Global Home
27 lutego 2019
Media

BASF informuje o nieznacznym wzroście sprzedaży w 2018 r. i zmniejszeniu zysków, głównie ze względu na niższe wpływy z segmentu chemikaliów

  • Sprzedaż w wysokości 62,7 mld EUR (wzrost o 2%)
  • Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 6,4 mld EUR (spadek o 17%)
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 7,9 mld EUR (spadek o 10%)
    Wolne przepływy pieniężne: 4 mld EUR
  • Proponowana dywidenda: 3,20 EUR za rok obrotowy 2018 (2017: 3,10 EUR)
    Perspektywy na rok 2019:
  • Spodziewany nieznaczny wzrost sprzedaży, głównie ze względu na zwiększenie wolumenów sprzedaży i efekty portfolio
  • Spodziewany wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wyższy od poziomu z 2018 r.

W ubiegłym roku przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld EUR. Stanowi to wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się do 6,4 mld EUR w porównaniu z 7,6 mld EUR w poprzednim roku. Główną przyczyną był segment chemikaliów, który odpowiadał za około dwie trzecie łącznego spadku zysków. Marże w zakresie izocyjanianów gwałtownie obniżyły się w drugiej połowie roku. Ponadto marże na produkty do krakingu były niższe niż oczekiwane we wszystkich regionach w 2018 r.

Ogólnie rzecz biorąc, rok 2018 charakteryzowały utrudniony globalny rozwój gospodarczy i geopolityczny oraz konflikty handlowe. W drugiej połowie roku firma BASF odczuła spowolnienie gospodarcze na głównych rynkach, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stanowiącej największy sektor jej klientów. W szczególności znacznie spadł popyt generowany przez chińskich klientów. Przyczynił się do tego konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na całym świecie odnotowano wzrost niepewności. W efekcie działania wielu rynków były bardzo ostrożne.

Staramy się sprostać tym wyzwaniom. Przyjęliśmy nową strategię korporacyjną, a rok 2019 potraktujemy jako rok przejściowy, który zapoczątkuje jeszcze silniejszy rozwój. W tym roku będziemy dostosowywać struktury i procesy, a także skupimy się na tym, by działania naszej organizacji były ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby klientów” — powiedział Prezes Zarządu Spółki BASF, dr Martin Brudermüller, który wraz z Dyrektorem Finansowym, dr. Hansem-Ulrichem Engelem przedstawił dane finansowe za rok 2018.

We wszystkich segmentach i działach BASF w 2018 r. wprowadzono wyższe ceny. Wolumeny nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym: wyższe wolumeny w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa zostały częściowo zrównoważone niższymi wolumenami w segmentach produktów uszlachetniających i chemikaliów. Niższe wolumeny w segmencie produktów uszlachetniających wynikały głównie z tymczasowego zamknięcia produkującego cytral zakładu w Ludwigshafen, który wznowił produkcję w drugim kwartale. Na wolumeny sprzedaży w segmencie chemikaliów negatywnie wpłynął niski poziom wody w Renie. Wahania kursów walut spowodowały ogólny spadek o 4%, natomiast efekt portfolio był przyczyną wzrostu o 1%.

Niższe zyski w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz produktów uszlachetniających także miał wpływ na obniżenie wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. W segmencie rozwiązań dla rolnictwa negatywne różnice kursowe we wszystkich regionach spowodowały spadki zysków. Zdecydowanie negatywny był także wpływ przedsiębiorstw zakupionych od firmy Bayer, które zostały przejęte przez BASF dopiero w sierpniu. Termin ten był niekorzystny ze względu na sezonowość działalności związanej z nasionami generującej przychody głównie w pierwszej połowie roku. Nakładów wymagała także integracja przejętej działalności.

Wyzwanie dla BASF stanowił również niezwykle długo utrzymujący się niski poziom wody w Renie. Przez większość czasu w trzecim i czwartym kwartale dostawy surowców do Ludwigshafen drogą wodną były praktycznie niemożliwe, co zmusiło BASF do ograniczenia produkcji w tym zakładzie. Spowodowało to zmniejszenie zysków za 2018 r. o około 250 mln EUR.

Pozycje nadzwyczajne spowodowały spadek o 320 mln EUR, głównie ze względu na przejęcia. W poprzednim roku analogiczny spadek wyniósł 58 mln EUR. Wskaźnik EBIT obniżył się o 20% do 6 mld EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 9,5 mld EUR był o 12% niższy niż w ubiegłym roku. Zysk EBITDA wyniósł 9,2 mld EUR w porównaniu z 10,8 mld EUR w 2017 r.

