Kto sme

Náš Kódex správania

V rýchlo sa meniacom a vysoko konkurenčnom svete je nevyhnutné sústrediť sa na to, na čom nám v spoločnosti BASF naozaj záleží. Pomáhajú nám v tom naše hodnoty – tvorivosť, otvorenosť, zodpovednosť a podnikavosť. Pripomínajú nám, čo znamená spoločnosť BASF, a sú meradlom toho, ako podnikáme.

Zaviazali sme sa prísne dodržiavať vysoký štandard právnych predpisov a obchodnej etiky. Náš Kódex správania vymedzuje hranice, v rámci ktorých musíme ako zamestnanci spoločnosti BASF konať v súlade so zákonmi a vnútornou politikou. Takto náš Kódex správania chráni spoločnosť BASF a každého z nás.

Náš Kódex správania nás vedie k tomu, aby sme naše hodnoty a záväzky uvádzali do praxe – v celej spoločnosti a vo všetkom, čo robíme. Pomáha nám zorientovať sa v oblastiach a situáciách, v ktorých je zodpovedné správanie a etické rozhodovanie nevyhnutne dôležité. Iba dôsledným dodržiavaním Kódexu správania ako aj všetkých zákonov a nariadení môžeme dosiahnuť náš cieľ – byť poprednou chemickou spoločnosťou na svete, ktorú uznávajú a ktorej dôverujú naši zákazníci, investori, zamestnanci a všetky ďalšie zainteresované strany.

Náš Kódex správania nemôže podrobne obsiahnuť kompletnú rozmanitosť situácií, s ktorými sa môžeme stretnúť. Každý z nás je zodpovedný za pochopenie zásad a postupov spoločnosti BASF a za dodržiavanie vysokých etických štandardov každého aspektu našej práce – a to aj v prípade, že náš Kódex správania v tomto smere neponúka žiadne priame usmernenie. Vždy sa máme správať čestne a riadiť sa zdravým rozumom. Keď sme na pochybách, vždy sa ozveme a požiadame o pomoc.

Protikorupčná politika, kontrola obchodu a boj proti praniu špinavých peňazí 

trade_control.jpg

Podnikáme bezúhonne. Vždy, bez výnimky.

V spoločnosti BASF je naša povesť absolútne čestného podnikania rozhodujúcim faktorom. Zaviazali sme sa bojovať proti akejkoľvek forme korupcie alebo úplatkárstva. Hráme preto, aby sme vyhrávali, avšak výlučne podľa pravidiel. Ku všetkým našim obchodným partnerom sa správame čestne a v rámci hospodárskej súťaže sa snažíme o obchodnú činnosť založenú na kvalite našich produktov a služieb. To isté, pochopiteľne, očakávame aj od tých, s ktorými obchodujeme.   

Protikorupčná politika

Nezapájame sa do korupcie, nech má akúkoľvek podobu. Nedávame ani neprijímame úplatky a robíme všetko pre to, aby sme zabránili úplatkárstvu zo strany iných, ktorí konajú v našom mene, napríklad adekvátnou kontrolou tretích strán, s ktorými obchodujeme alebo ktoré poskytujú služby.

Ostražitosť voči korupcii

Korupcia môže mať mnoho podôb, preto si zachovávame bdelosť a máme sa na pozore pred akýmkoľvek podozrivým správaním – napríklad keď nás obchodný partner požiada o nezvyčajne vysokú províziu či platbu v hotovosti, alebo keď odmietne súhlasiť s protikorupčnými požiadavkami v zmluve alebo s naším Dodávateľským kódexom správania.

Radšej prídeme o obchodnú príležitosť, než by sme mali vyhrať vďaka korupcii. Úplatkárstvo – či už zo strany štátneho úradníka alebo v súkromnom sektore – nie je nikdy správne a v našom podnikaní nemá miesto.. 

