Global Home
Data protection @BASF

Obrada podataka u BASF grupi

Pitanje zaštite podataka ima najveći prioritet u BASF-u. To takođe uključuje visok stepen transparentnosti. Na ovoj veb lokaciji želimo da vam objasnimo kako se podaci o ličnosti generalno obrađuju u BASF grupi.

Alexandra Haug

BASF-ov EU službenik za zaštitu podataka

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Molimo vas da ovde pronađete pregled EU koordinatora za zaštitu podataka.

BASF kompanija s kojom ste u kontaktu odgovorna je za obradu podataka, osim ukoliko nije drugačije navedeno (u daljem tekstu "BASF" ili "Rukovalac" ili "Mi"). Rukovalac se može identifikovati, na primer, na sledeći način:

 

 • Ako ste naš kupac, pružalac usluga ili dobavljač ili imate bilo koji drugi poslovni odnos s BASF, vaš BASF ugovorni partner je Rukovalac
 • Na veb stranicama ili na kanalima društvenih medija, BASF kompanija koja je imenovana u politici privatnosti, obeležena u uslovima korišćenja je Rukovalac.
 • Ako ste učesnik u BASF događaju, BASF kompanija koja sprovodi događaj je Rukovalac. 
 • Za digitalne događaje, kompanija BASF koja poziva na odgovarajući digitalni događaj je Rukovalac.
 • Ako ste posetilac naših fabričkih prostorija, BASF kompanija s kojom imate sastanak i u čije prostorije ulazite je Rukovalac.
 • Ako rezervišete BASF hotel ili ste gost u BASF restoranu, BASF kompanija je rukovalac koji upravlja odgovarajućim objektom.

Kao međunarodno aktivna grupa, BASF ima kontakt osobe za zaštitu podataka za svaku zemlju. Za zemlje Evropske unije ćete ovde naći pregled sa adresama kontakta.

Pored toga, možete u bilo kom trenutku adresirati pitanja i brigu o zaštiti podataka našoj centralnoj kancelariji za zaštitu podataka:

data-protection.eu@basf.com

U okviru BASF grupe, BASF SE, kao holding kompanija, obavlja centralne funkcije koje zahtevaju obradu ličnih podataka, a mogu se vršiti i za druge kompanije BASF grupe. Takve centralne funkcije – odeljenja mogu biti, na primer:

 • Odeljenje korporativne komunikacije
 • Odeljenje ljudskih resursa
 • Centralizovano upravljanje
 • Pravna služba, usaglašenost, bezbednost fabrike, korporativna revizija, zaštita podataka
 • Centralizovana nabavka

 

Pored toga, određene kompanije BASF grupe obrađuju lične podatke kao pružaoci usluga unutar grupe, pri čemu se obrada podataka takođe može vršiti u ime odgovarajućih kompanija BASF grupe. To mogu biti, na primer:

 • IT usluge
 • Zajednički centri usluga

 

BASF takođe koristi centralne sisteme za obradu podataka koji omogućavaju standardizovane procese obrade podataka. Takvi sistemi mogu biti, na primer:

 • Centralne baze podataka, kao što su CRM ili sistemi za upravljanje dobavljačima
 • Centralni sistemi arhiviranja i upravljanja dokumentima
 • Centralni komunikacioni sistemi

BASF obrađuje lične podatke isključivo u posebne svrhe. U toku naših poslovnih aktivnosti javljaju se razne situacije obrade, o kojima ćemo vas generalno obavestiti u okviru odgovarajuće aktivnosti, npr. u obliku izjave o zaštiti podataka na veb lokaciji.

 

Generalno, BASF obrađuje vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 

 • Ugovor
  Ako ste vi ili kompanija  za koju radite zaključili ugovor sa BASF, obrađujemo lične podatke ako i u meri u kojoj je to potrebno za izvršenje ugovora. Obrada podataka uključuje matične podatke i kontakt podatke, kao i podatke relevantne za ugovor, koji takođe mogu sadržati lične podatke naših kupaca, prodajnih partnera, davalaca usluga, dobavljača, prodavaca i drugih poslovnih partnera.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 lit.b) GDPR i slovo f) GDPR, pod uslovom da se ugovor zaključuje između BASF i drugog pravnog lica.

 

 • Komunikacija s kontakt osobama
  Ako nas kontaktirate, obrađujemo vaše lične podatke navedene u odgovarajućem obrascu kontakta kako bismo obradili vaš zahtev ili komunicirali s vama. Ako je potrebno, prosleđujemo vaš zahtev interno kolegama odgovornim za podršku u rešavanju vašeg zahteva.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

 

 • Saradnja s poslovnim partnerima
  Van korisnika, davaoca usluga i odnosa s dobavljačima; takođe radimo s kompanijama i institucijama na projektima, zajedničkim ulaganjima i drugim saradnjama da doprinesemo naučnom napretku i doprinesemo temama relevantnim za naše poslovne ciljeve. Preciznije, obrađujemo kontakt podatke naših partnera za saradnju i podatke koji se odnose na odgovarajuću saradnju u svrhe implementacije projekta i umrežavanja.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

 

