Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 3. marca 2020
Médiá

Skupina BASF: EBIT pred započítaním špeciálnych položiek klesol aj napriek lepšiemu vývoju vo všetkých nadväzujúcich segmentoch

  • Tržby vo výške 59,3 mld. eur (pokles o 2 %)
  • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek je vo výške 4,5 mld. eur (pokles o 28 %), najmä v dôsledku nižších výnosov v segmentoch Chemicals a Materials
  • Peňažné toky z prevádzkových činností vo výške 7,5 mld. eur (pokles o 6 %), voľné peňažné toky vo výške 3,7 mld. eur
  • Navrhovaná dividenda vo výške 3,30 eura za obchodný rok 2019 (2018: 3,20 eura)
  • Štvrtý štvrťrok 2019: mierny pokles tržieb (o 2 %) a výrazný nárast EBIT pred započítaním špeciálnych položiek (o 23 %)

Výhľad na rok 2020:

  • Nárast tržieb o 60 až 63 mld. eur
  • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 4,2 až 4.8 mld. eur

Tržby spoločnosti BASF za obchodný rok 2019 dosiahli úroveň 59,3 mld. eur, pričom mierny pokles tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol dôsledkom nižších objemov aj cien. Zisk z operácií (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 4,5 mld. eur, čo je o 1,7 mld. eur menej ako úroveň z minulého roka, a to v dôsledku nižších príspevkov zo strany segmentov Materials a Chemicals.

„Naša spoločnosť si aj v ťažkých časoch počínala dobre. Rok 2019 bol veľkou výzvou, keďže sme čelili silným globálnym ekonomickým problémom,” uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF, ktorý predložil finančné údaje za rok 2019 spolu s finančným riaditeľom Dr. Hansom-Ulrichom Engelom. Negatívny vplyv priniesli obchodné konflikty medzi USA a Čínou. Kľúčové odbytové trhy sa rozvíjali pomalšie. To všetko ešte zhoršila neistota ohľadne brexitu. Rast priemyselnej a chemickej výroby bol omnoho pomalší, než sa očakávalo. Značne poklesol aj dopyt v mnohých kľúčových zákazníckych odvetviach, najmä v automobilovom sektore.

„Aj napriek zložitému trhovému prostrediu sa nám podarilo zvýšiť príjmy vo všetkých nadväzujúcich segmentoch. Tie však nedokázali vyvážiť pokles v základnom chemickom odvetví,“ povedal Brudermüller. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v segmentoch Materials a Chemicals klesol o 2,2 mld. eur na 1,8 mld. eur. Tento negatívny vplyv možno pripísať prudkému poklesu cien izokyanátov, nižším maržiam z krakovania, plánovanej údržbe zariadení na krakovanie a celkovo slabšiemu dopytu.

Naopak, v nadväzujúcich segmentoch zaznamenala spoločnosť BASF z roka na rok značné zlepšenie: v segmente Industrial Solutions sa značne zvýšil EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v obidvoch divíziách, a to najmä v dôsledku nižších fixných nákladov, pozitívnych menových vplyvov a vyšších marží. Aj v segmente Surface Technologies došlo k značnému zlepšeniu EBIT pred započítaním špeciálnych položiek. V segmente Nutrition & Care sa EBIT pred započítaním špeciálnych položiek mierne zvýšil v dôsledku výrazne vyšších príspevkov zo strany divízie Care Chemicals. V segmente Agricultural Solutions výrazne stúpol EBIT pred započítaním špeciálnych položiek. „Aktívam a podnikom, ktoré sme nadobudli od spoločnosti Bayer, sa darilo veľmi dobre. Výrazne prispeli k nárastu tržieb a zisku,“ uviedol Brudermüller.

V roku 2019 klesol EBIT skupiny BASF zo 6,0 mld. eur na 4,1 mld. eur. EBITDA pred započítaním špeciálnych položiek klesol v porovnaní s rokom 2018 o 11 % na 8,2 mld. eur. EBITDA dosiahol úroveň 8,0 mld. eur, kým v roku 2018 až 9,0 mld. eur. Čistý zisk narástol z 4,7 mld. eur v predchádzajúcom roku na 8,4 mld. eur. Do toho sa započítava aj účtovný zisk vo výške približne 5,7 mld. eur z dekonsolidácie spoločnosti Wintershall po fúzii so spoločnosťou DEA.

