Global Home

Opći uvjeti poslovanja

1. Područje primjene

1.1

Sva opskrba robom i povezane usluge izvršavaju se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta prodaje. Međutim, ovi Opći uvjeti prodaje primjenjuju se samo pod uvjetom da je kupac poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava.

1.2

Ovime se odbacuje svako pozivanje na kupčeve opće uvjete i odredbe od strane kupca. Ovi Opći uvjeti prodaje primjenjuju se i na sve buduće poslove. Odstupanje od ovih Općih uvjeta prodaje zahtijeva izričito pisano odobrenje tvrtke BASF Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „BASF“).

 

2. Ponuda i prihvat

Sve BASF-ove trgovačke ponude su neobvezujuće i bez obveze te se moraju tumačiti kao poziv kupcu da dostavi obvezujuću nardužbu. Ugovor se sklapa narudžbenicom kupca (narudžba) i prihvatom iste od strane BASF-a. U slučaju da se prihvat razlikuje od narudžbe, prihvat predstavlja novu neobvezujuću ponudu od strane BASF-a.

 

3. Kvaliteta proizvoda, primjerci i uzorci; jamstva

3.1

Kvaliteta robe određuje se isključivo na temelju BASF-ovih specifikacija proizvoda. Isključeni su subjektivni zahtjevi koji prelaze specifikacije proizvoda i objektivne zahtjeve proizvoda.

Identificirane uporabe prema Europskoj uredbi o kemikalijama (REACH) i Zakonu o provedbi Europske uredbe o kemikalijama koje su relevantne za robu ne smatraju se dogovorom o odnosnoj ugovorenoj kvaliteti robe ni  predviđenom uporabom na temelju ovog ugovora.

3.2

Svojstva primjeraka i uzoraka su obvezujuća u mjeri u kojoj je izrijekom ugovoreno da ona određuju kvalitetu robe.

3.3

Osim ako nije drukčije ugovoreno, dodatna oprema i upute nisu dio ugovorne obveze. BASF-ove upute su isključivo informativne prirode i ne predstavljaju ugovor ili dogovor o posebnim karakteristikama ili uvjetima robe, kao ni podobnost robe za određenu svrhu prema ugovoru.

3.4.

Podaci o kvaliteti i roku trajanja kao i drugi podaci predstavljaju jamstvo isključivo ako je tako ugovoreno i izrijekom utvrđeno.

 

4. Savjeti

Svi savjeti dobiveni od BASF-a daju se prema najboljim BASF-ovim saznanjima. Svaki savjet i informacija vezano za prikladnost i primjenu robe ne oslobađa kupca obveze da provede vlastita istraživanja i ispitivanja; Isti nepredstavljaju ugovor ili dogovor o ugovornim karakteristikama ili uvjetima ili posebnim podobnostima za uporabu robe.

 

5. Cijene

Ako se BASF-ove cijene ili BASF-ovi uvjeti plaćanja općenito promijene između datuma ugovora i otpreme, BASF može primijeniti cijenu ili uvjete plaćanja koji vrijede na dan otpreme. U slučaju povećanja cijene, BASF je dužan obavijestiti kupca o promjeni cijene u roku od 30 dana, a kupac ima pravo odustati od ugovora slanjem obavijesti BASF-u u roku od 14 dana od datuma obavijesti o povećanju cijene.

 

6. Primjena uvjeta INCOTERMS, isporuka

6.1

Isporuka se izvršava kako je utvrđeno ugovorom. Trgovinski uvjeti tumače se u skladu s najnovijom verzijom uvjeta INCOTERMS na dan sklapanja ugovora.

6.2.

BASF ima pravo izvršavati djelomične isporuke i ispostaviti račune za iste pod uvjetom da se tako isporučena roba može iskoristiti od strane kupca u skladu s ugovorno utvrđenom svrhom ugovora, da se osigura isporuka preostale robe i da djelomična isporuka ne zahtijeva znatan dodatni rad ili troškove za kupca (ako BASF ne pristane pokriti takve troškove).

