Global Home
Firemné a finančné správy  |  pondelok, 13. mája 2019
Médiá

V prvom štvrťroku zaznamenala skupina BASF rast tržieb a potvrdila výhľad na rok 2019

Prvý štvrťrok 2019:

 • Tržby vo výške 16,2 mld. eur (nárast o 3 %)
 • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek na úrovni 1,7 mld. eur (pokles o 24 %)
 • Pokles výnosov predovšetkým v dôsledku nižších príspevkov zo strany segmentov Materials a Chemicals
 • Silný vývoj výnosov v segmente Agricultural Solutions


Potvrdený výhľad na rok 2019:

 • Mierny nárast tržieb
 • Mierne medziročné zvýšenie EBIT pred započítaním špeciálnych položiek

„Skupina BASF zaznamenala v prvom štvrťroku 2019 nárast tržieb o 3 % na úroveň 16,2 mld. eur,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE na Výročnom zasadnutí akcionárov spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v kongresovom centre Rosengarten v nemeckom Mannheime. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2018 klesol zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek o 549 miliónov eur na 1,7 mld. eur. „Ako sa očakávalo, je to spôsobené predovšetkým nižšími príspevkami zo strany segmentov Materials a Chemicals. V týchto segmentoch sme v prvom kvartáli predchádzajúceho roka zaznamenali mimoriadne vysoké marže z predaja izokyanátov a z krakovania,“ poznamenal Brudermüller. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek navyše výrazne klesol v segmentoch Other a Nutrition & Care, zatiaľ čo v segmente Surface Technologies dosiahli výnosy rovnakú úroveň ako v prvom kvartáli predchádzajúceho roka. Naopak, segmenty Agricultural Solutions a Industrial Solutions zaznamenali značné zvýšenie výnosov.

Globálny hospodársky rast v prvom štvrťroku 2019 formovali geopolitický vývoj a obchodné konflikty, predovšetkým medzi Spojenými štátmi a Čínou. Všeobecne zhoršená nálada na trhu sa u mnohých zákazníkov prejavila vo forme vyčkávacieho postoja. V dôsledku toho zaznamenala skupina BASF oslabenie dopytu zo strany kľúčových zákazníckych odvetví, najmä automobilového priemyslu.

V porovnaní s prvým kvartálom predchádzajúceho roka klesli ceny o 2 %, čo je možné pripísať hlavne obchodom s izokyanátmi a produktmi krakovania. Vyššie ceny v segmentoch Surface Technologies, Agricultural Solutions a Industrial Solutions dokázali len čiastočne vykompenzovať očakávaný pokles cien v segmentoch Materials a Chemicals. V dôsledku celkovo opatrného objednávacieho správania zákazníkov klesol objem tržieb skupiny BASF o 4 %. K rastu tržieb prispievali predovšetkým vplyvy portfólia v segmente Agricultural Solutions vyplývajúce z akvizície významných podnikov a aktív spoločnosti Bayer v auguste 2018. Zároveň sa na tržbách vo všetkých segmentoch pozitívne prejavili vplyvy výmenných kurzov.

Špeciálne položky zisku EBIT na úrovni 26 miliónov eur boli v prvom štvrťroku 2019 celkovo pozitívne v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka, ktorý bol na úrovni mínus 18 miliónov eur. Špeciálny zisk z odpredajov v segmentoch Agricultural Solutions a Industrial Solutions prekročil náklady na integráciu, osobitné poplatky z reštrukturalizačných opatrení a ďalšie poplatky.

Oproti prvému štvrťroku 2018 klesol EBIT o 505 miliónov eur na 1,8 mld. eur. Zisk pred zdanením klesol o 520 miliónov eur na 1,6 mld. eur. Sadzba dane sa zvýšila z 24,1 % na 25,4 %.

Zisk po zdanení z pokračujúcich činností klesol o 415 miliónov eur na 1,2 mld. eur. Zisk po zdanení z ukončených činností, ktoré zahŕňajú ropné a plynárenské činnosti spoločnosti BASF, narástol o 97 miliónov eur na 274 miliónov eur. To je do značnej miery možné pripísať významnému nárastu objemov, predovšetkým v Rusku, ako aj pozastaveniu odpisov a amortizácie od uznania skupiny na vyradenie v treťom štvrťroku 2018.

Čistý zisk klesol o 273 miliónov eur na 1,4 mld. eur. Zisk na akciu dosiahol v prvom štvrťroku 2019 výšku 1,53 eura (prvý štvrťrok 2018: 1,83 eura). Zisk na akciu upravený o špeciálne položky a amortizáciu nehmotného majetku dosiahol 1,65 eura (prvý štvrťrok 2018: 1,93 eura).

Peňažné toky z prevádzkových činností dosiahli v prvom štvrťroku 2019 úroveň 373 miliónov eur, čo je o 858 miliónov eur menej než hodnota dosiahnutá za rovnaký kvartál predchádzajúceho roka. Voľné peňažné toky klesli zo 604 miliónov eur dosiahnutých v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na mínus  368 miliónov eur, predovšetkým v dôsledku nižších peňažných tokov z prevádzkových činností.

