Global Home
Kdo jsme

Náš Kodex chování

V rychle se měnícím a vysoce konkurenčním světě je nevyhnutelné soustředit se na to, na čem nám ve společnosti BASF opravdu záleží. Pomáhají nám v tom naše hodnoty – kreativita, otevřenost, zodpovědnost a podnikavost. Připomínají nám, co znamená společnost BASF, a jsou měřítkem toho, jak podnikáme.

Zavázali jsme se přísně dodržovat vysoký standard právních předpisů a obchodní etiky. Náš Kodex chování vymezuje hranice, v rámci kterých musíme jako zaměstnanci společnosti BASF konat v souladu se zákony a interní politikou. Takto náš Kodex chování chrání společnost BASF a každého z nás.

Náš Kodex chování nás vede k tomu, abychom naše hodnoty a závazky uváděli do praxe – v celé společnosti a ve všem, co děláme. Pomáhá nám zorientovat se v oblastech a situacích, ve kterých je zodpovědné chování a etické rozhodování nevyhnutelné. Pouze důsledným dodržováním Kodexu chování jakož i všech zákonů a nařízení můžeme dosáhnout našeho cíle – být přední chemickou společností na světě, kterou uznávají a které důvěřují naši zákazníci, investoři, zaměstnanci a všechny další zainteresované strany.

Náš Kodex chování nemůže podrobně obsáhnout kompletní rozmanitost situací, se kterými se můžeme setkat. Každý z nás je zodpovědný za pochopení zásad a postupů společnosti BASF a za dodržování vysokých etických standardů každého aspektu naší práce – a to i v případě, že náš Kodex chování v tomto směru nenabízí žádné přímé pokyny. Vždy se máme chovat čestně a řídit se zdravým rozumem. Když jsme na pochybách, vždy se ozveme a požádáme o pomoc.

Protikorupční politika, kontrola obchodu a boj proti praní špinavých peněz

trade_control.jpg

Podnikáme bezúhonně. Vždy, bez výjimky.

V společnosti BASF je naše pověst absolutně čestného podnikání rozhodujícím faktorem. Zavázali jsme se bojovat proti jakékoliv formě korupce či úplatkářství. Hrajeme proto, abychom vyhrávali, avšak výlučně podle pravidel. Ke všem našim obchodním partnerůmse chováme čestně a v rámci hospodářské soutěže se snažíme o obchodní činnost založenou na kvalitě našich produktů a služeb. Totéž pochopitelně očekáváme i od těch, se kterými obchodujeme.

Protikorupční politika

Nezapojujeme se do korupce, ať už má jakoukoliv podobu. Nedáváme ani nepřijímáme úplatky a děláme vše pro to, abychom zabránili korupci ze strany ostatních, kteří jednají naším jménem, například adekvátní kontrolou třetích stran, s kterými obchodujeme anebo které poskytují služby.

Ostražitost vůči korupci

Korupce může mít mnoho podob, proto si zachováváme bdělost a máme se na pozoru před jakýmkoliv podezřelým chováním – například když nás obchodní partner požádá o nezvykle vysokou provizi či platbu v hotovosti, nebo když odmítne souhlasit s protikorupčními požadavky ve smlouvě nebo s naším Dodavatelským kodexem chování.

Radši ztratíme obchodní pří ežitost, než abychom vyhráli pomocí korupce. Úplatkářství – ať už ze strany státního úředníka či v soukromém sektoru – je vždy špatné a v našem podnikání nemá místo.

Politická činnost a lobbování

Lobbování a politickou komunikaci vykonáváme v souladu s transparentními směrnicemi, našimi veřejně deklarovanými stanovisky a všemi platnými zákony. Jako obchodní společnost se angažujeme v politickém lobbování s cílem prosazovat zájmy naší společnosti, děláme to však transparentně a neposkytujeme finanční podporu politickým stranám ani jim blízkým organizacím.

Obchodujeme za hranicemi. Ale vždy v mezích zákona.

Jsme nadnárodní společnost, která má aktivity a obchodní partnery po celém světě. Uvědomujeme si, že všechny obchodní vztahy s domácími i zahraničními partnery mohou podléhat zákonům o kontrole obchodu. Naším cílem je obecně zabránit tomu, aby se naše výrobky dostaly do nesprávných rukou, kde existuje riziko jejich zneužití. Proto pří sně dodržujeme všechny příslušné zákony, včetně nařízení o kontrole obchodu, jako jsou embarga, protiteroristické zákony a další nařízení, jejichž cílem je zabránit zneužití.