 • Odnosi sa javnošću i zastupanje interesa u javnom i političkom sektoru
  BASF tesno prati trenutne događaje i javne diskurse koji utiču na naše proizvode i korporativne ciljeve. U ovom kontekstu redovno radimo sa novinama i časopisima kako bismo odgovorili na njihove upite i da koordiniramo članke. Pored toga, mi koristimo liste slanja pošte za obaveštavanje odabranih predstavnika nezavisnih medija o razvojima relevantnim za kompaniju. U te svrhe obrađujemo kontakt podatke novinara i predstavnika štampe.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.
  Pored toga, BASF održava i upravlja veb lokacijama na kojima pružamo informacije zainteresovanim stranama, klijentima i drugim poslovnim partnerima. U ovom kontekstu BASF obrađuje podatke o ličnosti koji su neophodni iz tehničkih razloga za prezentaciju veb lokacije (npr. IP adresa i strogo neophodni kolačići). Osim toga, kolačići se takođe povremeno koriste za merenje performansi web-sajta. Dodatne informacije o specifičnoj upotrebi takvih usluga i daljoj obradi podataka o ličnosti nalaze se u politici privatnosti odgovarajućih veb lokacija.

 

 • Događaji
  Ako BASF organizuje događaje, obrađujemo kontakt podatke gostiju koji učestvuju, u cilju sprovođenja događaja. U zavisnosti od događaja, to takođe može uključivati informacije relevantne za ugostiteljstvo/ketering, npr. intolerancije hrane ili alergije. Ako su fotografije, video-snimci ili drugi snimci napravljeni na događaju, obavestićemo o tome naše goste koji učestvuju odvojeno, naročito ako se planira objavljivanje fotografija ili snimaka kako bismo mogli da dobijemo neophodne pristanke.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo za) GDPR, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

 • Marketing
  Ako imamo vaš pristanak ili nam je na drugi način dozvoljeno, pružićemo vam informacije o proizvodima i temama iz BASF-a, uključujući informacije povezane sa događajima. U cilju pružanja ovih informacija obrađujemo vaše kontakt podatke navedene u odgovarajućim obrascima za registraciju ili zahtevima za potrebe izvršenja odgovarajuće marketinške aktivnosti, npr. slanje biltena ili ankete o zadovoljstvu klijenta.  Tačne informacije o komunikacijskom kanalu, svrsi obrade i podacima o ličnosti koji se obrađuju mogu se naći u odgovarajućem obrascu pristanka i/ili povezanoj izjavi o zaštiti podataka.
  Ako i u meri koju nam pružate povratne informacije obrađujemo vaše informacije kako bismo poboljšali kvalitet naših proizvoda i usluga. U tom slučaju možemo kontaktirati se s vama kako bismo diskutovali o svim naknadnim pitanjima koja mogu nastati iz tih povratnih informacija.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je vaša saglasnost, član 6 odeljak 1 slovo a) GDPR ili odgovarajući pravni osnov koji  komuniciran konkretno sa vama.

 

 • Održavanje i zaštita bezbednosti naših objekata, proizvoda i usluga
  U cilju sprečavanja i otkrivanja bezbednosnih rizika, prevarnih postupaka ili drugih krivičnih ili štetnih postupaka; obrađujemo matične podatke i kontakt podatke u cilju identifikovanja lica na koje se podaci odnose, npr. u kontekstu onboarding-a davaoca usluga ili u kontekstu odobravanja pristupa portalima klijenta. Obrada podataka takođe uključuje usaglašenost sa BASF-ovim obavezama brige i dužne pažnje. U takvim slučajevima obrađujemo vaše kontakt podatke da bismo vas obavestili o važnim promenama formulacija ili odobrenjima proizvoda.
  Ako nas posetite lično, izdaćemo vam dnevne propusnice koje će vam omogućiti pristup našim prostorijama i putem kojih će se kontrolisati pristup iz sigurnosnih razloga preko procesa kao što je posetilačka propusnica. U ovu svrhu obrađujemo specifične informacije o vama kao što su vaše ime, vaš datum rođenja, lica koja posećujete, broj vaše lične karte, broj telefona i trajanje posete u danima. Po potrebi, morate odgovoriti na pitanja testa o sigurnom ponašanju u fabričkim prostorijama navedena u sigurnosnom testu; u tom slučaju će se sačuvati rezultati testa. Za vozače, BASF takođe obrađuje podatak o registarskoj tablici vozila koje se koristi. Ako kao vozač transportujete opasnu robu, proverava se opasna roba i dokumentuje se takva kontrola.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

 

 • Usklađenost s pravnim zahtevima 
  Ako i u meri u kojoj je to zakonom propisano, obrađujemo vaše lične podatke kako bismo ispunili pravne zahteve. To mogu biti, na primer, poreske i komercijalne obaveze čuvanja ili propisi za sprečavanje kriminala belog okovratnika kao što su zakoni o sprečavanju pranja novca.
  Ako ste akcionar BASF, takođe ćemo obraditi vaše lične podatke potrebne za vaš unos u BASF registar akcionara iz razloga korporativnog i akcionarskog prava (npr. na osnovu § 67 nemačkog Zakona o akcijama - Aktiengesetz ). Dobijamo vaše lične podatke od banke uključene u kupoprodaju.
  Ako i u meri u kojoj je to potrebno, takođe radimo sa predstavnicima vlasti da bismo koordinirali zakonski relevantna pitanja sa njima. U ovom kontekstu obrađujemo kontakt podatke i podatke povezane sa odgovarajućom saradnjom u svrhu zakonske koordinacije.
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 lit.c) i f) 

 

 • Obrada podataka u kontekstu pravnih pitanja
  U kontekstu pravnih sporova možemo obraditi lične podatke u okviru tih sporova. Stoga takođe obrađujemo lične podatke ako je potrebno i u meri u kojoj je potrebno radi rešavanja pravnih sporova; izvršenja postojećih ugovora i dokazivanja, ostvarivanja i odbranu tužbenih zahteva. 
  Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

Kao međunarodna grupa, BASF se oslanja na fleksibilne i korisnički prilagođene oblike komunikacije i u isto vreme ima interesovanje za efikasnu komunikaciju i kad god je to potrebno interno i sa eksternim stranama.