Vývoj tržieb a zisku skupiny BASF v štvrtom kvartáli 2019

Tržby v štvrtom štvrťroku 2019 klesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 % na 14,7 mld. eur. Objemy aj ceny sa znížili o 1 %. Portfóliové vplyvy v dôsledku prevodu podniku s chemikáliami na úpravu vlastností papiera a vody na spoločnosť Solenis sa rovnali -1 %. Menové vplyvy na vývoj tržieb zaznamenali mierne pozitívny nárast +1 %.

EBIT pred započítaním špeciálnych položiek dosiahol 765 mil. eur, čo predstavuje nárast v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2018 o 23 %. K tomuto nárastu došlo vďaka výrazne vyšším ziskom v segmentoch Agricultural Solutions, Nutrition & Care, Industrial Solutions a Surface Technologies. V celkovom meradle tieto segmenty viac ako len vyvážili značný pokles v segmentoch Chemicals a Materials v štvrtom kvartáli.

Špeciálne položky v EBIT dosiahli úroveň -305 mil. eur. V štvrtom štvrťroku 2018 sa tento údaj rovnal -151 mil. eur. Špeciálne výdavky v štvrtom štvrťroku 2019 boli zaznamenané najmä v segmentoch Other a Industrial Solutions. V segmente Other to bolo dôsledkom implementácie programu Excellence. Odpredaj podniku spoločnosti BASF s pigmentmi viedol k jednorazovým vplyvom v segmente Industrial Solutions. EBIT klesol v štvrtom štvrťroku 2019 o 2 % na 460 mil. eur.

Peňažné toky skupiny BASF v roku 2019

Peňažné toky z prevádzkových činností dosiahli 7,5 mld. eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 pokles o 465 mil. eur. Peňažné toky z investičných činností dosiahli v roku 2019 -1,2 mld. eur, kým v predchádzajúcom roku to bolo -11,8 mld. eur. Platby za nehmotný majetok a nehnuteľnosti, stroje a zariadenia dosiahli o niečo menej ako v predchádzajúcom roku, a to 3,8 mld. eur. V roku 2019 boli platby prijaté za odpredaj približne o 2,5 mld. eur vyššie ako v predchádzajúcom roku, a to najmä v dôsledku peňažných prítokov v súvislosti s fúziou spoločností Wintershall a DEA. Platby za akvizície dosiahli v roku 2019 úroveň 239 mil. eur, kým v predchádzajúcom roku to bolo 7,4 mld. eur. V predchádzajúcom roku išlo najmä o zaplatenie kúpnej ceny spoločnosti Bayer.

Aj napriek značnému poklesu peňažných tokov z prevádzkových činností sa voľný peňažný tok rovnal približne 3,7 mld. eur, kým v roku 2018 to boli 4,0 mld. eur.

Plnenie ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti

Spoločnosť BASF si stanovila cieľ CO2-neutrálneho rastu do roku 2030. To znamená, že spoločnosť sa usiluje udržať celkové emisie skleníkových plynov zo svojich prevádzok a nákupov energií na úrovni z roku 2018, a pritom zvyšovať produkciu.

V porovnaní s rokom 2018 klesli absolútne emisie skleníkových plynov spoločnosti BASF v roku 2019 o 8 % na 20 miliónov metrických ton. To možno pripísať hlavne zatvoreniu rozsiahlych prevádzok o. i. z dôvodu údržby. Spoločnosť BASF okrem toho upravila svoje zmluvy o dodávke energie a zaviedla opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a optimalizáciu procesov.

Spoločnosť BASF očakáva, že jej emisie sa v roku 2020 zvýšia na úroveň z roku 2018, a to čiastočne aj v dôsledku nižšieho počtu plánovaných údržieb a akvizície polyamidového podniku spoločnosti Solvay.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,30 eura za akciu

„Každý rok chceme zvyšovať dividendu za akciu. Predvídateľná a progresívna dividendová politika je pre nás prioritou. Preto na výročnom valnom zhromaždení navrhneme výplatu dividendy vo výške 3,30 eura za akciu,“ povedal Brudermüller. To zodpovedá nárastu o 0,10 eura. Na valnom zhromaždení sa navrhne vyplatiť akcionárom spoločnosti BASF celkom 3,0 mld. eur. Túto sumu plne pokrýva voľný peňažný tok za rok 2019. Spoločnosť BASF tak opäť ponúka atraktívny dividendový výnos vo výške 4,9 %.

