Global Home
6 maja 2016
Media

Nieco mniejszy zysk BASF przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych; potwierdzona prognoza na rok 2016

I kwartał 2016:

 • Obroty: 14,2 mld EUR (minus 29%)
 • Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych: 1,9 mld EUR (minus 8%)
 • Wyższy zysk operacyjny przez odliczeniem kosztów nadzwyczajnych w działach Performance Products, Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions
 • Działy Chemicals i Oil & Gas z niższymi zyskami

Potwierdzona prognoza na rok 2016:

 • Zmniejszenie obrotów na skutek sprzedaży działu handlu i magazynowania gazu ziemnego
 • Przyjmując, że średnia cena ropy naftowej wyniesie 40 USD za baryłkę, przewidywany zysk operacyjny (EBIT) przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych będzie nieco niższy niż w roku 2015

W pierwszym kwartale 2016 r. obroty Grupy BASF spadły o 29% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, do 14,2 mld EUR. W znacznej mierze jest to wynikiem zbycia działu zajmującego się obrotem gazem ziemnym i jego magazynowaniem, którego udział w obrotach za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 4,2 mld USD.

Efektem niższej ceny ropy naftowej były niższe ceny sprzedaży, zwłaszcza w segmencie Chemicals. Ogólne wolumeny sprzedaży były na poziomie pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wolumeny nieco wzrosły w segmentach Functional Materials & Solutions, Oil&Gas i Performance Products, a nieco zmalały w segmentach Agricultural Solutions i Chemicals.

„Zdołaliśmy nieco podnieść zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych w segmentach Performance Products, Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions”, powiedział Prezes Zarządu dr Kurt Bock, występując na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BASF SE w Centrum Kongresowym Rosengarten w Mannheim. Znacznie mniejszy wkład segmentów Oil & Gas i Chemicals skutkował obniżeniem zysku operacyjnego przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych o 164 mln EUR, do 1,9 mld EUR. Wyraźna poprawa zysków innych działów (Other) została osiągnięta przede wszystkim dzięki efektom wyceny długoterminowego programu motywacyjnego.

W porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku zysk operacyjny spadł o 129 mln EUR, do 1,9 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem amortyzacji (EBITDA) spadł o 78 mln EUR, do 2,8 mld EUR. Przy poziomie minus 188 mln EUR, wynik finansowy był niższy niż osiągnięty w pierwszym kwartale 2015 r. (minus 164 mln EUR).

Zysk przed opodatkowaniem i odliczeniem zysku akcjonariuszy mniejszościowych spadł o 153 mln EUR, do 1,7 mld EUR. Stawka podatku wyniosła 15,4% (29,7% w pierwszym kwartale 2015 r.) Spadek ten był spowodowany głównie podatkami w segmencie Oil & Gas.

Zysk netto wzrósł o 213 mln EUR, do 1,4 mld EUR. Zysk na jedną akcję w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 1,51 EUR, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2015 było to 1,28 EUR. Po uwzględnieniu kosztów nadzwyczajnych i amortyzacji środków niematerialnych, zysk na jedną akcję wyniósł 1,64 EUR (1,43 EUR w pierwszym kwartale 2015).

Proponowana dywidenda: 2,90 EUR na akcję

BASF kontynuuje ambitną politykę w zakresie dywidendy i proponuje, by za rok 2015 wyniosła ona 2,90 EUR na akcję (w roku ubiegłym: 2,80 EUR). Tym samym spółka wypłaciłaby swym udziałowcom około 2,7 mld EUR. „Pragniemy co roku podwyższać dywidendę, a przynajmniej utrzymywać ją na poziomie roku poprzedniego. Również dywidenda zaproponowana dzisiaj na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy potwierdza naszą ufność w przyszły rozwój BASF, nawet w sytuacji, gdy wiemy, że rok 2016 również nie będzie łatwy”, powiedział Kurt Bock.

Potwierdzona prognoza na rok 2016

BASF przewiduje, że w roku 2016 nadal będą utrzymywać się obecne, trudne warunki oraz poważne zagrożenia. Oczekiwania co do globalnego środowiska gospodarczego na rok 2016 pozostają bez zmian:

 • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,3%
 • Wzrost globalnej produkcji przemysłowej: 2,0%
 • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4%
 • Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,1 USD za EUR
 • Średnia roczna cena baryłki ropy Brent: 40 USD

Dr Bock: „Potwierdzamy naszą prognozę na cały rok: naszym celem jest zwiększenie wolumenu sprzedaży we wszystkich segmentach. Tym niemniej obroty Grupy BASF znacznie spadną, głównie na skutek zbycia działu zajmującego się handlem gazem ziemnym i jego magazynowaniem oraz w efekcie niższych cen ropy naftowej i gazu. Przewidujemy, że zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych będzie nieco niższy niż w roku 2015. Jest to ambitny cel w obecnych zmiennych, trudnych warunkach, a jego osiągnięcie zależy w szczególności od tego, jak będzie się kształtować cena ropy naftowej.”

