Polska
Produkty
Polska
Produkty

Zależy nam na Twoim sukcesie

Segment chemikaliów koncentruje się na utrzymaniu i rozwijaniu produkcji BASF Verbund. Unikalny system wysoko zintegrowanej produkcji w zakładach BASF Verbund oferuje znaczące korzyści względem konkurencji. Głównymi czynnikami sukcesu w tym segmencie są: korzyści skali, doskonałość operacyjna i technologiczna, integracja i dostępność surowców, niezawodność logistyki i jej niskie koszty utrzymania, a także ograniczenie stopnia skomplikowania.

Półprodukty

Grupa BASF opracowuje, produkuje i sprzedaje około 700 półproduktów na całym świecie. Najważniejsze grupy produktów w dziale stanowią aminy, tiole, polialkohole, kwasy i produkty specjalne. Półprodukty są stosowane np. jako materiały wyjściowe w przemyśle powłok, tworzyw sztucznych, środków farmaceutycznych, materiałów włókienniczych, środków piorących i środków ochrony roślin. Innowacyjne półprodukty firmy BASF przyczyniają się do poprawy właściwości produktów końcowych i efektywności procesów produkcyjnych.

Monomery

Dział Monomerów oferuje szeroki wachlarz monomerów produkowanych na wielką skalę, podstawowych polimerów i chemikaliów nieorganicznych. Większość produktów stanowią produkty MDI (diizocyjaniany difenylometanu), TDI (diizocyjaniany toluenu), kaprolaktam, kwas adypinowy, poliamid 6 i 6.6, amoniak, kwas azotowy, produkty na bazie siarki i chloru, sole nieorganiczne, mocznik, melamina, kleje i żywice impregnacyjne.

Produkty petrochemiczne

Produkty takie jak etylen, propylen, butadien i benzen są otrzymywane z benzyny ciężkiej i gazu ziemnego w krakerach parowych. Dzięki temu możemy produkować alkohole, rozpuszczalniki i plastyfikatory dla przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych. Tlenki alkilenowe i glikole są materiałami wyjściowymi stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, tekstylnym i w produkcji detergentów. Monomery akrylowe wykorzystywane są w produkcji farb, powłok, kosmetyków, a także w przemyśle wiertniczym i chemii papierniczej. W celu spełnienia szczególnych wymagań naszych klientów, specjalne monomery mogą zostać włączone do łańcucha wartości dodanej dla akrylanów i metakrylanów.

 

Katalizatory

Katalizatory stanowią podstawę produkcji substancji chemicznych. Nasze katalizatory są istotnym i strategicznym elementem technologii procesów chemicznych. Kataliza jest procesem, w którym szybkość reakcji chemicznej zwiększa się w zależności od rodzaju zastosowanego katalizatora. Każdy katalizator heterogeniczny jest specyficzny dla danego procesu i może być dostosowany w celu osiągnięcia określonego rezultatu końcowego – w zakresie szybkości reakcji lub procesu, poprawy atrybutów danego produktu oraz selektywnego charakteru produktów końcowych.

Ogólne warunki sprzedaży