Global Home

Opšti uslovi prodaje

1.    Oblast primene 

1.1

Sve zalihe i usluge koje su povezane sa njima pružaju se isključivo na osnovu ovih Opštih uslova prodaje. Međutim, ovi Opšti uslovi prodaje primenjivi su samo ako je Kupac preduzetnik (član 83 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije) kao i ako ima bilo koji drugi oblik organizovanja koji ima svojstvo pravnog lica.

1.2

Ovim se odbacuju upućivanja Kupca na njegove opšte odredbe i uslove. Ovi Opšti uslovi prodaje biće primenjivi i na sva buduća poslovanja. Za odstupanje od ovih Opštih uslova prodaje potrebno je izričito pisano odobrenje kompanije BASF Srbija d.o.o. (u daljem tekstu „BASF“).

 

2. Ponuda i prihvatanje

Sve ponude kompanije BASF su neobavezujuće i bez obaveze i moraju se posmatrati kao poziv Kupcu da podnese obavezujuću ponudu. Ugovor se zaključuje porudžbinom (ponudom) od strane Kupca i prihvatanjem od strane kompanije BASF. U slučaju da se prihvatanje razlikuje od ponude, takvo prihvatanje predstavlja novu neobavezujuću ponudu kompanije BASF.

 

3.    Kvalitet proizvoda, primerci i uzorci; garancije

3.1

Kvalitet robe se isključivo određuje prema specifikacijama proizvoda koje utvrđuje kompanija BASF. Subjektivni zahtevi koji prevazilaze dogovorene specifikacije proizvoda i objektivne zahteve, su isključeni.

Identifikovane upotrebe prema Uredbi EU o registraciji hemikalija (REACH) ili Zakonu o hemikalijama koje su relevantne za robu neće predstavljati ni sporazum o odgovarajućem ugovornom kvalitetu robe niti predviđenu upotrebu prema ovom ugovoru.

3.2

Svojstva primeraka i uzoraka obavezujuća su isključivo u meri u kojoj je izričito dogovoreno da ona definišu kvalitet robe.

3.3

Osim ako je drugačije dogovoreno, dodaci ili uputstva nisu deo ugovornih obaveza. Uputstva BASF su isključivo informativne prirode i ne predstavljaju sporazum o određenim svojstvima ili stanju robe, niti o pogodnosti za određenu upotrebu prema ugovoru.

3.4

Podaci o kvalitetu i roku trajanja, kao i drugi podaci predstavljaju garanciju samo ako je dogovoreno i izričito naznačeno da to predstavljaju.

 

4. Saveti

Svi saveti koje pruža kompanija BASF dati su prema njenom najboljem znanju. Nijedan savet ili informacija u odnosu na pogodnost i primenu robe neće osloboditi Kupca od preduzimanja sopstvenih istraga i testova; oni ne predstavljaju sporazum u vezi sa ugovorenim svojstvima ili stanju robe ili posebnu pogodnost za upotrebu robe.

 

5. Cene

Ako se cene kompanije BASF ili uslovi plaćanja kompanije BASF generalno izmene između datuma zaključenja ugovora i otpreme, kompanija BASF može primeniti cenu ili uslove plaćanja koji su na snazi na dan otpreme. U slučaju povećanja cene, Kupac ima pravo da se povuče iz ugovora obaveštavanjem kompanije BASF u roku od 14 dana nakon što dobije obaveštenje o povećanju cene.

 

6.    Primena Incoterms pravila, Isporuka

6.1

Dostava će se vršiti kako je dogovoreno ugovorom. Uslovi trgovine tumače se u skladu sa najaktuelnijim Incoterms pravilima na dan zaključenja ugovora.

6.2

Kompanija BASF ima pravo da vrši i fakturiše delimične isporuke, pod uslovom da je isporučena roba korisna Kupcu u skladu sa ugovorno predviđenom svrhom ugovora, da je isporuka preostale robe osigurana i da delimična isporuka nema za ishod znatne dodatne radove ili troškove za Kupca (osim ako se kompanija BASF ne saglasi da pokrije takve troškove).

6.3

Datumi isporuke ili rokovi koje je utvrdila kompanija BASF su u svakom trenutku samo procene i nisu obavezujući, osim u slučaju da su fiksni datumi isporuke ili rokovi izričito potvrđeni ili dogovoreni.

 

7. Oštećenja u tranzitu 

Kupac mora podneti obaveštenja o zahtevima zbog oštećenja u tranzitu direktno prevozniku u roku navedenom u ugovoru o prevozu, i dostaviti kopiju kompaniji BASF.