 

Iz ovih razloga BASF koristi sisteme digitalne konferencije za implementaciju digitalnih događaja, naročito za:

 • Komunikaciju sa internim i eksternim zainteresovanim stranama, npr. u kontekstu sastanaka i onlajn konferencija 
 • implementacija onlajn događaja (npr. vebinari, događajii informacione obuke)

 

Pri upotrebi sistema digitalne konferencije obrađujemo sledeće kategorije ličnih podataka iz tehničkih razloga, kada koristite jedan od naših sistema elektronske konferencije: 

 • Komunikacijski podaci (npr. vaša adresa e-pošte)
 • Fajlovi protokola, podaci protokola (npr. verzija sistema konferencije, IP adrese, audio i video kodek) 
 • Metapodaci (npr. vreme učešća, pokazatelj čvora medija, korišteni hardver, verzija operativnog sistema itd.)
 • Podaci korisničkog profila (npr. vaše korisničko ime (ako je sami navedete) i profilna slika, ako i u meri u kojoj je tehnički dostupno)
 • BASF informacije o računu (kada ih koriste BASF zaposleni)

 

U zavisnosti od tipa i formata digitalnog događaja obrađujemo sledeće kategorije ličnih podataka, pod uslovom da nam ih dobrovoljno pružate:

 • Audio prenosi, osim ako ste isključili na mikrofon
 • Unos teksta, ako koristite odgovarajuću funkciju razgovora (chata)
 • Prenos video zapisa, ako ste aktivirali funkciju kamere
 • Prilozi, kada ih prenesete na server tokom događaja

 

Izvršavamo odgovarajuću obradu podataka na osnovu legitimnog interesa u skladu s članom 6 odeljak 1 f) GDPR. Naš legitimni interes dolazi iz gorenavedenih svrha za obradu podataka. 

BASF generalno koristi sledeće sisteme digitalne konferencije:

Konferencijalni program Cisco sistema omogućava nam da vam ponudimo video/audio učešće u našim digitalnim događajima. U zavisnosti od događaja, koristimo Centar za sastanke, Centar događaja ili režim Centra za obuku (u daljem tekstu „WebEx“).

WebEx je softver kompanije

Cisco Systems Inc. 

7. - Zapadni Tasman Dr.

San Hose 

CA 95134 

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

(u daljem tekstu "Cisco")

 

Obrada podataka sa WebEx-om se odvija na serverima u centrima podataka u Evropskoj uniji. U ovom kontekstu koristimo sporazume o obradi naloga u skladu s članom 28 GDPR kako bismo osigurali da se implementiraju opsežne tehničke i organizacione mere koje odgovaraju trenutno važećem stanju umetnosti u IT sigurnosti, npr. u pogledu pristupa ovlašćenju i koncepata celokupnog šifrovanja za redove podataka, baze podataka i servere.

 

U svrhu održavanja na daljinu, Cisco može zahtevati pristup serverima. Ovaj pristup će zatim biti proveren s naše strane na osnovu nivoa od slučaja do slučaja i odobriće se nakon davanja odobrenja. U tom slučaju, takav pristup mogu da naprave i Cisco povezane kompanije izvan Evropske unije. U slučaju pristupa izvan Evropske unije, u pojedinačnim slučajevima koje smo odobrili, zaključili smo standardne ugovore EU (standardne ugovorne klauzule) sa Ciscom. Kako bismo garantovali adekvatni nivo zaštite podataka pri prenosu ličnih podataka u treću zemlju, kao što je SAD kao poseban slučaj, implementirali smo dodatne mere u obliku najsavremenijih tehničkih i organizacionih mera kao što su ovlašćenje za pristup i koncepti šifrovanja za redove podataka, baze podataka i servere.

Video funkcija za video konferenciju Microsoft Teams-a omogućava nam da učestvujete preko video / audio uključenja na našim digitalnim događajima. Koristimo Microsoft Teams za organizovanje onlajn događaja. U Microsoft Teams-u koristimo opciju timskih sastanaka.

Microsoft Teams je deo programa Microsoft Office 365. Microsoft Teams je platforma za produktivnost, saradnju i razmenu za pojedinačne korisnike, timove, zajednice i mreže koje se koriste u BASF. MS Teams takođe ima video konferencijsku funkciju. 

Microsoft Office365 je softver kompanije  

Microsoft Ireland Operations limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dablin 18

D18 P521

Irska

(u daljem tekstu "Microsoft")

Microsoft Teams je deo aplikacije na oblaku (cloud-u) Office 365, za koji se mora kreirati korisnički nalog. 

 

Obrada podataka sa Office 365 odvija se na serverima u centrima podataka u Evropskoj uniji (u Irskoj i Holandiji). U ovu svrhu smo zaključili ugovor o obradi naloga sa Microsoftom u skladu s članom 28 GDPR. Shodno tome, ugovorili smo ekstenzivne tehničke i organizacione mere s Microsoftom za Office 365 koje odgovaraju trenutno važećem stanju umetnosti u IT sigurnosti, npr. u pogledu pristupa ovlašćenjima i “s kraja na kraj” konceptima šifrovanja za redove podataka, baze podataka i servere.