6.3.

Datumi ili rokovi isporuke koje odredi BASF u svakom trenutku predstavljaju samo procjenu i nisu obvezujući ako se izrijekom ne potvrde ili ne ugovore kao fiksni datumi ili rokovi isporuke.

 

7. Šteta u prijevozu

Kupac je dužan podnijeti prijavu štete u prijevozu direktno prijevozniku, i to u roku koji je naveden u ugovoru o prijevozu, i dostaviti BASF-u primjerak iste.

 

8. Poštivanje zakonskih zahtjeva

Ako nije izrijekom ugovoreno drukčije, kupac je odgovoran za poštivanje svih zakona i propisa vezanih za uvoz, prijevoz, čuvanje i uporabu robe. Ova obveza uključuje i redovno, uspješno provođenje sve potrebne obuke vezane uz rukovanje i uporabu robe (posebno, ali ne ograničavajući se na obuku propisanu od strane Europske regulative o kemikalijama (REACH). 

 

9. Kašnjenje s plaćanjem

9.1

Neplaćanje kupovne cijene u roku dospijeća predstavlja povredu ugovornih obveza, a neplaćanje kupovne cijene u roku dospijeća za dva uzastopna računa predstavlja bitnu povredu ugovora koja dovodi do raskida ugovora. BASF ima pravo ostaviti ugovor na snazi obavještavajući kupca, i to bez odgode, o tome da ugovor ostaje na snazi i zahtijevajući da kupac ispuni svoje obveze.  

U slučaju neizvršenja obveza plaćanja od strane kupca, BASF ima pravo obračunati kamate na iznos dospjele neplaćene obveze po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih nefinancijskim društvima na razdoblje dulje godine dana koja je vrijedila u polugodištu koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena u skladu s čl. 29 st. 2 Zakona o obveznim odnosima.

 

10. Prava kupca u slučaju nedostataka na robi

10.1

Kupac je dužan izvršiti pregled robe radi utvrđivanja postojanja nedostataka na robi odmah po primitku iste. BASF mora odmah biti obaviješten o svim nedostacima koji se mogu otkriti tijekom rutinskog pregleda; obavijest o drugim nedostacima šalje se čim se utvrdi postojanje takvih nedostataka na robi. Obavijest mora biti u pisanom obliku i sadržavati precizan opis prirode i opsega nedostatka.

10.2

Ako postoje nedostaci na robi i ako kupac uredno obavijesti BASF kako je to predviđeno točkom 10.1, kupac ima pravo ostvariti svoja zakonska prava pod sljedećim uvjetima:

a) BASF ima pravo odabrati hoće li otkloniti nedostatak ili dostaviti kupcu ispravnu zamjensku robu;.

b) BASF ima pravo izvršiti dva pokušaja prema st. a) gore. Budu li ti pokušaji neuspješni ili budu li za posljedicu imali opravdano neprihvatljive neugodnosti za kupca, kupac može odustati od ugovora ili zatražiti smanjenje kupovne cijene;

c) u pogledu zahtjeva za naknadu štete i troškova uslijed nedostataka na robi primjenjuje se točka 11;

d) odredbe čl. 422.a Zakona o obveznim odnosima neće se primjenjivati na ugovor te ih ugovorne strane izričito isključuju.

 

11. Odgovornost

11.1

BASF snosi opću odgovornost za štetu u skladu s mjerodavnim pravom. BASF je odgovoran za štetu koju skrivi – s bilo kojih pravnih temelja – namjernom greškom  i grubom nepažnjom. BASF nije odgovoran u slučaju povrede ugovornih obveza prouzročene običnom nepažnjom.

