Global Home
Informacje prawne

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje ogólne

Strona administrowana jest przez firmę BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen (Niemcy) (dalej „BASF” lub „firmą”), a wszystkie jej prawa są zastrzeżone przez BASF .

Odpowiedzialność za treści zamieszczone w witrynie

Treści zamieszczone na stronie zostały stworzone z największa starannością, jednocześnie BASF nie może zagwarantować dokładności, kompletności, wiarygodności, użyteczności oraz aktualności treści. W związku z tym każdy użytkownik powinien sprawdzić przydatność i poprawność pożądanych treści zgodnie z ich przeznaczeniem.

BASF ponosi odpowiedzialność za swoje treści na podstawie ogólnych przepisów prawa. Jednocześnie nie jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych i przechowywanych treści osób trzecich, czy też badania okoliczności wskazujących na łamanie tychże przepisów. Powyższe nie narusza zobowiązania firmy do zablokowania bądź usunięcia takich treści gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie od daty zapoznania się z danym naruszeniem. Po otrzymaniu zgłoszenia takiego naruszenia, BASF jest zobowiązana usunąć treści jak bez zbędnej zwłoki.

Witryna jak i wszelkie informacje dotyczące danego produktu (dalej „Informacja o produkcie”) są dostarczane "w wersji takiej jak widać" w zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakichkolwiek (wyraźnych lub domniemanych) gwarancji, zapewnień bądź zobowiązań. Poza przypadkami umyślnego działania, BASF nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści. W żadnym z przypadków BASF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub wtórne, spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści.

Odpowiedzialność za linki

Treści zamieszczane w witrynie zawierają również linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi BASF nie ma kontroli. W związku z powyższym BASF nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść. Podmiot wprowadzający takie dane w witrynie lub odpowiedni administrator ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Powiązane strony były sprawdzone pod względem prawnym podczas ich powiązania. Stała kontrola takich stron jest nieuzasadniona bez podania konkretnych przyczyn. Po natychmiastowym zgłoszeniu naruszenia, BASF niezwłocznie usuwa niniejsze linki. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron czy też ich treści.

Prawa autorskie

Wszystkie treści i utwory opracowane przez BASF podlegają prawom autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja oraz wszelkiego rodzaju użytek sięgający poza prawa autorskie wymaga pisemnej zgody firmy. W przypadku gdy twórcami treści nie jest BASF, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia naruszenia praw autorskich, BASF prosi użytkowników o niezwłoczne poinformowanie w celu usunięcia treści ze strony.

Informacje o produkcie

Informacje i dokumentacja pochodząca od stron trzecich

Informacja o produkcie jest oparta na podstawie danych inwentaryzacyjnych wszystkich stron trzecich powiązanych z produktem, natomiast data ostatniej aktualizacji informacji może zostać odczytana w arkuszu.

BASF dokłada starań, aby zagwarantować dokładność, kompletność, rzetelność, terminowość i przydatność informacji od stron trzecich. Jednakże, , w zakresie dozwolonym przez prawo, BASF wyłącza swoją odpowiedzialność, wyłącza rękojmię ani nie wystawia gwarancji.

Informacje i dokumentacja BASF

Informacja na temat produktów BASF jest oparta na aktualnej wiedzy i doświadczeniu firmy oraz jest zgodna z wytycznymi organów dopuszczających towar na rynek. Jednocześnie nie zwalnia to użytkownika z prowadzenia własnych badań i testów związanych z czynnikami wpływającymi na jego zastosowanie. Ze względu na fakt, iż ich zastosowanie jest poza kontrolą firmy, BASF nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złego użytkowania czy też sposobu przechowywania produktu.

Zastosowanie produktów w obszarach nieopisanych w tej instrukcji nie zostało sprawdzone przez BASF. Dotyczy to w szczególności zastosowań objętych licencjami lub zezwoleniami odpowiednich organów i władz, ale nie rekomendowanych przez BASF. W związku z tym firma BASF nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty użyte w sposób niesprawdzony przez firmę.

Zróżnicowane czynniki środowiskowe, zwłaszcza lokalne lub regionalne, mają wypływ na zamierzony, końcowy efekt produktu. Ze względu na wyżej wymienione okoliczności, firma BASF oraz partnerzy dystrybucyjni nie ponoszą odpowiedzialności.

Istniejące prawa własności, przepisy, postanowienia oraz instrukcje muszą być przestrzegane przez użytkownika produktu. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na produkcie oraz w witrynie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ogólne warunki sprzedaży

O ile nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, ogólne warunki sprzedaży, materiały, ich zwartość, informacje na istniejącej witrynie nie mogą zostać nadpisane.

Zmiany i aktualizacje

BASF zastrzega sobie prawo do modyfikowana lub ograniczenia funkcjonowania części lub całości witryny bez uprzedzenia, w dowolnym czasie i według własnego uznania bez ponoszenia odpowiedzialności za skutki takich modyfikacji/ograniczeń. BASF nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za aktualizację witryny. 

Postanowienia końcowe

Wszelkie skargi i spory związane z witryną czy też jej użytkowaniem powinny być regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech, wykluczając konflikty podstawowych zasad prawnych.