 

Takođe smo implementirali funkcionalnost "Customer Lockbox" u Office 365. Lockbox kupca osigurava da Microsoft ne može da pristupi vašem sadržaju u slučajevima podrške bez prethodne dozvole BASF administratora. To osigurava da samo ovlašćeni zahtevi dozvoljavaju pristup vašem sadržaju. Lockbox kupca se koristi samo ako konvencionalna softverska rešenja za uklanjanje grešaka više ne pomažu u slučaju podrške.  

 

U svrhu održavanja na daljinu, Microsoft može zahtevati pristup serverima. Ovaj pristup će zatim biti proveren s naše strane po principu od slučaja do slučaja i biće moguć nakon odobrenja. U tom slučaju, takav pristup mogu vršiti i povezane kompanije Microsoft izvan Evropske unije. U slučaju pristupa izvan Evropske unije u pojedinačnom slučaju koji smo mi odobrili, zaključili smo standardne ugovore EU (standardne klauzule o zaštiti podataka) sa Microsoftom. Da bismo garantovali adekvatan nivo zaštite podataka pri prenosu ličnih podataka u treću zemlju, kao što je SAD kao specifičan slučaj, mi imamo, kao što je opisano iznad, dodatne mere u obliku vrhunskih tehničkih i organizacionih mera kao što su npr.  implementirano ovlašćenje za pristup i koncepti šifrovanja za redove podataka, baze podataka i servere.

 

Microsoft zadržava pravo na obradu podataka kupca u svoje legitimne poslovne svrhe. Nemamo uticaja na ovu obradu podataka koju vrši Microsoft. U meri u kojoj Microsoft Teams obrađuje podatke o ličnosti u vezi sa legitimnim poslovnim svrhama, Microsoft je nezavisni rukovalac ovih aktivnosti obrade podataka i, u tom smislu, odgovoran je za usaglašenost sa svim važećim propisima o zaštiti podataka. Ako su vam potrebne informacije o obradi koju sprovodi Microsoft, konsultujte odgovarajuću izjavu od Microsoft-a.

U principu, onlajn događaji u BASF se ne beleže. Međutim, u opravdanim pojedinačnim slučajevima, snimanje se može obaviti izvanredno. U ovim slučajevima učesnici će biti obavešteni odvojeno i izričito pre digitalnog događaja i na početku sastanka.

Dodatne informacije možete dobiti od vaše kontakt osobe za onlajn događaj u mreži ili od kontakt lica za zaštitu podataka u BASF.

Kao hemijska kompanija koja se bavi opasnim i štetnim supstancama, između ostalog, zainteresovani smo da osiguramo bezbednost naših biljaka i naših zaposlenih. Iz tog razloga, BASF vrši video nadzor na odabranim lokacijama u svojim prostorijama ako i u meri u kojoj je potrebno osigurati sigurnosne aspekte u BASF-u. Ne prati se javni prostor, kao i privatni prostor pojedinaca (npr. privatnih vrtova). BASF pruža informacije na licu mesta pomoću znakova i piktograma postavljenih u blizini sistema video nadzora o specifičnom video nadzoru koje sprovodi u svakom slučaju. 

Dodatne informacije o zaštiti podataka se mogu naći u odgovarajućem sistemu nadzora video zapisa.

BASF je zainteresovan za predstavljanje na što više kanala, što je dostupno klijentima, pružaocima usluga, drugim poslovnim partnerima, kandidatima i zainteresovanim stranama, kao i promovisanju tema i proizvoda preko društvenih mreža.

 

Obrađujemo lične podatke kada posetite BASF na kanalima društvenih medija. Pomoću naših različitih kanala društvenih medija želimo da vam ponudimo širok spektar multimedijalnih usluga i da razmenjujemo ideje o temama koje su vam važne. Pored odgovarajućeg davaoca društvene mreže, takođe sakupljamo i obrađujemo lične korisničke podatke na našim kanalima društvenih medija. Za odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka, referisaćemo na pojedinačne kanale društvenih medija koji su detaljnije objašnjeni u nastavku. 

 

U principu, obrada podataka služi u sledeće svrhe: 

 • komunikaciju s posetiocima BASF kanala društvenih medija; 
 • obradu upita naših BASF posetilaca kanala društvenih medija; 
 • prikupljanje statističkih informacija o dostizanju poseta BASF kanala društvenih medija; 
 • sprovođenje anketa klijenata, marketinških kampanja, analiza tržišta, zasluga, konkurencije ili sličnih promocija ili događaja; 
 • Rešavanje sporova i sporova generalno, uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana od tužbi ili sudskih postupaka, sprovođenje postojećih ugovora. 

 

Obrada vaših ličnih podataka je neophodna za ostvarivanje ovih svrha.

U sklopu naših aktivnosti na društvenim medijima koristimo i tehnologije takozvanog društvenog slušanja ili društvenog nadzora (u daljem tekstu „društveno slušanje“) kako bismo dobili ideju i stvorili percepciju naših proizvoda i usluga i identifikovali bilo koji potencijal za poboljšanje. Na taj način procenjujemo komentare i doprinose odgovarajuće mreže na društvenim mrežama u skladu sa traženim zahtevom. Možemo da vidimo samo one doprinose koji su slobodno učinjeni dostupnim i neograničeni su javnosti od strane korisnika društvene mreže.

