Produkty

Môžu nám plasty pomôcť dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050?

Cesta k dosiahnutiu nulových čistých emisií do roku 2050 je plná výziev a my neustále hľadáme riešenia, aby sme ich prekonali. Môžu nám plasty pomôcť dosiahnuť tento cieľ? Sme presvedčení, že môžu. Spoločnosť BASF sa vždy zameriavala na výrobu plastov, ktoré sú kvalitné, ľahké a vyznačujú sa vysokou výkonnosťou. Výsledkom toho je oveľa menšia uhlíková stopa pri ich výrobe ako aj v životnom cykle v porovnaní s alternatívami plastov, ktoré sú často ťažšie a menej účinné. Nasledujúce príklady poukazujú na prekvapivé prínosy plastov k znižovaniu emisií.

Výhody plastov v minulosti a dnes

Inovácie vo výrobe v 50. a 60. rokoch 20. storočia umožnili masovú výrobu plastov. To nielenže spôsobilo revolúciu v našom životnom štýle, ale v niektorých oblastiach aj drasticky znížilo našu globálnu uhlíkovú stopu. Napríklad mlieko sa prestalo dodávať v sklenených fľašiach, ktorých výroba si vyžaduje množstvo pohonných hmôt, a tým vytvára omnoho väčšiu uhlíkovú stopu ako ich plastová náhrada. Plast je zároveň odolný voči rozbitiu, čím predstavuje odolné riešenie s nízkou hmotnosťou na skladovanie a nákladovo i uhlíkovo efektívnu dopravu.

 

Vedeli ste, že rotory, ktoré sa používajú vo veterných turbínach, sa vyrábajú z plastov? Môžu tak mať obrovské lopatky, pretože sú vyrobené z odolných ľahkých termoplastických penových kompozitov.

 

Spoločnosť BASF sa vždy zameriavala na vytváranie plastov, ktoré sú kvalitné, ľahké a vyznačujú sa vysokou výkonnosťou. Výsledkom toho je oveľa menšia uhlíková stopa pri ich výrobe ako aj v životnom cykle v porovnaní s alternatívami plastov, ktoré sú často ťažšie a menej účinné.

Protection packaging for fresh produce from Ccycled material

Pozrime sa napríklad na obaly. Plastové obaly majú množstvo pozitívnych vlastností. Sú oveľa ľahšie ako ich alternatívy, čím sa šetrí energia pri ich preprave. Plastové obaly predlžujú životnosť potravín. Uhorka zabalená do polyetylénovej fólie vydrží 15 dní v porovnaní s voľne uloženou uhorkou, ktorá vydrží len deväť dní. Tým sa prudko znižuje jej uhlíková stopa, pretože vzniká menšie množstvo potravinového odpadu.

 

Vďaka plastom sa výrazne zlepšila aj moderná medicína. Napríklad zavedením plastových injekčných striekačiek v roku 1955. Inovácie v oblasti plastov zvýšili bezpečnosť pacientov, pretože vybavenie je vďaka nim sterilnejšie, čím sa zabránilo šíreniu chorôb.

 

Zavedenie plastových komponentov do lekárskych prístrojov nielenže uľahčuje ich používanie, ale je vhodné aj pre ľudí s alergiou na kovy. Hypoalergénne alternatívy plastov sú pre nich prínosom. Plastové komponenty v súčasných kardiostimulátoroch, kĺbových náhradách a stentoch zachránili už množstvo životov. Plasty zmenili prostredie modernej medicíny a inovácie, ktoré umožnila ich existencia, pomohli ľuďom mnohých generácií.

 

Výhody plastov by nám mohli uniknúť, ak by sme sa bližšie nepozreli na celý výrobný reťazec. Keď sa plasty uvedú do kontextu „výroba – použitie – recyklácia“, preukážu svoju udržateľnosť.