Kontrola obchodu

Obchodujeme po celém světě, což znamená, že naše aktivity podléhají různým vnitrostátním a mezinárodním obchodním zákonům, které omezují či zakazují dovoz a vývoz našich výrobků či služeb. Tato omezení mohou vycházet nejen z povahy samotného výrobku, ale někdy se mohou zakládat i na zemi původu nebo určení, či dokonce na totožnosti zákazníka.

Kontrola vývozu může mít mnoho podob. Kromě omezení týkajících se fyzického výrobku se může kontrolovat i software a služby. Kontrola vývozu se dokonce může vztahovat i na přenos technologií, například na výměnu informací týkajících se zákona o kontrole obchodu, které se sdílejí elektronickými prostředky, jako jsou e-maily či stránky určené pro online spolupráci, nebo se přenášejí přes hranice na elektronických zařízeních.

Předpisy týkající se kontroly obchodu jsou citlivá záležitost, ale náš Global Trade Control Team nám pomáhá pohybovat se v rámci jejich mezí. Zaměstnanci musí být obeznámeni s problematikou kontroly vývozu a dovozu a být vůči ní vnímaví. Pokud máte nějaké otázky týkající se předpisů o kontrole obchodu, využijte jejich odborné znalosti.

Vždy se máme na pozoru před špinavými penězi.

Ve společnosti BASF nedovolíme, aby se špinavé peníze jakkoliv podílely na naší obchodní činnosti. Avšak i když se to lehce konstatuje jako základní princip, ochrana naší společnosti před pokusy o „praní“ hotovosti a dalšího majetku generovaného nezákonnými činnostmi je výzva, která od nás všech vyžaduje nepřetržitou ostražitost. Protože účast na praní špinavých peněz či financování terorismu – i když neúmyslná – je trestný čin.

Boj proti praní špinavých peněz

Vždy rádi obchodujeme, ale jen s renomovanými partnery, kteří působí v mezích zákona a využívají prostředky z legitimních zdrojů. Pečlivě si ověřujeme totožnost a reputaci potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a třetích stran. A přijímáme důsledná opatření k zajištění transparentních obchodních vztahů.

Praní špinavých peněz je vědomá a úmyslná snaha přesunout hotovost nebo aktiva pocházející z trestné činnosti do zákonných a legitimních finančních aktivit. Ve společnosti BASF přijímáme všechna důležitá opatření k tomu, abychom zabránili zneužití naší společnosti jako prostředku k praní špinavých peněz.

Pokud chceme ochránit naše dobré jméno a vyhnout se případné trestní odpovědnosti, musíme se mít neustále na pozoru v souvislosti s činností obchodních partnerů, abychom věděli, s kým máme co do činění, než se podepíše smlouva nebo uskuteční transakce, a dáváme pozor na jakékoliv nesrovnalosti v platbách nebo podezřelé chování ze strany zákazníků či jiných stran.

Antimonopolní zákon, dary a zábava, konflikty zájmů

673645029

Soutěžíme proto, abychom vyhráli. Ale vždy čestně.

Naší snahou ve společnosti BASF je být přední chemickou společností na světě. Abychom toho docílili, vždy jednáme bezúhonně a čestně, protože víme, že neexistují žádné zkratky. Jediný úspěch, který nám stojí za to dosáhnout, je získání a udržení dlouhodobé důvěr y našich zákazníků a obchodních partnerů.

Antimonopolní zákon

Zavázali jsme se, že naši obchodní činnost budeme vykonávat výlučně na základě svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže, a důsledně dodržujeme všechny příslušné zákony a nařízení. Jsme přesvědčeni, že spravedlivá a správně regulovaná hospodářská soutěž posiluje náš trh a přináší prospěch našim zákazníkům.

Společnost BASF jako lídr na trhu v různých odvětvích má v rámci antimonopolních zákonů zvláštní povinnosti týkající se výkonu naší obchodní činnosti způsobem, který podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž. Vítáme tuto mimořádnou zodpovědnost a naším cílem je jít příkladem, abychom pro naše zákazníky zajistili to nejlepší.

