Global Home
28 października 2016
Media

BASF: wzrost zysków i wolumenów w sektorze chemikaliów

 • Sprzedaż na poziomie 14,0 mld euro (spadek o 20%)
 • Istotny wzrost wolumenów, niższe ceny, wyraźnie negatywne efekty zmian w portfolio
 • Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych: 1,5 mld euro (spadek o 5%)
 • Większy zysk w sektorze chemikaliów ze względu na znaczny wzrost w segmentach Performance Products oraz Functional Materials & Solutions
 • Potwierdzone perspektywy na rok 2016:
  • Znaczący spadek sprzedaży ze względu na zbycie aktywów obrotu gazem
  • Oczekuje się, że EBIT (zysk przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych) nieznacznie obniży się w stosunku do poziomu z 2015 r.

W trzecim kwartale 2016 r. firma BASF zwiększyła zyski i wolumeny w sektorze chemikaliów. „Zapotrzebowanie, zwłaszcza ze strony przemysłu motoryzacyjnego i branży budowlanej, utrzymywało się na wysokim poziomie na całym świecie. W Europie obserwowaliśmy umiarkowany wzrost we wszystkich sektorach. Letni przestój w lipcu i sierpniu był w tym roku mniej wyraźny niż w poprzednich latach. W Azji w trzecim kwartale utrzymywała się tendencja zwyżkowa. W Chinach uzyskaliśmy wzrost nieznacznie wyższy od oczekiwanego na początku roku. Popyt w Ameryce Północnej rósł w umiarkowanym tempie, chociaż zaobserwowaliśmy stały pozytywny trend w branży motoryzacyjnej i budownictwie. W Ameryce Południowej gospodarka wciąż rozwija się powoli, a zaufanie przedsiębiorców pozostaje niskie. Nastąpił spadek wolumenów, zwłaszcza w Brazylii, która jest naszym największym rynkiem w tym regionie” — powiedział dr Hans-Ulrich Engel, Chief Financial Officer w BASF SE.

Wpływy Grupy BASF ze sprzedaży w trzecim kwartale 2016 r. obniżyły się o 20% do 14,0 mld euro. Główną przyczyną było zbycie działalności w zakresie obrotu gazem i magazynowania tego paliwa w ramach wymiany aktywów z Gazpromem pod koniec września 2015 r. W trzecim kwartale 2015 r. działalność ta wygenerowała sprzedaż na poziomie 2,9 mld euro. Zmiany w portfolio odpowiadały w sumie za spadek sprzedaży o 18 punktów procentowych. Ponadto ceny sprzedaży spadły (o 5%) ze względu na niższe ceny surowców. Do wzrostu wolumenów (o 4%) przyczyniły się głównie segmenty Functional Materials & Solutions oraz Chemicals.

Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 87 milionów euro do 1,5 mld euro głównie w wyniku mniejszych wpływów z segmentu Oil & Gas oraz segmentu obejmującego pozostałe rodzaje działalności. W sektorze chemikaliów i segmencie Agricultural Solutions zanotowaliśmy natomiast wzrost wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych.

Zysk netto zmniejszył się z 1,2 mld euro do 888 mln euro. Wskaźnik zysku na akcję w trzecim kwartale 2016 r. wyniósł 0,97 euro w porównaniu z 1,31 euro w analogicznym okresie 2015 r. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,10 euro (trzeci kwartał 2015 r.: 1,07 euro).

Perspektywy na 2016 r.

Oczekiwania firmy BASF dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w 2016 r. zmieniły się tylko w zakresie cen ropy naftowej (poprzednia prognoza w nawiasie):

 • wzrost produktu krajowego brutto: 2,3% (2,3%),
 • wzrost produkcji przemysłowej: 2,0% (2,0%),
 • wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (3,4%),
 • średni kurs wymiany EUR do USD: 1,10 dolara za euro (1,10 dolara za euro),
 • średnia cena baryłki ropy w ujęciu rocznym: 45 USD (40 USD za baryłkę).

Firma BASF zakłada, że utrudnienia logistyczne i zakłócenia dostaw wynikające z pożaru w Porcie Północnym w Ludwigshafen negatywnie odbiją się na wynikach za rok obrotowy. Nie miały one jednak wpływu na zmiany w prognozach Grupy BASF na 2016 r.

Firma potwierdza prognozy w zakresie sprzedaży i wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych Grupy BASF: sprzedaż istotnie zmniejszy się w 2016 r. W konsekwencji wymiany aktywów z Gazpromem segment Oil & Gas utracił wpływy z obrotu gazem i jego magazynowania. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. działalność ta wygenerowała sprzedaż na poziomie 10,1 mld euro. Wyniki sprzedaży będą niższe również ze względu na niższe ceny ropy i gazu. Aby zrekompensować skutki przejęć i sprzedaży aktywów, firma BASF zamierza zwiększyć wolumeny sprzedaży.