 

8. Usaglašenost sa zakonskim obavezama

Osim u slučaju da je izričito dogovoreno drugačije, kupac je odgovoran za usaglašenost sa svim zakonima i propisima u vezi sa uvozom, transportom, skladištenjem i korišćenjem robe. Ovo takođe uključuje redovno, uspešno obavljanje svih neophodnih obuka u vezi sa rukovanjem i koriščenjem robe (posebno uključujući, ali ne ograničavajući se na obuke koje zahteva Uredba EU o registraciji hemikalija (REACH) ili Zakon o hemikalijama).

 

9. Kašnjenje kod plaćanja 

9.1

Neplaćanje kupovne cene do roka dospeća predstavlja osnovno kršenje ugovornih obaveza.

9.2

U slučaju da Kupac ne ispuni obavezu plaćanja, kompanija BASF ima pravo da naplati zateznu kamatnu stopu na osnovu Zakona o zateznoj kamati Republike Srbije.

 

10. Prava kupca koja se tiču neispravne robe

10.1

Kupac je dužan da pregleda robu za nedostatke odmah po prijemu. Kompanija BASF mora biti obaveštena o svim nedostacima koji se mogu otkriti u toku rutinskog pregleda bez odlaganja; drugi nedostaci koji nisu mogli biti uočeni rutinskim pregledom (skriveni nedostaci) moraju se prijaviti bez odlaganja nakon što budu otkriveni. Obaveštenje mora biti u pisanom obliku i mora precizno da opisuje prirodu i razmere nedostataka. Kompanija BASF neće snositi odgovornost za nedostatke koji se uoče nakon isteka 6 meseci od dana primopredaje Proizvoda.

10.2

Ako roba ima nedostataka, i Kupac je o tome uredno obavestio kompaniju BASF u skladu sa tačkom 10.1, Kupac ima zakonom propisana prava, pod sledećim uslovima:

a)  Kompanija BASF ima pravo da bira da li će otkloniti nedostatak ili snabdeti Kupca zamenskom robom bez  nedostataka.

b)  Kompanija BASF može da izvrši dva pokušaja u skladu  sa gore navedenom alinejom a). Ukoliko ti pokušaji budu neuspešni ili prouzrokuju neopravdane nepogodnosti za Kupca, Kupac može ili da se povuče iz ugovora ili da zahteva smanjenje kupovne cene.

c) U pogledu zahteva za kompenzaciju i nadoknadu troškova zbog nedostatka, primenjuje se tačka 11.

 

11. Odgovornost

11.1

Kompanija BASF generalno snosi odgovornost za štetu u skladu sa primenjivim zakonom. Za kažnjive štete, bez obzira na pravni osnov, kompanija BASF će snositi odgovornost u slučajevima namernog pogrešnog postupanja i grube nepažnje. Odgovornost kompanije BASF za sve kažnjive štete koje pretrpi Kupac biće ograničena na ukupnu kupovnu cenu za konkretan proizvod na koji se  takva odgovornost odnosi.

Kompanija BASF neće ni u kom slučaju biti odgovorna za štetu koju je pretrpeo Kupac usled obične nepažnje kompanije BASF.

11.2

Ograničenja odgovornosti prema tački 11.1 neće biti primenjiva

a)  na štetu nastalu zbog povrede života, tela ili zdravlja prouzrokovanih nepažnjom kompanije BASF ili namernim pogrešnim postupanjem ili nepažnjom zakonskog zastupnika ili posrednog zastupnika kompanije BASF;

b)  u slučajevima zlonamernog ponašanja kompanije BASF;

c) u slučajevima koji spadaju pod garanciju  kvaliteta koju  daje kompanija BASF;

 d) na zahteve Kupca prema zakonu o odgovornosti za  proizvode.

11.3

Kompanija BASF nije odgovorna Kupcu u slučaju nemogućnosti ili kašnjenja u izvršavanju njenih obaveza snabdevanja ako je nemogućnost ili kašnjenje posledica urednog poštovanja regulatornih i zakonskih obaveza u vezi sa Zakonom o hemikalijama i Uredbom EU o hemikalijama (REACH) koje je pokrenuo Kupac.

 

12. Zastarelost

12.1

Rok zastarelosti zahteva zbog materijalnih i pravnih nedostataka je godinu dana od prijema robe. U slučaju da su se ugovorne strane dogovorile o prihvatanju, rok zastarelosti počinje od prihvatanja.

12.2

Rok zastarelosti odštetnih zahteva na osnovu ugovora i/ili delikta je godinu dana od zakonskog početka roka zastarelosti.

