Global Home
Firemné a finančné správy  |  pondelok, 27. februára 2023
Médiá

Skupina BASF: Hospodárske výsledky za rok 2022

Spoločnosť BASF preukazuje odolnosť v náročnom trhovom prostredí a zavádza opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti

  • Tržby: 87,3 miliardy eur (nárast o 11,1 percenta)
  • EBIT pred špeciálnymi položkami: 6,9 mld. eur (mínus 11,5 percenta)
  • Peňažný tok z prevádzkových činností: 7,7 mld. eur (nárast o 6,4 %); Voľný peňažný tok: 3,3 mld. eur (mínus 10,2 %)
  • Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 eur na akciu za finančný rok 2022 (2021: 3,40 eur na akciu)

Výhľad na rok 2023:

  • Očakávané tržby vo výške 84 až 87 miliárd eur
  • Očakávaný EBIT pred špeciálnymi položkami vo výške 4,8 až 5,4 mld. eur

Bratislava, Slovensko – 27. február 2023 – Skupina BASF preukázala v obchodnom roku 2022 odolnosť v náročnom trhovom prostredí, v ktorom dominovali dôsledky vojny na Ukrajine a najmä zvýšené ceny surovín a energií. Ako vysvetlili Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva, a Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ, počas prezentácie výsledkov za rok 2022, spoločnosť BASF zvýšila tržby o 11,1 percenta na 87,3 miliardy eur. Rast tržieb bol spôsobený najmä vyššími cenami takmer vo všetkých segmentoch v dôsledku rastúcich cien surovín a energií. Najvyšší nárast cien zaznamenal segment Materials a Chemicals. Celkovo výrazne nižšie objemy tlmili rast predaja skupiny BASF. Vývoj objemu bol spôsobený najmä nižšími objemami predaja v segmentoch Surface Technology a Chemicals.

Prevádzkový zisk pred špeciálnymi položkami (EBIT) dosiahol 6,9 mld. eur a bol o 11,5 % nižší ako v predchádzajúcom roku, ale v rozmedzí prognózy. Vývoj celkového zisku možno pripísať výraznému poklesu zisku v segmentoch Chemicals a Materials. Oba segmenty zaznamenali nižšie marže a objemy, ako aj vyššie fixné náklady.

Naopak EBIT pred špeciálnymi položkami vo všetkých ostatných segmentoch vzrástol. Segment Agricultural Solutions výrazne zvýšil EBIT pred špeciálnymi položkami, najmä vďaka pozitívnym výsledkom predaja, nárastu objemu a cien. Výrazný rast dosiahol aj segment Nutrition & Care vďaka rastu marží poháňanými cenami. Segment Surface Technology zaznamenal výrazne vyššie zisky, najmä z dôvodu zvýšených príspevkov automobilových katalyzátorov a materiálov pre batérie. Okrem toho vyššie ceny a objemy v divízii Paint & Coatings podporili zisk segmentu. Segment Industrial Solutions mierne zvýšil EBIT pred špeciálnymi položkami v dôsledku rastu marže vedeného cenou. EBIT pred špeciálnymi položkami pripadajúcich iným segmentom mierne vzrástol.

V roku 2022 boli prevádzkové zisky skupiny BASF celosvetovo zaťažené dodatočnými nákladmi na energiu vo výške 3,2 miliardy eur. Európa sa na tomto náraste podieľala približne 84 percentami, pričom bol najviac postihnutý integrovaný závod Verbund v Ludwigshafene. Vyššie náklady na zemný plyn predstavovali 69 percent celkového nárastu nákladov na energiu na celom svete.

Špeciálne položky EBIT dosiahli v roku 2022 mínus 330 mil. eur v porovnaní s mínus 91 mil. eur v predchádzajúcom roku. EBIT skupiny BASF v roku 2022 predstavoval 6,5 mld. eur a bol výrazne nižší ako v predchádzajúcom roku. Táto suma zahŕňa príjmy z integrálnych spoločností účtované metódou vlastného imania, ktoré klesli o 289 mil. eur na 386 mil. eur.