 

Zlúčenie spoločností Wintershall a DEA

Dňa 1. mája 2019, po schválení zo strany všetkých príslušných orgánov, dokončili spoločnosti BASF a LetterOne zlúčenie spoločností Wintershall a DEA. „V prípade spoločnosti Wintershall Dea vytvárame poprednú nezávislú európsku spoločnosť v oblasti prieskumu a ťažby s medzinárodnými prevádzkami v hlavných regiónoch. Spojením týchto dvoch nemeckých subjektov položili spoločnosti BASF a LetterOne základ pre silný rast ziskovosti spoločnosti Wintershall Dea,“ uviedol podpredseda predstavenstva spoločnosti BASF SE Dr. Hans-Ulrich Engel počas konferenčného hovoru týkajúceho sa výsledkov za prvý štvrťrok 2019.

 

Navrhovaná dividenda vo výške 3,20 eura na akciu

Predstavenstvo a dozorná rada na Výročnom zasadnutí akcionárov navrhli zvýšiť dividendu o 0,10 eura na 3,20 eura na akciu. „Akcie spoločnosti BASF tak ponúkajú atraktívny dividendový výnos 5,3 % vychádzajúci z ceny akcie 60,40 eura platnej na konci roka 2018,“ uviedol Brudermüller. Po schválení príslušného uznesenia Výročným zasadnutím akcionárov bola dňa 8. mája akcionárom spoločnosti BASF SE vyplatená celková suma 2,9 mld. eur.

 

Potvrdený výhľad na rok 2019

Predpoklady spoločnosti BASF týkajúce sa globálneho hospodárskeho prostredia v roku 2019 sa nemenia:

 • rast hrubého domáceho produktu: 2,8 %
 • rast priemyselnej výroby: 2,7 %
 • rast chemickej výroby: 2,7 %
 • priemerný výmenný kurz: 1,15 dolárov za euro
 • priemerná cena ropy Brent pre tento rok: 70 dolárov za barel

Spoločnosť BASF potvrdzuje prognózy tržieb a výnosov pre skupinu BASF obsiahnuté vo finančnej správe za rok 2018, pričom očakáva mierny nárast objemu tržieb, ako aj mierne zvýšenie EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, ktoré sa pravdepodobne bude pohybovať na spodnej hranici rozmedzia 1 % až 10 %. Očakáva sa, že návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) bude mierne vyššia než percento nákladov na kapitál, no mierne poklesne v porovnaní s úrovňou v roku 2018.

 

Vývoj obchodu v jednotlivých segmentoch za prvý štvrťrok 2019

Tržby v segmente Chemicals [pozostávajúcom z divízií Petrochemicals a Intermediates] klesli oproti prvému štvrťroku 2018 o 13 % na 2,5 mld. eur. Obzvlášť divízia Petrochemicals zažila výrazný pokles tržieb, zatiaľ čo divízia Intermediates zaznamenala len mierny pokles. Vývoj tržieb ovplyvnili nízke objemy a ceny v oboch divíziách.

Oproti rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka klesol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek o 169 miliónov eur na 306 miliónov eur. Obe divízie zaznamenali nižšie výnosy, najmä Petrochemicals. To, ako sa vyvíjal EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, bolo do veľkej miery spôsobené nižšími maržami divízie Petrochemicals, predovšetkým čo sa týka produktov krakovania, ako aj nižšími objemami v oboch divíziách. Okrem toho v oboch divíziách došlo k miernemu nárastu fixných nákladov. V rámci divízie Petrochemicals to je možné pripísať predovšetkým vyšším výdavkom na údržbu, zatiaľ čo v divízii Intermediates sa na vývoji fixných nákladov odrazili najmä negatívne vplyvy výmenných kurzov.

V segmente Materials [pozostávajúcom z divízií Performance Materials a Monomers] predstavovali tržby na úrovni 2,9 mld. eur pokles o 15 % oproti prvému štvrťroku 2018. K poklesu tržieb došlo v oboch divíziách. V divízii Monomers to bolo spôsobené najmä nižšími cenami izokyanátov.

V oboch divíziách výrazne klesol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, keď dosiahol úroveň 323 miliónov eur oproti 816 miliónom eur za prvý kvartál predchádzajúceho roka. Viedli k tomu hlavne nižšie marže izokyanátov v rámci divízie Monomers. Vyššie marže v divízii Performance Materials nedokázali vykompenzovať nižšie objemy, predovšetkým v automobilovom priemysle. Okrem toho obidve divízie zaznamenali mierne vyššie fixné náklady než v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. Tento vývoj spôsobili najmä vplyvy výmenných kurzov.

V segmente Industrial Solutions [pozostávajúcom z divízií Dispersions & Pigments a Performance Chemicals] znamenali tržby vo výške 2,2 mld. eur pokles o 2 % oproti rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka. Tržby divízie Dispersions & Pigments boli na rovnakej úrovni ako v prvom štvrťroku 2018, pričom tržby divízie Performance Chemicals mierne klesli. Medziročný pokles spôsobil predovšetkým prevod podniku spoločnosti BASF s chemikáliami na úpravu vlastností papiera a vody, ktorý predtým vykazoval pod divíziou Performance Chemicals, do skupiny Solenis.

V segmente Industrial Solutions stúpol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v porovnaní s prvým štvrťrokom 2018 o 15 % na 264 miliónov eur. Spôsobil to predovšetkým výrazne vyšší EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, ktorý zaznamenala divízia Performance Chemicals v dôsledku vyšších cien, rastúcich objemov a pozitívnych vplyvov výmenných kurzov. Aj v divízii Dispersions & Pigments mierne stúpol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, najmä vďaka vyšším cenám a pozitívnym vplyvom výmenných kurzov. EBIT v tomto segmente zahŕňal špeciálny zisk divízie Performance Chemicals z prevodu podniku spoločnosti BASF s chemikáliami na úpravu vlastnosti papiera a vody do skupiny Solenis.

Oproti prvému štvrťroku 2018 tržby v segmente Surface Technologies [pozostávajúcom z divízií Catalysts, Coatings a Construction Chemicals] narástli o 13 % na 3,6 mld. eur. Obzvlášť výrazný nárast tržieb dosiahla divízia Catalysts. Tržby výrazne stúpli aj v divízii Construction Chemicals, zatiaľ čo v divízii Coatings sa vyrovnali hodnote dosiahnutej za rovnaký kvartál predchádzajúceho roka. Nárast tržieb je možné pripísať vyšším cenám vo všetkých divíziách, ako aj pozitívnym vplyvom výmenných kurzov a rastu objemov v divíziách Catalysts a Construction Chemicals.

EBIT pred započítaním špeciálnych položiek, ktorý v tomto segmente dosiahol 159 miliónov eur, sa vyrovnal hodnote z rovnakého kvartálu predchádzajúceho roka. V rámci divízie Construction Chemicals sa EBIT pred započítaním špeciálnych položiek výrazne zvýšil, predovšetkým vďaka vyšším maržiam. V divízii Catalysts došlo v dôsledku rastúcich tržieb k miernemu nárastu výnosov. Naopak, divízia Coatings zaznamenala podstatne nižší EBIT pred započítaním špeciálnych položiek. To je možné pripísať najmä slabšiemu obchodu v automobilovom priemysle.

Tržby na úrovni 1,6 mld. eur, ktoré spoločnosť dosiahla v segmente Nutrition & Care [pozostávajúcom z divízií Care Chemicals a Nutrition & Health], zodpovedali úrovni za rovnaký kvartál predchádzajúceho roka. Výrazne vyššie tržby divízie Nutrition & Health vyvážili mierne nižšie tržby divízie Care Chemicals.

EBIT pred započítaním špeciálnych položiek na úrovni 222 miliónov eur bol o 13 % nižší než hodnota 254 miliónov eur vykázaná v prvom štvrťroku 2018. To je možné pripísať predovšetkým vyšším fixným nákladom v divízii Nutrition & Health, čo do veľkej miery zapríčinilo poistné plnenie za výpadky výroby v roku 2017, ktoré bolo vyplatené v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. Okrem toho došlo k poklesu marží z podnikania v oblasti výživy zvierat; v dôsledku toho značne klesli výnosy celej divízie Nutrition & Health. Kompenzujúci účinok tu mal značný rast výnosov v divízii Care Chemicals, najmä vďaka vyšším maržiam.

Tržby v segmente Agricultural Solutions na úrovni 2,6 mld. eur boli o 53 % vyššie než v prvom štvrťroku 2018. To je možné pripísať predovšetkým vplyvom portfólia vyplývajúceho z akvizície významných podnikov a aktív spoločnosti Bayer v auguste 2018. Spoločnosť BASF zároveň dosiahla vyššiu úroveň cien v pôvodných oblastiach podnikania, zatiaľ čo objemy tržieb medziročne výrazne klesli, predovšetkým pod vplyvom faktorov súvisiacich s počasím.

EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 740 miliónov eur bol o 75 % vyšší než v prvom štvrťroku 2018, a to predovšetkým vďaka príspevku zo strany nadobudnutých podnikov. EBIT zahŕňal špeciálny zisk z odpredajov v súlade s podmienkami uloženými protimonopolnými orgánmi v rámci akvizície podnikov spoločnosti Bayer. Tieto v prvom štvrťroku 2019 prekročili osobitné poplatky za integráciu nadobudnutých podnikov.

Tržby v segmente Other zaznamenali v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka výrazný nárast. Zásluhu na tom majú predovšetkým zostávajúce činnosti podniku spoločnosti BASF s chemikáliami na úpravu vlastností papiera a vody, ktoré neboli zahrnuté do prevodu na skupinu Solenis a odvtedy sa vykazujú v rámci segmentu Other. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek výrazne klesol pod úroveň dosiahnutú v prvom štvrťroku 2018, a to možno do veľkej miery pripísať výsledkom v cudzej mene a vplyvom oceňovania v rámci nášho dlhodobého stimulačného programu.

 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 13. mája 2019