Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 20. apríla 2021
Médiá

Spoločnosť BASF predstavuje plán klimatickej neutrality

■ Cieľ dosiahnuť čisté nulové emisie CO2 na celom svete do roku 2050 [1]

■ Významné zníženie emisií CO2 o 25 percent už do roku 2030

■ Plánované investície do roku 2030 do výšky 4 miliárd eur

Spoločnosť BASF si na ceste ku klimatickej neutralite stanovuje ešte ambicióznejšie ciele a do roku 2050 chce dosiahnuť čisté nulové emisie. Na základe najnovšieho pokroku vo vývoji  technológií s nízkymi emisiami a bez CO2 spoločnosť BASF tiež významne zvyšuje svoj strednodobý cieľ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030: teraz chce znížiť svoje emisie skleníkových plynov v celosvetovom meradle o 25 percent v porovnaní s rokom 2018 – a dosiahnuť to napriek cielenému rastu a výstavbe veľkého zariadenia Verbund v južnej Číne. Ak vylúčime vplyv na plánovaný rast, znamená to zníženie emisií CO2 v jej súčasnej obchodnej činnosti do konca desaťročia o polovicu. V záujme dosiahnutia tohto klimatického cieľa chce spoločnosť BASF investovať celkovo až jednu miliardu eur do roku 2025 a ďalšie dve až tri miliardy eur do roku 2030.

 

V roku 2018 dosiahli celosvetové emisie koncernu BASF Group 21,9 milióna metrických ton ekvivalentu CO2. V roku 1990 bolo toto číslo zhruba dvojnásobne vyššie. Nový cieľ v oblasti emisií do roku 2030 predstavuje zníženie približne o 60 percent v porovnaní s úrovňou v roku 1990, čo prekračuje 55 percentný cieľ zníženia stanovený Európskou úniou. „Nové klimatické ciele podčiarkujú naše odhodlanie a záväzok spoločnosti BASF dodržiavať Parížsku klimatickú dohodu. Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou 21. storočia. V reakcii na to musíme prispôsobiť naše procesy i produktové portfólio a urýchliť túto transformáciu. Spoločnosť BASF preto zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zrýchli aj vývoj a nasadenie nových bezuhlíkových procesov na výrobu chemických látok. Vďaka transparentnosti a ponuke nielen systematického, ale aj postupného znižovania uhlíkovej stopy produktov spoločnosti BASF v celom hodnotovom reťazci pomáhame našim zákazníkom vo všetkých odvetviach znižovať uhlíkovú stopu ich vlastných produktov,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, Predseda Správnej rady spoločnosti BASF SE.


Spoločnosť BASF nahradí fosílne palivá novými technológiami

Základom dlhodobého prechodu na čisté nulové emisie CO2 do roku 2050 je využívanie nových technológií, ktoré nahradia fosílne palivá (napríklad zemný plyn) elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Väčšina týchto technológií je priekopníckych; spoločnosť BASF ich vyvíja v spolupráci s partnermi a momentálne sú v pilotnej fáze. Všeobecné rozšírenie týchto technológií bude v plnej miere realizovateľné až po roku 2030. Aby spoločnosť BASF urýchlila elimináciu emisií CO2 ešte pred týmto termínom, pokračuje v systematickom zavádzaní zlepšujúcich procesov v existujúcich výrobných závodoch. Okrem toho bude postupne prechádzať na obnoviteľná zdroje, aby pokryla svoje potreby elektrickej energie. V tejto súvislosti plánuje investovať do veterných  parkov.

 

Jednou z najdôležitejších nových technológií, ktoré spoločnosť BASF v súčasnosti vyvíja, sú elektricky vyhrievané zariadenia na parné krakovanie na výrobu základných chemikálií, ako sú etylén, propylén a butadién. Tieto chemikálie sú stavebnými kameňmi mnohých hodnotových reťazcov a sú nevyhnutné pre chemickú výrobu. Ďalšou dôležitou surovinou pre mnohé procesy chemickej výroby je vodík. Na dosiahnutie výroby vodíka bez CO2 spoločnosť BASF realizuje súbežne dva procesy: komerčne dostupnú elektrolýzu vody a pyrolýzu metánu, pre ktorú vyvinula novú procesnú technológiu. Ďalšou dôležitou pákou na zvýšenie energetickej účinnosti je používanie elektrických tepelných čerpadiel na výrobu pary z odpadového tepla bez CO2. Cieľom spoločnosti BASF je spolupracovať so spoločnosťou Siemens Energy na postupnom rozšírení tejto technológie na úroveň priemyselného rozsahu a jej používanie na rekuperáciu odpadového tepla vo všetkých závodoch.

