Global Home
20 października 2016
Media

Instalacje krakingu parowego BASF w Ludwigshafen stopniowo podejmują pracę

Po intensywnym zbadaniu sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i w ścisłej koordynacji z Southern Structure and Licensing Directorate (Dyrekcją ds. Struktury i Zezwoleń Południe) obie instalacje krakingu parowego BASF w Ludwigshafen w najbliższych dniach stopniowo będą wznawiać pracę. Podczas procedury rozruchu nastąpi spalenie nadmiaru gazów przez pochodnie gazowe. W związku z tym 20 października 2016 r, najprawdopodobniej w godzinach porannych oraz w dniach następnych w północnej części zakładów dojdzie do uruchomienia pochodni gazowych, co może wiązać się z powstaniem hałasu.

Obie instalacje krakingu parowego zostały wyłączone na skutek pożaru w porcie północnym 17 października 2016 r., ponieważ przerwano dostawę surowców. Wskutek tego nastąpiło wyłączenie lub zredukowanie produkcji w powiązanych zakładach łańcucha produkcji  etylenu i propylenu. Obecnie na skutek pożaru są wyłączone jeszcze 24 zakłady produkcyjne, w tym dwie instalacje krakingu parowego. Niektórym zakładom udało się utrzymać ruch dzięki wykorzystaniu zapasów.

BASF obecnie przygotowuje alternatywne zaopatrzenie w ropę naftową dla instalacji krakingu parowego poprzez port na wyspie Friesenheimer. Obszar obejmujący zaopatrzenie nie jest powiązany z miejscem powstania szkód. Ponowny rozruch instalacji krakingu umożliwi w najbliższych dniach stopniowe włączanie albo zwiększanie produkcji w innych zakładach dotkniętych zdarzeniem.

W pożarze uszkodzone zostały także rurociągi surowców zakupowanych na zewnątrz. Z tego względu firma BASF wydała oświadczenia o działaniu siły wyższej w zakresie zakupu ropy naftowej, etylenu i propylenu.

Obecnie badane są różne środki służące zminimalizowaniu wpływu zdarzenia na dostawy dla klientów. Firma BASF jest w ścisłym kontakcie ze swoimi klientami w celu informowania ich o aktualnej dostępności produktów.

Sytuacja w logistyce

Port północny jest na razie nieczynny. Port nad rzeką, port na wyspie Friesenheimer i magazyn zbiornikowy są sprawne. W porcie na wyspie Friesenheimer możliwy jest przeładunek cieczy, a w porcie nad rzeką - przeładunek cieczy i substancji stałych.

Brama 15 jest obecnie zablokowana. Samochody ciężarowe przybywające do zakładu są kierowane na parking przy oczyszczalni ścieków. Tam otrzymują dalsze instrukcje i są kierowane do odprawy przy bramach 12, 11 i 6.

Intermodalny terminal przeładunkowy jest aktualnie zablokowany ze względów bezpieczeństwa. Obiekt nie jest uszkodzony i po uzyskaniu zezwolenia może być nadal użytkowany. Urządzenia kolejowe również nie zostały uszkodzone w wypadku. Ruch pociągów na terenie zakładów odbywa się bez zakłóceń. Ruch przychodzący i wychodzący jest obecnie realizowany przez wyjazd południowy, ponieważ wyjazd północny, ze względu bezpieczeństwa, jest jeszcze zablokowany. Ruch pasażerski między dworcem głównym w Ludwigshafen a terenem zakładów odbywa się bez zakłóceń.

Ostatnia aktualizacja 20 października 2016