„Nadal oczekujemy, że wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych będzie nieznacznie niższy od poziomu z 2015 r. To ambitny cel, zwłaszcza w świetle obecnego niestabilnego i trudnego otoczenia oraz pożaru z 17 października i jego konsekwencji” — powiedział Engel.

Sytuacja w segmentach

Sprzedaż w segmencie Chemicals zmniejszyła się o 7% do 3,4 mld euro w porównaniu z trzecim kwartałem 2015 r. Główną przyczyną były niższe ceny wynikające ze spadku cen surowców, zwłaszcza w działach petrochemii i produktów pośrednich. Nastąpił ogólny wzrost wolumenów. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 497 mln euro i był o 136 mln euro niższy od poziomu z ubiegłorocznego trzeciego kwartału, głównie ze względu na niższe marże w działach petrochemii i produktów pośrednich. Marże wzrosły natomiast w dziale monomerów. Koszty stałe zwiększyły się w wyniku uruchomienia nowych zakładów produkcyjnych.

W segmencie Performance Products sprzedaż wyniosła 3,8 mld euro, 3% poniżej wyniku z poprzedniego trzeciego kwartału. Ceny spadły głównie jako skutek obniżonych stawek za surowce w powiązaniu z niższymi cenami ropy oraz ze względu na ciągłą presję cenową w sektorze produktów higienicznych. Zbycie w 2015 r. części działalności związanej ze składnikami i usługami farmaceutycznymi oraz sprzedaż działalności dotyczącej uwodnionego kaolinu w sektorze papierniczym również stłumiły dynamikę sprzedaży. Wszystkie działy zwiększyły wolumeny sprzedaży. W związku z tym, a także wskutek istotnego zmniejszenia kosztów stałych oraz ogólnej poprawy marż, zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 145 mln euro do 464 mln euro.

Ze względu na wzrost wolumenów sprzedaż w segmencie Functional Materials & Solutions wzrosła o 3% do 4,7 mld euro. Wolumeny wzrosły zwłaszcza w działalności związanej z branżą motoryzacyjną. Zapotrzebowanie ze strony budownictwa utrzymało się na wysokim poziomie. Niższe ceny, negatywny wpływ kursów walut i zbycie globalnej działalności katalizatorów poliolefinowych wpłynęły na nieznaczny spadek sprzedaży. W wyniku zwiększenia wolumenów oraz zmniejszenia kosztów stałych zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 126 mln euro do 497 mln euro.

Sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions spadła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 1,0 mld euro. Pozytywny wpływ zmian kursów walutowych nie zrekompensował niskich wolumenów. Ceny kształtowały się na poziomie z poprzedniego trzeciego kwartału. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 90 mln euro do 97 mln euro w porównaniu z trzecim kwartałem 2015 r. Był to głównie efekt wyższych marż związanych z bardziej korzystnym asortymentem produktów w Europie, Azji i Ameryce Południowej oraz zmniejszonych kosztów stałych.

Sprzedaż w segmencie Oli & Gas osiągnęła 618 mln euro i była o 83% niższa niż w tym samym kwartale 2015 roku, głównie w wyniku zbycia aktywów związanych z obrotem gazem i magazynowaniem tego paliwa. W segmencie ropy naftowej i gazu produkcja wzrosła o 13% w ujęciu rok-do-roku, ale zmiany cen i kursów walutowych przyczyniły się do spadku sprzedaży o 15%. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 177 mln euro do 194 mln euro. Główną przyczyną był niższy poziom cen oraz wycofanie się z działalności w zakresie obrotu gazem i jego magazynowania.

Segment obejmujący pozostałe rodzaje działalności odnotował spadek sprzedaży o 21% do 538 mln euro. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 135 mln euro do minus 233 mln euro, głównie ze względu na efekty wyceny długoterminowego programu motywacyjnego (LTI). Trzeci kwartał 2016 r. uwzględniał rezerwy na program LTI, podczas gdy w analogicznym kwartale poprzedniego roku rezerwy zostały uwolnione.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld EUR. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Opierają się one na aktualnych szacunkach i założeniach zarządu BASF oraz na dostępnych aktualnie informacjach. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, wiążą się z elementami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć oraz opierają się na dotyczących przyszłych zdarzeń założeniach, które mogą być nieprecyzyjne. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia BASF będą istotnie odbiegać od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. BASF nie ma obowiązku aktualizować żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja 28 października 2016