Koncentracja na obszarach szybkiego rozwoju

„W roku 2016 będziemy kontynuować doskonalenie naszego portfela. Naszym celem będzie skoncentrowanie się na sektorach szybko rozwijających się”, powiedział Kurt Bock. Pod koniec lutego BASF doszła do porozumienia z AkzoNobel w sprawie sprzedaży działu przemysłowych powłok malarskich. Dzięki temu BASF będzie mogła jeszcze bardziej skupić się na swej podstawowej działalności w sektorze farb dla sektora motoryzacyjnego. W kwietniu podpisana została umowa kupna, od chińskiej spółki Guangdong Yinfan Chemistry Co. Ltd., działu samochodowych lakierów renowacyjnych. Zakup ten wzmacnia pozycję BASF na szybko rosnącym chińskim rynku farb i lakierów renowacyjnych. W ubiegłym tygodniu BASF zgodziła się sprzedać swój zakład katalizatorów poliolefinowych amerykańskiej spółce W.R. Grace & Co. Sprzedaż ta oznacza, że BASF jeszcze bardziej skupi się na sektorze katalizatorów technologicznych na najważniejszych obszarach wzrostu, takich jak katalizatory chemiczne i katalizatory rafineryjne.

Rozwój gospodarczy w poszczególnych segmentach w pierwszym kwartale 2016

W segmencie Chemicals sprzedaż zmalała o 19%, do 3,1 mld EUR, głównie na skutek spadku cen, będącego wynikiem obniżenia cen surowców. Wolumen sprzedaży w szczególności zmalał w dziale Petrochemicals w Ameryce Północnej. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wyniósł 465 mln EUR i był mniejszy o 261 mln EUR w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r., który wyróżniał się wysokimi marżami. Przyczyną tego spadku, obok niższych marż, był też wzrost kosztów stałych, spowodowany przede wszystkim otwarciem nowych zakładów w roku 2015.

Pomimo wysokiego wolumenu, sprzedaż w segmencie Performance Products wyniosła 3,8 mld EUR, czyli 6% poniżej poziomu z pierwszego kwartału ubiegłego roku, w znacznej mierze z powodu niższych cen sprzedaży. Głównym czynnikiem był tu związany z ceną ropy naftowej spadek kosztów surowców, a dodatkowo znaczenie miała tu ciągła presja cenowa w dziale produktów higienicznych. Dzięki zmniejszeniu kosztów stałych i większemu wolumenowi sprzedaży zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 32 mln EUR, do 547 mln EUR.

Obroty w segmencie Functional Materials & Solutions spadły o 4%, do 4,4 mld EUR, głównie za sprawą malejących cen sprzedaży, co w szczególności było spowodowane niższymi cenami na rynku metali szlachetnych. Wolumen sprzedaży wzrósł, głównie na skutek większego popytu w branżach motoryzacyjnej i budowlanej. Dzięki większemu wkładowi ze strony działów Performance Materials i Construction Chemicals zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 25 mln EUR, do 456 mln EUR.

W ciągle utrzymujących się, trudnych warunkach rynkowych, obroty segmentu Agricultural Solutions spadły o 6%, do 1,8 mld EUR. Wzrosty cen nie mogły skompensować niższego wolumenu sprzedaży i niekorzystnych kursów wymiany walut. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 17 mln EUR i osiągnął 591 mln EUR. Wzrosły marże, częściowo dzięki wyższym cenom i mniejszym kosztom stałym.

Obroty w segmencie Oil & Gas spadły o 88%, do 611 mln EUR. Wymiana aktywów z Gazpromem, zakończona w roku 2015, oznaczała w szczególności brak wpływów z działu handlu gazem ziemnym i jego magazynowania. Dodatkowo obroty spadły na skutek obniżki cen ropy naftowej i gazu. Wolumeny produkcji wzrosły - zwłaszcza w Norwegii. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zmalał o 371 mln EUR, do 66 mln EUR.

Obroty w innych działów (Other) wyniosły 477 mln EUR i były o 31% mniejsze w porównaniu z poprzednim pierwszym kwartałem. W wielkim stopniu odpowiedzialne za to były niższe ceny i wolumeny sprzedaży w sektorze surowców, a także wygaśnięcie, z końcem roku 2015, kontraktów na dostawy, co było związane ze zbyciem pod koniec roku 2014 udziałów spółki w Ellba Eastern Private Ltd., tj. wspólnym przedsięwzięciu prowadzonym Singapurze. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 394 mln EUR, do minus 219 mln EUR, w szczególności dzięki skutkom wyceny długoterminowego programu motywacyjnego. Do wzrostu przyczynił się także korzystny kurs wymiany walut.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Prognozy

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Ich podstawą są bieżące oszacowania i przewidywania kierownictwa BASF oraz dostępne obecnie informacje. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, zawierają pewne trudne do przewidzenia elementy ryzyka i niepewności i opierają się o założenia dotyczące przyszłych zdarzeń, które mogą być obarczone błędem. Wiele różnych czynników może sprawić, że faktyczne wyniki BASF będą znacznie odbiegać od wyrażonych wprost lub w sposób dorozumiany w tego rodzaju stwierdzeniach. BASF nie jest zobowiązany do aktualizowania tego rodzaju stwierdzeń przedstawionych w niniejszym komunikacie prasowym.

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2016