Slovensko
Produkty
Slovensko
Produkty

Oddaní vášmu úspechu

Segment Chemikálie sa zameriava na udržiavanie a rozvíjanie výrobného Verbundu spoločnosti BASF. Unikátny systém Verbundov, vysoko integrovaných výrobných zariadení spoločnosti BASF, ponúka značné konkurenčné výhody. Hlavnými faktormi úspechu tohto segmentu sú prevádzková a technologická excelentnosť, kalibrácie mierok, integrácia a dostupnosť surovín, spoľahlivá logistika s nízkymi nákladmi a taktiež menšia komplikovanosť.

Medziprodukty

Koncern BASF Group vyvíja, vyrába a predáva vo svete približne 700 medziproduktov. K najdôležitejším skupinám produktov tejto divízie patria amíny, dioly, polyalkoholy, kyseliny a špecializované produkty. Medziprodukty sa napríklad používajú ako východiskové materiály pre nátery, plasty, liečivá, textilné vlákna, čistiace prostriedky a prípravky na ochranu plodín. Inovatívne medziprodukty od spoločnosti BASF prispievajú k zlepšovaniu vlastností konečných produktov a zvyšujú efektivitu výrobných procesov.

Monoméry

Divízia Monoméry dodáva široké portfólio veľkoobjemových monomérov, základných polymérov a anorganických chemických látok. K hlavných produktom patria: MDI (difenylmetándiizokyanát), TDI (toluéndiizokyanát), kaprolaktám, kyselina adipová, polyamid 6 a 6,6, amoniak, kyselina dusičná, výrobky zo síry a chlóru, anorganické soli, močovina, melamín, lepidlá a impregnačné živice.

Petrochemické látky

Produkty ako etylén, propylén, butadién a benzén sa vyrábajú z nafty alebo zemného plynu v zariadeniach na parné krakovanie. Pomocou nich vyrábame alkoholy, rozpúšťadlá a zmäkčovadlá pre chemický a plastikársky priemysel. Alkylénoxidy a glykoly slúžia ako východiskový materiál pre čistiace prostriedky a odvetvia automobilového, baliarenského a textilného priemyslu. Akrylové monoméry sa používajú pri výrobe farieb, lakov a kozmetických prípravkov, ropnej a stavebnej chémie ako aj chemikálií na úpravu vlastností papiera. Naše špecializované monoméry možno ideálne začleniť do hodnotového reťazca s pridanou hodnotou pre akryláty a metakryláty, vďaka čomu dokážeme plniť aj špecifické požiadavky zákazníkov.

Katalyzátory

Katalyzátory umožňujú vznik chemických látok. Naše produkty z oblasti katalyzátorov sú zásadnou a strategickou súčasťou technológií chemických procesov. Katalýza je proces, pri ktorom sa zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie pôsobením špeciálneho urýchľujúceho činidla. Každý heterogénny katalyzátor je špecifický pre daný proces a možno ho prispôsobiť tak, aby poskytoval požadovaný súbor konečných výsledkov – rýchlosť reakcie alebo procesu, vylepšené vlastnosti výrobkov alebo selektívnosť konečných produktov. Výber správneho katalyzátora pre daný proces je kritickým faktorom úspechu. Katalyzátory hrajú rozhodujúcu úlohu až v 90 % všetkých komerčne vyrábaných chemických produktov.

Všeobecné obchodné podmienky