Global Home

Disclaimer

Opšte informacije

Ovim sajtom upravlja BASF i sva njegova prava su u vlasništvu BASF-a i zadržava ih BASF.

Odgovornost za sadržaj

Dati sadržaj je pripremljen sa najvećom pažnjom. BASF ne može da garantuje za tačnost, potpunost, pouzdanost, upotrebljivost i ažurnost sadržaja. Korisnik je, stoga, po pravilu dužan da profesionalno proveri pogodnost svih sadržaja za njihovu predviđenu upotrebu.

BASF je odgovoran za sopstveni sadržaj na ovim sajtovima, u skladu sa opštim zakonima. Međutim, BASF nije obavezan da prati prenete ili uskladištene informacije treće strane ili da istražuje okolnosti koje ukazuju na nelegalne aktivnosti. Obaveze da se ukloni ili blokira korišćenje informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim, odgovornost je moguća samo od dana saznanja o određenom kršenju zakona. Nakon obaveštenja o takvim kršenjima, BASF će odmah ukloniti sadržaj sa sajta.

Ovaj sajt i sve informacije o proizvodima (u daljem tekstu „informacije o proizvodu” ili „sadržaj proizvoda”) dati su „onakvi kakvi su” i u obimu dozvoljenom zakonom, bez ikakve (izričite ili implicitne) garancije, obaveze ili odgovornosti. Osim u slučaju namerne zloupotrebe, kompanija BASF nije odgovorna za štetu koja je izazvana korišćenjem ovih informacija ili je u vezi sa njima. U svakom slučaju, kompanija BASF nije odgovorna i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja je izazvana korišćenjem takvog sadržaja ili je u vezi sa njim.

Odgovornost za linkove

Ovaj sajt takođe sadrži linkove ka spoljnim sajtovima nad kojima kompanija BASF nema kontrolu. Stoga BASF ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Odgovarajući provajder ili operator tih spoljnih sajtova uvek je odgovoran za njihov sadržaj. Zbog mogućeg kršenja zakona povezani sajtovi su provereni u vreme povezivanja. Ilegalni sadržaji nisu bili prepoznati. Stalna kontrola linkovanih stranica je neopravdana bez konkretnih dokaza o kršenju. Nakon obaveštenja o kršenju, BASF će odmah ukloniti takve linkove. BASF nije dodatno odgovoran za dostupnost tih sajtova ili za njihov sadržaj.

Zakon o autorskim pravima

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje je objedinio BASF podležu autorskim pravima. Kopiranje, prerada, distribucija i bilo kakva upotreba izvan granica autorskih prava zahtevaju pismenu saglasnost BASF-a. U slučaju da sadržaj nije kreirao BASF, poštuju se autorska prava trećih lica. Sadržaj trećih lica se posebno označava kao takav. Međutim, ako korisnik postane svestan kršenja autorskih prava, BASF traži od korisnika da ga obavesti. Nakon obaveštenja o takvom kršenju, BASF će odmah ukloniti taj sadržaj.

Informacije o proizvodu

Informacije i dokumenti trećih lica

Ukoliko su informacije o proizvodu koje su date korisniku zasnovane na podacima iz inventara trećih lica, datum poslednjeg ažuriranja može se uzeti iz liste podataka.

Iako je kompanija BASF uložila sve napore da garantuje tačnost, potpunost, pouzdanost, pravovremenost i korisnost informacija od strane trećih lica, BASF se odriče, u granicama koje dozvoljava zakon, svake garancije i odgovornosti.

BASF-ove informacije i dokumenti

Informacije o BASF-ovim proizvodima zasnivaju se na sadašnjem znanju i iskustvu BASF-a i u skladu su sa odlukama autoriteta za pristup. Međutim, to ne oslobađa korisnika da sprovede sopstvene preglede i testove zbog niza faktora koji mogu uticati na obradu i primenu proizvoda. Pošto su skladištenje i upotreba izvan BASF-ove kontrole i BASF ne može da predvidi sve relevantne okolnosti, kompanija BASF isključuje svaku odgovornost za štetu nastalu usled nepravilnog skladištenja i upotrebe.

BASF nije proverio primenu proizvoda u oblastima koje nisu opisane u ovom uputstvu. To se posebno odnosi na primene koje su pokrivene dozvolom ili licencom autoriteta za pristup, ali ih BASF ne preporučuje. BASF stoga isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu od takve primene.

Različiti, posebno lokalni ili regionalni sredinski faktori mogu da utiču na dejstvo proizvoda. Za takve posledice BASF ili BASF-ovi distributivni partneri ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost.

Korisnik proizvoda treba da poštuje postojeća vlasnička prava, zakone i propise i odredbe odobrenja proizvoda i uputstva. Sve izjave i informacije sadržane u ovom dokumentu podležu promeni bez obaveštenja.

Opšti uslovi prodaje

Osim ako je drugačije izričito propisano u pisanom obliku, BASF-ovi opšti uslovi prodaje ne mogu se menjati ovim sajtom, njegovim sadržajem, materijalima i informacijama.

Promene i ažuriranja

Bez ikakve odgovornosti, BASF može da, bez obaveštenja, modifikuje, odnosno prekine rad celog ovog sajta ili njegovih delova, u bilo koje vreme, koristeći svoje diskreciono pravo, i ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje sajta.

Završne odredbe

Bilo kakva potraživanja ili parnice koji su u vezi sa ovim sajtom ili njegovim korišćenjem biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Nemačke, uključujući njegove sukobe sa zakonom.