Slovensko
Kto sme

Obchodné segmenty

Máme jedenásť divízií zoskupených do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Trhy a správanie spotrebiteľov sa vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, čo predstavuje pre našich zákazníkov z rôznych odvetví a regiónov širokú škálu výziev. Patrí medzi ne riadenie obmedzených prírodných zdrojov pri rastúcom dopyte a trend smerujúci k udržateľným výrobkom. Obchodné modely našich segmentov pomáhajú riešiť tieto výzvy a ukazujú, ako realizujeme našu podnikovú stratégiu v praxi.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochémia a medziprodukty

Segment Chemikálií zostane základným kameňom našej štruktúry Verbundov. Dodáva základné chemikálie a medziprodukty ostatným segmentom, čím prispieva k organickému rastu našich kľúčových hodnotových reťazcov. Popri interných účtoch patria k našim zákazníkom aj odvetvia chemického a plastového priemyslu. Naším cieľom je naďalej zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti technológií a prevádzkovej excelentnosti.

Ultradur _ Material.png

Materiály

Zušľachťovacie materiály a monoméry

Segment Materiálov tvoria divízie Zušľachťovacích materiálov a Monomérov. Portfólio segmentu zahŕňa pokročilé materiály a ich prekurzory pre nové aplikácie a systémy, ako sú izokyanáty, polyamidy a anorganické základné produkty, ako aj špeciality pre odvetvie plastov a spracovania plastov. Naším cieľom je rásť najmä organicky, odlíšiť sa od našich konkurentov prostredníctvom špecifických technologických znalostí, znalostí odvetvia a blízkosti k zákazníkom a vytvárať maximálnu hodnotu v hodnotových reťazcoch izokyanátov a polyamidov.

Liquid solution on disc held by scientist

Priemyselné riešenia

Disperzie a živice a Zušľachťujúce chemikálie

Segment Priemyselných riešení vyvíja a predáva prísady a prímesi pre priemyselné aplikácie, ako sú polymérové disperzie, živice, elektronické materiály, antioxidanty a prímesi. Naším cieľom je podnecovať organický rast v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, plasty alebo elektronika, a rozširovať naše postavenie v oblasti prísad a riešení zvyšujúcich hodnotu využitím našich komplexných odborných znalostí a aplikovaných výrobných postupov v odvetví.

Car frame featuring BASF coating solution

Povrchové technológie

Katalyzátory a nátery

Segment Povrchových technológií tvoria naše divízie, ktoré ponúkajú chemické riešenia pre povrchy. Jeho portfólio obsahuje nátery, výrobky na ochranu pred hrdzou, katalyzátory a akumulátorové hmoty pre automobilový a chemický priemysel. Cieľom je podnecovať organický rast využívaním nášho portfólia technológií a výrobných postupov a etablovať spoločnosť BASF aj ako popredného a inovatívneho poskytovateľa akumulátorových hmôt.

Softgel capsules spilling out of jar

Výživa a starostlivosť

Ošetrovacie prostriedky a Výživa a zdravie

V segmente Výživy a starostlivosti sa usilujeme rozšíriť svoju pozíciu popredného poskytovateľa zložiek pre spotrebiteľské výrobky v oblasti výživy, osobnej starostlivosti a starostlivosti o domov. Medzi našich zákazníkov patria výrobcovia potravín a krmív, ako aj farmaceutický a kozmetický priemysel a odvetvia čistiacich a pracích prostriedkov. Zameriavame sa na vylepšovanie a rozširovanie portfólia našich produktov a technológií. Naším cieľom je podnecovať organický rast. Zameriavame našu pozornosť na rozvíjajúce sa trhy, nové obchodné modely a trendy udržateľnosti na spotrebiteľských trhoch za podpory akvizícií.

Field of yellow flowers

Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárske riešenia 

Našu ponuku tvoria osivá a prípravky na ošetrenie osiva, ako aj fungicídy, herbicídy, insekticídy a biologické riešenia, doplnené o digitálne produkty, ktoré pomáhajú poľnohospodárom dosahovať lepšie výnosy. Naša stratégia je založená na organickom raste založenom na inováciách a cielenom rozširovaní portfólia prostredníctvom akvizícií. K inováciám nás motivujú potreby zákazníkov, očakávania spoločnosti a znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.