Zysk przypadający na jedną akcję spadł z 6,62 EUR do 5,12 EUR w 2018 r. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 5,87 EUR, co stanowi spadek o 0,57 EUR w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wzrost zysków Grupy BASF w czwartym kwartale 2018 r.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła w czwartym kwartale 2018 r. o 2% do 15,6 mld EUR. Wsparcie ze strony segmentów produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa umożliwiło wzrost cen o 2%. Wolumeny zmniejszyły się o 3%. Wpłynął na to przede wszystkim niski przez długi czas poziom wody w Renie, co poważnie ograniczyło możliwość dostarczania surowców do zakładu w Ludwigshafen, a w efekcie zmusiło nas do zmniejszenia wykorzystania mocy produkcyjnych. Efekty portfolio spowodowały wzrost o 3% ze względu na przejęcie przedsiębiorstw Bayer w segmencie rozwiązań dla rolnictwa.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w czwartym kwartale wyniósł 630 mln EUR, co stanowi spadek o 59% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem spadku były istotnie niższe zyski w segmentach chemikaliów i rozwiązań dla rolnictwa. Główną przyczyną tego zjawiska w segmencie chemikaliów były niższe marże na izocyjaniany i produkty do krakingu. W czwartym kwartale wzrost zysków w segmencie rozwiązań dla rolnictwa utrudniały nakłady związane z przejęciami. Firmie BASF udało się poprawić zyski w segmentach produktów uszlachetniających oraz materiałów i rozwiązań funkcjonalnych. Zakłócenia w zaopatrzeniu wynikające z niskiego poziomu wody w Renie spowodowały obniżenie zysków w czwartym kwartale o około 200 mln EUR.

Przepływy pieniężne Grupy BASF w całym roku 2018

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się z 8,8 mld 7,9 mld EUR. Było to spowodowane głównie niższym dochodem netto. W 2018 r. zmiana wysokości kapitału obrotowego netto spowodowała zmniejszenie wysokości przepływów pieniężnych o 530 mln EUR w porównaniu z 1,2 mld EUR w 2017 r. Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wzrosły z 4 mld EUR do 11,8 mld EUR. W 2018 r. płatności netto za przejęcia i zbycia wyniosły 7,3 mld EUR, głównie w związku z przejęciem przedsiębiorstw i aktywów od firmy Bayer. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyły się o 102 mln EUR do 3,9 mld EUR. Wolne przepływy pieniężne o wartości 4 mld EUR były ponownie wysokie, ale o 744 mln EUR niższe od poziomu z 2017 r. ze względu na spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,20 euro „BASF chce zwiększać dywidendę nawet w trudnych okresach. Dlatego właśnie zaproponujemy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,20 EUR za akcję, o 0,10 EUR wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF oferuje bardzo atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,3% w oparciu o cenę akcji na koniec roku 2018” — powiedział Brudermüller.

Wdrożenie strategii BASF

BASF rozwija strategię, którą firma systematycznie wdraża za pomocą licznych działań. W ramach pierwszego kroku od 1 stycznia BASF zmienił organizacyjny przydział około 14 000 pracowników, którzy wcześniej pracowali w jednostkach centralnych. To przeniesienie do działów operacyjnych przebiegło bardzo sprawnie.

„Cały proces zakończy się do końca trzeciego kwartału 2019 roku i około 20 000 osób będzie pracować bliżej naszych klientów. Pozwoli nam to lepiej poznać ich potrzeby, rozwijać pomysły i szybciej je realizować” — powiedział Brudermüller. Zmiany w organizacji dotyczą takich obszarów jak badania i rozwój, inżynieria, łańcuch dostaw, zakupy, zasoby ludzkie, usługi informacyjne oraz bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska.

BASF zmienił również swoją strukturę sprawozdawczości i od 1 stycznia 2019 r. posiada sześć segmentów zamiast czterech: chemikalia, materiały i rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. „Dzięki temu nasza sprawozdawczość będzie bardziej przejrzysta i łatwiejsza do porównania z analogicznymi strukturami konkurencji” — powiedział Prezes Zarządu BASF.

BASF podjął wiele działań w celu dalszego rozwoju portfolio. Zakończono na przykład transfer działalności BASF w zakresie chemikaliów dla przemysłu papierniczego i uzdatniania wody do Solenis. Połączona firma, w której BASF posiada 49% udziałów, działa pod nazwą Solenis od 1 lutego 2019 roku. W 2017 r. firma ta odnotowała sprzedaż pro forma na poziomie około 2,4 mld EUR i zatrudniała około 5200 pracowników. Obecnie połączona działalność oferuje rozbudowane portfolio produktów dla klientów z branży papierniczej i uzdatniania wody.

