Global Home
streda, 1. augusta 2018
Médiá

Skupina BASF zaznamenáva mierny nárast tržieb a výnosov

2. štvrťrok 2018:

  • Značné posilnenie objemov v druhom štvrťroku, zvýšenie cien, pokračujúci negatívny vplyv výmenných kurzov
  • Tržby vo výške 16,8 miliárd eur (nárast o 3 %)
  • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek na úrovni 2,4 miliardy eur (nárast o 5 %)

Prognóza na rok 2018 potvrdená:

  • Mierny nárast tržieb
  • Mierne zvýšenie EBIT pred započítaním špeciálnych položiek

Ludwigshafen, Nemecko – 1. august 2018 – V druhom štvrťroku 2018 skupina BASF dosiahla mierne posilnenie tržieb a výnosov. „V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa tržby zvýšili o 518 miliónov eur na 16,8 miliardy eur,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE. Dôvodom boli vyššie ceny, najmä v segmentoch Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. S výnimkou Performance Products navyše všetky segmenty dosiahli nárast objemov. Tento vývoj čiastočne tlmil záporný vplyv výmenných kurzov.

Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek medziročne stúpol o 105 miliónov eur na 2,4 miliardy eur, a to hlavne vďaka tomu, že výrazne posilnil podiel segmentu Oil & Gas. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek zaznamenal mierny nárast v segmente Agricultural Solutions a Performance Products. Naopak v segmente Chemicals sa EBIT pred započítaním špeciálnych položiek mierne znížil a v segmente Functional Materials & Solutions zaznamenal značný pokles.

V porovnaní s prvým polrokom 2017 vzrástli aj tržby, a to o 307 miliónov eur na 33,4 miliardy eur. Tento vývoj spôsobili vyššie predajné ceny (hlavne v segmentoch Functional Materials & Solutions, Chemicals a Oil & Gas) a posilnenie objemov vo všetkých segmentoch s výnimkou Performance Products. Negatívny vplyv výmenných kurzov, spojený predovšetkým s americkým dolárom, kompenzovali tržby vo všetkých segmentoch.

V prvom polroku sa BASF podarilo medziročne zvýšiť EBIT pred započítaním špeciálnych položiek o 160 miliónov eur na 4,9 miliardy eur. Tento nárast umožnilo najmä výrazné posilnenie podielu segmentu Oil & Gas. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek mierne stúpol v segmente Chemicals, kým v segmente Performance Products mierne oslabil a v segmentoch Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions sa výrazne znížil.

V juhočínskej provincii Kuang-tung má vyrásť nový výrobný Verbund
Dr. Martin Brudermüller počas prezentácie údajov za druhý kvartál roku 2018 predstavil plány spoločnosti BASF na vybudovanie nového výrobného Verbundu v juhočínskej provincii Kuang-tung.

Výrobný Verbund – z nemeckého výrazu pre spojenie či zväzok – spoločnosti BASF zahŕňa efektívne využívanie vedľajších produktov a nadbytočnej energie v hustej sieti výrobných závodov. Tým sa šetria náklady i životné prostredie. Vďaka prepojeniu výrobných závodov dokáže spoločnosť čo najefektívnejšie využívať produkty, vedľajšie produkty a energiu, čím sa minimalizujú náklady i negatívny vplyv na životné prostredie. V komplexe tiež fungujú špičkové verejné služby, ako napríklad plynová elektráreň.

V prípade úspešnej realizácie zmieňovaného projektu by sa BASF stala prvou zahraničnou spoločnosťou investujúcou v Číne, ktorá by niesla plnú zodpovednosť za zriadenie a prevádzku závodu tohto typu, a to vrátane parného krakovania. „BASF sa tak opäť dostáva do úlohy priekopníka a lídra,“ povedal Dr. Martin Brudermüller.

So svojim približne 40 % podielom na svetovom chemickom trhu zastáva Čína pozíciu najväčšieho producenta v danej oblasti a hegemóna rastu globálnej chemickej výroby. „Spoločnosť ako BASF, ktorá chce byť jednotkou vo svojom odbore, musí byť na tomto veľkom rastovom trhu prítomná. S pomocou nového výrobného Verbundu môže BASF hrať významnú úlohu v rozvoji čínskeho chemického priemyslu a zaistiť si v tejto krajine jedinečné postavenie,“ vysvetlil Dr. Martin Brudermüller.