Prikupljeni podaci i obim obrade podataka se generalno određuju po tipu i sadržaju odgovarajućeg zahteva za traženje i doprinosa. Na primer, može biti obuhvaćeno postavljanje u obliku teksta ili fajl slike. 

U principu, primamo samo statističke informacije kao rezultate naših traženih zahteva. Međutim, u pojedinačnim slučajevima možemo prikazati i određene objave i komentare kao rezultate traženja, što takođe može da obezbedi zaključke o ličnim podacima pojedinačnih korisnika, na primer zato što određene objave ili komentari sadrže korisničko ime, što takođe može biti pravo ime tog korisnika. Takvi doprinosi služe isključivo kao primer reprodukcije željene slike raspoloženja. 

Naš preovlađujući legitimni interes za korištenje društvenog slušanja leži u prepoznavanju bilo kakvih deficita u našim proizvodima i uslugama, kao i javnom raspoloženju o BASF kao kompaniji i temama relevantnim za BASF u javnim diskursima u javnim izjavama i kako bi na odgovarajući način reagovali na njih. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti u kontekstu društvenog slušanja je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR. 

Pri vršenju društvenog slušanja koristimo naročito usluge sledećih pružalaca:

 

Runtime Collective Ltd.
Suverena kuća
Ulica Church, 1. sprat
Brajton
E Sussex
BN1 1UJ
Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt na Majni

BASF je generalno predstavljen i aktivan na sledećim društvenim mrežama:

Na Fejsbuku BASF koristi fan stranice (stranice obožavatelja), društvena mreža kompanije Meta Plaforms Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, D2 Dablin, Irska ("Facebook"). Kada posetite naše stranice obožavatelja, Fejsbuk obrađuje vaše lične podatke u skladu s njihovom politikom privatnosti, koju ovde možete naći. 

 

Obrađujemo sledeće vaše lične podatke: 

 • Vaše Fejsbuk korisničko ime, kao i komentare objavljene na našim stranicama obožavatelja i porukama koje ste poslali preko naših stranica obožavatelja. 
 • Vaše aktivnosti na našim stranicama obožavatelja preko usluge Facebook Insights, npr. poseta našem veb sajtu, broj interakcija, poseta i prosečno trajanje video reprodukcije, informacija o tome iz koje zemlje i grada naši posetioci dolaze i statistika opštih odnosa naših posetilaca. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili da bismo jedinstveno identifikovali naše posetioce u našim sistemima.

Koristimo statističke informacije (posete našem veb-sajtu, broj interakcija, poseta i prosečno trajanje video reprodukcije, informacije o tome iz koje zemlje i grada naši posetioci dolaze, kao i statistiku o odnosu polova naših posetilaca) o upotrebi stranica obožavatelja koje Facebook obezbeđuje u anonimnoj formi preko Facebook "Insights" usluge. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane BASF nisu mogući. Saznajte više o Facebook Insights ovde

 

Iz tog razloga, BASF i Facebook se smatraju „zajedničkim rukovaocima“ u okviru značenja GDPR-a i zato su zaključili takozvani zajednički sporazum o odgovornosti kako bi ispunili uslove GDPR-a. Ovaj zajednički sporazum o odgovornosti se nalazi ovde. Ovde ćete naći sve informacije koje su relevantne za vas kao lice na koje se podaci odnose naročito u pogledu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka.

Kako bi privukli pažnju našeg korporativnog prisustva na Fejsbuku i njegov sadržaj (objave) korisnicima i dobili nove pratioce, koristimo Facebook Ads Manager. Pomoću ove usluge možemo prikazati naš sadržaj i naš kanal kao preporuku korisnicima Fejsbuka koji možda nisu pretplaćeni na naš kanal na osnovu njihovih interesovanja i interakcija. Grupe lica mogu se definisati na osnovu opštih karakteristika mesta prebivališta, starosti, pola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravni osnov za ovu obradu podataka je naš preovlađujući legitimni interes za unapređivanje naših dometa (reach) na Facebook-u, čl. 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

Osim obrade podataka o ličnosti spomenutih u ovoj politici privatnosti, BASF nema uticaja na obradu ličnih podataka u vezi s vašom upotrebom stranica za obožavatelje.

BASF Instagram stranice rukovode se na Instagramu od strane Metagram Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, D2 Dablin, Irska. Kada posetite stranice BASF Instagrama, Instagram obrađuje vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti, koju možete naći ovde

Koristimo statističke informacije (posete našoj veb stranici, broj interakcija, informacije o tome iz koje zemlje i grada naši posetioci potiču i statistike o polu naših posetilaca) o upotrebi BASF Instagrama stranica, koje Instagram omogućava dostupnim u anonimnoj formi preko usluge Instagram "Insights". Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane BASF nisu mogući. 

 

Obrađujemo sledeće lične podatke: 

 • Vaše Instagram korisničko ime, kao i komentare na našim Instagram stranicama BASF-a i poruke koje nam šaljete preko naših BASF Instagram stranica. 
 • Vaše aktivnosti na našim Instagram stranicama BASF-a preko usluge Instagram Insights, npr. posete našem veb-sajtu, broju objava, informacija o tome iz koje zemlje i gradova naši posetioci dolaze i statistike o odnosu polova naših posetilaca. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili da bismo jedinstveno identifikovali naše posetioce u našim sistemima.