Výnimočne vysoké zníženie hodnoty podielu v spoločnosti Wintershall Dea AG negatívne ovplyvnilo čistý zisk skupiny BASF. V roku 2022 bol čistý výnos z akcií mínus 4,9 miliardy eur v porovnaní s 207 miliónmi eur v roku 2021. Výrazný pokles bol spôsobený osobitnými nákladmi vo výške približne 6,3 mld. eur, najmä z nepeňažných efektívnych strát zo zníženia hodnoty podielu v spoločnosti Wintershall Dea AG . Bolo to spôsobené najmä dekonsolidáciou prieskumných a ťažobných činností spoločnosti Wintershall Dea v Rusku, čo následne viedlo k preceneniu ruských akcií spoločnosti Wintershall Dea. Uskutočnili sa ďalšie odpisy európskej prepravy plynu spoločnosti Wintershall Dea vrátane úplného zníženia hodnoty podielu v spoločnosti Nord Stream AG a financovania projektu Nord Stream 2. Príspevok spoločnosti Wintershall Dea k prevádzkovému zisku za rok 2022 vzrástol na približne 1,5 mld. eur po 335 mil. eur v predchádzajúcom roku.

V dôsledku výrazne nižšieho čistého zisku z vlastníctva akcií bol čistý zisk skupiny BASF mínus 627 miliónov eur v porovnaní s 5,5 miliardy eur v roku 2021.

Vývoj predaja a zisku skupiny BASF v poslednom štvrťroku 2022

V poslednom štvrťroku 2022 tržby skupiny BASF klesli o 2,3 % na 19,3 miliardy eur, a to najmä v dôsledku nižších objemov. EBIT za štvrtý štvrťrok pred špeciálnymi položkami klesol o 69,6 percenta v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka na 373 miliónov eur.

Špeciálne položky EBIT boli mínus 254 miliónov eur v porovnaní s plus 1 milión eur v poslednom štvrťroku 2021. Špeciálne položky sa týkali najmä bezhotovostne neefektívnych odpisov závodov v Ludwigshafene. V poslednom štvrťroku 2022 sa EBIT znížil o 90,3 percenta na 119 miliónov eur. Čistý zisk bol mínus 4,8 miliardy eur v porovnaní s 898 miliónmi eur v poslednom štvrťroku 2021. Pokles bol spôsobený znížením hodnoty podielu vo Wintershall Dea.

Peňažné toky skupiny BASF v roku 2022 a štvrtom kvartáli 2022

V roku 2022 dosiahli peňažné toky z prevádzkových činností 7,7 mld. eur v porovnaní so 7,2 mld. eur v predchádzajúcom roku. Voľný peňažný tok v roku 2022 predstavoval 3,3 mld. eur v porovnaní s 3,7 mld. eur v roku 2021.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa peňažné toky z prevádzkových činností v poslednom štvrťroku 2022 zlepšili o 1,1 mld. eur na 4,5 mld. eur. Voľný peňažný tok sa v poslednom kvartáli zvýšil o 749 mil. eur na 2,6 mld. eur.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 eur na akciu

Na výročnom valnom zhromaždení predstavenstvo a dozorná rada navrhujú dividendu vo výške 3,40 eura na akciu, čo sa rovná dividende z predchádzajúceho roka. Na základe koncoročnej ceny akcií by akcie spoločnosti BASF ponúkali vysoký dividendový výnos približne 7,3 percenta. To by predstavovalo platbu akcionárom vo výške 3,0 miliardy eur.

