Global Home
Firemné a finančné správy  |  piatok, 23. februára 2024
Médiá

Hospodárske výsledky BASF za rok 2023

  • EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek: 7,7 miliardy eur (mínus 28,7 percenta)
  • Peňažné toky z prevádzkových činností vo výške 8,1 miliardy eur (plus 5,2 percenta); voľný peňažný tok vo výške 2,7 miliardy eur (mínus 18,5 percenta)

Výhľad na rok 2024:

  • Očakáva sa EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek v rozmedzí 8,0 až 8,6 miliardy eur
  • Očakáva sa voľný peňažný tok vo výške 0,1 až 0,6 miliardy eur v dôsledku dočasne vyšších kapitálových výdavkov
  • Bol oznámený ďalší program pre závod v Ludwigshafene, ktorého cieľom je ročná úspora nákladov vo výške 1 miliardy eur do konca roka 2026

V trhovom prostredí formovanom ekonomickou neistotou vykázala skupina BASF v obchodnom roku 2023 tržby vo výške 68,9 miliardy eur v porovnaní s 87,3 miliardami eur v predchádzajúcom roku. Tento vývoj predaja bol spôsobený prevažne podstatne nižšími cenami a objemami. Najmä nižšie ceny surovín viedli k nižším cenám takmer vo všetkých segmentoch. Objemy predaja klesli vo všetkých segmentoch v dôsledku slabého dopytu zo strany mnohých zákazníckych odvetví. Napriek tomu spoločnosť BASF preukázala ekonomickú silu, keď peňažné toky z prevádzkových činností medziročne vzrástli o 5,2 percenta a dosiahli 8,1 miliardy eur. Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva výkonných riaditeľov spoločnosti BASF, a Dr. Dirk Elvermann, finančný riaditeľ, dnes podrobne predstavili rozvoj podnikania v roku 2023 a oznámili ďalší program pre závod v Ludwigshafene s dodatočnými ročnými úsporami nákladov vo výške 1 miliardy eur do konca roka 2026. Ide o doplnok k existujúcemu programu úspor nákladov v nevýrobných jednotkách so zameraním na Európu a prispôsobenie výrobných štruktúr v Ludwigshafene.

Vývoj zisku skupiny BASF v roku 2023

Prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek v obchodnom roku 2023 dosiahol 3,8 miliardy eur; pokles o 3,1 mld. eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený predovšetkým výrazne nižším príspevkom k zisku zo segmentov Chemicals a Materials. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v segmente Chemicals klesol predovšetkým v dôsledku znížených marží a objemov, ako aj nižších príspevkov z podielov účtovaných metódou vlastného imania. Zisky v segmente Materials klesli najmä v dôsledku nižších marží polyamidu a amoniaku. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v segmentoch Nutrition & Care a Industrial Solutions bol výrazne nižší ako v predchádzajúcom roku, predovšetkým v dôsledku nižších objemov a marží. Naopak, segment Agricultural Solutions výrazne zvýšil EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek, najmä v dôsledku zvýšenia cien a prijatia jednorazovej platby. Mierny rast zisku v segmente Surface Technologies možno pripísať výrazne vyššiemu EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v divízii Coatings v dôsledku zvýšenia cien a objemu, čo viac než kompenzovalo výrazný pokles zisku divízie Catalysts. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek pripísateľných segmentu Other sa výrazne zlepšil, najmä v dôsledku vyšších príjmov z iných podnikov a nižších nákladov na podnikový výskum.

Spoločnosť BASF vykázala v roku 2023 EBIT vo výške 2,2 miliardy eur. Prudký pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený predovšetkým špeciálnymi položkami vo výške mínus 1,6 mld. eur. Osobitné výdavky vyplynuli najmä zo zníženia hodnoty v celkovej výške približne 1,1 mld. eur. Tieto zahŕňali zníženie hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení v segmentoch Surface Technologies a Agricultural Solutions a hmotného a nehmotného majetku v segmente Materials.

EBITDA pred započítaním mimoriadnych položiek v roku 2023 dosiahla 7,7 miliardy eur, čo je o 3,1 miliardy eur menej ako v roku 2022. EBITDA klesla o 3,6 miliardy eur na 7,2 miliardy eur. Čistý zisk vzrástol o 852 miliónov eur na 225 miliónov eur v porovnaní s mínus 627 miliónmi eur v roku 2022.

