TOP
Slovensko
Kto sme

Obchodné segmenty

Máme jedenásť divízií zoskupených do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Vďaka našej segmentovej štruktúre chceme prispievať k úspechu našich zákazníkov z rôznych odvetví a takmer v každej krajine na svete. Máme diferencované riadenie našich podnikov podľa ich konkurenčného prostredia špecifického pre daný trh. Poskytujeme vysokú úroveň transparentnosti výsledkov našich segmentov a divízií a zdôrazňujeme význam Verbundov a hodnotových reťazcov pre náš obchodný úspech. 

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochémia a medziprodukty

Segment Chemikálií zostane základným kameňom našej štruktúry Verbundov. Dodáva základné chemikálie a medziprodukty ostatným segmentom, čím prispieva k organickému rastu našich kľúčových hodnotových reťazcov. Popri interných účtoch patria k našim zákazníkom aj odvetvia chemického a plastového priemyslu. Naším cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti technológií a prevádzkovej excelentnosti.

Cellasto-Elemente für den Automobilbau / Cellasto components for automotive construction

Materiály

Zušľachťovacie materiály a monoméry

Portfólio segmentu Materiálov tvoria moderné materiály a ich prekurzory pre nové aplikácie a systémy. Patria k nim izokyanáty a polyamidy, ako aj anorganické základné produkty a špeciálne produkty pre plastový priemysel a odvetvie spracovania. Naším cieľom je organicky rásť vďaka diferenciácii prostredníctvom technologickej odbornosti, priemyselných výrobných postupov a blízkosti k zákazníkom s cieľom maximalizovať hodnotu v hodnotových reťazcoch izokyanátov a polyamidov.

Lösungen für die Halbleiterindustrie

Priemyselné riešenia

Disperzie a pigmenty a Zušľachťujúce chemikálie

Segment Priemyselných riešení vyvíja a predáva prísady a prímesi pre priemyselné aplikácie, ako sú polymérové disperzie, pigmenty, živice, elektronické materiály, antioxidanty a prímesi. Naším cieľom je podnecovať organický rast v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, plasty alebo elektronika, a rozširovať naše postavenie v oblasti prísad a riešení zvyšujúcich hodnotu využitím našich komplexných odborných znalostí a aplikovaných výrobných postupov v odvetví.

coatings_solutions.jpg

Povrchové technológie

Katalyzátory a nátery

Segment Povrchových technológií tvoria naše divízie, ktoré ponúkajú chemické riešenia pre povrchy. Jeho portfólio obsahuje nátery, výrobky na ochranu pred hrdzou, katalyzátory a akumulátorové hmoty pre automobilový a chemický priemysel. Cieľom je podnecovať organický rast využívaním nášho portfólia technológií a výrobných postupov a etablovať spoločnosť BASF aj ako popredného a inovatívneho poskytovateľa akumulátorových hmôt.

nutrition_care.jpg

Výživa a starostlivosť

Ošetrovacie prostriedky a Výživa a zdravie

V segmente Výživy a starostlivosti sa usilujeme rozšíriť svoju pozíciu popredného poskytovateľa zložiek pre spotrebiteľské výrobky v oblasti výživy, osobnej starostlivosti a starostlivosti o domov. Medzi našich zákazníkov patria výrobcovia potravín a krmív, ako aj farmaceutický a kozmetický priemysel a odvetvia čistiacich a pracích prostriedkov. Zameriavame sa na vylepšovanie a rozširovanie portfólia našich produktov a technológií. Naším cieľom je podnecovať organický rast zameraním pozornosti na rozvíjajúce sa trhy, nové obchodné modely a trendy udržateľnosti na spotrebiteľských trhoch za podpory cielených akvizícií.

Obstproduktion in Ortosole, Italien / Fruit production in Ortosole, Italy

Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárske riešenia 

Cieľom segmentu Poľnohospodárske riešenia je ďalej posilňovať naše trhové postavenie integrovaného poskytovateľa produktov na ochranu plodín a osiva. Portfólio tohto segmentu tvoria fungicídy, herbicídy, insekticídy a biologické produkty na ochranu plodín a osiva, ako aj osivá a produkty na ošetrenie osiva. Ďalej ponúkame farmárom digitálne riešenia spojené s praktickým poradenstvom. Naším hlavným zameraním je organický rast podnecovaný inováciami, cielené rozširovanie portfólia a využívanie synergií zo získaných podnikov.