U cilju da privučemo pažnju našeg korporativnog prisustva na Instagramu i njegovom sadržaju (objavama) korisnicima i steknemo nove pratioce, koristimo Facebook Ads Manager, koji takođe obezbeđuje Meta Group za Instagram pod istim nazivom proizvoda. Pomoću ove usluge možemo prikazati naš sadržaj i naš kanal kao preporuku korisnicima u Instagramu koji možda nisu pretplaćeni (subsrcibed) na naš kanal na osnovu njihovih interesovanja i interakcija. Grupe lica mogu se definisati na osnovu opštih karakteristika mesta prebivališta, starosti, pola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravni osnov za ovu obradu podataka je naš prepovlađujući legitimni interes za poboljšanje našeg dometa (reach) na Instagramu, čl. 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

BASF Twitter stranice rade na Twitteru, društvenoj mreži kompanije Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, Kalifornija CA 94103, SAD.  Kada posetite stranicu BASF na Twitteru, lični podaci će biti prikupljeni i obrađeni u meri opisanoj u njihovoj politici privatnosti. Politika privatnosti se nalazi ovde

Koristimo statističke informacije (posete našoj veb stranici, broj interakcija, informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posetioci dolaze i statistički podaci o rodnom odnosu naših posetilaca) o upotrebi BASF stranica na Tviteru, koje Twitter čini dostupnim u anonimnoj formi preko usluge "Analitics". Nije moguće izvesti zaključke o pojedinačnim korisnicima i pristupiti pojedinačnim korisničkim profilima od strane kompanije BASF. 

 

Obrađujemo sledeće lične podatke: 

 • Vaše korisničko ime na Tviteru i komentare na našim BASF stranicama na Twitteru i poruke koje nam šaljete preko naših BASF stranica na Twitteru. 
 • Vaše aktivnosti na našim BASF stranicama na Twitteru preko Twitter Analytics usluge, npr. posete našem veb sajtu, broju interakcija, informacija o tome iz koje zemlje i gradova naši posetioci dolaze i statistike o rodnom odnosu naših posetilaca. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili da jedinstveno identifikujemo naše posetioce u našim sistemima. 

 

Ne čuvamo i ne obrađujemo ostale vaše lične podatke osim vašeg korisničkog imena na Tviteru ili vaše poruke kada nam direktno pišete. 

Kao deo našeg korporativnog prisustva na Tviteru, Twitter nam takođe nudi Twitter Ad Manager, pomoću čega možemo da privučemo pažnju na naš korporativni identitet i njegov sadržaj na način koji je orijentisan na ciljnu grupu.  Ciljne grupe mogu se definisati na osnovu opštih karakteristika mesta prebivališta, starosti, pola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravni osnov za ovu obradu podataka je naš preovlađujući legitimni interes za poboljšanje našeg dometa (“reach”) na Twitter, čl. 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

BASF LinkedIn stranice rukovode se na LinkedInu, društvenoj mreži kompanije LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dablin 2, Irska ("LinkedIn"). Kada posetite BASF stranicu na LinkedInu, LinkedIn obrađuje vaše lične podatke u skladu sa njihovom politikom privatnosti, koju možete pronaći ovde

 

Obrađujemo sledeće lične podatke: 

 • Vaše korisničko ime na LinkedInu, kao i komentare na našim BASF stranicama na LinkedInu i poruke koje nam šaljete preko naših BASF stranica na LinkedInu. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili da bismo jedinstveno identifikovaliu naše posetioce u našim sistemima. 

 

Pored toga, koristimo sledeće usluge koje nudi LinkedIn:

Da bismo skrenuli pažnju na naše proizvode, koristimo LinkedIn menadžer kampanje koji nam je obezbedio LinkedIn. Korišćenjem LinkedIn menadžera kampanje definišemo ciljne grupe na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Lokacija (npr. zemlja, regija, grad)
 • Kompanije (npr. poslovni sektori, nazivi, veličina)
 • Interesovanja (npr. grupe članova, interesovanja)
 • profesionalno iskustvo (npr. nazivi posla, funkcije, radni staž, veštine)
 • Obrazovanje (npr. stepeni, školovanje, polja studija)
 • Demografski podaci (npr. pol, starost)

 

Na osnovu svog algoritma, LinkedIn prikazuje naš sadržaj na svojoj platformi korisnicima koji odgovaraju definisanoj ciljnoj grupi. Pravni osnov za ovaj tip obrade je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

Prikazujemo sadržaj na našem poslovnom nalogu na LinkedInu, koji vam se prezentuje na osnovu obrade opisane u br. 4a ove Politike privatnosti. Ako imate interakciju putem navedenog sadržaja, npr. pretplatom (subscribe-ovanjem) na preuzimanje ili strim video zapisa ili drugim ponuđenim sredstvima kao što je prospekt, obrađujemo unete kontakt informacije (npr. e-adresu i kompaniju) u svrhu dobijanja informacija o proizvodima i uslugama u vezi sa odgovarajućim sadržajem, tako što vam šaljemo privatne poruke ili objave.