Peňažný tok skupiny BASF v roku 2023 a kľúčové finančné ukazovatele k 31. decembru 2023

Peňažné toky z prevádzkových činností za celý rok 2023 dosiahli 8,1 mld. eur v porovnaní so 7,7 mld. eur v predchádzajúcom roku. Toto zlepšenie bolo spôsobené predovšetkým prílevom hotovosti z čistého pracovného kapitálu. Zníženie zásob len v roku 2023 uvoľnilo hotovosť vo výške 1,9 miliardy eur. Voľný peňažný tok, ktorý zostáva po odpočítaní platieb za nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nehmotný majetok od peňažných tokov z prevádzkových činností, dosiahol v roku 2023 úroveň 2,7 mld. eur v porovnaní s 3,3 mld. eur v predchádzajúcom roku.

Čistý dlh vo výške 16,6 miliardy eur k 31. decembru 2023 bol takmer na úrovni 16,3 miliardy eur na konci predchádzajúceho roka. Pomer vlastného kapitálu na úrovni 47,3 percenta na konci roka 2023 sa takmer zhodoval s hodnotou 48,4 percenta k 31. decembru 2022. „Veľmi solídny pomer vlastného kapitálu a silná hotovostná výkonnosť sú dôkazom pokračujúcej finančnej sily spoločnosti BASF aj v náročných časoch," povedal Elvermann.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,40 € na akciu

Výročnému zhromaždeniu akcionárov bude navrhnutá dividenda vo výške 3,40 eur na akciu, čo zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka. Akcionárom spoločnosti BASF SE sa tak vyplatia 3,0 miliardy eur. S touto navrhovanou dividendou ponúka akcia spoločnosti BASF vysoký dividendový výnos vo výške 7,0 percenta na základe ceny akcií na konci roka 2023. Spoločnosť BASF je súčasťou akciového indexu DivDAX, ktorý zahŕňa 15 spoločností s najvyšším dividendovým výnosom v indexe DAX 40.

Zisky v závode v Ludwigshafene v roku 2023 ďalej oslabovali

V roku 2023, v extrémne zložitom trhovom prostredí s nízkym dopytom, EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek klesol vo všetkých regiónoch o dvojciferné percentá. „V absolútnych číslach však naše tímy dosiahli pozitívny príspevok k zisku vo všetkých významných krajinách – s výnimkou Nemecka,“ povedal Brudermüller. Výsledky v Nemecku utrpeli v dôsledku výrazne negatívnych ziskov v najväčšom výrobnom závode v Ludwigshafene. Existujú na to dva hlavné dôvody: dočasné prostredie nízkeho dopytu ovplyvňuje vývoj objemu v dodávateľských aj odberateľských podnikoch. A vyššie výrobné náklady v dôsledku štrukturálne vyšších cien energie zaťažujú predovšetkým podniky v hornej časti dodávateľského reťazca.

Brudermüller: „Na jednej strane táto situácia dokazuje vysokú konkurencieschopnosť a zdravie skupiny BASF v náročných podmienkach na globálnej úrovni. Na druhej strane, záporné zisky v našom závode v Ludwigshafene poukazujú na naliehavú potrebu ďalších rozhodných krokov na zvýšenie našej konkurencieschopnosti.“

Program úspory nákladov bol spustený už v roku 2022

V októbri 2022 bola spoločnosť BASF jednou z prvých chemických spoločností, ktorá iniciovala program významných úspor nákladov. Vo februári 2023 spoločnosť spustila súbor konkrétnych opatrení na úsporu nákladov v nevýrobných oblastiach v Európe a na prispôsobenie výrobných štruktúr v závode v Ludwigshafene. Ako potvrdila správa spoločnosti BASF za tretí štvrťrok 2023, očakáva sa, že celkové ročné úspory nákladov vyplývajúce zo všetkých predtým oznámených opatrení dosiahnu do konca roka 2026 úroveň 1,1 miliardy eur. Do konca roka 2023 sa už dosiahla ročná miera znižovania nákladov vo výške približne 600 miliónov eur. Opatreniami oznámenými v októbri 2022 a februári 2023 sa do konca roka 2026 dosiahnu ročné úspory nákladov vo výške ďalších 500 miliónov EUR.

Ďalšie opatrenia potrebné v závode v Ludwigshafene

Vďaka programu dodatočných úspor nákladov je do konca roka 2026 plánované zníženie nákladov v závode v Ludwigshafene o ďalšiu 1 miliardu eur ročne. Program prinesie úspory nákladov vo výrobných, ako aj nevýrobných oblastiach. Fixné náklady sa znížia zvýšením efektívnosti podnikových štruktúr a prispôsobením výrobných kapacít potrebám trhu. Okrem toho sa spoločnosť snaží výrazne znížiť variabilné náklady redizajnom procesov. Brudermüller: „Program preto, bohužiaľ, povedie aj k ďalšiemu rušeniu pracovných miest.“ V súčasnosti sa pracuje na detailoch, pričom zástupcovia zamestnancov budú v budúcnosti do tohto procesu úzko zapojení.