Prínos plastov k dosahovaniu našich cieľov v oblasti klímy

Znižovanie množstva potravinového odpadu

Výroba potravín je zodpovedná za 33 percent celosvetových emisií skleníkových plynov, a preto má obrovský vplyv na našu klímu. Vzhľadom na to, že až tretina vyrobených potravín sa vyhodí, je rozumné predpokladať, že v tomto smere existuje určitý potenciál na zníženie emisií. Konkrétne je toto zníženie väčšie ako celkové emisie Indie. Inteligentné obaly môžu mať významný vplyv na minimalizovanie množstva potravinového odpadu, a tým aj na zníženie emisií skleníkových plynov. Napríklad uhorka zabalená do polyetylénovej fólie vydrží o šesť dní dlhšie ako nezabalená. Inteligentné obaly výrazne znižujú uhlíkovú stopu, pretože vďaka nim vzniká menšie množstvo potravinového odpadu.

Ale: Aké obaly sú naozaj potrebné? Na túto otázku môžeme a mali by sme odpovedať na základe faktov. Určujúcimi kritériami toho, čo je potrebné na dosiahnutie požadovanej funkčnosti obalu, by mala byť vždy životnosť, posúdenie zdravia a bezpečnosti a vedecké zistenia. Rozhodnutie o tom, či sa nepoužije žiadny materiál, alebo sa použije plast na opakované použitie, plast na jedno použitie alebo alternatívne materiály, by sa malo riadiť výpočtom použitého materiálu v porovnaní s požadovaným účinkom.

Nižšia hmotnosť – menej energie a pohonných hmôt

Emisie vozidiel predstavujú 17 percent celosvetových emisií skleníkových plynov. OSN vo svojej správe o emisiách dospela k záveru, že do roku 2035 musia byť všetky nové motorové vozidlá elektrifikované. Na dosiahnutie tejto rýchlej transformácie sú nevyhnutné plasty. Vezmime si napríklad izoláciu káblov, nástenné nabíjačky alebo kryty akumulátorov. A keďže plasty sú ľahké, tak automobil, ktorý je o 100 kg ľahší, spotrebuje o päť percent menej energie.

Úspora energie vďaka izolácii

Budovy sa podieľajú na celosvetových emisiách skleníkových plynov 17 percentami, ak vezmeme do úvahy nepriame emisie, ako je vykurovanie či chladenie. Zatepľovanie domov je preto čoraz dôležitejšie. Jeden kilogram polyuretánu pri výrobe vyprodukuje 3,5 kg CO2, avšak za 50 rokov svojej životnosti zníži emisie o 350 kg za predpokladu stabilného použitia primárneho energetického mixu. Polystyrénové peny taktiež významne prispievajú k dosahovaniu globálnych cieľov z hľadiska zamedzovania emisií CO2 v stavebníctve. Predovšetkým izolácia obvodového plášťa budov znižuje emisie skleníkových plynov, pretože prispieva k nižšej spotrebe energie na vykurovanie alebo ochladzovanie domácností.

Plasty: lepšie ako ich povesť

Hodnotový reťazec plastov, vrátane výroby a zhodnocovania, je zodpovedný za 3,5 percenta celosvetových emisií skleníkových plynov. Vo všetkých fázach jeho životnosti sme na dobrej ceste k optimalizácii jeho prínosu k nulovým čistým emisiám:

Naša cesta za plastmi #ourplasticsjourney a jej výhody

  • Výroba 
    Dodávanie vysokovýkonných materiálov, predlžovanie životnosti a zároveň úspora zdrojov
  • Použitie
    Poskytovanie riešení, ktoré umožňujú efektívnosť zdrojov vďaka ich nízkej hmotnosti, pružnosti, odolnosti a rozmanitosti vlastností
  • Recyklácia
    Vytváranie hodnoty z plastového odpadu, aby sme väčšiemu množstvu plastov vdýchli druhý život

 

Prijmime obehové hospodárstvo a využívajme väčšinu plastov udržateľne.
Pracujeme na riešeniach na každom kroku našej cesty #ourplasticsjourney.