Global Home
Kto sme

Obchodné segmenty

Máme jedenásť divízií zoskupených do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Trhy a správanie spotrebiteľov sa vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, čo predstavuje pre našich zákazníkov z rôznych odvetví a regiónov širokú škálu výziev. Patrí medzi ne riadenie obmedzených prírodných zdrojov pri rastúcom dopyte a trend smerujúci k udržateľným výrobkom. Obchodné modely našich segmentov pomáhajú riešiť tieto výzvy a ukazujú, ako realizujeme našu podnikovú stratégiu v praxi.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochémia a medziprodukty

Segment Chemikálií zostane základným kameňom našej štruktúry Verbundov. Dodáva základné chemikálie a medziprodukty ostatným segmentom, čím prispieva k organickému rastu našich kľúčových hodnotových reťazcov. Popri interných účtoch patria k našim zákazníkom aj odvetvia chemického a plastového priemyslu. Naším cieľom je naďalej zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti technológií a prevádzkovej excelentnosti.

Ultradur _ Material.png

Materiály

Zušľachťovacie materiály a monoméry

Segment Materiálov tvoria divízie Zušľachťovacích materiálov a Monomérov. Portfólio segmentu zahŕňa pokročilé materiály a ich prekurzory pre nové aplikácie a systémy, ako sú izokyanáty, polyamidy a anorganické základné produkty, ako aj špeciality pre odvetvie plastov a spracovania plastov. Odlišujeme sa prostredníctvom špecifických technologických znalostí, znalostí odvetvia a blízkosti k zákazníkom a vytvárať maximálnu hodnotu v hodnotových reťazcoch izokyanátov a polyamidov.

Industrial Solution

Priemyselné riešenia

Disperzie a živice a Zušľachťujúce chemikálie

Segment Priemyselných riešení vyvíja a predáva prísady a prímesi pre priemyselné aplikácie, ako sú polymérové disperzie, živice, prísady, elektronické materiály a antioxidanty. Naším cieľom je podnecovať organický rast v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, plasty, farby a nátery, elektronika, energia a zdroje, a rozširovať naše postavenie v oblasti prísad a riešení zvyšujúcich hodnotu využitím našich komplexných odborných znalostí a aplikovaných výrobných postupov v odvetví.

Car frame featuring BASF coating solution

Povrchové technológie

Katalyzátory a nátery

Segment Povrchových technológií tvoria naše divízie, ktoré ponúkajú chemické riešenia pre povrchy. Jeho portfólio obsahuje nátery, výrobky na ochranu pred hrdzou, katalyzátory a akumulátorové hmoty pre automobilový a chemický priemysel. Cieľom je podnecovať organický rast využívaním nášho portfólia technológií a výrobných postupov a etablovať spoločnosť BASF aj ako popredného a inovatívneho poskytovateľa akumulátorových hmôt.

Nutrition & Care

Výživa a starostlivosť

Ošetrovacie prostriedky a Výživa a zdravie

Segment Výživa a starostlivosť, ktorý pozostáva z divízií Care Chemicals a Nutrition & Health, slúži rastúcim potrebám výrobcov potravín a krmív, ako aj farmaceutickému, kozmetickému, čistiacemu priemyslu a priemyslu pracích prostriedkov. Ponúkame riešenia pre čoraz sofistikovanejšie požiadavky rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ako aj pre technické aplikácie, ochranu plodín a výživu. Snažíme sa rozširovať našu pozíciu popredného poskytovateľa surovín pre spotrebný tovar v oblasti výživy, domácej a osobnej starostlivosti. Naším cieľom je stimulovať silný organický rast. Zameriavame sa na rastové trhy, trendy udržateľnosti a digitálne obchodné modely na spotrebiteľských trhoch.

Field of yellow flowers

Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárske riešenia 

Našu ponuku tvoria osivá a prípravky na ošetrenie osiva, ako aj fungicídy, herbicídy, insekticídy a biologické riešenia, doplnené o digitálne produkty, ktoré pomáhajú poľnohospodárom dosahovať lepšie výnosy. Naša stratégia je založená na organickom raste založenom na inováciách a cielenom rozširovaní portfólia prostredníctvom akvizícií. K inováciám nás motivujú potreby zákazníkov, očakávania spoločnosti a znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.