Global Home
5 maja 2017
Media

BASF: Sprzedaż i zyski na znacznie wyższym poziomie w porównaniu z I kwartałem 2016 r.

  • Sprzedaż na poziomie 16.9 mld € (wzrost o 19%)
  • Dodatnia dynamika sprzedaży utrzymana (wzrost o 8%)
  • Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi wyniósł 2,5 mld € (wzrost o 29%), w tym 2,0 mld € zysku wygenerowała działalność w obszarze chemikaliów
  • Potwierdzona prognoza na 2017
  • W pierwszym kwartale 2017 firma BASF odnotowała znaczny wzrost sprzedaży i zysków w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

„Mieliśmy dobry początek roku” - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu Wykonawczego BASF SE  - „Zaobserwowane w 2016 roku trendy w zakresie popytu utrzymały się w pierwszym kwartale bieżącego roku.”

Wyniki sprzedaży w Grupie BASF wzrosły o 19% w pierwszym kwartale 2017 do poziomu 16,9 mld €. We wszystkich sektorach pozytywna dynamika wolumenu odnotowana w poprzednich kwartałach została utrzymana, co wpłynęło na wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 8%. Ponadto, firma BASF uzyskała znacznie wyższe ceny sprzedaży (wzrost o 8%), zwłaszcza w sektorze Chemicals. Zmiany kursów walut oraz przejęcie zakładu Chemetall od firmy Albemarle w grudniu 2016 r. również przyczyniły się do wzrostu sprzedaży.

Zysk operacyjny Grupy BASF (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi był o 29% wyższy i wyniósł 2,5 mld €, z czego kwota 2 mld € stanowi zysk wygenerowany przez sektory Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Zysk z działalności w obszarze chemikaliów wzrósł w związku z tym o 37%. BASF otrzymał pierwszą ratę odszkodowania w kwocie 100 mln € w związku z wypadkiem, który miał miejsce w Porcie Północnym w Ludwigshafen w październiku 2016 r. Około 3/4 tej kwoty otrzymał dział Chemicals.

Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o kwotę 585 mln € do poziomu 2,5 mld € w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016. Zysk netto wzrósł o 322 mln. € do kwoty 1,7 mld €. W I kwartale br. wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,86 € w porównaniu z 1,51 € w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po korekcie z uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych i amortyzacji wartości niematerialnych zysk na jedną akcję wyniósł 1,97 € (w pierwszym kwartale 2016 r.: 1,64 €)

Prognoza na rok 2017

Firma BASF spodziewa się, iż sytuacja na rynkach światowych w 2017 nie ulegnie zasadniczej zmianie:

  • wzrost PKB: 2,3%
  • wzrost produkcji przemysłowej: 2,3%
  • wzrost produkcji chemicznej: 3,4%
  • średni kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego: 1,05 USD za euro
  • przeciętna cena ropy typu Brent blend za rok w wysokości 55 dolarów za baryłkę

„Jeśli chodzi o prognozy dla całego roku, jesteśmy ostrożni. W dalszym ciągu dostrzegamy znaczące ryzyka mające wpływ na rozwój otoczenia makroekonomicznego i sytuację polityczną” - stwierdził Bock – „Potwierdzamy naszą prognozę na rok 2017 w odniesieniu do sprzedaży i zysku Grupy BASF. Oczekujemy znacznego wzrostu sprzedaży w Grupie w roku 2017. Zgodnie z naszą definicją, oznacza to jej wzrost na poziomie minimum 6%. Chcielibyśmy osiągnąć nieco wyższy zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi w porównaniu z rokiem 2016. W tym wypadku sformułowanie „nieco wyższy” oznacza zmianę na poziomie od 1% do 10%. Oczekujemy wzrostu wartości w górnej części tego przedziału.”

Rozwój działalności w sektorach

W sektorze Chemicals odnotowano wzrost sprzedaży o 36% (4,1 mld €) w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, co w głównej mierze wynika z wyższych cen działów Petrochemicals i Monomers. W dalszym ciągu wszystkie działy osiągały wyższe wolumeny sprzedaży, co wpłynęło na ogólny wynik sprzedaży. Zmiany kursów walut również w nieznacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu sprzedaży. Z uwagi na wyższe marże i wolumeny, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi wzrósł o 501 mln € w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2016, osiągając poziom 958 mln €. Negatywny wpływ na zyski w pierwszym kwartale 2017 r. w związku z wypadkiem w Porcie Północnym w zakładzie w Ludwigshafen w ostatnim kwartale 2016 r. został skompensowany dzięki pierwszej racie odszkodowania. Koszty stałe wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem, co głównie wiązało się z rozruchem nowych zakładów.

