9 maja 2019
Media

Pierwszy kwartał 2019 r. / Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wzrost sprzedaży w Grupie BASF; zyski niższe niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, zgodnie z przewidywaniami

Pierwszy kwartał 2019 r.:

◼ Sprzedaż w wysokości 16,2 mld EUR (wzrost o 3%)

◼ Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1,7 mld EUR (spadek o 24%)

◼ Spadek zysków spowodowany głównie niższym udziałem segmentów Materiały i Chemikalia

◼ Silny wzrost zysków w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż Grupy BASF wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 3% do 16,2 mld EUR” – powiedział dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu Spółki BASF SE, na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym Rosengarten w Mannheim w Niemczech. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 549 mln EUR do 1,7 mld EUR. „Jak przewidywaliśmy, jest to głównie spowodowane znacznie niższym udziałem segmentów Materiały i Chemikalia. W pierwszym kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy w tych segmentach wyjątkowo wysokie marże na izocyjaniany oraz krakery” – mówi Brudermüller. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmentach Inne oraz Żywienie i higiena również znacznie się zmniejszył, podczas gdy zyski w segmencie Technologii powierzchniowych odpowiadają poziomowi z pierwszego kwartału ubiegłego roku. Natomiast segmenty Rozwiązania dla rolnictwa oraz Rozwiązania dla przemysłu odnotowały znaczny wzrost zysków.

Globalny wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale 2019 r. ukształtowany był wydarzeniami geopolitycznymi i konfliktami handlowymi, zwłaszcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ogólnie stłumiony sentyment rynkowy w przypadku wielu klientów znalazł odzwierciedlenie w podejściu „poczekamy, zobaczymy”. W konsekwencji Grupa BASF doświadczyła słabnącego popytu ze strony kluczowych branż, w szczególności sektora motoryzacyjnego.

Ceny spadły o 2% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, co dotyczyło w głównej mierze działalności związanej z izocyjanianami i krakerami. Wyższe ceny w segmentach Technologii powierzchniowych, Rozwiązań dla rolnictwa oraz Rozwiązań dla przemysłu tylko częściowo zrekompensowały oczekiwany spadek cen w segmentach Materiałów i Chemikaliów. Z racji ogólnie ostrożnego podejścia do zamówień wśród klientów wolumeny sprzedaży w Grupie BASF spadły o 4%. Wzrost sprzedaży był napędzany głównie przez efekt portfelowy w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa, wynikającego z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Pozytywny wpływ na sprzedaż we wszystkich segmentach miały również różnice kursowe.

Pozycje nadzwyczajne w wysokości 26 mln EUR miały pozytywny wpływ na EBIT w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, kiedy to wyniosły minus 18 mln EUR. Dodatkowe zyski związane ze zbyciem aktywów w segmentach Rozwiązań dla rolnictwa i Rozwiązań dla przemysłu przewyższyły koszty integracji, dodatkowe opłaty związane z działaniami restrukturyzacyjnymi oraz pozostałe opłaty.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk EBIT zmniejszył się o 505 mln EUR do 1,8 mld EUR. Zysk przed opodatkowaniem zmalał o 520 mln EUR do 1,6 mld EUR. Stawka podatkowa zwiększyła się z 24,1% do 25,4%.

Zysk po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej zmniejszył się o 415 mln EUR do 1,2 mld EUR. Zysk po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej, która obejmuje działalność BASF związaną z ropą naftową i gazem, zwiększył się o 97 mln EUR do 274 mln EUR. W znacznym stopniu było to spowodowane dużym wzrostem wolumenów, zwłaszcza w Rosji, jak również zawieszeniem amortyzacji od momentu uwzględnienia grupy do zbycia w trzecim kwartale 2018 r. 
Zysk netto zmniejszył się o 273 mln EUR do 1,4 mld EUR. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,53 EUR w pierwszym kwartale 2019 r. (pierwszy kwartał 2018 r.: 1,83 EUR). Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,65 EUR (pierwszy kwartał 2018 r.: 1,93 EUR).

W pierwszym kwartale 2019 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 373 mln EUR, czyli 858 mln EUR mniej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wolne przepływy pieniężne, które wyniosły 604 mln EUR w pierwszym kwartale poprzedniego roku, spadły do minus 368 mln EUR, co było głównie spowodowane niższymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.