BASF odhaduje, že okolo roku 2030, kedy má byť projekt dokončený, môže hodnota investície dosiahnuť až 10 miliárd dolárov. Prvé výrobné zariadenie pripravovaného komplexu bude hotové do roku 2026. „Musíme mať však na pamäti, že podpísanie memoranda o porozumení predstavuje len prvý krok, po ktorom bude nasledovať mnoho ďalších. Druhým krokom bude vypracovanie predbežnej štúdie uskutočniteľnosti,“ dodal Dr. Martin Brudermüller.

BASF plánuje uzavrieť akvizíciu časti aktivít spoločnosti Bayer počas augusta
Dr. Martin Brudermüller taktiež informoval o stave, v ktorom sa nachádzajú transakcie dohodnuté so spoločnosťou Bayer: „V súčasnej dobe predpokladáme, že akvizícia daných aktivít môže byť uzatvorená počas augusta. Už sa tešíme, ako v našom tíme čoskoro privítame 4 500 nových kolegov, ktorí obohatia naše podnikanie o prevratné a inovatívne oblasti.“ Akvizícia znamená strategicky významné doplnenie aktivít BASF v oblasti ochrany rastlín, biotechnológií a digitálneho poľnohospodárstva, ale tiež vstup spoločnosti BASF do oblasti osív.

Prognóza na rok 2018
S ohľadom na rok 2018 Dr. Martin Brudermüller uviedol: „Globálne ekonomické riziká sa v priebehu prvého polroka významne zvýšili. Stalo sa tak v dôsledku geopolitického vývoja a obchodných konfliktov medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj medzi Spojenými štátmi a Európou. Pozorne monitorujeme tento vývoj i jeho možné dopady na naše podnikanie.“

Predpoklady BASF ohľadom vývoja globálneho ekonomického prostredia v roku 2018 sa s výnimkou očakávanej ceny ropy v danej chvíli nemenia (predchádzajúce prognózy z finančnej správy za rok 2017 uvádzame v zátvorkách):

  • Rast hrubého domáceho produktu: 3,0 % (3,0 %)
  • Rast priemyslovej výroby: 3,2 % (3,2 %)
  • Rast chemickej výroby: 3,4 % (3,4 %)
  • Priemerný výmenný kurz: 1,20 dolára za euro (1,20 dolára za euro)
  • Priemerná cena ropy Brent pre tento rok: 70 dolárov za barel (65 dolárov za barel)

BASF ďalej potvrdzuje prognózy predaja a výnosov pre skupinu BASF obsiahnuté vo finančnej správe za rok 2017: BASF očakáva mierne posilnenie tržieb, mierny nárast EBIT pred započítaním špeciálnych položiek a mierny pokles EBIT. Spoločnosť BASF predpokladá tiež významnú prirážku na nákladoch na kapitál a značný pokles EBIT po započítaní nákladov na kapitál. Táto prognóza nezohľadňuje zamýšľanú fúziu ropných a plynárenských aktivít spoločnosti BASF s aktivitami spoločnosti DEA Deutsche Erdoel AG a ich dcérskych spoločností.

Vývoj v jednotlivých segmentoch
Tržby vo výške 4,1 miliardy eur v segmente Chemicals mierne prekročili hodnotu 4 miliárd eur, ktoré segment dosiahol v druhom štvrťroku minulého roka. Tento výsledok zapríčinili vyššie ceny (najmä v divíziách Monomers a Intermediates) i nárast objemov. Naopak záporne sa na predaji odrazil vplyv výmenných kurzov, najmä v súvislosti s americkým dolárom. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v medziročnom porovnaní mierne klesol, napriek tomu sa však ustálil na vysokej hodnote 1,1 miliardy eur. Mierny pokles spôsobili najmä vyššie fixné náklady vyplývajúce z prevádzky závodov. V prvom polroku stúpli tržby v segmente Chemicals o 3 % z 8,2 na 8,4 miliardy eur. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vzrástol o 6 % na 2,2 miliardy eur.