Politická činnosť a lobovanie

Lobovanie a politickú komunikáciu vykonávame v súlade s transparentnými smernicami, našimi verejne deklarovanými stanoviskami a všetkými platnými zákonmi. Ako obchodná spoločnosť sa angažujeme v politickom lobovaní s cieľom presadzovať záujmy našej spoločnosti, robíme to však transparentne a neposkytujme finančnú podporu politickým stranám ani im blízkym organizáciám.

Obchodujeme za hranicami. Ale vždy v medziach zákona.

Sme nadnárodná spoločnosť, ktorá má aktivity a obchodných partnerov po celom svete. Uvedomujeme si, že všetky obchodné vzťahy s domácimi i zahraničnými partnermi môžu podliehať zákonom o kontrole obchodu. Naším cieľom vo všeobecnosti je zabrániť tomu, aby sa naše výrobky dostali do nesprávnych rúk, kde existuje riziko ich zneužitia. Preto prísne dodržiavame všetky príslušné zákony, vrátane nariadení o kontrole obchodu, ako sú embargá, protiteroristické zákony a ďalšie nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť zneužitiu.

Kontrola obchodu

Obchodujeme po celom svete, čo znamená, že naše aktivity podliehajú rôznym vnútroštátnym a medzinárodným obchodným zákonom, ktoré obmedzujú alebo zakazujú dovoz a vývoz našich výrobkov alebo služieb. Tieto obmedzenia môžu vychádzať nielen z povahy samotného výrobku, ale niekedy sa môžu zakladať aj na krajine pôvodu alebo určenia, či dokonca na totožnosti zákazníka.

Kontrola vývozu môže mať mnoho podôb. Okrem obmedzení týkajúcich sa fyzického tovaru sa môže kontrolovať aj softvér a služby. Kontrola vývozu sa dokonca môže vzťahovať aj na prenos technológií, napríklad na výmenu informácií týkajúcich sa zákona o kontrole obchodu, ktoré sa zdieľajú ekonomickými prostriedkami, ako sú emaily či stránky určené na online spoluprácu, alebo sa prenášajú cez hranice na elektronických zariadeniach.

Predpisy týkajúce sa kontroly obchodu sú citlivá záležitosť, ale náš tím pre kontrolu medzinárodného obchodu nám pomáha pohybovať sa v rámci ich hraníc. Zamestnanci musia byť oboznámení s problematikou kontroly vývozu a dovozu a byť voči nej vnímaví. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa predpisov o kontrole obchodu, využite ich odborné znalosti.

Vždy sa máme na pozore pred špinavými peniazmi.

V spoločnosti BASF nedovolíme, aby sa špinavé peniaze akokoľvek podieľali na našej obchodnej činnosti. Avšak aj keď sa to ľahko konštatuje ako základný princíp, ochrana našej spoločnosti pred pokusmi o „očistenie“ hotovosti a ďalšieho majetku generovaného nezákonnými činnosťami je výzva, ktorá si od nás všetkých vyžaduje nepretržitú ostražitosť. Pretože účasť na praní špinavých peňazí či financovaní terorizmu – aj keď neúmyselná – je trestný čin.

Boj proti praniu špinavých peňazí

Vždy radi obchodujeme, ale iba s renomovanými partnermi, ktorí pôsobia v medziach zákona a využívajú prostriedky z legitímnych zdrojov. Starostlivo si overujeme totožnosť a reputáciu potenciálnych zákazníkov, obchodných partnerov a tretích strán. A prijímame dôvodné opatrenia na zaistenie transparentných obchodných vzťahov.

Pranie špinavých peňazí je vedomá a úmyselná snaha presunúť hotovosť alebo aktíva pochádzajúce z trestnej činnosti do zákonných a legitímnych finančných aktivít. V spoločnosti BASF prijímame všetky odôvodnené opatrenia na to, aby sme zabránili zneužitiu našej spoločnosti ako prostriedku na pranie špinavých peňazí.