Čuvamo vaše lične podatke u LinkedIn menadžeru kampanje. U slučaju tehničke podrške, timovi kompanije LinkedIn Inc., koji se nalaze na 1000 W Maude, Sunnyvale, Kalifornija CA 94085, SAD, mogu pristupiti vašim ličnim podacima. SAD je zemlja u kojoj nivo zaštite podataka nije uporediv sa nivoom EU. Ako se prijavite na naš sadržaj, izričito pristajete na prenos vaših ličnih podataka u SAD.

Pravni osnov za gorenavedenu obradu je vaša saglasnost, član 6 odeljak 1 slovo a) GDPR. Svoju saglasnost možete da povučete bilo kada slanjem porukeBASF predstavniku koji vas može kontaktirati.

Koristimo statističke informacije (posete našem veb-sajtu, broj interakcija, informacija o tome iz koje zemlje i gradova naši posetioci dolaze i statistike o polju rada naših posetilaca) u vezi sa upotrebom naše kompanijske stranice na LinkedInu, koje LinkedIn obezbeđuje u anonimnoj formi preko usluge LinkedIn "Analytics". Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane BASFa nisu mogući. 

Pošto BASF obrađuje i arhivira vaše podatke o ličnosti kao što je opisano u prethodnom stavu, BASF i LinkedIn smatraju se „zajedničkim rukovaocima“ u okviru značenja GDPR-a i zato su zaključili takozvani zajednički sporazum o odgovornosti kako bi ispunjavali zahteve GDPR-a. Ovde se može naći sporazum o zajedničkim rukovaocima. Ovde ćete naći sve informacije koje su relevantne za vas kao lice na koje se podaci odnose naročito u pogledu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka.

Osim obrade podataka o ličnosti spomenutih u ovoj politici privatnosti, BASF nema uticaja na obradu ličnih podataka u vezi sa vašom upotrebom stranice naše kompanije na LinkedInu.

BASF XING stranice rade na XING, društvenoj mreži od XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka ("XING"). Kada posetite BASF XING stranice, XING obrađuje vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti, koju možete videti ovde

Koristimo statističke informacije (broj interakcija, statistika o sastavu godina i radne odnose naših posetilaca) o upotrebi BASF XING stranica, koje XING čini dostupnim u anonimnom obliku preko svoje statističke usluge. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane BASF nisu mogući.

 

Obrađujemo sledeće lične podatke: 

 • Vaše XING korisničko ime i komentare na našim BASF XING stranicama i poruke koje nam šaljete preko naših BASF XING stranica. 
 • Vaše aktivnosti na našim BASF XING stranicama preko XING statističke usluge, npr. obim interakcija, statistika o starosnoj strukturi i radnim odnosima naših posetilaca. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili radi jedinstvene identifikacije naših posetilaca u našim sistemima.

BASF YouTube kanal radi na YouTube, video platformi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska.  Kada posetite BASF YouTube kanal, YouTube prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na dalje, s tim da se informacije o tome nalaze u njihovoj politici privatnosti. Politika privatnosti se nalazi ovde

Koristimo statističke informacije (posete našem veb-sajtu, broju interakcija, prosečno trajanje video reprodukcije, informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posetioci dolaze i statistički podaci o rodnom odnosu naših posetilaca) o upotrebi BASF YouTube kanala, koje YouTube obezbeđuje u anonimnoj formi preko usluge "Analytics". Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane BASF nisu mogući. 

 

Obrađujemo sledeće lične podatke: 

 • Vaše korisničko ime na YouTube i komentare objavljeni na našem BASF YouTube kanalu. 
 • Vaše aktivnosti na našem BASF YouTube kanalu preko YouTube usluge Analytics, npr. poseta našem veb sajtu, obim interakcija, prosečno trajanje video reprodukcije, informacija o tome iz koje zemlje i gradova dolaze naši posetioci i statistike o rodnom odnosu naših posetilaca. 
 • Druge informacije neophodne za odgovaranje na zahteve naših posetilaca ili za jedinstvenu identifikaciju naših posetilaca u našim sistemima. 

 

Ne čuvamo niti obrađujemo vaše lične podatke osim vašeg YouTube korisničkog imena i komentara kada komentarišete naš video ili na neki drugi način stupite u kontakt.

Na našim YouTube kanalima koristimo Google Ads, servis Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, Kalifornija CA 94066, SAD (u daljem tekstu "Google"). Google Ads nam omogućava da pokrenemo reklame na YouTube-u tako što definišemo publiku. Koristimo različite kriterijume koje nudi Google, kao što su lokacija, starost i interesovanja, za određivanje ko vidi naše video zapise.

Pored toga, mi koristimo remarketing na YouTube-u da prikažemo gledaocima na YouTube-u i video partnerskim sajtovima personalizovane reklame na osnovu njihovih prethodnih interakcija sa našim video snimcima ili našim YouTube kanalom. U ovu svrhu, kreiramo remarketinške kampanje koje dolaze do ljudi koji su izvršili radnje na YouTube-u kao što su:

 

 • Pregledali video-zapis BASF kanala
 • Pregledali određeni BASF video snimci
 • Pregledali bilo koji video ili njegov prethodni prikaz BASF kanala
 • Određeni video snimci pregledani (kao oglasi)
 • Pretplaćeni na BASF kanal
 • Posetili početnu stranicu  BASF kanala
 • Lajkovao/la video-zapis BASF kanala 
 • Dodali video BASF kanala u listu reprodukcije
 • Podelili bilo koji video za BASF kanal 

 

Nikada ne možemo da identifikujemo pojedinačnog korisnika kada koristimo Google Ads na YouTube-u. Pravni osnov za ovu obradu je član 6 odeljak 1 slovo f) GDPR.

