Slovensko
Kto sme

Obchodné segmenty

Od 1. januára 2019 máme dvanásť divízií zoskupených do šiestich segmentov.

Nová segmentová štruktúra spoločnosti BASF umožní diferencovanejšie riadenie našich podnikov podľa ich konkurenčného prostredia špecifického pre daný trh. Zvýši transparentnosť výsledkov našich segmentov a divízií a zvýrazní význam Verbundov a hodnotových reťazcov pre náš obchodný úspech. Cieľom spoločnosti BASF je jasne vymedziť pozíciu svojich podnikov voči ich relevantným konkurentom a vytvoriť vysokovýkonnú organizáciu, ktorá by spoločnosti BASF umožňovala dosahovať úspech v čoraz konkurenčnejšom trhovom prostredí. 

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemikálie

Petrochémia a medziprodukty

Segment Chemikálií zostane základným kameňom našej štruktúry Verbundov. Dodáva základné chemikálie a medziprodukty ostatným segmentom, čím prispieva k organickému rastu našich kľúčových hodnotových reťazcov. Popri interných účtoch patria k našim zákazníkom aj odvetvia chemického a plastového priemyslu. Naším cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti technológií a prevádzkovej excelentnosti.

Cellasto-Elemente für den Automobilbau / Cellasto components for automotive construction

Materiály

Zušľachťovacie materiály a monoméry

Portfólio segmentu Materiálov tvoria moderné materiály a ich prekurzory pre nové aplikácie a systémy. Patria k nim izokyanáty a polyamidy, ako aj anorganické základné produkty a špeciálne produkty pre plastový priemysel a odvetvie spracovania. Naším cieľom je organicky rásť vďaka diferenciácii prostredníctvom technologickej odbornosti, priemyselných výrobných postupov a blízkosti k zákazníkom s cieľom maximalizovať hodnotu v hodnotových reťazcoch izokyanátov a polyamidov.

Lösungen für die Halbleiterindustrie

Priemyselné riešenia

Disperzie a pigmenty a Zušľachťujúce chemikálie

Segment Priemyselných riešení vyvíja a predáva prísady a prímesi pre priemyselné aplikácie, ako sú polymérové disperzie, pigmenty, živice, elektronické materiály, antioxidanty a prímesi. Naším cieľom je podnecovať organický rast v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, plasty alebo elektronika, a rozširovať naše postavenie v oblasti prísad a riešení zvyšujúcich hodnotu využitím našich komplexných odborných znalostí a aplikovaných výrobných postupov v odvetví.

Povrchové technológie

Katalyzátory a nátery

Segment Povrchových technológií tvoria naše divízie, ktoré ponúkajú chemické riešenia pre povrchy. Jeho portfólio obsahuje nátery, výrobky na ochranu pred hrdzou, katalyzátory a akumulátorové hmoty pre automobilový a chemický priemysel. Cieľom je podnecovať organický rast využívaním nášho portfólia technológií a výrobných postupov a etablovať spoločnosť BASF aj ako popredného a inovatívneho poskytovateľa akumulátorových hmôt.

Výživa a starostlivosť

Ošetrovacie prostriedky a Výživa a zdravie

V segmente Výživy a starostlivosti sa usilujeme rozšíriť svoju pozíciu popredného poskytovateľa zložiek pre spotrebiteľské výrobky v oblasti výživy, osobnej starostlivosti a starostlivosti o domov. Medzi našich zákazníkov patria výrobcovia potravín a krmív, ako aj farmaceutický a kozmetický priemysel a odvetvia čistiacich a pracích prostriedkov. Zameriavame sa na vylepšovanie a rozširovanie portfólia našich produktov a technológií. Naším cieľom je podnecovať organický rast zameraním pozornosti na rozvíjajúce sa trhy, nové obchodné modely a trendy udržateľnosti na spotrebiteľských trhoch za podpory cielených akvizícií.

Obstproduktion in Ortosole, Italien / Fruit production in Ortosole, Italy

Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárske riešenia 

Cieľom segmentu Poľnohospodárske riešenia je ďalej posilňovať naše trhové postavenie integrovaného poskytovateľa produktov na ochranu plodín a osiva. Portfólio tohto segmentu tvoria fungicídy, herbicídy, insekticídy a biologické produkty na ochranu plodín a osiva, ako aj osivá a produkty na ošetrenie osiva. Ďalej ponúkame farmárom digitálne riešenia spojené s praktickým poradenstvom. Naším hlavným zameraním je organický rast podnecovaný inováciami, cielené rozširovanie portfólia a využívanie synergií zo získaných podnikov.