Ak chceme ochrániť svoje dobré meno a vyhnúť sa prípadnej trestnej zodpovednosti, musíme sa mať neustále na pozore v súvislosti s činnosťou obchodných partnerov, aby sme vedeli, s kým máme do činenia, než sa podpíše zmluva alebo uskutoční transakcia, a dávame pozor na akékoľvek nezrovnalosti v platbách alebo podozrivé správanie zo strany zákazníkov alebo iných strán.

Protimonopolný zákon, dary a zábava, konflikty záujmov

673645029

Súťažíme preto, aby sme vyhrali. Ale vždy čestne. 

Našou snahou v spoločnosti BASF je byť vedúcou chemickou spoločnosťou na svete. Aby sme to dosiahli, vždy konáme bezúhonne a čestne, pretože vieme, že neexistujú žiadne skratky. Jediným úspechom, ktorý nám stojí za to dosiahnuť, je získanie a udržanie dlhodobej dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Protimonopolný zákon

Zaviazali sme sa, že našu obchodnú činnosť budeme vykonávať výlučne na základe slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže, a dôsledne dodržiavame všetky príslušné zákony a nariadenia. Sme presvedčení, že spravodlivá a správne regulovaná hospodárska súťaž posilňuje náš trh a prináša osoh našim zákazníkom.

Spoločnosť BASF ako líder na trhu v rôznych odvetviach má v rámci protimonopolných zákonov zvláštne povinnosti týkajúce sa výkonu našej obchodnej činnosti spôsobom, ktorý podporuje spravodlivú hospodársku súťaž. Vítame túto mimoriadnu zodpovednosť a naším cieľom je ísť príkladom, aby sme pre našich zákazníkov zabezpečili to najlepšie.

Uvedomujeme si, že akékoľvek porušenie protimonopolných zákonov môže mať za následok vysoké pokuty či dokonca tresty odňatia slobody, a to pre príslušnú spoločnosť, jej vedenie, ako aj jednotlivcov. Je na nás všetkých, aby sme boli ostražití pred akoukoľvek situáciou, ktorá by mohla byť vnímaná ako škodlivá pre slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž.

V prípade dohôd medzi konkurentmi (spoločnosťami na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca – nazývanými aj horizontálne dohody) sa musia dodržiavať prísne predpisy európskeho protimonopolného práva na celom svete bez ohľadu na miestne zákony, ktoré môžu byť menej prísne alebo neexistujúce. To platí aj pre "zosúladené postupy" medzi konkurentmi, ktoré môžu byť vyvolané aj jednostranným zdieľaním alebo prijímaním informácií.

Budujeme skvelé vzťahy. Ale nie prostredníctvom darov.

Všetci sme za také podnikanie, ktoré podporuje budovanie skvelých vzťahov. Ale k darom a zábave je potrebné pristupovať obozretne. A pokiaľ vzniknú nejaké pochybnosti, pýtame sa, hovoríme spolu, konáme opatrne a dbáme na to, aby boli všetky naše činy transparentné.

Dary a zábava

V súvislosti s našou odbornou činnosťou nepovažujeme za vhodné prijímať ani poskytovať osobné výhody akéhokoľvek druhu. Avšak v rámci dobrých obchodných vzťahov je možné občas ponúknuť drobný dar alebo skromné pozvanie, podľa toho, čo sa považuje za vhodné a obvyklé. V takýchto situáciách musíme byť opatrní a používať zdravý rozum, aby sme sa vyhli možnému nesprávnemu výkladu našich motívov a poškodeniu dobrého mena.

Starostlivo premýšľame a dávame alebo prijímame iba také dary, ktoré sú skromnej hodnoty a chápu sa len ako obchodná zdvorilosť a nie ako pokus donútiť nás konať neprofesionálne alebo zneužiť svoje postavenie. Venujeme tiež pozornosť obrazu, ktorý môže vzniknúť v dôsledku vonkajších okolností a celkovej situácie. Rovnaký štandard používame aj pri rozhodovaní o tom, či dať alebo prijať dar. Neponúkame ani neprijímame finančnú hotovosť ani jej ekvivalenty, ako sú darčekové karty či nákupné poukážky.