Uvědomujeme si, že jakékoli porušení antimonopolních zákonů může mít za následek vysoké pokuty či dokonce tresty odnětí svobody, a to jak pro příslušnou společnost, její vedení, tak i jednotlivce. Je na nás všech, abychom byli ostražití před jakoukoli situací, která by mohla být vnímána jako škodlivá pro svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž.

V případě dohod mezi konkurenty (společnostmi na stejné úrovni dodavatelského řetězce – nazývanými též horizontální dohody) se musí dodržovat přísné předpisy evropského protimonopolního práva na celém světě bez ohledu na místní zákony, které mohou být méně přísné, nebo dokonce ani neexistují. To platí i pro „sladěné postupy“ mezi konkurenty, které mohou být vyvolány i jednostranným sdílením nebo přijímáním informací. 

Budujeme skvělé vztahy. Ale ne prostřednictvím darů.

Všichni jsme pro takové podnikání, které podporuje budování skvělých vztahů. Ale k darům a zábavě je třeba přistupovat obezřetně. A pokud vzniknou nějaké pochybnosti, ptáme se, mluvíme spolu, jednáme opatrně a dbáme na to, aby byly všechny naše činy transparentní.

Dary a zábava

V souvislosti s naší odbornou činností nepovažujeme za vhodné přijímat ani poskytovat osobní výhody jakéhokoli druhu. Avšak v rámci dobrých obchodních vztahů lze občas nabídnout drobný dar nebo skromné pozvání, podle toho, co se považuje za vhodné a obvyklé. V takových situacích musíme být opatrní a používat zdravý rozum, abychom se vyhnuli možnému nesprávnému výkladu našich motivů a poškození dobrého jména.

Pečlivě přemýšlíme a dáváme nebo přijímáme pouze takové dary, které jsou skromné hodnoty a chápou se jen jako obchodní zdvořilost a ne jako pokus donutit nás jednat neprofesionálně nebo zneužít svého postavení. Věnujeme také pozornost obrazu, který může vzniknout v důsledku vnějších okolností a celkové situace. Stejný standard používáme i při rozhodování o tom, zda dát nebo přijmout dar. Nenabízíme ani nepřijímáme finanční hotovost ani její ekvivalenty, jako jsou dárkové karty či nákupní poukázky.

Při jednáních s veřejnými nebo vládními představiteli jednáme zvlášť obezřetně, protože dodržujeme často velmi přísná pravidla, která pro takové situace platí v mnoha zemích.

Staráme se o naše podnikání. Ne o naše osobní zájmy.

Může to znít jako samozřejmost, že když pracujeme, všechny naše skutky a rozhodnutí by měly vycházet z toho, co je nejlepší pro obchod. Přesto může dojít ke střetům zájmů – tedy k situacím, kdy osobní zisk může ovlivnit náš profesionální úsudek. Je nezbytné, abychom uměli rozpoznat potenciální konflikty tohoto druhu a abychom je dokázali odhalit dříve, než dojde k poškození důvěry, na které stojí úspěch naší společnosti.

Konflikty zájmů

Velice dobře si uvědomujeme, že naše profesionální vztahy a zájmy by nikdy neměly ovlivňovat naše obchodní aktivity ani rozhodování. Musíme se vyvarovat situací, kdy může dojít ke konfliktu mezi soukromým a profesionálním světem – nebo, což je stejně důležité, když se to tak může jevit.

To například znamená, že bychom neměli uskutečňovat investici ani navazovat vztah, který by mohl v jiných vyvolat pochybnosti o naší čestnosti, bezúhonnosti nebo schopnosti objektivně si plnit své povinnosti.

Je důležité zdůraznit, že střet zájmů jako takový není nevhodným jednáním – ale může jím být způsob, jak k němu přistupujeme. Jedná se o transparentnost; máme-li podezření na možný konflikt, musíme o něm neprodleně informovat svého nadřízeného.

Lidská práva, pracovní a sociální normy

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost

health_safety.jpg

K lidem se chováme spravedlivě a uctivě.

K lidem se chováme spravedlivě, ohleduplně a s respektem. Naším cílem je zajistit, aby se každý jednotlivec při dosahování svého osobního maxima cítil cenný a podporovaný. Vždy a bez výjimky.

