19 listopada 2020
Media

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  • Celem tej międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej, są działania związane z tworzeniem i promowaniem różnorodności w zatrudnieniu
  • Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska podpisała oficjalny dokument podczas Tygodnia Otwartości zorganizowanego dla pracowników firmy

 

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rodzicielstwo, religię lub przekonania, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność lub rasę, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, czy ze względu na jakiekolwiek inne cechy osobowości lub preferencje.

Kiedy w połowie tego roku BASF wprowadziła nowy globalny Kodeks Postępowania Compliance, firma zdecydowała się na mocne i proste nagłówki dla każdej z zasad i wartości regulowanych przez ten Kodeks. Jeden z takich nagłówków brzmi: "Traktujemy ludzi uczciwie i z szacunkiem". Jako rozwinięcie powyższej zasady, za główny cel BASF stawia sobie promowanie sprzyjającego integracji środowiska, w którym mile widziana jest wszelka różnorodność, z uwzględnieniem pochodzenia każdego z nas. Powyższa zasada jest aktywnie promowana w organizacji, np. poprzez warsztaty i szkolenia pracowników w ramach programu Compliance. Pracownicy maja także zapewnione mechanizmy ochrony i niezwłocznej reakcji na nieprawidłowości poprzez możliwość anonimowego zgłoszenia wszelkich przejawów dyskryminacji w ramach Infolinii Compliance.

Różnorodność i Integracja (Diversity & Inclusion) są głęboko zakorzenione
w wartościach BASF stanowiąc podstawę naszej organizacyjnej tożsamości. Jedną z naszych kluczowych wartości, które wzmacniamy w ramach procesu zmiany kultury organizacyjnej jest OTWARTOŚĆ. A to oznacza m.in. otwartość na różnorodność.

Dlatego też „Tydzień Otwartości”, który został zorganizowany z inicjatywy pracowników BASF Polska, był doskonałą okazją do podpisania Karty Różnorodności. 19 listopada Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, oficjalnie podpisała dokument w warszawskim biurze firmy, przy wirtualnej obecności pracowników i Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce. Katarzyna Byczkowska i Marzena Strzelczak opowiedziały o celu tej inicjatywy i jej założeniach.

„Dla BASF otwartość to przede wszystkim dostrzeganie różnorodności
w środowisku pracy i  integracja. Dlaczego to jest ważne? W firmach, które wzmacniają różnorodność i budują tzw. kulturę „włączającą”, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń. Mogą też lepiej wykorzystywać swoje talenty. Sprzyja to większej lojalność wobec pracodawcy i większemu zadowoleniu z pracy. Zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne i zdolne do lepszego zrozumienia klientów, ich potrzeb czy problemów. Podpisanie Karty Różnorodności jest potwierdzeniem celów, które sobie stawiamy. Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności wyrażamy swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników”
, powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska.

„Bardzo cieszymy się, że firma BASF Polska podpisała dziś Kartę Różnorodności. Rosnące grono Sygnatariuszy Karty Różnorodności to sygnał, że coraz więcej firm, instytucji i organizacji widzi wartość w budowaniu włączających miejsc pracy. Wiele napisano o korzyściach, które są ich udziałem, potwierdzając wzrost innowacyjności, większą  satysfakcję i zaangażowanie zespołów, wreszcie pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji, w których zarządzanie różnorodnością jest elementem strategii biznesowej. Trendy ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne wskazują jasno - organizacje przyszłości to organizacje otwarte na różnorodność pracownic i pracowników,  komunikujące swoje wartości.  Zarządzanie różnorodnością jest potrzebne pracodawcom 
i równocześnie dobrze służy spójności społecznej”,
mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Treść Karty Różnorodności jest dostępna pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/

Różnorodność jest wartością wpisaną także w globalną strategię firmy BASF. Do 2030 roku BASF chce zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.).

W BASF Polska cele globalne zostały już osiągnięte. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich to 33% vs 67 % w przypadku mężczyzn. Warto także zwrócić uwagę na różnorodność wśród pracowników BASF Polska ze względu na wiek: najmłodszy z nich ma 20 lat, a najstarszy 67. Z kolei dzięki stosowaniu systemu określonych przedziałów płacowych na poszczególnych poziomach stanowisk, w firmie nie występuje zjawisko tzw. luki płacowej.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 870 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2019 rok wyniosła 857 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty
i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami
i uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. www.kartaroznorodnosci.pl

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2020