Výhľad skupiny BASF na rok 2023

Vysoká miera neistoty vyvolaná v roku 2022 vojnou na Ukrajine, vysokými nákladmi na suroviny a energie v Európe, rastúcimi cenami a úrokovými sadzbami, infláciou a vývojom pandémie koronavírusu bude pokračovať aj v roku 2023. Všetky tieto faktory budú mať negatívny vplyv na globálny dopyt. Spoločnosť BASF preto v roku 2023 očakáva mierny rast globálnej ekonomiky a to na úrovni len 1,6 % (2022 : 3,0 %). Pokiaľ ide o celosvetovú chemickú výrobu, spoločnosť BASF očakáva rast na úrovni 2,0 % (2022: 2,2 %). Spoločnosť očakáva priemernú cenu ropy 90 amerických dolárov za barel ropy Brent a priemerný výmenný kurz 1,05 USD za euro.

Na základe týchto predpokladov sa očakáva, že skupina BASF dosiahne v roku 2023 tržby vo výške 84 až 87 miliárd eur. Očakáva sa, že EBIT skupiny BASF pred osobitnými položkami klesne na 4,8 až 5,4 mld. eur. Spoločnosť očakáva slabý prvý polrok 2023, po ktorom budú nasledovať lepšie zisky v druhej polovici roka v dôsledku účinkov oživenia, najmä v Číne.

Spoločnosť BASF špecifikuje opatrenia na úsporu nákladov v Európe a na prispôsobenie štruktúr Verbundu v Ludwigshafene

Martin Brudermüller vo svojej prezentácii oznámil aj konkrétne opatrenia na úsporu nákladov v Európe a opatrenia na prispôsobenie výrobných štruktúr v závode Verbund v Ludwigshafene. „Konkurencieschopnosť Európy čoraz viac trpí nadmernou reguláciou, pomalými a byrokratickými povoľovacími procesmi a najmä vysokými nákladmi na väčšinu výrobných vstupov,“ povedal Brudermüller. „To všetko už brzdí rast trhu v Európe v porovnaní s inými regiónmi. Vysoké ceny energií teraz predstavujú ďalšiu záťaž pre ziskovosť a konkurencieschopnosť v Európe.“

Ročná úspora nákladov vo výške viac ako 500 miliónov eur do konca roka 2024

Program úspory nákladov, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2023 a 2024, sa zameriava na úpravu štruktúry nákladov spoločnosti BASF v Európe a najmä v Nemecku tak, aby odrážal zmenené rámcové podmienky. Očakáva sa, že po dokončení programu sa dosiahne ročná úspora nákladov vo výške viac ako 500 miliónov eur v nevýrobných oblastiach, t. j. v službách, prevádzkach a divíziách. výskumu a vývoji (R&D), ako aj v korporátnom centre. Očakáva sa, že približne polovica úspor nákladov sa dosiahne v závode v Ludwigshafene.

Opatrenia v rámci programu zahŕňajú dôsledné združovanie služieb v strediskách, zjednodušenie štruktúr v divíznom riadení, prispôsobenie služieb pre podniky a zvýšenie efektívnosti výskumných činností v oblasti výskumu a vývoja. Celkovo sa očakáva, že opatrenia budú mať čistý vplyv na približne 2 600 pozícií. Tento údaj zahŕňa vytvorenie nových pozícií, najmä v centrách.

Očakáva sa, že úpravy štruktúr Verbundu v Ludwigshafene znížia fixné náklady o viac ako 200 miliónov eur ročne do konca roka 2026

Okrem programu na úsporu nákladov spoločnosť BASF zavádza aj štrukturálne opatrenia, aby bol závod v Ludwigshafene lepšie pripravený na zintenzívnenie hospodárskej súťaže v dlhodobom horizonte. „Robíme to preto, lebo veríme v budúcnosť závodu v Ludwigshafene, ktorý teraz oslavuje svoje 158. výročie založenia. Veríme v ľudí, ktorí tu pracujú a veríme v Európu. Zostávame verní tomuto miestu a máme odvahu ho ďalej rozvíjať,“ povedal Brudermüller.