Lidská práva, pracovní a sociální normy

Vážíme si lidí a respektujeme lidská práva. Jako společnost, jejímž cílem je dosahovat zisku, jsme se rozhodli usilovat o vytváření udržitelných hodnot, což znamená snažit se pozitivně přispívat k ochraně a podpoře lidských práv a blahobytu lidí.

Zavázali jsme se dodržovat mezinárodně platné normy a úmluvy, jako je Všeobecná deklarace lidských práv, Hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGP), Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a Prohlášení tripartity Mezinárodní organizace práce o zásadách týkajících se nadnárodních podniků a sociální politiky.

V rámci vlastních obchodních aktivit se vyhýbáme tomu, abychom nepříznivě ovlivňovali lidská práva nebo k tomu přispívali. Jako člen mnoha mezinárodních hodnotových řetězců jsme závislí na partnerech a požadujeme, aby rovněž respektovaly lidská práva a s nimi související mezinárodní pracovní a sociální normy (ILSS). Nabízíme našim partnerům pomoc v jejich úsilí plnit si povinnosti v oblasti lidských práv.

Respekt na pracovišti

Každý ve společnosti BASF by se měl cítit oceňován a respektován. Očekáváme proto, že každý z nás se bude vyhýbat tomu, aby řekl nebo udělal něco, co by bylo vůči našim kolegům ponižující, blahosklonné, urážlivé nebo jinak neuctivé. Náš tým jsme postavili na talentu a ceníme si rozdílů, protože nás posilují a jsou nezbytné pro náš úspěch. Podporujeme inkluzní prostředí, které zahrnuje rozmanitost všeho druhu, jako je rozmanitost zázemí, myšlenek, perspektiv, demografické a etnické příslušnosti a původu.

Netolerujeme diskriminaci ani obtěžování vůči nikomu na základě jeho věku, rasové příslušnosti, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity/ projevu, národnostního původu, vyznání, zdravotního postižení, genetických informací nebo jakýchkoli jiných osobnostních znaků či preferencí.

Tímto se řídí všechna naše rozhodnutí týkající se zaměstnávání, jako je přijímání pracovníků do zaměstnání, pracovní povýšení, zaměstnanecké výhody, disciplinární řízení či ukončení pracovního poměru.

Zdraví a bezpečnosti lidí si vážíme nadevše.

Ať podnikáme kdekoli, vždy jednáme zodpovědně – nejenže dodržujeme všechny příslušné předpisy, ale povinnosti si plníme i nad rámec, abychom snížili rizika a minimalizovali náš vliv na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost

Zavázali jsme se k energetické hospodárnosti a ochraně klimatu a pro své obchodní operace i pro naše zákazníky se neustále snažíme vyvíjet udržitelná řešení. Ve všech našich provozech a v úzké spolupráci s našimi dodavateli se snažíme splňovat ty nejvyšší normy ochrany zdraví a bezpečnosti a udržet si důvěru našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a dalších partnerů v podnikání. V případě vzniku jakékoli mimořádné události nebo nouzové situace jsme připraveni podniknout všechny potřebné kroky.

Kromě jiného podporujeme také cíle OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje v oblasti ochrany klimatu (SDG 13), zodpovědné spotřeby a výroby (SDG 12) a nulového hladu (SDG 2). Za tímto účelem neustále pracujeme na snižování emisí skleníkových plynů z našich obchodních činností a snižování emisí do vody z našich výrobních procesů.

Snažíme se využívat produkty a zdroje co nejlépe napříč celým hodnotovým řetězcem a jednat zodpovědně při provozu našich závodů a při přípravě našich produktů po celém těle.

Obchod, který si od nás vyžaduje zvláště velkou opatrnost

Pokud jde o ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, uvědomujeme si, že povaha naší obchodní činnosti vyžaduje, abychom zvláště dbali na snižování rizik a předcházení nehodám. Hlavní náplň naší obchodní činnosti – vývoj, výroba, zpracování a přeprava chemikálií a manipulace s nimi – vyžaduje zodpovědný přístup. Systematicky řešíme rizika pomocí komplexního systému zodpovědného řízení a péče.