Sprzedaż w sektorze Performance Products wzrosła o 9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. i wyniosła 4,3 mld €. Jest to głównie efekt wyższych wolumenów działów Dispersions & Pigments, Care Chemicals oraz Performance Chemicals. W tym sektorze odnotowano pozytywne skutki zmian kursów walut we wszystkich działach, co spowodowało nieznaczną zwyżkę cen. Efekty portfelowe osłabiły rozwój sprzedaży. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi wyniósł 515 mln € i zmniejszył się o 40 mln € w porównaniu z solidnym poziomem odnotowanym w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Miało to związek ze spadkiem marż i wzrostem kosztów stałych.

W sektorze Functional Materials & Solutions wartość sprzedaży wzrosła o 18% rok do roku i osiągnęła wartość 5,2 mln €. Jest to głównie efekt gwałtownego wzrostu wolumenów sprzedaży, przede wszystkim wynikającego z wyższego popytu odnotowanego w branży motoryzacyjnej. Na wzrost sprzedaży wpływ miało także przejęcie zakładu Chemetall od firmy Albemarle w grudniu 2016 r, oraz nieznaczny wzrost cen i zmiany kursów walut. W porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2016 EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi wzrósł o 75 mln €, osiągając poziom 531 mln € głównie dzięki wzrostowi wolumenu i przejęciu Chemetall.

W sektorze Agricultural Solutions odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 4% rok do roku (1,9 mld €), mimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych. Główne czynniki odpowiedzialne za wzrost to wyższe wolumeny i pozytywne skutki walutowe oraz stabilny poziom cen. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zmalał o 58 mln € do 533 mln € w porównaniu z mocnym pierwszym kwartałem roku 2016. Jest to wynik spadku średnich marż wynikającego z innego miksu produktowego. Koszty stałe wzrosły nieznacznie, co częściowo wiązało się z rozruchem nowych zakładów.

Sprzedaż na poziomie 829 mln € w sektorze Oil & Gas była o 36% wyższa niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, na co głównie wpłynęły wyższe ceny. W pierwszym kwartale roku 2017 cena baryłki ropy typu Brent blend wynosiła średnio 54 USD (cena w pierwszym kwartale 2016 r.: 34 USD). Ceny gazu na europejskich rynkach transakcji natychmiastowych także gwałtownie wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku. Wolumeny produkcji utrzymały się na poziomie z pierwszego kwartału roku ubiegłego, a wolumeny sprzedaży, w szczególności gazu, przekroczyły poziom odnotowany w pierwszym kwartale 2016 r. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi również uległ znaczącej poprawie i wzrósł o 104 mln €, osiągając wartość 170 mln € w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Jest to głównie efekt wzrostu cen. Przychody netto znacznie wzrosły.

W porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego sprzedaż sektora Other wzrosła o 133 mln € do poziomu 610 mln €, głównie w efekcie wzrostu cen surowców. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zmalał o 31 mln € i wyniósł minus 250 mln €. Wynika to przede wszystkim z efektów wyceny na potrzeby naszego długofalowego programu motywacyjnego. W perspektywie regionalnej firma BASF znacznie poprawiła wyniki sprzedaży i zyski, w szczególności w rejonie Azji Pacyficznej. Wolumeny w tym rejonie znacznie wzrosły we wszystkich sektorach, ceny sprzedaży wzrosły, zwłaszcza w sektorze Chemicals. Za wzrost ten odpowiada przede wszystkim działalność prowadzona na terenie Chin.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i prognozy

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Ich podstawą są bieżące oszacowania i przewidywania kierownictwa BASF oraz dostępne obecnie informacje. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, gdyż zawierają pewne trudne do przewidzenia elementy ryzyka i niepewności i opierają się o założenia dotyczące przyszłych zdarzeń, które mogą być obarczone błędem. Firma BASF nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszej informacji.

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2017