Global Home
Kto sme

Obchodné segmenty

Máme jedenásť divízií zoskupených do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Trhy a správanie spotrebiteľov sa vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, čo predstavuje pre našich zákazníkov z rôznych odvetví a regiónov širokú škálu výziev. Patrí medzi ne riadenie obmedzených prírodných zdrojov pri rastúcom dopyte a trend smerujúci k udržateľným výrobkom. Obchodné modely našich segmentov pomáhajú riešiť tieto výzvy a ukazujú, ako realizujeme našu podnikovú stratégiu v praxi.

Segment Chemicals

Chemikálie

Petrochémia a medziprodukty

Segment Chemikálií zostane základným kameňom našej štruktúry Verbundov. Dodáva základné chemikálie a medziprodukty ostatným segmentom, čím prispieva k organickému rastu našich kľúčových hodnotových reťazcov, ako aj nášho priameho zákazníckeho obchodu. Popri interných účtoch patria k našim zákazníkom aj odvetvia chemického a plastového priemyslu. Naším cieľom je naďalej zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti technológií a prevádzkovej excelentnosti.

Technical plastics dyed in the signal colour RAL2003 are particularly in demand in the e-mobility market for the high-voltage range. BASF's plastic is outstandingly color-stable and heat-aging resistant.

Materiály

Zušľachťovacie materiály a monoméry

Segment Materiálov tvoria divízie Zušľachťovacích materiálov a Monomérov. Portfólio segmentu zahŕňa pokročilé materiály a ich prekurzory pre nové aplikácie a systémy, ako sú izokyanáty, polyamidy a anorganické základné produkty, ako aj špeciality pre odvetvie plastov a spracovania plastov. Odlišujeme sa prostredníctvom špecifických technologických znalostí, znalostí odvetvia a blízkosti k zákazníkom a snahou vytvárať maximálnu hodnotu v hodnotových reťazcoch izokyanátov a polyamidov.

Segment Industrial Solutions

Priemyselné riešenia

Disperzie a živice a Zušľachťujúce chemikálie

Segment Priemyselných riešení vyvíja a predáva prísady a prímesi pre priemyselné aplikácie, ako sú polymérové disperzie, živice, prísady, elektronické materiály a antioxidanty. Naším cieľom je podnecovať organický rast v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, plasty, farby a nátery, elektronika, energia a zdroje, a rozširovať naše postavenie v oblasti prísad a riešení zvyšujúcich hodnotu využitím našich komplexných odborných znalostí a aplikovaných výrobných postupov v odvetví.

Segment Surface Technologies

Povrchové technológie

Katalyzátory a nátery

Segment Povrchových technológií tvoria naše divízie, ktoré ponúkajú chemické riešenia pre povrchy. Jeho portfólio obsahuje nátery, výrobky na ochranu pred hrdzou, katalyzátory a akumulátorové hmoty pre automobilový a chemický priemysel. Cieľom je podnecovať organický rast využívaním nášho portfólia technológií a výrobných postupov a etablovať spoločnosť BASF aj ako popredného a inovatívneho poskytovateľa akumulátorových hmôt.

Segment Nutrition & Care

Výživa a starostlivosť

Ošetrovacie prostriedky a Výživa a zdravie

Segment Výživa a starostlivosť, ktorý pozostáva z divízií Care Chemicals a Nutrition & Health, slúži rastúcim potrebám výrobcov potravín a krmív, ako aj farmaceutickému, kozmetickému, čistiacemu priemyslu a priemyslu pracích prostriedkov vrátane čoraz sofistikovanejším požiadavkám rýchloobrátkového spotrebného tovaru. Taktiež ponúkame riešenia napríklad aj pre technické aplikácie. Snažíme sa rozširovať našu pozíciu popredného poskytovateľa surovín pre spotrebný tovar v oblasti výživy, domácej a osobnej starostlivosti prostredníctvom organického rastu. Zameriavame sa na rastové trhy, špeciálnu pozornosť venujeme udržateľnejším produktom a digitálnym obchodným modelom na spotrebiteľských trhoch.

Segment Agricultural Solutions

Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárske riešenia 

V segmente Poľnohospodárske riešenia si stanovujeme cieľ ďalšieho posilnenia našej trhovej pozície ako poskytovateľa integrovaných riešení. Naša ponuka zahŕňa osivá, prípravky na ošetrenie osív, biologické a chemické riešenia ochrany plodín doplnené o digitálne produkty, ktoré pomáhajú poľnohospodárom dosahovať lepšie výnosy. Naša stratégia je založená na organickom raste založenom na inováciách a cielenom rozširovaní portfólia prostredníctvom akvizícií. K inováciám nás motivujú potreby zákazníkov, očakávania spoločnosti a znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.