18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska udzieliła BASF warunkowego zezwolenia na nabycie działalności Solvay w zakresie poliamidów. Aby rozwiać obawy Komisji Europejskiej dotyczące konkurencji, BASF musi zbyć na rzecz nabywcy będącego stroną trzecią część pierwotnego zakresu transakcji, mianowicie aktywa produkcyjne i potencjał innowacyjny działalności Solvay w zakresie poliamidów w Europie. Brudermüller skomentował: „Dzięki temu przejęciu BASF może nadal osiągać swoje cele strategiczne i znacznie wzmocnić swoją działalność związaną z poliamidem 6.6”.

BASF i LetterOne oczekują obecnie na otrzymanie od organów nadzoru wymaganych zgód na połączenie działalności w zakresie ropy naftowej i gazu w ramach przedsięwzięcia joint venture. Obie spółki podpisały umowę połączeniową pod koniec września 2018 roku. Zakończenie tej transakcji przewidywane jest w pierwszej połowie 2019 r. Działania przygotowawcze do integracji przebiegają zgodnie z planem. BASF oczekuje, że pierwsza oferta publiczna (IPO) zostanie przeprowadzona najwcześniej w drugiej połowie 2020 r.

W ramach aktywnego zarządzania portfolio BASF firma stale bada, czy przedsiębiorstwa mogą jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał w innej konfiguracji, na przykład w przedsięwzięciu joint venture lub poza BASF. W tym kontekście BASF ogłosił w październiku 2018 r., że ocenia opcje strategiczne w odniesieniu do działu chemii budowlanej, takie jak połączenie z silnym partnerem lub zbycie działalności. Prezes Zarządu Spółki BASF skomentował: „Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie transakcji w 2019 roku. Obecnie przygotowujemy ustrukturyzowany proces”.

Inwestycje w rozwój organiczny w Azji

Chiny stały się kluczowym rynkiem w Azji i na świecie — zarówno dla BASF, jak i dla całego przemysłu chemicznego. BASF chce rozwijać się szybciej niż światowy rynek chemiczny. „Dlatego też musimy uczestniczyć we wzroście w Chinach, największym na świecie rynku chemikaliów” — powiedział Brudermüller. Prezes Zarządu Spółki wskazał szereg projektów inwestycyjnych, dzięki którym BASF chce dalej wzmacniać swoją pozycję w Azji i przyspieszyć wzrost organiczny.

Na przykład pod koniec października 2018 r. BASF podpisał umowę z SINOPEC w celu rozszerzenia partnerstwa w zakładzie Verbund w Nankinie w Chinach. Spółka joint venture BASF-YPC zainwestuje w 50% udziałów przy budowie kolejnego parowego reaktora krakingowego o wydajności 1 mln ton metrycznych etylenu rocznie. Kolejne 50% zainwestuje SINOPEC Yangtzi Petrochemical. Ponadto BASF i SINOPEC będą wspólnie poszukiwać nowych możliwości biznesowych na szybko rozwijającym się chińskim rynku materiałów akumulatorowych.

Kolejnym rynkiem, na którym BASF chce inwestować, są Indie. Firma podpisała niedawno protokół ustaleń z Adani w celu zbadania dużej wspólnej inwestycji w łańcuch wartości akrylu. Wyznaczone miejsce znajdowałoby się w porcie Mundra w indyjskim stanie Gujarat. Byłaby to największa z dotychczasowych inwestycja BASF w Indiach i pierwszy zakład produkcyjny neutralny pod względem emisji CO2.

Umowa ramowa podpisana w styczniu 2019 r. z rządem prowincji Guangdong w południowych Chinach określa dalsze szczegóły planu BASF dotyczącego utworzenia nowego zakładu Verbund w mieście Zhanjiang. Do realizacji tego projektu dostępnych jest ponad 9 km2 terenu. Zdaniem BASF, nowy teren jest idealny, ponieważ korzysta z zasobów naturalnych Zhanjiang, portu głębokowodnego i doskonałych połączeń transportowych z centrami przemysłowymi Guangdong.