 

Ovde možete prikazati politiku privatnosti Google-a:

U okviru naše kompanije lica i entiteti dobijaju pristup vašim gorenavedenim ličnim podacima samo ukoliko su im potrebni da ispune gorenavedene svrhe.

Takođe radimo sa pružaocima usluga. Ovi pružaoci usluga postupaju samo u skladu s našim uputstvima i ugovorom su u obavezi da se pridržavaju važećih zahteva za zaštitu podataka. 

U drugim slučajevima, prenećemo vaše podatke trećim stranama samo ako:

 

 • ste dali izričitu saglasnost u skladu s članom 6 odeljak 1 rečenica 1 slovo GDPR,
 • obelodanjivanje je neophodno u skladu s članom 6 odeljak 1 rečenica 1 slovo f GDPR radi dokazivanja, ostvarivanja ili odbrane tužbenog zahteva, a nema razloga da pretpostavimo da imate preovlađujući legitiman interes u neobelodanjivanju vaših podataka,
 • postoji zakonska obaveza prenosa u skladu s članom 6 odeljak 1 rečenica 1 slovo c GDPR ili
 • je pravno dozvoljeno i neophodno je za ispunjavanje ugovornih odnosa s vama u skladu s članom 6 (1) rečenica 1 slovo b GDPR.

 

Vaši lični podaci će biti prosleđeni pružaocima usluga u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni posebni uslovi iz člana 44. GDPR. Ako i u meri u kojoj se pružaoci usluga nalaze u trećoj zemlji, moguće je da se ili serveri odgovarajućeg pružaoca usluga nalaze u trećoj zemlji ili da se serveri nalaze u EU, ali da se u slučaju potrebne  podrške njima pristupa iz treće zemlje. Neke treće zemlje nemaju nivo zaštite podataka koji odgovara EU, jer su vlasti možda mogle pojednostaviti pristup ličnim podacima ili da postoje ograničena prava protiv takvih mera. Ako i u meri u kojoj dajete saglasnost, izričito se slažete s prenosom ličnih podataka u odgovarajuću treću zemlju.

Ukoliko nije izričito propisan putem saglasnosti tokom prikupljanja (npr. u okviru izjave o saglasnosti) period skladištenja tj. čuvanja podataka, lični podaci lica na koja se podaci odnose će se izbrisati ukoliko više nisu potrebni za ispunjenje svrhe skladištenja, osim ukoliko zakonska obaveza čuvanja (npr. kod komercijalnih i poreskih obaveza) isključujei brisanje.

Imate prava opisana u nastavku u okviru GDPR. Ostvarivanje ovih prava je besplatno za vas. Međutim, možda ćete morati da dokažete vaš identitet s dva faktora. Koristićemo razumne napore u skladu s našim zakonskim obavezama, za ostvarivanje vaših prava.

Da biste ostvarili svoja prava, obratite nam se na bilo koji način. Kontakt detalji nalaze se u odeljku "Kontakt sa Licem za zaštitu podataka" i stranicom Imprint ili Izjava o odricanju od odgovornosti.

 

Pravo pristupa: Informacije o arhiviranim podacima o ličnosti koje se odnose na vas možete zahtevati od rukovaoca (član 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Ako imate direktan pristup svojim podacima preko portala/self-servisa, smatra se da je pravo na informacije (pristupa) ispunjeno. 

Pravo na ispravku: Ako su vaši lični podaci netačni, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku (član 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

Pravo na opoziv pristanka tj. saglasnosti: Ako je obrada vaših podataka zasnovana na vašoj saglasnosti, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku u skladu s članom 7 (3) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene do tada. Možete dati opozivu pisanom obliku, putem e-pošte i, po potrebi, u okviru ponuđene usluge.

Pravo na prigovor u slučaju obrade očuvanja legitimnih interesa: Ako obrađujemo vaše podatke u cilju očuvanja legitimnih interesa, možete da se protivite ovoj obradi u skladu s članom 21 Opšte uredbe iz razloga koji proističu iz vaše konkretne situacije. Onda više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ako možemo da dokažemo preovlađujući pravni osnov za obradu koji prevazilazi vaš interes, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Pravo na brisanje: Pod uslovima propisanim u članu 17 GDPR, imate pravo da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka. To je npr. u slučaju ako opozovete datu saglasnost ili podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni.

Pravo na ograničenje obrade: Pod uslovima člana 18 GDPR, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prenosivost podataka: Ako ste nam dostavili lične podatke, imate pravo, u skladu s članom 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka, da zahtevate prenos od nas direktno drugom rukovaocu ili drugoj organizaciji. Alternativno, imate pravo da zahtevate da vam mi obezbedimo podatke na elektronski čitljivom uređaju. Međutim, ovo važi samo ako obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti ili na osnovu ugovora ili u kontekstu pregovora o zaključenju ugovora i ako se obrada vrši pomoću automatizovanih postupaka.

Pravo da podnesete žalbu: imate mogućnost da uložite žalbu službeniku za zaštitu podataka koji se pominju u ovoj izjavi o zaštiti podataka (pogledajte kontakt detalje iznad) ili nadležnom organu, naročito u državi članici vašeg prebivališta, mestu rada ili mestu navodnog kršenja.

U svakom slučaju možete kontaktirati: