Global Home
17 grudnia 2018
Media

BASF jest pierwszym przedsiębiorstwem wytwarzającym produkty z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu

  • Przełom w gospodarce o obiegu zamkniętym: odpadowe tworzywa sztuczne jako źródło surowca
  • BASF promuje recykling tworzyw sztucznych
  • Produkty pilotażowe produkowane i certyfikowane we współpracy z partnerami w łańcuchu wartości

Projektem ChemCycling BASF dokonuje przełomu w recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych. Recykling chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są obecnie poddawane recyklingowi, np. mieszane czy nieoczyszczone tworzywa sztuczne. W zależności od regionu, tego rodzaju odpady są zwykle transportowane na składowisko lub spalane, dzięki czemu można odzyskać energię. Jednak recykling chemiczny oferuje inną alternatywę: stosując procesy termochemiczne, tworzywa sztuczne można wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego lub olejów. Powstałe w drodze recyklingu surowce można użyć jako materiał wsadowy w produkcji produktówBASF – w ten sposób częściowo zastępują one zasoby kopalne.

Po raz pierwszy BASF wytworzył produkty na bazie odpadowych tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu. Tym samym firma stała się światowym pionierem w tej dziedzinie. – Odpowiedzialne korzystanie z tworzyw sztucznych jest kluczowe dla rozwiązania problemu odpadów na świecie. Dotyczy to zarówno przedsięborstw, instytucji, jak i konsumentów. Recykling chemiczny może wnieść istotny wkład w zmniejszanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – powiedział dr Martin Brudermüller, Chairman of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer (CTO), BASF SE. – Dzięki projektowi ChemCycling wykorzystujemy odpadowe tworzywa sztuczne jako zasób. W ten sposób tworzymy wartość dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i gospodarki. Połączyliśmy siły z partnerami na całej długości łańcucha wartości, aby stworzyć model pracy w obiegu zakniętym – powiedział Brudermüller. BASF ściśle współpracuje ze swoimi klientami i partnerami, od firm zajmujących się gospodarką odpadami po dostawców technologii i producentów opakowań, aby zaknąć obieg w łańcuchu wartości.

Od odpadów do opakowań serów i podzespołów chłodziarek

BASF, we współpracy z 10 klientami z rozmaitych sektorów, rozwija już produkty pilotażowe, w tym opakowania serów, podzespoły do chłodziarek czy panale izolacyjne. Wytwarzanie produktów spełniających wysokie standardy jakości i higieny – które są specjalnie wymagane na przykład do pakowania żywności – jest możliwe, ponieważ dostarczane przez BASF produkty pochodzące z ChemCycling mają dokładnie takie same właściwości, jak produkty wykonane z zasobów kopalnych. Stefan Gräter, szef projektu ChemCycling w BASF, dostrzega ogromny potencjał: – Nowy rodzaj recyklingu umożliwia nam i naszym klientom wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych. Wszyscy przywiązujemy dużą wagę do produktów i opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu i nie możemy lub nie chcemy pozwolić sobie na żadne kompromisy w zakresie jakości. W kolejnym kroku BASF planuje wprowadzić na rynek pierwsze produkty wytworzone w ramach projektu ChemCycling.

Koncepcja Verbund firmy BASF oferuje idealne warunki dla ChemCycling

Na początku łańcucha produkcyjnego olej pozyskany z odpadowych tworzyw sztucznych w drodze procesów termochemicznych jest przekazywany do produkcji według koncepcji Verbund. BASF pozyskuje ten surowiec na potrzeby projektów pilotażowych od swojego partnera, niemieckiej firmy Recenso GmbH. Alternatywą może być również wykorzystanie gazu syntezowego z odpadowych tworzyw sztucznych. Pierwszą partię oleju popirolitycznego wprowadzono do krakera parowego zakładu BASF w Ludwigshafen w październiku. Kraker parowy to punkt początkowy produkcji według koncepcji Verbund. Rozbija on surowce – takie jak benzyna ciężka czy olej popirolityczny – w temperaturze około 850 stopni Celsjusza. Podstawowymi produktami procesu są etylen i propylen. W koncepcji Verbund te podstawowe substancje chemiczne są używane do wytworzenia licznych produktów chemicznych. Zgodnie z metodą bilansu masowego można matematycznie przypisać udział surowca pochodzącego z recyklingu do produktu końcowego z wykorzystaniem certyfikowanej metody. Każdy klient może wybrać procent materiału pochodzącego z recyklingu.

Wyzwania technologiczne i regulacyjne

Zarówno rynek, jak i społeczeństwo oczekują od przemysłu przedstawienia konstruktywnych rozwiązań w zakresie usuwania odpadów z tworzyw sztucznych. Recykling chemiczny stanowi innowacyjne uzupełnienie innych procesów recyklingu i gospodarowania odpadami. – Potrzebujemy szerokiego zakresu możliwości odzysku odpadowych tworzyw sztucznych, gdyż nie każde rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju odpadów lub dla każdego zastosowania produktu. Pierwszy wybór powinien zawsze padać na rozwiązanie, które sprawdza się najlepiej w zakresie oceny cyklu życia – wyjaśnił Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF.

Jednak zanim projekt będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, muszą być spełnione warunki technologiczne i regulacyjne. Z jednej strony istniejące technologie przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w surowce pochodzące z recyklingu, takie jak olej popirolityczny czy gaz syntezowy, należy dalej rozwijać i dostosowywać, aby zapewnić im nieustannie wysoką jakość. Z drugiej strony regionalne ramy regulacyjne będą znacząco wpływać na zakres, w jakim takie podejście może zostać przyjęte na poszczególnych rynkach. Na przykład istotne jest, aby uznano recykling chemiczny i metodę bilansu masowego za elementy przyczyniające się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, specyficznych dla danego produktu i zastosowania.

Znaczenie systemów gospodarowania odpadami oraz odpowiedzialności konsumentów

Tworzywa sztuczne oferują wiele korzyści w zakresie zastosowań technicznych, medycznych i zastosowań w życiu codziennym; są one często lepszą alternatywą dla innych materiałów. Wyzwanie polega na odpowiedzialnej gospodarce tworzywami sztucznymi pochodzącymi od konsumentów. W kontekście rozwiązywania problemów, takich jak zanieczyszczenie zalegającymi warstwami odpadowych tworzyw sztucznych, kluczowe znaczenie mają funkcjonujące systemy gospodarki odpadami oraz odpowiedzialne zachowanie konsumentów w odniesieniu do tworzyw sztucznych. W tym celu BASF angażuje się w rozmaite projekty na poziomie stowarzyszeń oraz na szczeblu międzynarodowym. W 2018 r. spółka przystąpiła do World Plastics Council (Światowej Rady ds. Tworzyw Sztucznych) i uczestniczy w dwóch programach fundacji Ellen MacArthur Foundation. Ponadto, BASF wdrożyła Operation Clean Sweep®, międzynarodową inicjatywę przemysłu tworzyw sztucznych mającą zapobiegać przedostawaniu się granulatów, płatków i proszków z tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego. Nowy projekt ChemCycling firmy BASF stanowi kolejny kamień milowy w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów; jest też przykładem w szczególności na to, jak BASF stawia czoło globalnym wyzwaniom, jednocześnie pomagając swoim klientom osiągać wyznaczone cele.

Więcej informacji na temat projektu ChemCycling firmy BASF można znaleźć na naszej witrynie internetowej.


O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w czterech segmentach: chemikalia, ulepszacze, materiały i rozwiązania funkcjonalne oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2017 roku BASF osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 60 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com .

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2018