Pri rokovaniach s verejnými alebo vládnymi predstaviteľmi konáme zvlášť obozretne, pretože dodržiavame často veľmi prísne pravidlá, ktoré pre takéto situácie platia v mnohých krajinách.

Staráme sa o naše podnikanie. Nie o naše osobné záujmy.

Môže to znieť ako samozrejmosť, že keď pracujeme, všetky naše skutky a rozhodnutia by mali vychádzať z toho, čo je najlepšie pre obchod. Napriek tomu môže dôjsť ku konfliktom záujmov – teda k situáciám, keď osobný zisk môže ovplyvniť náš profesionálny úsudok. Je nevyhnutné, aby sme vedeli rozpoznať potenciálne konflikty tohto druhu a aby sme ich dokázali odhaliť skôr, než dôjde k poškodeniu dôvery, na ktorej stojí úspech našej spoločnosti.

Konflikty záujmov

Veľmi dobre si uvedomujeme, že naše profesionálne vzťahy a záujmy by nikdy nemali ovplyvňovať naše obchodné aktivity ani rozhodovanie. Musíme sa vystríhať situácií, keď môže dôjsť ku konfliktu medzi súkromným a profesionálnym svetom – alebo, čo je rovnako dôležité, keď sa to tak môže javiť.

To napríklad znamená, že by sme nemali uskutočňovať investíciu ani nadväzovať vzťah, ktorý by mohol v iných vyvolať pochybnosti o našej čestnosti, bezúhonnosti alebo schopnosti objektívne si plniť svoje povinnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že konflikt záujmov ako taký nie je nevhodným konaním – ale môže ním byť spôsob, ako k nemu pristupujeme. Ide o transparentnosť; ak máme podozrenie na možný konflikt, musíme o ňom bezodkladne informovať svojho nadriadeného.

Ľudské práva, pracovné a sociálne normy

Ochrana životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

health_safety.jpg

K ľuďom sa správame spravodlivo a úctivo.

K ľuďom sa správame spravodlivo, ohľaduplne a s rešpektom. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa každý jednotlivec pri dosahovaní svojho osobného maxima cítil cenný a podporovaný. Vždy a bez výnimky.

Ľudské práva, pracovné a sociálne normy

Vážime si ľudí a rešpektujeme ľudské práva. Ako spoločnosť, ktorej cieľom je dosahovať zisk, sme sa rozhodli usilovať o vytváranie udržateľných hodnôt, čo znamená snažiť sa pozitívne prispievať k ochrane a podpore ľudských práv a blahobytu ľudí.

Zaviazali sme sa dodržiavať medzinárodne platné normy a dohovory, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP), Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti a Vyhlásenie tripartity Medzinárodnej organizácie práce o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky.

V rámci vlastných obchodných aktivít sa vyhýbame tomu, aby sme nepriaznivo vplývali na ľudské práva alebo k tomu prispievali. Ako člen mnohých medzinárodných hodnotových reťazcov sme závislí od partnerov a požadujeme, aby rovnako rešpektovali ľudské práva a s nimi súvisiace medzinárodné pracovné a sociálne normy (ILSS). Ponúkame našim partnerom pomoc v ich úsilí plniť si povinnosti v oblasti ľudských práv.

Rešpekt na pracovisku

Každý v spoločnosti BASF by sa mal cítiť oceňovaný a rešpektovaný. Očakávame preto, že každý z nás sa bude vyhýbať tomu, aby povedal alebo urobil niečo, čo by bolo voči našim kolegom ponižujúce, blahosklonné, urážlivé alebo inak neúctivé. Náš tím sme postavili na talente a ceníme si rozdiely, pretože nás posilňujú a sú nevyhnutné pre náš úspech. Podporujeme inkluzívne prostredie, ktoré zahŕňa rozmanitosť každého druhu, ako je rozmanitosť zázemia, myšlienok, perspektív, demografickej a etnickej príslušnosti a pôvodu.