Perspektywy na rok 2019

BASF oczekuje, że w bieżącym roku światowa gospodarka będzie rosła o 2,8%, znacznie wolniej niż w 2018 roku (3,2%). W Unii Europejskiej firma przewiduje słabszy wzrost zarówno popytu krajowego, jak i zapotrzebowania na eksport z krajów trzecich. Z drugiej strony BASF zakłada, że Stany Zjednoczone osiągną solidny wzrost, chociaż efekt stymulacyjny reformy podatkowej powinien być mniej wyraźny niż w 2018 r. Wzrost gospodarczy w Chinach prawdopodobnie nadal będzie słabnąć, ale pozostanie wysoki w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi. Oczekuje się natomiast, że ożywienie gospodarcze w Brazylii utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Prognoza oparta jest na następujących dodatkowych założeniach ekonomicznych na rok 2019:

■       Wzrost o 2,7% w zakresie globalnej produkcji chemikaliów w 2019 (2018: +2,7%)

■       Średnia cena ropy naftowej w wysokości 70 USD za baryłkę mieszaniny ropy Brent

■       Średni kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego w wysokości 1,15 USD za EUR

„Spodziewamy się również dalszego wzrostu w branżach naszych klientów. W przypadku przemysłu motoryzacyjnego oczekujemy lekkiego ożywienia po niższej produkcji w poprzednim roku” — powiedział Brudermüller. Prognoza BASF zakłada również, że konflikty handlowe między Stanami Zjednoczonymi i ich partnerami handlowymi będą się uspokajać w ciągu roku, a Brexit zostanie przeprowadzony bez szerszych reperkusji gospodarczych.

„Mimo że atmosfera jest trudna i charakteryzuje się wysokim stopniem niepewności, naszym celem jest rentowny rozwój. Oczekujemy nieznacznego wzrostu sprzedaży, głównie ze względu na zwiększenie wolumenów i efekty portfolio. Chcemy osiągnąć lekki wzrost zysku EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Ponadto przewidujemy, że zwrot z zaangażowanego kapitału stałego (ROCE) będzie nieznacznie wyższy niż procentowy koszt kapitału, ale nieznacznie spadnie w porównaniu z poziomem z 2018 roku” — powiedział Prezes Zarządu Spółki BASF.

Brudermüller podkreślił, że pierwsze dwa kwartały 2019 roku będą stosunkowo słabe: „Po pierwsze, w pierwszej połowie 2018 roku nadal odnosiliśmy korzyści z wysokich marż na izocyjanianów, więc podstawa porównania jest bardzo wysoka. Po drugie, koszty związane z wdrażaniem naszej strategii będą miały wpływ na wyniki, podobnie jak większa niż w roku poprzednim liczba planowanych remontów w zakładach. Czynnikami decydującymi o osiągnięciu naszych celów na rok 2019 są lepsze wyniki biznesowe, stabilny popyt ze strony klientów, a także pierwsze wkłady z naszego programu doskonałości strategicznej w drugiej połowie roku. Zmiany strukturalne, które zapoczątkowaliśmy w BASF, doprowadzą również do zauważalnie wyższych spadków wartości pozycji nadzwyczajnych w roku 2019”.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały i rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

We wtorek 26 lutego 2019 r. dodatkowe informacje będzie można znaleźć w Internecie na następujących stronach:

Raport Roczny BASF 2018 (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/overview

basf.com/uebersicht

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

Informacja prasowa (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pressrelease

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/pressemitteilunqen

Transmisja internetowa na żywo (od godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/pressekonferenz

Przemówienie (od godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/pressekonferenz

Transmisja internetowa na żywo — telekonferencja dla analityków i inwestorów (od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/conferencecall

basf.com/telefonkonferenz

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

Informacja dla wydawców

Materiały fotograficzne i filmowe dla prasy będzie można znaleźć na stronach internetowych pod następującymi adresami:

Zdjęcia

 

basf.com/pressphotos

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/pressefotos

Aktualne materiały filmowe

 

tvservice.basf.com/en

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

tvservice.basf.com

Aktualne zdjęcia z dorocznej konferencji prasowej (26 lutego od godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/Pressphoto-Database/pc

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/Pressefoto-Datenbank/pk

Wywiad telewizyjny z dr. Martinem Brudermüllerem (26 lutego, od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/tv-interviews en

(w j. angielskim)

(w j. niemieckim)

basf.com/tv-interviews de

 

Najnowsze informacje prasowe BASF na Twoim smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji WhatsApp. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/whatsapp-news.

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te są oparte na bieżących szacunkach i prognozach Zarządu oraz aktualnie dostępnych informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w niniejszym dokumencie. Zależy to od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności, a także od stopnia spełnienia się poczynionych założeń. BASF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.

 

 

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2019