Zavádzanie stratégie spoločnosti BASF

„Rok 2019 sme plní energie a nadšenia využili na zavedenie našej firemnej stratégie. Nový rok sme odštartovali s pretvorenou organizáciou, jednoduchšou štruktúrou, zosúladenou administráciou a zjednodušenými procesmi,“ uviedol Brudermüller. Podstatnú časť funkčných služieb sme pridelili divíziám. Na celom svete dokončilo tento krok 20 000 zamestnancov k 1. októbru. Navyše sme založili nové, zoštíhlené sídlo, v ktorom pracuje asi 1 000 zamestnancov. Od 1. januára je v prevádzke nové oddelenie Global Business Services. Má približne 8 800 zamestnancov, ktorí poskytujú interné služby globálne na základe dopytu, a to napríklad v oblasti financií, riadenia, obstarávania a dodávateľského reťazca. Toto všetko posilní konkurencieschopnosť podnikov spoločnosti BASF.

Táto stratégia ale ešte nie je úplne zavedená, ako vyplýva z Brudermüllerových slov: „Podnikli sme hlavné kroky. Tento rok musíme dotiahnuť ešte množstvo detailov.“

Všetky tieto opatrenia majú spoločnosti BASF znova zabezpečiť ziskový rast, a to pomocou jasného zamerania sa na zákazníka a agilnej organizácie.

Zrýchlené zavádzanie programu Excellence

Spoločnosť BASF urýchlila zavádzanie svojho programu Excellence. Brudermüller hovorí: „Sme presvedčení, že do konca roka 2021 dosiahneme cieľový ročný príspevok k EBITDA vo výške 2 mld. eur.“ V roku 2019 boli realizované kladné príspevky k EBITDA vo výške zhruba 600 mil. eur a súvisiace náklady dosiahli približne 500 mil. eur. V tomto roku spoločnosť BASF očakáva, že zrýchlené zavádzanie programu prinesie príspevok k EBITDA vo výške 1,3 až 1,5 mld. eur. Výška súvisiacich jednorazových nákladov sa odhaduje na 300 až 400 mil. eur.

Spoločnosť BASF začala tiež rýchlejšie zosúlaďovať a zjednodušovať svoju organizáciu. Ohlásila, že do konca roka 2021 celosvetovo zruší 6 000 pracovných miest. Teraz je zrejmé, že tento cieľ dosiahne už pred koncom roka 2020. Minulý rok zrušila v celosvetovom meradle už 3 100 pracovných pozícií.

Aktívne riadenie portfólia

Spoločnosť BASF zaviedla niekoľko opatrení týkajúcich sa jej portfólia. K uzavretiu akvizície polyamidového podniku od spoločnosti Solvay došlo 31. januára 2020. Kúpna cena činila 1,3 mld. eur. „Bude to prospešné pre našich zákazníkov, keďže teraz ponúkame doplnkové portfólio, silnejšie regionálne zastúpenie a väčšiu spoľahlivosť v oblasti zásobovania,“ uviedol Hans-Ulrich Engel.

Spoločnosť BASF sa dohodla so spoločnosťou Lone Star na predaji divízie Stavebná chémia za 3,17 mld. eur. Očakáva sa, že k uzavretiu transakcie dôjde v treťom štvrťroku 2020. Globálny podnik spoločnosti BASF s pigmentmi sa stáva súčasťou japonskej špecializovanej spoločnosti DIC za kúpnu cenu 1,15 mld. eur. Očakáva sa, že táto transakcia sa uzavrie v štvrtom štvrťroku 2020.

Okrem toho sa minulý rok uzavrela fúzia spoločností Wintershall a DEA, čím vznikla nezávislá európska prieskumná a výrobná spoločnosť s vedúcim postavením na trhu. Spoločnosť BASF vlastní v spoločnosti Wintershall Dea podiel vo výške 72,7 % a spoločnosť LetterOne 27,3 %.

Engel: „Integrácia postupuje dobre a mala by byť dokončená v decembri 2020. Od roku 2022 očakávame synergie vo výške minimálne 200 mil. eur ročne. Prvá verejná ponuka akcií by mala vyjsť v druhom polroku 2020 v závislosti od trhových podmienok.“

Akvizícia podnikov od spoločnosti Bayer bola úspešným ťahom

Spoločnosť BASF vníma akvizíciu podnikov od spoločnosti Bayer v segmente Agricultural Solutions ako úspešný ťah. „Integráciu podnikov sme dokončili do jedného roka. V roku 2019 nám to prinieslo tržby v hodnote 2,2 mld. eur a príspevok k EBITDA viac ako 500 mil. eur pred započítaním špeciálnych položiek,“ informoval Engel. „Chceme, aby sa vďaka akvizícii do roku 2025 zvýšili tržby niekde na úroveň stredového trojciferného čísla v miliónoch eur. Domnievame sa, že sme na dobrej ceste tento cieľ splniť.“

Výhľad skupiny BASF na rok 2020

„Už prvé dva mesiace tohto roka priniesli obrovskú neistotu v globálnej ekonomike. Koronavírus predstavuje nový faktor, ktorý na začiatku roka výrazne pribrzdil rast, a to najmä v Číne. Nižší dopyt a výpadky vo výrobe v mnohých odvetviach predstavujú už teraz viditeľné následky opatrení na zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu,“ povedal Martin Brudermüller.