11.2

Ograničenja odgovornosti iz točke 11.1 ne odnose se na

a)    štete uslijed gubitka života, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja uzrokovane namjernom greškom ili grubom nepažnjom BASF-a ili pak namjernom greškom ili nepažnjom BASF-ova pravnog predstavnika ili ovlaštenog posrednika;

b)    slučajeve zlonamjernog postupanja od strane BASF-a;

c)    slučajeve koji podliježu jamstvu kvalitete koje je BASF dao;

d)    zahtjeve kupca na temelju zakonskih propisa o odgovornosti za proizvode.

11.3

BASF ne snosi odgovornost prema kupcu u slučaju nemogućnosti izvršenja ili kašnjenja u izvršenju svojih obveza u pogledu opskrbe ako takva nemogućnost ili kašnjenje nastupi zbog urednog izvršavanja regulatornih i zakonskih obveza u skladu s Europskom uredbom o kemikalijama  (REACH) i Zakonom o provedbi Europske uredbe o kemikalijama koje nastanu uslijed postupanja kupca.

 

12. Prekluzija i zastara

12.1

Rok zastare za podnošenje zahtjeva po osnovi pravnog nedostatka iznosi godinu dana od trenutka stjecanja saznanja o nedostatku. Rok zastare za podnošenje zahtjeva po osnovi materijalnog nedostatka iznosi dvije godine od trenutka obavještavanja BASF-a o nedostatku. Ako su stranke dogovorile prihvat, zastara počinje teći od prihvata.

12.2

Rok zastare za zahtjeve za naknadu štete na temelju ugovora i/ili zbog građanske odgovornosti za štetu iznosi jednu godinu, počevši od zakonskog početka roka zastare.

12.3

Suprotno točkama 12.1 i 12.2, zakonski rok zastare primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

a) zahtjevi koji se odnose na zgradu ili na stvar koja je korištena za zgradu i koja je dovela do nedostatka zgrade (čl. 438. (1) br. 2 njemačkoga Građanskog zakonika (BGB))

b) ako se nedostatak sastoji od stvarnog prava treće osobe ili prava upisanog u zemljišne knjige (čl. 438. (1) br. 1 BGB-a)

c) u slučajevima posebnih zakonskih propisa o roku zastare (npr. čl. 444. i 445.b BGB-a)

d) u slučajevima zlonamjernog ponašanja ili grubog nemara

e) u slučajevima navedenim u 11.2. a) – d). 

 

13. Prijeboj, pravo pridržaja

Kupac ima pravo na prijeboj potraživanja od BASF-a isključivo kroz prijeboj s neosporenim protupotraživanjem ili protupotraživanjem koje je utvrđeno konačnom odlukom ili kroz ostvarivanje prava pridržaja na temelju takvih protupotraživanja.

 

14. Osiguranje plaćanje

U slučaju razumnih sumnji u kupčevu sposobnost plaćanja, a posebno ako kupac ne ispunjava svoje obveze plaćanja, BASF može, što podliježe daljnjim zahtjevima, opozvati dogovorene rokove dospijeća plaćanja i izvršavati daljnje isporuke ili zahtijevati avansno plaćanje pod uvjetom da kupac ponudi zadovoljavajuća sredstva osiguranja plaćanja.

 

15. Zadržavanje prava na vlasništvo 

15.1 Jednostavni pridržaj prava vlasništva

Pravo vlasništva nad isporučenom robom ne prelazi na kupca prije plaćanja pune kupovne cijene.

15.2 Produljeno zadržavanje prava na vlasništvo

Ako je Kupac platio kupoprodajnu cijenu za isporučenu robu, ali još nije potpuno podmirio ostale dugove koji proizlaze iz njegova poslovnog odnosa s BASF-om, BASF uz to zadržava vlasništvo nad isporučenom robom.

