Kdo jsme

Biologická rozmanitost a ekosystémy

Jako chemická společnost jsme závislí na ekosystémových službách a stejnou měrou na ně máme vliv. Jako příklad můžeme uvést dostupnost čisté vody a obnovitelných zdrojů, či dokonce regulační účinky ekosystémových služeb na zachování kvality ovzduší, vody a půdy.

Close up of 2 yellow flowers with blurred leaf background
Three sparrow in a bird house hanging on the tree
Butterfly

Co je biodiverzita? O čem to celé je?

Biodiverzita – zkrácený výraz pro biologickou rozmanitost – je termín, který se používá k označení rozmanitosti všech forem života na naší planetě. Rozlišujeme tři různé úrovně:

  • Diverzita v rámci druhů
  • Diverzita mezi druhy
  • Diverzita ekosystémů

Biodiverzita je základem ekosystémových služeb.

Společnost BASF přispívá k zachování a zkvalitňování biologické rozmanitosti a podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů.

  • Společnost BASF podporuje cíle Konvence o biologické rozmanitosti (CBD). Ochrana biodiverzity je významnou součástí závazku společnosti BASF v oblasti udržitelného rozvoje.
  • Zaváděním široké škály opatření v našich výrobních zařízeních neustále optimalizujeme naše procesy. Takto přispíváme k úspoře energie, zachování zdrojů, ochraně ovzduší a snižování emisí do ovzduší i do vody. Zároveň se vyhýbáme produkci odpadu.
  • Pomocí inovativních produktů a služeb umožňujeme našim zákazníkům efektivně nakládat s přírodními zdroji.
  • Zachování zdrojů je důležitým prvkem naší podnikové strategie i naší činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Podporujeme zvyšování povědomí a vzdělávací programy o ochraně životního prostředí.
  • Realizujeme projekty na podporu ochrany biodiverzity na místní úrovni.

V roce 2015 jsme prozkoumali naše výrobní zařízení ve světě, abychom zjistili, které z nich se nacházejí v blízkosti mezinárodně chráněných oblastí. Zjistili jsme, že dvě procenta našich výrobních zařízení (s výjimkou segmentu Ropa a plyn) se nacházejí v těsné blízkosti ramsarských lokalit. Jde o mokřady, jako jsou laguny, vřesoviště nebo bažiny, vymezené v Ramsarské úmluvě z roku 1971. Jedno procento těchto zařízení se navíc nachází v těsné blízkosti chráněného území kategorie I („přísná přírodní rezervace a přírodní rezervace“), kategorie II („národní park“) nebo kategorie III („přírodní památka“) podle klasifikačního systému chráněných území Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN).

Ani jedno z našich výrobních zařízení se nenachází v těsné blízkosti chráněné oblasti UNESCO. Tato území jsou známá jako „lokality světového dědictví“, protože se jedná o významné biotopy, které mohou být domovem ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. V roce 2015 jsme nezjistili žádný negativní vliv naší činnosti na biologickou rozmanitost v těchto oblastech.

Ve snaze přispět k zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů prostřednictvím moderního zemědělství vytvořila společnost BASF takzvanou evropskou „Síť farem“. V rámci této sítě vyvíjíme opatření na podporu biologické rozmanitosti ve spolupráci s jednou z největších farem v Německu a s odborníky z vědecké obce a organizací na ochranu přírody. „Síť farem“ si stanovila za cíl rozrůst se na celosvětovou síť do roku 2020.