Global Home
Kto sme

Vedecký program Chemgeneration

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl (vo veku 14 až 18 rokov) do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

témy

experimenty

90 minút

wow reakcií

Press photo 17.png
Press photo 50.png

Študenti prostredníctvom tohto programu získajú príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej úloha pri záchrane planéty. Stredoškoláci sa presvedčia, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.


Na programe Chemgeneration sa môžu zúčastniť všetci študenti, nielen tí, ktorí sú dobrí v chémii, alebo ktorí majú zvláštny záujem o prírodné vedy. Program je zameraný na stredné školy, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie, nielen na tie, na ktorých sa nachádzajú katedry alebo kabinety prírodných vied.


Vedecký program Chemgeneration organizujeme v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.