Od našich zaměstnanců a smluvních partnerů očekáváme, že budou znát rizika spojená s prací s našimi výrobky, látkami a zařízeními a budou s nimi zodpovědně zacházet. Neustále se snažíme o to, aby naše výrobky nepředstavovaly riziko pro lidi ani životní prostředí, pokud se používají zodpovědně a určeným způsobem. 

Závazek, který máme společný s našimi partnery a dodavateli

Nestanovujeme si jen ambiciózní cíle z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí; očekáváme, že naši obchodní partneři budou mířit stejně vysoko. Spoléháme se zejména na to, že do těchto cílů se v plné míře zapojí i naši dodavatelé, a spolupracujeme s nimi na tom, aby se zlepšovali v oblasti udržitelného vývoje.

Důvěrné informace, osobní údaje, digitální zodpovědnost, přesná evidence a záznamy

datasecurity.jpg

Chráníme informace, na kterých stojí náš úspěch. 

Sdílení informací v rámci společnosti BASF a s našimi partnery nám umožňuje vytvářet hodnotu pro naši společnost a naše zákazníky a využívat bohaté znalosti našich zaměstnanců. V zájmu ochrany našich znalostí a výrobních postupů podnikáme všechny potřebné kroky a přijímáme adekvátní opatření k tomu, abychom zabránili jejich neoprávněnému zveřejnění nebo zneužití, a to v rámci všech našich obchodních aktivit a forem komunikace.

Ochrana informací a kybernetická bezpečnost

Stavíme na našem duševním vlastnictví, protože důvěrné informace a různé druhy duševního vlastnictví – od individuálních znalostí až po mezinárodně chráněné patenty – patří mezi naše nejcennější aktiva. Proto v maximální míře dbáme na to, abychom je chránili a respektovali duševní vlastnictví jiných.

Dodržujeme všechny příslušné zásady, požadavky a směrnice o ochraně informací a kybernetické bezpečnosti a následně regulujeme sdílení důvěrných informací. Nezveřejňujeme důvěrné informace na sociálních sítích ani na veřejných místech.

Zneužívání důvěrných informací

Když máme přístup k důvěrným informacím, nevyužíváme je k obchodování ani nedoporučujeme jejich obchodování s finančními nástroji a nikdy takové informace nezveřejňujeme. Obchodování s akciemi nebo jinými finančními nástroji je přísně zakázáno, pokud máme k dispozici příslušné důvěrné informace. S citlivými informacemi o společnosti vždy zacházíme zodpovědně.

V našem pracovním životě ve společnosti BASF můžeme mít přístup k neveřejným informacím o společnosti BASF nebo k záležitostem třetí strany, které by mohly mít vliv na hodnotu nebo cenu veřejně obchodovaných cenných papírů, zejména akcií společnosti BASF. Zákony o zneužívání důvěrných informací zakazují využívání takových informací k obchodování s cennými papíry nebo jejich zpřístupňování třetím stranám, včetně přátel či rodinných příslušníků. Každému, kdo tyto zákony porušuje, hrozí přísné trestní postihy a finanční odpovědnost.

Pečlivě chráníme osobní údaje.

Při našich každodenních obchodních činnostech shromažďujeme a zacházíme s osobními údaji týkajícími se jednotlivců, jako jsou zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři. Nikdy nezapomínáme, že tyto údaje jsou soukromé a musí se s nimi zacházet s respektem – nejen proto, že to přísně vyžaduje zákon, ale také proto, že je to správné z hlediska zodpovědného podnikání.

Osobní údaje

Zavázali jsme se respektovat osobní práva každého jednotlivce. Při manipulaci s osobními údaji dodržujeme přísné normy. Všechny námi shromážděné osobní údaje budou zpracovávány spravedlivě, transparentně, důsledně a v plném souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Ochrana osobních údajů je součástí čestného a bezúhonného podnikání. Chráníme osobní údaje před neoprávněným přístupem či ztrátou.

Využíváme digitalizaci v celé společnosti.

Není přehnané tvrdit, že digitální technologie mění téměř každý aspekt našeho života – a samozřejmě mění i společnosti jako BASF, které představují určitá rizika, protože tradiční obchodní modely a normy jsou narušeny. Jsme však velmi rádi, že díky úžasným možnostem, které nabízí digitalizace, můžeme pro naše zákazníky vytvářet přidanou hodnotu, zlepšovat efektivnost našich procesů a posilovat naše inovační kapacity.