Fuzja Wintershall i DEA

Dnia 1 maja 2019 r., po otrzymaniu zgody odpowiednich organów, BASF i LetterOne sfinalizowały fuzję spółek Wintershall i DEA. „Za sprawą Wintershall Dea tworzymy wiodącą, niezależną, europejską spółkę zajmującą się wydobywaniem i produkcją, która działa w kluczowych regionach. Łącząc dwa niemieckie podmioty, BASF i LetterOne stworzyły podstawę dla silnego wzrostu spółki Wintershall Dea” – powiedział dr Hans-Ulrich Engel, Wiceprezes Zarządu Spółki BASF SE podczas telekonferencji dotyczącej wyników osiągniętych w pierwszym kwartale 2019 r.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,20 EUR za akcję

Na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza zaproponowały zwiększenie dywidendy o 0,10 EUR do 3,20 EUR za jedną akcję. „Akcja BASF oferuje tym samym atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,3% w oparciu o cenę akcji 60,40 EUR na koniec roku 2018” – mówi Brudermüller. Po przyjęciu uchwały przez Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 maja akcjonariuszom BASF SE zostanie wypłacona łączna kwota 2,9 mld EUR. Prognozy na 2019 r. potwierdzone

Oczekiwania Grupy BASF dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2019 pozostają niezmienione:

◼ Wzrost produktu krajowego brutto: 2,8%

◼ Wzrost produkcji przemysłowej: 2,7%

◼ Wzrost produkcji chemicznej: 2,7%

◼ Średni kurs EUR/USD w wysokości 1,15 USD za EUR

◼ Średnia cena ropy typu Brent rocznie w wysokości 70 USD za baryłkę

BASF potwierdza prognozy dotyczące sprzedaży i zysków dla Grupy BASF zamieszczone w Raporcie BASF z 2018 r. Oczekuje niewielkiego wzrostu sprzedaży, jak również niewielkiego wzrostu EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, którego wartość najprawdopodobniej uplasuje się w niższym przedziale zakresu 1–10%. Przewiduje się, iż wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (ROCE), którego wartość będzie nieznacznie niższa niż w roku 2018, przewyższy nieco koszt kapitału.

Rozwój działalności w segmentach w pierwszym kwartale 2019 r.

Sprzedaż w segmencie Chemikaliów (obejmującym Petrochemikalia i Półprodukty) spadła o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. do 2,5 mld EUR. Znaczny spadek sprzedaży dotyczył w szczególności działu Petrochemikalia, natomiast w dziale Półproduktów odnotowano niewielkie obniżenie sprzedaży. Wpływ na rozwój sprzedaży miał spadek wolumenów i cen w obu działach.

W porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 169 mln EUR do 306 mln EUR. W obu działach odnotowano zmniejszenie zysków, w szczególności w dziale Petrochemikalia. Rozwój EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był w dużej mierze spowodowany niższymi marżami w dziale Petrochemikalia, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty krakingu parowego, jak również niższymi wolumenami w obu działach. Ponadto w obu działach nieznacznie wzrosły koszty stałe. W dziale Petrochemikalia było to w znacznej mierze spowodowane wyższymi kosztami utrzymania, natomiast w dziale Półproduktów negatywny wpływ na koszty stałe miały głównie różnice kursowe.

Sprzedaż w segmencie Materiałów (obejmującym Produkty uszlachetniające i Monomery) wyniosła 2,9 mld EUR, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Spadek sprzedaży został odnotowany zarówno w dziale Monomerów, jak i Produktów uszlachetniających. Spowodowany był w szczególności niższymi cenami izocyjanianów w dziale Monomerów.

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacznie spadł w obu działach i wynosi 323 mln EUR w porównaniu do 816 mln EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przyczyną były głównie niższe marże w zakresie izocyjanianów w dziale Monomerów. Jeśli chodzi o dział Produktów uszlachetniających, wyższe marże nie mogły zrekompensować niższych wolumenów, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto, w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym, w obu działach nieznacznie wzrosły koszty stałe. Było to spowodowane głównie różnicami kursowymi.

W segmencie Rozwiązań dla przemysłu (obejmującym Dyspersje i pigmenty oraz Chemikalia uszlachetniające) sprzedaż wyniosła 2,2 mld EUR, co stanowi spadek o 2% w porównaniu do analogicznego kwartału w poprzednim roku. Sprzedaż w dziale Dyspersji i pigmentów uplasowała się na tym samym poziomie co w pierwszym kwartale 2018 r., podczas gdy sprzedaż w dziale Chemikaliów nieznacznie spadła. Spadek w stosunku do roku poprzedniego był głównie spowodowany przeniesieniem działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody, która wcześniej podlegała pod dział Chemikaliów uszlachetniających, do grupy Solenis.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie Rozwiązania dla przemysłu wzrósł o 15% do 264 mln EUR. Spowodowane było to głównie znacznym wzrostem EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikaliów uszlachetniających w wyniku wzrostu cen, wolumenów oraz pozytywnych różnic kursowych. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Dyspersji i pigmentów również nieco wzrósł, czego przyczyną był wzrost cen i pozytywne różnice kursowe. EBIT w tym segmencie obejmował dodatkowe zyski osiągnięte w dziale Chemikaliów uszlachetniających wynikające z przeniesienia działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody do grupy Solenis.