Spoločnosť BASF predpokladá, že koronavírus bude mať výrazný nepriaznivý vplyv aj v celosvetovom meradle, a to najmä v prvom a druhom štvrťroku 2020. Uvedené predpoklady však nepočítajú s celosvetovým rozšírením vírusu, čo by viedlo k výrazným nepriaznivým účinkom na globálnu ekonomiku aj po prvej polovici tohto roka. Brudermüller hovorí: „Neočakávame však, že by sme účinky koronavírusu plne vykompenzovali už v priebehu roka.“

Spoločnosť BASF preto predpokladá, že globálna ekonomika porastie o 2 %, a teda oveľa pomalšie ako v roku 2019 (2,6 %). Podľa predpovedí spoločnosti porastie globálna chemická výroba o 1,2 %, čo je oveľa menej ako v roku 2019 (1,8 %). Bol by to ďaleko najnižší rast od finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009.

BASF predpokladá, že priemerná cena ropy dosiahne 60 dolárov za barel ropy typu Brent a výmenný kurz 1,15 dolára za euro.

Brudermüller dodáva: „Snažíme sa zvýšiť tržby na 60 až 63 mld. eur – hoci prostredie je naďalej veľmi náročné a vykazuje veľkú mieru neistoty.“ EBIT skupiny BASF pred započítaním špeciálnych položiek by mal dosiahnuť 4,2 až 4,8 mld. eur (2019: 4.5 mld. eur). Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) by mala dosiahnuť 6,7 % až 7,7 % (2019: 7,7 %), a teda by mala byť nižšia ako podiel kapitálových nákladov, ktorý sa rovná 9 %.

„Vo väčšine našich zákazníckych odvetví očakávame mierny rast. No v prípade automobilového priemyslu predpokladáme klesanie výroby,“ uviedol Brudermüller. Výhľad spoločnosti BASF na rok 2020 počíta s tým, že obchodné konflikty medzi USA a ich obchodnými partnermi sa nezmiernia a brexit nebude mať vo fáze prechodu už ďalšie väčšie následky.

Investície do organického rastu

Brudermüller poskytol aj výhľad týkajúci sa budúcich investícií. V priebehu nadchádzajúcich piatich rokov plánuje spoločnosť BASF kapitálové výdavky vo výške 23,6 mld. eur. Viac ako tretina sa v období rokov od 2020 do 2024 vynaloží na vymedzené oblasti rastu, konkrétne dva rozsiahle projekty v Ázii – prevádzku Verbund v Guangdongu a chemický komplex v indickej Mundre – ako aj na podnik s batériovými materiálmi.

Brudermüller uvádza: „To prinesie najmä posun v našom regionálnom zameraní. V priebehu ďalších piatich rokov vynaložíme 41 % investícií v ázijsko-tichomorskom regióne a 34 % v Európe.“ Pre porovnanie: v plánovacom období rokov 2019 – 2023 bol tento údaj 27 % pre ázijsko-tichomorský región a 43 % pre Európu. Na rok 2020 plánuje spoločnosť BASF kapitálové výdavky (prírastky na dlhodobom hmotnom majetku okrem akvizícií, IT investície, záväzky obnovy a rekonštrukcií a aktíva predstavujúce užívacie právo na základe nájmu) vo výške 3,4 mld. eur (2019: 3,3 mld. eur).

Poznámka:

Podpísanie zmluvy dňa 21. decembra 2019 so spoločnosťou Lone Star o predaji podniku stavebnej chémie malo okamžitý účinok na výkazníctvo skupiny BASF. Spätne k 1. januáru 2019 nie sú už tržby a zisk z divízie Construction Chemicals zahrnuté do tržieb, EBITDA, EBIT a EBIT skupiny BASF pred započítaním špeciálnych položiek. Údaje za predchádzajúci rok boli v tom zmysle upravené. Do uzavretia transakcie bude príjem z podniku stavebná chémia vykazovaný v príjme skupiny BASF po zdanení ako samostatná položka („Príjmy po zdanení zo zrušených operácií“).

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 3. marca 2020