Digitalizace

Jsme pokrokově smýšlející společnost zaměřená na inovace. Abychom si zajistili dlouhodobý úspěch a podpořili úspěch našich zákazníků, využíváme možnosti digitalizace. Uvážlivě a efektivně integrujeme její výhody do způsobu našeho podnikání a využíváme její potenciál pro naše obchodní chování, produkty a zákaznická řešení.

Transformace poháněná našimi hodnotami 

Digitalizace má zásadní význam při udržení konkurenceschopnosti, a je proto jednou z našich strategických oblastí činnosti. Pokud si chceme udržet náskok před konkurencí, musíme urychlit realizaci digitálních projektů a vybudovat silné digitální kapacity v rámci celé společnosti. Technologie jako rozšířená realita, strojní učení, tzn. cloud computing, umělá inteligence a další se často využívají k vytváření zajímavých zážitků pro zákazníky, jakož i k novým digitálním obchodním modelům či zefektivňování procesů.

Uvědomujeme si také významný vliv digitalizace na naše zaměstnance, zákazníky i širší společnost a jsme odhodláni řídit tuto transformaci zodpovědně a eticky ve prospěch všech zúčastněných stran, například:

  • dbáním na to, aby se její vývoj a využívání řídily našimi hodnotami a zásadami stanovenými v našem Kodexu chování,
  • vyvíjením digitálních řešení na bázi spolupráce, multidisciplinárního a rozmanitého charakteru – a jejich inkluzivním využíváním s cílem posílit postavení našich zaměstnanců, zákazníků a dalších zúčastněných stran,
  • snahou vyhýbat se vytváření nebo posilování nespravedlivé zaujatosti,
  • uznáním skutečnosti, že mnohé výzvy budou vyžadovat širší diskuse napříč různými odvětvími, disciplínami a hranicemi, a aktivní účastí na takové diskusi.

Důsledně dbáme na zodpovědné zacházení s majetkem společnosti.

Od kancelářských potřeb přes kancelářský nábytek až po počítače a automobily – existuje mnoho druhů podnikového majetku, který nám všem umožňuje dělat to nejlepší, co je v našich silách. Se všemi takovými aktivy zacházíme zodpovědně a chráníme je před ztrátou, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Totéž samozřejmě platí i v případech, kdy nakládáme s majetkem, který patří některému z našich zákazníků, obchodních partnerů nebo jiných třetích stran.

Majetek společnosti

Z hlediska našich hodnot považujeme za zásadní, abychom všichni ve společnosti BASF zacházeli s majetkem společnosti s náležitou opatrností a úctou. A nejde jen o fyzická aktiva; stejně důležité je být zodpovědný i v tom, jak zacházíme s nehmotným majetkem, jako jsou například práva duševního vlastnictví, materiál chráněný autorským právem, finanční záznamy a dobré jméno naší značky.

Budujeme důvěru spolehlivě a transparentně.

Aby všechny zúčastněné strany považovaly naši společnost za důvěryhodnou, musí být nezpochybnitelná přesnost a integrita našich účetních, finančních i nefinančních záznamů. Kromě toho, jakékoli nepřesnosti v účetnictví nebo vykazování mohou mít vážné následky pro společnost i pro odpovědné jednotlivce. Naše vnitřní systémy kontroly jsou nezbytné k zajištění toho, aby čísla a záznamy vždy odpovídaly příslušným zákonným požadavkům.

Přesná evidence a záznamy

Domníváme se, že vedení přesných záznamů, které poskytují spravedlivý, transparentní a úplný obraz o naší obchodní činnosti, je kriticky důležitou odpovědností, kterou máme ve svých rukou. Očekáváme, že stejný standard čestnosti a integrity se bude uplatňovat ve všech obchodních záznamech, od výsledků výzkumu až po nároky na výdaje.

Přísně dodržujeme všechny zákonné požadavky na účetnictví a finanční výkaznictví, jakož i daňové zákony a nařízení. Kromě toho klademe maximální důraz na pořizování záznamů, které odrážejí skutečnou povahu dokumentovaných transakcí a aktivit.