Tržby v segmente Performance Products medziročne mierne oslabili na 3,9 miliardy eur (2. štvrťrok 2017: 4,1 miliardy eur). Hlavnou príčinou tohto poklesu bol negatívny vplyv výmenných kurzov vo všetkých divíziách, a to predovšetkým v súvislosti s americkým dolárom. Na jednej strane predaj tlmili nižšie objemy v divíziách Nutrition & Health a Care Chemicals aj vplyv portfólia v divíziách Performance Chemicals a Dispersions & Pigments, na druhej strane ho stimulovali vyššie predajné ceny. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek medziročne vzrástol o 409 miliónov eur, a to vďaka nižším fixným nákladom a vyšším maržiam. Tržby za prvý polrok oslabili o 5 % z 8,4 na 7,9 miliardy eur. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek za prvých šesť mesiacov roka poklesol o 4 % na 879 miliónov eur.

V segmente Functional Materials & Solutions činili tržby 5,5 miliardy eur. Vďaka vyšším cenám a zvýšeniu objemov predaja tak v medziročnom porovnaní dosiahli mierne 5 % navýšenie. Na tržbách sa záporne podpísal vplyv výmenných kurzov, najmä v súvislosti s americkým dolárom. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 338 miliónov eur, je teda výrazne nižší než hodnota za druhý kvartál predchádzajúceho roka. Tento vývoj možno pripísať hlavne vyšším fixným nákladom a nižším maržiam než priniesol nárast cien surovín. V prvom polroku tvorili tržby 10,7 miliardy eur, táto hodnota o 2 % presahuje úroveň zodpovedajúceho obdobia minulého roka. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa znížil z minuloročných 953 na 671 miliónov eur.

Tržby v segmente Agricultural Solutions sa v medziročnom porovnaní mierne znížili na úroveň 1,5 miliárd eur, a to kvôli negatívnym vplyvom výmenných kurzov vo všetkých regiónoch. BASF navýšila objemy predaja najmä v Južnej Amerike a v Ázii a mierne zvýšila ceny. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 278 miliónov eur mierne prekonal hodnotu za druhý kvartál roku 2017. Priaznivejší produktový mix napriek negatívnym vplyvom výmenných kurzov posilnil priemernú maržu. Tento pohyb viac než kompenzoval mierne zvýšenie fixných nákladov. V prvom polroku 2018 poklesli tržby v segmente Agricultural Solutions o 4 % na 3,2 miliardy eur. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa znížil o 104 miliónov na 701 miliónov eur.

V segmente Oil & Gas tržby v medziročnom porovnaní výrazne vzrástli na takmer 1 miliardu eur, čo v prvom rade spôsobili vyššie ceny. Tržby ďalej posilnilo navýšenie objemov z Nórska po spustení produkcie na nových poliach ako aj silnejšie objemy obchodov. Cena barelu ropy Brent činila v druhom štvrťroku 2018 v priemere 74 dolárov (2. kvartál 2017: 50 dolárov). Ceny plynu na európskych spotových trhoch dosiahli v medziročnom porovnaní tiež výrazne vyššie hodnoty. Predaj tlmil vplyv výmenných kurzov. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek výrazne vzrástol na 391 miliónov eur (2. kvartál 2017: 183 miliónov eur). Ceny ropy a plynu stúpli. V Nórsku zaznamenala spoločnosť BASF tiež nižšiu úroveň devalvácie v dôsledku vyšších rezerv, rovnako ako rast objemov. Čistý zisk značne posilnil. V prvej polovici roku sa predaj zvýšil na 1,9 miliardy eur (1. polrok 2017: 1,6 miliardy eur) a EBIT pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 756 miliónov eur (1. polrok 2017: 353 miliónov eur).

V segmente Other tržby z predaja za druhý štvrťrok v medziročnom porovnaní výrazne posilnili na 662 miliónov eur (2. kvartál 2017: 476 miliónov eur), a to najmä v súvislosti s navýšením objemov predaja a cien v oblasti obchodu so surovinami. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek výrazne vzrástol v dôsledku nižších príspevkov na rezervy a zlepšeniu výsledkov v cudzej mene. V medziročnom porovnaní sa tržby zvýšili o 12 % na 1,2 miliardy eur a EBIT pred započítaním špeciálnych položiek stúpol o 13 %.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2017 dosiahla BASF obrat takmer 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 1. augusta 2018