Global Home
25 października 2017
Media

Sprzedaż i zysk BASF znacznie wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku

III kwartał 2017:

  • Sprzedaż w wysokości 15,3 mld euro (wzrost o 9%)
  • EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi  1,8 mld euro (wzrost o 16%)
  • Zysk na akcję w wysokości 1,45 euro (wzrost o 49%), skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,40 euro (wzrost o 27%)
  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 3,8 mld euro (wzrost o 52 proc.), wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,8 mld euro

Perspektywa na rok 2017:

  • BASF nadal oczekuje znacznego wzrostu sprzedaży, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi  i EBIT

Grupa BASF odnotowała znaczący wzrost sprzedaży i zysków w trzecim kwartale 2017 r. „Pozytywny rozwój popytu utrzymał się w trzecim kwartale 2017 r. Osiągnęliśmy solidny wzrost wolumenu, nawet w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami za analogiczny kwartał poprzedniego roku” - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła o 9% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku - do poziomu 15,3 mld EUR. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury, a także znacząco wyższych cen sprzedaży w segmencie Chemicals. Sprzedaż wzrosła również dzięki działalności Chemetall, który został przejęty przez BASF w grudniu 2016 r. Wszystkie segmenty odnotowały niewielkie negatywne skutki wahań kursowych.

Silny wkład segmentu Chemicals spowodował wzrost dochodu z działalności operacyjnej (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi o 244 mln euro do wysokości 1,8 mld euro. BASF odnotował nieznaczny spadek EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi w segmencie Oil&Gas znaczny spadek pozostałych segmentów oraz sektora Other, głównie z powodu wyższych cen surowców.

EBIT w trzecim kwartale wyniósł 198 mln euro netto, po minus 52 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt szczególnych przychodów w segmencie Performance Products na skutek przeniesienia segmentu środków chemicznych dla wyrobów skórzanych BASF do grupy Stahl. W rezultacie, EBIT wzrósł z 1,5 mld euro do 2 mld euro. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, przychody z działalności operacyjnej przed amortyzacją i kosztami nadzwyczajnymi (EBITDA przed kosztami nadzwyczajnymi ) wzrosły o 303 mln euro do wysokości 2,8 mld euro, a EBITDA o 570 mln euro do 3 mld euro.

Zysk netto wzrósł o 448 milionów euro do 1,3 mld euro. Zysk na akcję wynosił 1,45 euro w trzecim kwartale 2017 roku, w porównaniu z 0,97 euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk na akcję, skorygowany o koszty nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, wyniósł 1,40 euro (w analogicznym kwartale poprzedniego roku: 1,10 euro).

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. środki pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 1,8 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim - do poziomu 7,6 mld euro. To przede wszystkim efekt wzrostu przychodów netto. Wolne przepływy pieniężne wzrosły z 2,9 mld euro do 5 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r.

Perspektywy na cały rok 2017

Firma BASF nieco podniosła swoje oczekiwania odnośnie globalnego otoczenia gospodarczego w 2017 r. (w nawiasie prognoza z półrocznego sprawozdania finansowego w 2017):

  • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,8% (2,5%)
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 3,1% (2,5%)
  • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (3,4%)
  • średni kurs euro / dolara w wysokości 1,10 USD za euro (1,10 USD za euro)
  • średnia cena ropy typu Brent w danym roku 50 USD za baryłkę (50 USD za baryłkę)

„W drugiej połowie 2017 roku spodziewamy się, że EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi  Grupy BASF znacznie przekroczy poziom osiągnięty w drugim półroczu 2016 roku”, powiedział Kurt Bock. „Podtrzymujemy naszą prognozę sprzedaży, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi i EBIT na cały rok 2017: oczekujemy, że te pozycje znacząco wzrosną. To samo dotyczy pozycji EBIT po kosztach kapitału, w przypadku której przewidywaliśmy tylko niewielki wzrost”.