Okrem požadovaného zníženia nákladov urobí spoločnosť BASF všetko, čo je v jej silách, aby opäť výrazne zvýšila mieru využitia svojich konkurenčných aktív v Ludwigshafene. Na dosiahnutie solídneho zisku tu spoločnosť potrebuje dodatočné príspevkové marže z bežnej úrovne využitia závodu. V závode v Ludwigshafene sú v súčasnosti v prevádzke najmä závody v segmente Chemicals a Materials s mierou využitia výrazne pod normálnou úrovňou.

Súbežne s týmto krátkodobým programom, ktorý bol dnes oznámený, bude predstavenstvo aktualizovať dlhodobejšiu pozíciu závodu v Ludwigshafene. Cieľový obraz hlavného sídla v Ludwigshafene bude predstavený v druhej polovici roku 2024. Bude odrážať regulačný rámec a zmenenú trhovú realitu v Európe a Nemecku.

Brudermüller: „Tím predstavenstva je naďalej pevne verný závodu v Ludwigshafene. Chceme z Ludwigshafenu urobiť popredný chemický závod s nízkymi emisiami CO2 s vysokou ziskovosťou a udržateľnosťou. V Ludwigshafene sa zameriame na zásobovanie európskeho trhu, aby sme zostali preferovaným partnerom pre našich zákazníkov. Aby sme to dosiahli, je nevyhnutné, aby sme program implementovali dôsledne a čo najrýchlejšie. Zároveň systematicky posúvame naše podnikanie vpred v tých regiónoch sveta, ktoré rastú dynamickejšie a ponúkajú atraktívne podmienky pre investície.“

Výhľad skupiny BASF na rok 2024

Spoločnosť BASF predpokladá, že slabá dynamika globálnej ekonomiky od roku 2023 bude pokračovať aj v roku 2024. Očakáva sa, že globálny hospodársky rast sa neskôr v tomto roku zrýchli len o niečo neskôr. Preto spoločnosť BASF predpokladá, že globálna ekonomika v roku 2024 celkovo vzrastie o 2,3 percenta (2023: plus 2,6 percenta). Pomerne vysoké ceny energie a nepriaznivé rámcové podmienky pre tvorbu priemyselnej hodnoty naďalej spomaľujú hospodársky rozvoj v Európe.

Spoločnosť BASF tiež predpokladá, že celosvetová priemyselná produkcia sa pravdepodobne celkovo zvýši o 2,2 percenta (2023: plus 1,4 percenta). Očakáva sa, že celosvetová chemická výroba bude v roku 2024 rásť rýchlejšie, a to o 2,7 percenta (2023: plus 1,7 percenta). Bude to spôsobené predovšetkým očakávaným rastom čínskeho chemického priemyslu. Plánovanie spoločnosti BASF predpokladá priemernú cenu ropy 80 USD za barel ropy Brent a výmenný kurz 1,10 USD za euro.

Očakáva sa, že EBITDA skupiny BASF pred započítaním mimoriadnych položiek vzrastie v roku 2024 na 8,0 až 8,6 miliardy eur (2023: 7,7 miliardy eur). Spoločnosť BASF predpovedá, že voľný peňažný tok skupiny BASF bude medzi 0,1 a 0,6 miliardy eur (2023: 2,7 miliardy eur). Vychádza sa pritom z očakávaných peňažných tokov z prevádzkových činností vo výške 6,6 až 7,1 mld. eur mínus očakávané platby za nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nehmotný majetok vo výške 6,5 mld. eur. Vysoký odliv hotovosti súvisiaci s investíciami je spôsobený najmä investíciami do nového Verbund závodu v Číne, ktoré dosiahnu svoj absolútny vrchol v roku 2024 a potom budú klesať v nasledujúcich rokoch.

Očakáva sa, že emisie CO2 budú v roku 2024 medzi 16,7 miliónmi metrických ton a 17,7 milióna metrických ton (2023: 16,9 milióna metrických ton). V porovnaní s predchádzajúcim rokom spoločnosť očakáva ďalšie emisie z vyšších objemov výroby na základe rastúceho dopytu. Spoločnosť BASF bude proti tomuto nárastu reagovať cielenými opatreniami na zníženie emisií, ako je zvýšenie energetickej účinnosti a optimalizácia procesov, ako aj pokračovanie prechodu na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Okolo 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2023 dosiahla BASF obrat 68,9 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2023 mala spoločnosť BASF na Slovensku takmer 100 zamestnancov a dosiahla obrat 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia piatok, 23. februára 2024