12.3

Suprotno tačkama 12.1 i 12.2, zakonski rok zasterelosti važiće u sledećim slučajevima:

a) zahtevi koji se odnose na zgradu ili na stvar koja je korišćena za zgradu a dovela je do nedostataka zgrade (član 644 Zakona o obligacionim odnosima i član 2.3 i 4 Pravilnika o minimalnim garantnim rokovima za određene vrste objekata i građevinskih radova);

b) ako se nedostatak sastoji u stvarnom pravu trećeg lica ili pravu upisanom u zemljišne knjige (Pog. 438 (1) br. 1 BGB)

c) u slučajevima posebnih zakonskih propisa u pogledu roka zastarelosti (npr. član 480, tačka 3, 485, 486 Zakona o obligacionim odnosima);

d) u slučajevima namernog pogrešnog postupanja i grube nepažnje;

U slučajevima navedenim u tački 11.2 alineja a)-d).

 

13. Prebijanje, pravo zadržavanja

Kupac može da vrši prebijanje potraživanja kompanije BASF ili da iskoristi prava zadržavanja samo na osnovu nespornog ili konačno dosuđenog protivpotraživanja.

 

14. Sredstva obezbeđenja

Ako postoji osnovana sumnja u pogledu sposobnosti Kupca da plati, posebno ako Kupac ne ispunjava obavezu plaćanja, kompanija BASF može, uz daljnja potraživanja, da opozove ugovorene kreditne periode i izvrši dalje isporuke ili zahtevati avansna plaćanja u zavisnosti od obezbeđivanja dovoljnih sredstava obezbeđenja.

 

15. Zadržavanje prava vlasništva

15.1 Prosto zadržavanje prava vlasništva

Pravo vlasništva nad isporučenom robom neće preći na Kupca pre nego što kupovna cena bude u potpunosti isplaćena.

15.2 Prošireno zadržavanje prava vlasništva

U slučaju da je Kupac platio kupovnu cenu za isporučenu robu, ali nije još uvek u potpunosti ispunio ostala dugovanja proizašla iz njegovog poslovnog odnosa sa kompanijom BASF, kompanija BASF, uz ostalo, zadržava i pravo vlasništva nad isporučenom robom dok se svi takvi neizmireni dugovi u potpunosti ne isplate.

15.3  Prošireno zadržavanje prava sa opštim ustupanjem Kupac će u redovnom toku poslovanja imati besplatno na raspolaganju robu u vlasništvu kompanije BASF, pod uslovom da Kupac blagovremeno ispunjava svoje obaveze na osnovu poslovnog odnosa sa kompanijom BASF. Kupac već ustupa kompaniji BASF sva potraživanja u vezi sa prodajom robe nad kojom kompanija BASF zadržava pravo zadržavanja prava vlasništva prilikom zaključivanja kupoprodajnog sporazuma sa kompanijom BASF; ukoliko je kompanija BASF stekla zajedničko vlasništvo u slučaju prerade, kombinovanja ili sjedinjavanja, takvo ustupanje  kompaniji BASF vrši se proporcijalno vrednosti robe isporučene od strane kompanije BASF sa zadržavanjem prava vlasništva prema vrednosti robe trećih strana sa zadržavanjem prava vlasništva. Kupac već ustupa kompaniji BASF sva buduća potraživanja potvrđenog salda prema ugovorima o tekućem računu u visini neizmirenih  potraživanja kompanije BASF prilikom zaključivanja kupoprodajnog sporazuma sa kompanijom BASF.

15.4  Pravo pristupa/obelodanjivanja

Na zahtev kompanije BASF, Kupac će obezbediti sve neophodne informacije o zalihama robe u vlasništvu kompanije BASF i potraživanjima ustupljenim kompaniji BASF. Pored toga, na zahtev kompanije BASF, Kupac će naznačiti na pakovanjima pravo vlasništva kompanije BASF nad robom i obavestiti svoje kupce o ustupanju potraživanja kompaniji BASF.

15.5 Kašnjenje sa plaćanjem

U slučaju da Kupac kasni sa plaćanjem, kompanija BASF ima pravo da, bez poništavanja kupoprodajnog sporazuma i bez odobravanja grejs perioda, zahteva privremenu predaju robe u vlasništvu kompanije BASF o trošku Kupca i oduzme Kupcu dozvolu da raspolaže i prerađuje robu.

15.6.  Klauzula o delimičnom odricanju

Ako ostvariva vrednost sredstava obezbeđenja prevazilazi otvorena potraživanja kompanije BASF za više od 10%, kompanije BASF se odriče sredstava obezbeđenja u toj meri na zahtev Kupca. Kompanija BASF ima pravo da izabere robu za koju se odriče sredstava obezbeđenja.

