Slovensko
Kto sme

Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Chceme prispievať k budovaniu sveta, ktorý ponúka životaschopnú budúcnosť s vyššou kvalitou života pre každého. Konkrétne tým, že tvoríme chémiu pre našich zákazníkov a snažíme sa čo najlepšie využívať dostupné zdroje. Náš prínos k trvalo udržateľnej budúcnosti optimalizujeme na základe merania celkového vplyvu hospodárskych, ekologických a sociálnych aspektov nášho podnikania prostredníctvom našej metodiky Hodnota pre spoločnosť. Podporujeme Organizáciu Spojených národov pri realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a zaviazali sme sa dodržiavať Parížsku klimatickú dohodu.

Zmena klímy predstavuje najväčšiu výzvu dnešných čias, a preto je naším cieľom dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie CO2. Z toho dôvodu zvyšujeme efektívnosť našej výroby a spotreby energie, pričom plánujeme zintenzívniť využitie obnoviteľnej energie a urýchliť vývoj a zavádzanie nových postupov výroby chemikálií bez produkcie CO2.

Pre našich zákazníkov vytvárame hodnoty pomocou tzv. akceleračných riešení, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti v rámci hodnotového reťazca. Prostredníctvom nášho programu obehového hospodárstva chceme oddeliť rast od spotreby zdrojov. Cyklické riešenia obmedzujú tvorbu odpadu, šetria fosílne zdroje a pomáhajú znižovať emisie CO2

Preberáme zodpovednosť za dodávateľský reťazec a našu prevádzkovú činnosť. V spolupráci s našimi dodávateľmi vyhodnocujeme a vylepšujeme ich výsledky v oblasti trvalej udržateľnosti a zapájame ich do nášho programu riadenia emisií CO2 pre dodávateľov. V našich závodoch využívame zdroje efektívnym spôsobom na základe našej integrovanej výrobnej siete – zoskupenia Verbund. Konáme zodpovedne a znižovaním emisií a odpadu chránime životné prostredie. Podporujeme ochranu fungovania rôznych ekosystémov ako lesov alebo oceánov, napríklad prostredníctvom nášho pôsobenia v rámci Aliancie na ukončenie plastového odpadu. V našich výrobných prevádzkach v oblastiach s nedostatkom vody i v našich prevádzkach v rámci zoskupenia Verbund zavádzame trvalo udržateľné hospodárenie s vodou.

Základom našej spoločenskej zodpovednosti je rešpektovanie ľudských práv pri našej prevádzkovej činnosti a obchodných vzťahoch. Vytvárame bezpečné pracovné prostredie. Uznávame rozmanitosť, podporujeme inkluzívne pracovisko a povzbudzujeme všetkých našich zamestnancov k aktívnej účasti.

Zistite viac o udržiteľnom rozvoji v spoločnosti BASF

investments.jpg

Ekonomika

Akcie spoločnosti BASF sú mimoriadne atraktívne pre investorov, ktorí do svojich investičných rozhodnutí začleňujú kritériá týkajúce sa životného prostredia, sociálnych aspektov a riadenia.
enviro.jpg

Životné prostredie

Spoločnosť BASF má pozoruhodnú históriu úspechov v oblasti ochrany životného prostredia. V ochrane ľudí a životného prostredia budeme naďalej pokračovať.
young-girl-holding-two-wind-wheels.jpg

Zamestnanci a spoločnosť

Naši zamestnanci sú zásadný faktor pri dosahovaní cieľov našej stratégie „We create chemistry“.
Circular colourful ring with text "BASF corporate Strategy"

Stratégia a ciele

Našou ambíciou je byť v očiach našich zákazníkov poprednou svetovou chemickou spoločnosťou. Naše nadšenie pracovať pre zákazníkov chceme ešte zosilniť v celej našej organizácii. Chceme rásť tak, aby sme z toho mali zisk my aj spoločnosť okolo nás. Takto tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť.
stage-report-2020-big.jpg

Podniková správa

V našej súhrnnej podnikovej správe, ktorá obsahuje finančný výkaz a správu o trvalo udržateľnom rozvoji, informujeme akcionárov a záujemcov z radov verejnosti o uplynulom obchodnom roku.