zemného plynu a tiež vyššiemu podielu na zisku z ložiska zemného plynu Južno-Russkoje, ktorého podiel BASF vlastní. Pozitívny vplyv mali komplexné opatrenia zamerané na optimalizáciu prieskumných a technologických projektov rovnako ako úspešná implementácia opatrení na úsporu prevádzkových nákladov. Čistý zisk vzrástol o 357 miliónov eur na 719 miliónov eur.

Zisk v segmente Others stúpol v poslednom štvrťroku z 518 miliónov eur na 608 miliónov eur. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa zvýšil z mínus 386 miliónov eur na mínus 38 miliónov eur. Zásluhu na tom má predovšetkým vplyv oceňovania dlhodobého stimulačného programu spoločnosti BASF.

Tržby v segmente Others medziročne posilnili o 224 miliónov eur na 2,2 miliardy eur, predovšetkým v dôsledku vyšších predajných cien pri obchodovaní s nerastnými surovinami. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek medziročne posilnil o 286 miliónov eur na mínus 764 miliónov eur. I toto zvýšenie tržieb je dôsledok oceňovania dlhodobého stimulačného programu.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2017 dosiahla BASF obrat takmer 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia piatok, 2. marca 2018