15.3 Pridržaj prava vlasništva s klauzulom o sjedinjenju i miješanju

Ako se roba koju isporuči BASF sjedini ili pomiješa s materijalom u vlasništvu kupca, a koji se mora smatrati glavnim materijalom, smatra se dogovorenim da kupac prenosi na BASF pravo suvlasništva na takav glavni materijal prema razmjeru fakturirane vrijednosti robe koju je isporučio BASF i fakturirane vrijednosti (ili, ako se fakturirana vrijednost ne može utvrditi, tržišne vrijednosti) glavnog materijala. Kupac je dužan čuvati za BASF svu tako stvorenu robu koja podliježe BASF-ovu isključivom pravu vlasništva ili pravu suvlasništva, i to bez naplate bilo kakvih troškova prema BASF-u.

15.4 Prošireni pridržaj prava vlasništva s ustupom potraživanja

Kupac ima pravo u redovnom tijeku poslovanja slobodno raspolagati robom koja je vlasništvo BASF-a pod uvjetom da pravovremeno ispunjava svoje obveze iz poslovnog odnosa s BASF-om. Kupac već prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora s BASF-om ustupa BASF-u sva potraživanja u vezi s prodajom robe za koju BASF pridržava pravo vlasništva; ako je BASF stekao pravo suvlasništva u slučaju prerade, sjedinjenja ili miješanja, takav prijenos prava na BASF razmjeran je vrijednosti robe isporučene od strane BASF-a koja podliježe pridržaju prava vlasništva i vrijednosti robe trećih strana koja podliježe pridržaju prava vlasništva. Kupac već prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora s BASF-om ustupa BASF-u sve iznose budućih potvrđenih potraživanja u vrijednosti koja odgovara iznosu BASF-ovih dospjelih neplaćenih potraživanja prema stanju računa u skladu s ugovorima o tekućem računu.

15.5 Pravo pristupa/otkrivanja

Na zahtjev BASF-a, kupac je dužan pružiti sve potrebne informacije o zalihama robe koja je vlasništvo BASF-a i o potraživanjima koja su ustupljena BASF-u. Nadalje, na zahtjev BASF-a,  kupac je dužan na pakiranju robe istaknuti da BASF ima pravo vlasništva na robi i obavijestiti svoje kupce o ustupu potraživanja BASF-u.

15.6 Kašnjenje u plaćanju

U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Kupca BASF ima pravo, bez raskidanja kupoprodajnog ugovora i bez odobravanja počeka, zahtijevati privremenu predaju robe u vlasništvu BASF-a na trošak Kupca i opozvati odobrenje Kupcu za raspolaganje robom i njezinu obradu.

15.7 Djelomično odricanje

Ako naplativa vrijednost sredstava osiguranja plaćanja premaši BASF-ova otvorena potraživanja za više od 10 %, BASF će se na zahtjev kupca u toj mjeri odreći sredstava osiguranja plaćanja. BASF ima pravo odabrati robu na koju se primjenjuje odricanje od sredstava osiguranja plaćanja.

 

16. Viša sila

U mjeri u kojoj bilo kakav incident ili okolnost izvan BASF-ove kontrole (uključujući prirodne pojave, rat, štrajkove, prekide rada, nestašicu sirovina i energije, ometanje prijevoza, kvar proizvodne opreme, cyber-napade, požar, eksploziju, epidemije ili pandemije (bez obzira jesu li iste službeno proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije), akte nadležnih tijela) smanji dostupnost robe iz postrojenja iz kojeg BASF dobiva robu tako da BASF ne bude u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz ovog ugovora (uzimajući u obzir i druge interne i eksterne obveze opskrbe na razmjernoj osnovi), BASF (i) se oslobađa obveza iz ovog ugovora u mjeri u kojoj je spriječen u obavljanju takvih obveza i (ii) nije obvezan nabaviti robu iz drugih izvora. Prva rečenica također vrijedi ukoliko BASF uslijed takvog incidenta ili okolnosti tijekom duljeg razdoblja više ne bude mogao ostvarivati poslovnu korist od izvršenja ugovora ili se isto dogodi BASF-ovim dobavljačima. Ako gore spomenuta pojava potraje dulje od 3 mjeseca, BASF ima pravo na odustanak od ugovora pri čemu kupac nema pravo ni na kakvu naknadu.