Rozwój segmentów

Sprzedaż w segmencie Chemicals wzrosła o 25% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku – do ok. 4 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych cen we wszystkich dywizjach, zwłaszcza w segmencie Monomers. BASF znacznie zwiększył wolumen sprzedaży. Wahania kursów walut nieco osłabiły sprzedaż we wszystkich oddziałach. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi  wzrósł o ponad 600 mln euro do 1,1 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych marż, zwłaszcza w segmencie Monomers. Negatywny wpływ na dochody spowodowany wypadkiem w North Harbour w zakładzie w Ludwigshafen w trzecim kwartale 2017 roku został zrekompensowany przez płatności z tytułu ubezpieczenia. Nastąpił nieznaczny wzrost kosztów stałych.

W segmencie Performance Products sprzedaż wzrosła o 2% w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 roku, osiągając niemal 4 mld euro w wyniku wzrostu wolumenu we wszystkich oddziałach. Ceny sprzedaży pozostały na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Wzrost cen w dywizjach Dispersions & Pigments oraz Care Chemicals został w dużej mierze zniwelowany znacznymi spadkami cen w dziale Nutrition & Health. Wahania kursów walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego i wahania portfela, osłabiły wzrost sprzedaży. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi spadł o 88 mln euro do 385 mln euro. To przede wszystkim efekt dalszego spadku cen witamin, a także stałej presji na marże w wielu obszarach biznesowych z powodu wyższych cen surowców. Wskaźnik EBIT obejmował dochody szczególne osiągnięte w segmencie Performance Chemicals na skutek przeniesienia segmentu środków chemicznych dla wyrobów skórzanych do grupy Stahl.

Sprzedaż w segmencie Functional Materials & Solutions wzrosła o 7% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., osiągając wysokość ok. 5 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych cen, jak również wpływ biznesu Chemetall, który został przejęty od Albemarle w grudniu 2016 r. Wielkość sprzedaży wzrosła w każdej z dywizji, z wyjątkiem Catalysts, gdzie BASF Gdzie BASF wskazał na istotny spadek wielkości obrotu metalami szlachetnymi. W porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., nastąpił wzrost wielkości sprzedaży w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym. Sprzedaż nieznacznie spadła na skutek wahań kursów walut. Osiągając poziom 397 mln euro, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi osiągnął wynik o 100 mln euro niższy w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Zysk był niższy przede wszystkim ze względu na niższe marże spowodowane wyższymi cenami surowców.

Sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions spadła o 6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 roku - osiągając poziom 987 mln euro. Był to przede wszystkim efekt spadku cen i wolumenu w Brazylii. Negatywne skutki wahań kursowych wywarły dodatkową presję na rozwój sprzedaży. Firma BASF zdołała jednak nieznacznie zwiększyć ogólną wielkość sprzedaży. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 76 mln euro do 21 mln euro. Wynikało to przede wszystkim z trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Zamknięcie zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i Manatí w Puerto Rico ze względu na huragany również miało negatywny wpływ na wysokość dochodów. Koszty stałe były na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

Sprzedaż w segmencie Oil & Gas wzrosła o 20% w stosunku do roku poprzedniego - do poziomu 739 mln euro, głównie z powodu wyższych cen i wolumenów. Średnia cena baryłki ropy typu Brent w trzecim kwartale 2017 roku wyniosła 52 USD (w roku poprzednim: 46 USD). Ceny gazu na europejskim rynku kasowym również wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wolumenu był głównie spowodowany wzrostem wielkości sprzedaży gazu. Odnotowano również nieznaczny wzrost wolumenu produkcji. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 14 mln euro do 180 mln euro. W poprzednim roku uwzględniono wypłatę odszkodowań wynikających z renegocjacji umów. Odnotowano natomiast znaczny przyrost dochodów netto - z 33 mln euro do 139 mln euro. To przede wszystkim efekt specjalnych dochodów z tytułu sprzedaży udziałów w koncesji na gaz ziemny w Argentynie.

Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży na poziomie 548 mln euro, sprzedaż w pozostałych segmentach (Other) wzrosła o 2% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt większej sprzedaży usług. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 92 mln euro do minus 325 mln euro, częściowo w wyniku efektów wyceny długoterminowego programu motywacyjnego BASF.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 25 października 2017