Sprzedaż w segmencie Technologii powierzchniowych (obejmującym Katalizatory, Powłoki i Chemikalia budowlane) wzrosła o 13%, w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r., do 3,6 mld EUR. Szczególnie duży wzrost sprzedaży odnotowano w dziale Katalizatorów. Ponadto znacznie wzrosła sprzedaż w dziale Chemikaliów budowlanych i uplasowała się na tym samym poziomie co sprzedaż w dziale Powłoki w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży spowodowany był wzrostem cen we wszystkich działach oraz pozytywnymi różnicami kursowymi i wzrostem wolumenów w działach Katalizatory i Chemikalia budowlane.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w tym segmencie wyniósł 159 mln EUR, osiągając tym samym ten sam poziom co w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikalia budowlane znacznie wzrósł wskutek wyższych marż. W dziale Katalizatorów zyski nieznacznie wzrosły w związku ze wzrostem sprzedaży. Natomiast w dziale Powłok odnotowano znacznie niższy EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Przyczyną tego było osłabienie sektora motoryzacyjnego.

W przypadku segmentu Żywienie i higiena (obejmującego Produkty do pielęgnacji i higieny osobistej oraz Żywienie i zdrowie) sprzedaż wyniosła 1,6 mld EUR, osiągając taki sam poziom jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Znaczny wzrost sprzedaży w dziale Żywienie i zdrowie został zniwelowany przez nieco niższą sprzedaż w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący 222 mln EUR, był o 13% niższy w porównaniu z 254 mln EUR odnotowanymi w pierwszym kwartale 2018 r. Było to głównie spowodowane wyższymi kosztami stałymi w dziale Żywienie i zdrowie, w dużej mierze związanymi z odszkodowaniami otrzymanymi w analogicznym kwartale poprzedniego roku za przestoje w produkcji w roku 2017. Ponadto odnotowano spadek marż w branży żywienia zwierząt. W rezultacie zyski działu Żywienie i zdrowie ogólnie znacząco spadły. Spadek ten został zrekompensowany przez znaczny wzrost zysków w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Przyczyną wzrostu były głównie wyższe marże.

Sprzedaż w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa wyniosła 2,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Było to spowodowane głównie przez efekty portfelowe wynikające z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Grupa BASF osiągnęła również wyższy poziom ceny w dotychczasowym biznesie, podczas gdy wolumeny sprzedaży były znacznie niższe, głównie z powodu czynników związanych z pogodą.

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 740 mln EUR był o 75% wyższy niż w pierwszym kwartale 2018 r. W dużej mierze było to spowodowane udziałem przejętych biznesów. EBIT obejmował dodatkowe zyski związane ze zbyciem aktywów zgodnie z warunkami narzuconymi przez organy antymonopolowe w ramach nabycia biznesów firmy Bayer. W pierwszym kwartale 2019 r. przekroczyły one dodatkowe opłaty związane z integracją przejętych biznesów.

Sprzedaż w segmencie Inne znacznie wzrosła w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie pozostałą działalnością BASF w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody, która nie została przeniesiona do grupy Solenis i która od tamtej pory podlegała pod dział Inne. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był znacznie niższy niż ten odnotowany w pierwszym kwartale 2018 r. Był to w dużej mierze efekt różnic kursowych oraz wyceny naszego długofalowego programu motywacyjnego.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS); zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

W piątek, 3 maja 2019 r. dodatkowe informacje będzie można znaleźć w Internecie na następujących stronach:

Sprawozdanie kwartalne (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/quarterlystatement (w j. angielskim)

basf.com/quartalsmitteilung (w j. niemieckim)

Informacja prasowa (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pressrelease (w j. angielskim)

basf.com/pressemitteilungen (w j. niemieckim)

Transmisja na żywo – konferencja telefoniczna dla analityków i inwestorów (od 08:30 czasu środkowoeuropejskiego)

www.basf.com/share/conferencecall (w j. angielskim)

www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (w j. niemieckim)

Transmisja na żywo – Przemowa dra Martina Brudermüllera

(od godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/shareholdermeeting (w j. angielskim)

basf.com/hauptversammlung (w j. niemieckim)

Zdjęcia

basf.com/pressphotos (w j. angielskim)

basf.com/pressefotos (W j. niemieckim)

Aktualne materiały filmowe

tvservice.basf.com/en (w j. angielskim)

tvservice.basf.com (w j. niemieckim)

Najnowsze informacje prasowe BASF na Twoim smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji WhatsApp. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/whatsapp-news.

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Powyższe stwierdzenia opierają się na aktualnych szacunkach i projekcjach Zarządu Spółki BASF oraz dostępnych obecnie informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w niniejszym dokumencie. Zależy to od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności oraz stopnia realizacji założonych celów. BASF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.

 

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 9 maja 2019