 

17. Mjesto plaćanja

Bez obzira na mjesto isporuke robe ili dokumenata, mjesto plaćanja je BASF-ovo poslovno sjedište.

 

18. Zaštita podataka i Računalna sigurnost

18.1

Ako kupac, u tijeku izvršenja predmetnog ugovora, dobije od BASF-a ili na neki drugi način pribavi osobne podatke o zaposlenicima BASF-a (dalje u tekstu: „osobni podaci“), primjenjuju se sljedeće odredbe.

Ako se obrada osobnih podataka dobivenih na gore navedeni način ne vrši u ime BASF-a, kupac ima pravo obrađivati osobne podatke isključivo u svrhu izvršenja predmetnog ugovora. Kupac ne smije, osim kako je to dopušteno primjenjivim zakonima, obrađivati osobne podatke ni na koji drugi način, a posebno ne smije otkrivati osobne podatke trećim stranama i/ili analizirati takve podatke za vlastite potrebe i/ili vezano za profile. To se također odnosi na korištenje anonimiziranih podataka.

Kupac se mora pobrinuti za to da osobni podaci budu dostupni isključivo njegovim zaposlenicima, i to pod uvjetom da i u mjeri u kojoj je pristup podacima od strane takvih zaposlenika nužno potreban za izvršenje predmetnog ugovora (načelo postojanja potrebe saznanja). Kupac je dužan strukturirati svoju internu organizaciju tako da osigura poštivanje zahtjeva zakona o zaštiti podataka. Kupac je posebno dužan poduzeti tehničke i organizacijske mjere radi osiguravanja potrebne razine zaštite ovisno o riziku zlouporabe i gubitka osobnih podataka. 

Kupac ne stječe pravo vlasništva ni druga vlasnička prava na osobnim podacima i ima obvezu, u skladu s primjenjivim zakonima, ispravljanja osobnih podataka, njihova brisanja i/ili ograničavanja njihove obrade. Isključuje se svako zadržavanja prava kupca u pogledu osobnih podataka.

Uz poštivanje zakonskih obveza, kupac je dužan obavijestiti BASF-u u slučaju povrede osobnih podataka, posebno u slučaju njihova gubitka, bez neopravdane odgode, ali u svakom slučaju u roku od 24 h nakon saznanja o povredi.  Po raskidu ili isteku predmetnog ugovora kupac je dužan, u skladu s primjenjivim zakonima, izbrisati osobne podatke uključujući sve kopije istih.

18.2

Informacije o zaštiti podataka u BASF-u dostupne su na www.basf.com/global/en/legal/data-protection-at-basf.html

18.3.

Za postavljanje elektroničkih narudžbi od strane Kupca, BASF će samo pružiti odgovarajuće sučelje. Kupac mora pažljivo rukovati s pruženim pristupnim podacima (korisničko ime i lozinka). U slučaju gubitka ili neovlaštenog pristupa ovim pristupnim podacima, Kupac će o istome odmah obavijestiti BASF. Kupac je odgovoran BASF-u za svu štetu koja nastane zbog kašnjenja s obavještavanjem BASF-a o takvom gubitku ili neovlaštenom pristupu. 

 

19. Nadležni sud

Za rješavanje svih sporova koji proizađu iz ili vezano za ovaj ugovor isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

 

20. Mjerodavno pravo

Mjerodavno pravo za ovaj ugovorni odnos je pravo Republike Hrvatske, isključujući pravila o međunarodnom sukobu prava i isključujući odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (CISG).

 

21. Jezik ugovora

Ako se ovi Opći uvjeti prodaje priopće kupcu na nekom drugom jeziku uz jezik na kojem je sastavljen sklopljeni ugovor o kupoprodaji (jezik ugovora), to se čini isključivo radi kupčeva lakšeg snalaženja. U slučaju razlika u tumačenju, obvezujuća je verzija sastavljena na jeziku ugovora.