Netolerujeme diskrimináciu ani obťažovanie voči nikomu na základe jeho veku, rasovej príslušnosti, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity/prejavu, národnostného pôvodu, vierovyznania, zdravotného postihnutia, genetických informácií alebo akýchkoľvek iných osobnostných znakov či preferencií.

Týmto sa riadia všetky naše rozhodnutia týkajúce sa zamestnávania, ako je prijímanie pracovníkov do zamestnania, pracovné povýšenie, zamestnanecké výhody, disciplinárne konanie či ukončenie pracovného pomeru.

Zdravie a bezpečnosť ľudí si vážime nadovšetko.

Nech podnikáme kdekoľvek, vždy konáme zodpovedne – nielenže dodržiavame všetky príslušné predpisy, ale povinnosti si plníme aj nad rámec, aby sme znížili riziká a minimalizovali náš vplyv na životné prostredie.

Ochrana životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Zaviazali sme sa k energetickej hospodárnosti a ochrane klímy a pre svoje obchodné operácie ako aj pre našich zákazníkov sa neustále snažíme vyvíjať udržateľné riešenia. Vo všetkých našich prevádzkach a v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi sa snažíme spĺňať tie najvyššie normy ochrany zdravia a bezpečnosti a udržať si dôveru našich zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších partnerov v podnikaní. V prípade vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti alebo núdzovej situácie sme pripravení podniknúť všetky potrebné kroky.

Okrem iného podporujeme aj ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v oblasti ochrany klímy (SDG 13), zodpovednej spotreby a výroby (SDG 12) a nulového hladu (SDG 2). A pre tento účel neustále pracujeme na znižovaní emisií skleníkových plynov z našich obchodných činností a znižovaní emisií do vody z našich výrobných procesov.

Snažíme sa využívať produkty a zdroje čo najlepšie naprieč celým hodnotovým reťazcom a konať zodpovedne pri prevádzke našich závodov a pri preprave našich produktov po celom svete.

Obchod, ktorý si od nás vyžaduje zvlášť veľkú opatrnosť

Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, uvedomujeme si, že povaha našej obchodnej činnosti si vyžaduje, aby sme zvlášť dbali na znižovanie rizík a predchádzanie nehodám. Hlavná náplň našej obchodnej činnosti – vývoj, výroba, spracovanie a preprava chemikálií a manipulácia s nimi – si vyžaduje zodpovedný prístup. Systematicky riešime riziká pomocou komplexného systému zodpovedného riadenia a starostlivosti.

Od našich zamestnancov a zmluvných partnerov očakávame, že budú poznať riziká spojené s prácou s našimi výrobkami, látkami a zariadeniami a budú s nimi zodpovedne narábať. Neustále sa snažíme o to, aby naše výrobky nepredstavovali žiadne riziko pre ľudí ani životné prostredie, pokiaľ sa používajú zodpovedne a určeným spôsobom.

Záväzok, ktorý máme spoločný s našimi partnermi a dodávateľmi

Nestanovujeme si len ambiciózne ciele z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia; očakávame, že naši obchodní partneri budú mieriť rovnako vysoko. Spoliehame sa najmä na to, že do týchto cieľov sa v plnej miere zapoja aj naši dodávatelia, a spolupracujeme s nimi na tom, aby sa zlepšovali v oblasti udržateľného vývoja.

Dôverné informácie, osobné údaje, digitálna zodpovednosť, presná evidencia a záznamy

datasecurity.jpg

Chránime informácie, na ktorých stojí náš úspech. 

Zdieľanie informácií v rámci spoločnosti BASF a s našimi partnermi nám umožňuje vytvárať hodnotu pre našu spoločnosť a našich zákazníkov a využívať bohatstvo vedomostí našich zamestnancov. V záujme ochrany našich znalostí a výrobných postupov podnikáme všetky potrebné kroky a prijímame adekvátne opatrenia na to, aby sme zabránili ich neoprávnenému zverejneniu alebo zneužitiu, a to v rámci všetkých našich obchodných aktivít a foriem komunikácie.

Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť

Staviame na našom duševnom vlastníctve, pretože dôverné informácie a rôzne druhy duševného vlastníctva – od individuálnych znalostí až po medzinárodne chránené patenty – patria medzi naše najcennejšie aktíva. Preto v maximálnej miere dbáme o to, aby sme ich chránili a rešpektovali duševné vlastníctvo iných.

Dodržiavame všetky príslušné zásady, požiadavky a smernice o ochrane informácií a kybernetickej bezpečnosti a následne regulujeme zdieľanie dôverných informácií. Nezverejňujeme dôverné informácie na sociálnych sieťach ani na verejných miestach.

Zneužívanie dôverných informácií

Keď máme prístup k dôverným informáciám, nevyužívame ich na obchodovanie ani neodporúčame ich obchodovanie s finančnými nástrojmi a nikdy takéto informácie nezverejňujeme.

Obchodovanie s akciami alebo inými finančnými nástrojmi, keď máme k dispozícii príslušné dôverné informácie, je prísne zakázané. S citlivými informáciami o spoločnosti vždy zaobchádzame zodpovedne.

V našom pracovnom živote v spoločnosti BASF môžeme mať prístup k neverejným informáciám o spoločnosti BASF alebo k záležitostiam tretej strany, ktoré by mohli mať vplyv na hodnotu alebo cenu verejne obchodovaných cenných papierov, najmä akcií spoločnosti BASF. Zákony o zneužívaní dôverných informácií zakazujú využívanie takýchto informácií na obchodovanie s cennými papiermi alebo ich sprístupňovanie tretím stranám, vrátane priateľov či rodinných príslušníkov. Každému, kto tieto zákony porušuje, hrozia prísne trestné postihy a finančná zodpovednosť.

Starostlivo chránime osobné údaje.

Pri našich každodenných obchodných činnostiach zhromažďujeme a narábame s osobnými údajmi týkajúcimi sa jednotlivcov, ako sú zamestnanci, zákazníci a obchodní partneri. Nikdy nezabúdame, že tieto údaje sú súkromné a musí sa s nimi zaobchádzať s rešpektom – nielen preto, že to prísne vyžaduje zákon, ale aj preto, že je to správne z hľadiska zodpovedného podnikania.

Osobné údaje

Zaviazali sme sa rešpektovať osobné práva každého jednotlivca. Pri manipulácii s osobnými údajmi dodržiavame prísne normy. Všetky nami zhromaždené osobné údaje sa budú spracúvať spravodlivo, transparentne, dôsledne a v plnom súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami. Ochrana osobných údajov je súčasťou čestného a bezúhonného podnikania. Chránime osobné údaje pred neoprávneným prístupom či stratou. 

Využívame digitalizáciu v celej spoločnosti.

Nie je prehnané tvrdiť, že digitálne technológie menia takmer každý aspekt nášho života – a, samozrejme, menia aj spoločnosti ako BASF, ktoré predstavujú určité riziká, pretože tradičné obchodné modely a normy sú narušené. Sme však veľmi radi, že vďaka úžasným možnostiam, ktoré ponúka digitalizácia, môžeme pre našich zákazníkov vytvárať pridanú hodnotu, zlepšovať efektívnosť našich procesov a posilňovať naše inovačné kapacity.

Digitalizácia 

Sme pokrokovo zmýšľajúca spoločnosť zameraná na inovácie. Aby sme si zabezpečili dlhodobý úspech a podporili úspech našich zákazníkov, využívame možnosti digitalizácie. Uvážlivo a efektívne integrujeme jej výhody do spôsobu nášho podnikania a využívame jej potenciál pre naše obchodné správanie, produkty a zákaznícke riešenia.