 

Spoločnosť BASF očakáva, že prechod na klimaticky neutrálne výrobné procesy povedie v nadchádzajúcom desaťročí k prudkému nárastu dopytu po elektrickej energii v hlavných závodoch koncernu, vrátane najväčšieho výrobného zariadenia v nemeckom Ludwigshafene. Očakáva sa, že približne od roku 2035 bude dopyt koncernu po elektrickej energii bude trojnásobne vyšší ako dnes.

 

„Bude to vyžadovať investície do rozvoja a výstavby nových výrobných závodov. Predpokladom transformácie chemickej výroby je spoľahlivá dostupnosť veľkého množstva obnoviteľnej elektrickej energie za konkurenčné ceny. V súčasnosti to tak v Nemecku nie je. Cieľom spoločnosti BASF je preto účasť na investíciách do zariadení na výrobu obnoviteľnej energie s cieľom uspokojiť vlastný dopyt. Regulačné rámcové podmienky sú tiež nevyhnutné na to, aby bola táto transformácia ekonomicky realizovateľná,” dodal Brudermüller.


Spoločnosť BASF pracuje na mnohých vlajkových projektoch

Okrem plánovaných investícií do obnoviteľných energií spoločnosť BASF realizuje niekoľko konkrétnych vlajkových projektov:

 

  • V spolupráci so spoločnosťami SABIC a Linde pracuje na realizácii pilotnej pece pre prvé elektricky vyhrievané zariadenie na parné krakovanie na svete. V porovnaní s bežnými zariadeniami na krakovanie by to umožnilo výrobu základných chemikálií takmer bez CO2. Ak sa podarí zabezpečiť potrebné financovanie, spustenie pilotného závodu by sa malo začať už v roku 2023.
  • Spoločnosť BASF vyvíja technológiu pyrolýzy metánu na výrobu vodíka zo zemného plynu bez CO2. V porovnaní s inými procesmi bezemisnej výroby vodíka si pyrolýza metánu vyžaduje iba približne jednu pätinu elektrickej energie. V Ludwigshafene postavila BASF pilotný reaktor a pracuje na jeho spustení. Finančné prostriedky pre tento projekt poskytlo nemecké spolkové ministerstvo školstva a výskumu.
  • Spoločnosť BASF v spolupráci so spoločnosťou Siemens Energy v súčasnosti skúma možnosti výstavby systému elektrolýzy vody PEM (membrána na výmenu protónov) s kapacitou 50 MW na výrobu vodíka z vody a elektriny bez CO2 v závode v Ludwigshafene. Tento vodík bez CO2 by sa primárne používal ako surovina vo Verbunde, ale v obmedzenom rozsahu by sa využíval aj na podporu spustenia trhu s mobilitou v metropolitnej oblasti Rýn-Neckar.
  •  V závode v Antverpách plánuje spoločnosť BASF investovať do jedného z najväčších projektov na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) pod hladinou Severného mora. Spolu s partnermi z konzorcia Antwerp@C to vytvára príležitosť, ako zabrániť produkcii viac ako 1 milióna metrických ton emisií CO2 ročne z výroby základných chemikálií. Konečné investičné rozhodnutie má byť v roku 2022.


Konkurencieschopnosť musí zostať zachovaná

Spoločnosť BASF si stanovila ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, pretože je presvedčená o jej dlhodobej strategickej nevyhnutnosti, ako aj technickej uskutočniteľnosti. Za dnešných rámcových podmienok však väčšina nových technológií nie je konkurencieschopná. Keďže nahradiť súčasné vysoko efektívne výrobné procesy novými závodmi je veľmi náročné na kapitál, spoločnosť BASF sa snaží zabezpečiť financovanie z európskych a národných programov, ako je napríklad IPCEI (Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu).

 

„Sme presvedčení, že všetci zúčastnení hráči nakoniec spoja svoje sily pre úspešné dosiahnutie tejto transformácie, aká sa udeje raz za sto rokov. To sa týka aj  akceptácie vyššej ceny produktov vyrobených bez CO2 zo strany zákazníkov v celom hodnotovom reťazci, ktoré majú vyvážiť prevádzkové náklady a dodatočné investície. Aby sme to dosiahli, potrebujeme novú spoluprácu medzi priemyslom a politickými predstaviteľmi, ktorá povedie k pozitívnym reguláciám zameraným na výsledky a zachová našu medzinárodnú konkurencieschopnosť,“ uviedol Brudermüller.

 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

 

[1] Na základe emisií rozsahu 1 a rozsahu 2 koncernu BASF Group. Ostatné skleníkové plyny sa konvertujú na ekvivalenty CO2 podľa Protokolu o skleníkových plynoch.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 20. apríla 2021