V posledných mesiacoch spoločnosť vykonala dôkladnú analýzu svojich štruktúr v závode Verbund v Ludwigshafene. To ukázalo, ako zabezpečiť kontinuitu ziskových podnikov a zároveň vykonať potrebné úpravy. Hlavné zmeny v závode Ludwigshafen v skratke:

  • Zatvorenie závodu na výrobu kaprolaktámu, zatvorenie jednej z dvoch tovární na amoniak a súvisiacich závodov na výrobu hnojív: kapacita závodu spoločnosti BASF na výrobu kaprolaktámu z belgických Antverp postačuje na uspokojenie budúceho vlastného a komerčného dopytu v Európe. Výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ako sú štandardné a špeciálne amíny a obchod s AdBlue®, nebudú ovplyvnené a budú sa naďalej dodávať z druhého závodu na výrobu amoniaku v Ludwigshafene.
  • Zníženie výrobnej kapacity kyseliny adipovej a zatvorenie závodov na výrobu cyklohexanolu a cyklohexanónu, ako aj uhličitanu sodného: Výroba kyseliny adipovej v spoločnom podniku s Domo v Chalampé vo Francúzsku zostane nezmenená a bude mať dostatočnú kapacitu – v zmenenom trhovom prostredí – na zásobovanie európskeho trhu. Cyklohexanol a cyklohexanón sú prekurzory kyseliny adipovej; Závod na uhličitan sodný využíva vedľajšie produkty z výroby kyseliny adipovej. Spoločnosť BASF bude naďalej prevádzkovať výrobné zariadenia na výrobu polyamidu 6,6 v Ludwigshafene, ktoré potrebujú kyselinu adipovú ako prekurzor.
  • Zatvorenie závodu TDI (toluén diizokyanát) a prekurzorov DNT a TDA: Dopyt po TDI sa vyvíjal veľmi slabo, najmä v Európe, na Blízkom východe a v Afrike, a výrazne nesplnil očakávania. Komplex nástrojov na ochranu obchodu v Ludwigshafene bol nedostatočne využívaný a nespĺňal očakávania z hľadiska hospodárskej výkonnosti. Táto situácia sa ďalej zhoršovala s prudkým nárastom nákladov na energie a služby. Európski zákazníci spoločnosti BASF budú aj naďalej spoľahlivo zásobovaní TDI z globálnej výrobnej siete spoločnosti BASF so závodmi v Geismare v štáte Louisiana; Yeosu v Južnej Kórei a Šanghaji v Číne.

Celkovo 10 percent reprodukčnej hodnoty aktív a pravdepodobne okolo 700 pozícií vo výrobe bude ovplyvnených úpravou štruktúr vo Verbunde. Brudermüller zdôraznil: „Sme si istí, že väčšine dotknutých zamestnancov budeme môcť ponúknuť zamestnanie v iných závodoch. Je v záujme spoločnosti zachovať si bohaté skúsenosti, najmä vzhľadom na to, že sú voľné pracovné miesta a mnohí kolegovia v najbližších rokoch odídu do dôchodku.“ Opatrenia sa budú vykonávať postupne do konca roka 2026 a očakáva sa, že znížia fixné náklady o viac ako 200 miliónov eur ročne.

Štrukturálne zmeny povedú aj k výraznému zníženiu dopytu po elektrickej energii a plyne v závode Ludwigshafen. V dôsledku toho sa emisie CO2 v Ludwigshafene znížia približne o 0,9 milióna ton ročne. To zodpovedá zníženiu globálnych emisií CO2 spoločnosti BASF približne o 4 percentá.

„Chceme, aby sa Ludwigshafen stal popredným nízkoemisným chemickým závodom v Európe,“ povedal Brudermüller. Cieľom spoločnosti BASF je zabezpečiť väčšie dodávky obnoviteľnej energie pre závod v Ludwigshafene. Spoločnosť plánuje používať tepelné čerpadlá a čistejšie spôsoby výroby pary. Okrem toho sa majú zaviesť nové technológie bez emisií CO2, ako napríklad výroba vodíka elektrolýzou vody.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 111 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2022 dosiahla BASF obrat 87,3 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2022 mala spoločnosť BASF na Slovensku takmer 100 zamestnancov a dosiahla obrat 346 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 27. februára 2023