Transformácia poháňaná našimi hodnotami

Digitalizácia má zásadný význam pri udržaní konkurencieschopnosti, a je preto jednou z našich strategických oblastí činnosti. Ak si chceme udržať náskok pred konkurenciou, musíme urýchliť realizáciu digitálnych projektov a vybudovať silné digitálne kapacity v rámci celej spoločnosti. Technológie ako rozšírená realita, strojové učenie, internetové počítanie (angl. „cloud computing“), umelá inteligencia a ďalšie sa často využívajú na vytváranie zaujímavých zážitkov pre zákazníkov, ako aj na nové digitálne obchodné modely či zefektívňovanie procesov. 

Uvedomujeme si tiež významný vplyv digitalizácie na našich zamestnancov, zákazníkov aj širšiu spoločnosť a sme odhodlaní riadiť túto transformáciu zodpovedne a eticky v prospech všetkých zúčastnených strán, napríklad:

  • dbaním na to, aby sa jej vývoj a využívanie riadili našimi hodnotami a zásadami stanovenými v našom Kódexe správania
  • vyvíjaním digitálnych riešení na báze spolupráce, multidisciplinárneho a rozmanitého charakteru – a ich inkluzívnym využívaním s cieľom posilniť postavenie našich zamestnancov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán
  • snahou vyhýbať sa vytváraniu alebo posilňovaniu nespravodlivej zaujatosti
  • uznaním skutočnosti, že mnohé výzvy si budú vyžadovať širšie diskusie naprieč rôznymi odvetviami, disciplínami a hranicami, a aktívnou účasťou na takejto diskusii.

Dôsledne dbáme o zodpovedné zaobchádzanie s majetkom spoločnosti.

Od kancelárskych potrieb cez kancelársky nábytok až po počítače a automobily – existuje mnoho druhov podnikového majetku, ktorý nám všetkým umožňuje robiť to najlepšie, čo je v našich silách. So všetkými takýmito aktívami zaobchádzame zodpovedne a chránime ich pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zneužitím. To isté, samozrejme, platí aj v prípadoch, keď nakladáme s majetkom, ktorý patrí niektorému z našich zákazníkov, obchodných partnerov alebo iných tretích strán.

Majetok spoločnosti

Z hľadiska našich hodnôt považujeme za zásadné, aby sme všetci v spoločnosti BASF zaobchádzali s majetkom spoločnosti s náležitou opatrnosťou a úctou. A nejde len o fyzické aktíva; rovnako dôležité je byť zodpovedný aj v tom, ako zaobchádzame s nehmotným majetkom, ako sú napríklad práva duševného vlastníctva, materiál chránený autorským právom, finančné záznamy a dobré meno našej značky.

Budujeme dôveru spoľahlivo a transparentne.

Aby všetky zúčastnené strany považovali našu spoločnosť za dôveryhodnú, musí byť nespochybniteľná presnosť a integrita našich účtových, finančných aj nefinančných záznamov. Okrem toho, akékoľvek nepresnosti v účtovníctve alebo vykazovaní môžu mať vážne následky pre spoločnosť aj pre zodpovedných jednotlivcov. Naše vnútorné systémy kontroly sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby čísla a záznamy vždy zodpovedali príslušným zákonným požiadavkám.

Presná evidencia a záznamy

Domnievame sa, že vedenie presných záznamov, ktoré poskytujú spravodlivý, transparentný a úplný obraz o našej obchodnej činnosti, je kriticky dôležitou zodpovednosťou, ktorú máme vo svojich rukách. Očakávame, že rovnaký štandard čestnosti a integrity sa bude uplatňovať vo všetkých obchodných záznamoch, od výsledkov výskumu až po nároky na výdavky.

Prísne dodržiavame všetky zákonné požiadavky na účtovníctvo a finančné výkazníctvo, ako aj daňové zákony a nariadenia. Okrem toho kladieme maximálny dôraz na vytváranie záznamov, ktoré odrážajú skutočnú povahu dokumentovaných transakcií a aktivít.