 

16. Viša sila

U meri u kojoj bilo koji incident ili okolnost izvan kontrole kompanije BASF (uključujući prirodne nepogode, rat, štrajkove, blokade, nestašice sirovina i energije, ometanja transporta, kvar proizvodne opreme, sajber napade, požar, eksplozije, epidemiju ili pandemiju (bez obzira da li je zvanično proglašena od Svetske zdravstvene organizacije -WHO), mere     vlasti) umanji dostupnost robe iz postrojenja iz kojeg kompanija BASF dobija robu tako da kompanija BASF ne može da ispuni svoje obaveze na osnovu ovog ugovora (uzimajući u obzir na proporcijalnoj osnovi druge interne i eksterne obaveze snabdevanja), kompanija BASF (i) biće oslobođena svojih obaveza na osnovu ovog ugovora u meri u kojoj je kompanija BASF sprečena da izvršava takve obaveze i (ii) neće imati obavezu da nabavi robu iz drugih izvora. Prva rečenica takođe važi u meri u kojoj takav incident ili okolnost čini izvršavanje ugovora komercijalno beskorisnim za kompaniju BASF u dužem vremenskom periodu ili se dogodi dobavljačima kompanije BASF. Ako prethodno navedene okolnosti traju duže od 3 meseca, kompanija BASF ima pravo da se povuče iz ugovora, bez ikakvog prava Kupca na nadoknadu.

 

17. Mesto plaćanja 

Bez obzira na mesto isporuke robe ili dokumenata, mesto plaćanja biće mesto poslovanja kompanije BASF.

 

18. Zaštita podataka i IT bezbednost

18.1

U slučaju da Kupac, u toku izvršavanja odgovarajućeg ugovora, dobije od kompanije BASF ili na drugačiji način dobavi podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene u kompaniji BASF (u daljem tekstu „Podaci o ličnosti“), primenjivaće se sledeće odredbe.

Ako se obrada Podataka o ličnosti obelodanjenih na prethodno naveden način ne vrši u ime kompanije BASF, Kupac će imati pravo da obrađuje Podatke o ličnosti samo radi izvršavanja odgovarajućeg ugovora. Kupac ne sme, osim kada važeći zakoni to dozvoljavaju, da obrađuje Podatke o ličnosti drugačije, a naročito da obelodanjuje Podatke o ličnosti trećim stranama, da analizira te podatke u sopstvene svrhe i/ili da formira profil. Ovo takođe važi za upotrebu anonimiziranih podataka.

Kupac je u obavezi da osigura da Podacima o ličnosti mogu pristupiti isključivo njegovi zaposleni, ako i u meri u kojoj je tim zaposlenima potreban pristup radi izvršavanja odgovarajućeg ugovora (po principu potrebe za dobijanjem informacija). Kupac je u obavezi da strukturira svoju internu organizaciju na način koji osigurava usklađenost sa zahtevima zakona o zaštiti podataka. Kupac je posebno u obavezi da preduzme tehničke i organizacione mere kako bi osigurao nivo bezbednosti koji odgovara riziku od zloupotrebe i gubitka Podataka o ličnosti.

Kupac neće steći vlasništvo ni druga vlasnička prava nad Podacima o ličnosti i u obavezi je da, u skladu sa važećim zakonima, ispravi, izbriše, odnosno ograniči obradu Podataka o ličnosti. Svako Kupčevo pravo zadržavanja u pogledu Podataka o ličnosti biće isključeno.

Pored svojih zakonskih obaveza, Kupac je u obavezi da obavesti kompaniju BASF u slučaju povrede Podataka o ličnosti, naročito u slučaju gubitka, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije 24 časa nakon što toga postane svestan. Nakon raskida ili isteka odgovarajućeg ugovora, Kupac je u obavezi da, u skladu sa važećim zakonima, izbriše Podatke o ličnosti, uključujući i sve njihove kopije.

18.2

Za slanje elektronskih porudžbina od strane Kupca BASF obezbeđuje samo odgovarajuće interfejse. Kupac mora pažljivo rukovati pristupnim podacima (korisničko ime i lozinka) koji su mu omogućeni. U slučaju gubitka ili neovlašćenog pristupa ovim pristupnim podacima, Kupac će odmah obavestitit BASF. Kupac je odgovoran BASF-u za bilo kakvu štetu koja nastane usled kašnjenja obaveštenja BASF-a o takvom gubitku ili neovlašćenom pristupu.

 

19. Nadležnost

Svi sporovi koji nastanu iz predmetnog Ugovora ili u vezi sa njim konačno će biti rešeni arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila). Broj arbitara će biti jedan. Mesto arbitraže biće Beograd, Republika Srbija. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku biće srpski. Primenjivo materijalno pravo biće pravo Republike Srbije.

 

20. Primenjivo pravo

Ugovorni odnos uređivaće zakoni Republike Srbije, isključujući pravila o međunarodnim sukobima zakona i isključujući odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine(CISG).

 

21. Jezik ugovora

Ako se ovi Opšti uslovi prodaje predočavaju Kupcu na drugom jeziku, pored jezika na kojem je zaključen kupoprodajni ugovor (Jezik ugovora), to se isključivo radi zbog pogodnosti za Kupca. U slučaju razlika u tumačenju, verzija na Jeziku ugovora će biti obavezujuća.