Kdo jsme

Hodnocení životního cyklu (Life cycle assessment – LCA) pro ChemCyclingTM

Na konci života plastového výrobku je třeba zvolit nejvýkonnější metodu recyklace. To se provádí prostřednictvím vědeckého posouzení životního cyklu. U plastů, kde vznikají velké objemy netříděného směsného odpadu bez výrazných nečistot, jako je například PET z nápojových lahví, zanechává mechanická recyklace menší uhlíkovou stopu než recyklace chemická. Avšak zejména u smíšených a kontaminovaných plastů může být mechanická recyklace velmi neefektivní, nebo dokonce nemožná. To znamená, že tyto plasty se s největší pravděpodobností zlikvidují ve spalovně a vzniklá energie se pak využije jako pohon pro výrobu páry či elektřiny. V tomto případě je výhodnějším řešením chemická recyklace. Chemická recyklace doplňuje mechanickou recyklaci a může být udržitelnějším řešením než spalování nebo skládkování plastového odpadu. Tím přispívá k cirkulární ekonomice a odpovědnému využívání zdrojů.

Studii hodnocení životních cyklů pro BASF vypracovala společnost Sphera. Tuto studii oponovali tři nezávislí experti. Studie přináší poznatek, že chemická recyklace (pyrolýza) směsného plastového odpadu uvolňuje o 50 % méně CO2 než jeho spalování. Studie také porovnává emise CO2 u plastů vyrobených pyrolýzním olejem v rámci přístupu založeném na vyrovnané hmotnostní bilanci oproti plastům vyrobeným z fosilní nafty. Závěr zprávy je, že chemicky recyklované plasty generují významně nižší emise CO2 než ty, které byly vyrobeny z primárních fosilních zdrojů. Nižší emise jsou výsledkem toho, že se směsný plastový odpad nespaluje.

LCA studie dále zjistila, že výroba plastů, a to jak cestou chemické recyklace (pyrolýzy), tak cestou mechanické recyklace směsného plastového odpadu, generuje podobné emise CO2. Byl zohledněn fakt, že kvalita chemicky recyklovaných výrobků je podobná kvalitě nerecyklovaného původního materiálu a že je pro jejich výrobu potřeba vytřídit méně vstupního materiálu než pro mechanickou recyklaci.

Podrobnější informace o výsledcích studie naleznete v sekci dokumentů ke stažení.

Výsledky této LCA studie jsou srovnatelné s výsledky studie CE Delft zadané vládou Nizozemska.