Serbia
Serbia

Posvećeni vašem uspehu

Segment Hemikalije se fokusira na održavanje i razvoj BASF-ovog proizvodnog Verbunda. BASF-ov jedinstveni Verbund sistem visokointegrisanih proizvodnih pogona nudi značajne komparativne prednosti. Glavni faktori uspeha za ovaj segment jesu operativna i tehnološka izvrsnost, efekti obima, integracija i dostupnost sirovina, logistika pouzdanih i niskih troškova, kao i smanjenje složenosti.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Petrohemijski proizvodi

Katalizatori

Pomoćni materijali

BASF Grupa razvija, proizvodi i prodaje otprilike 700 pomoćnih materijala širom sveta. Najvažnije proizvodne grupe obuhvataju amine, diole, polialkohole, kiseline i posebne proizvode. Pomoćni materijali, na primer, koriste se kao polazni materijali za premaze, plastiku, farmaceutske proizvode, tekstilna vlakna, deterdžente i zaštitu useva. Inovativni pomoćni materijali iz BASF-a doprinose poboljšanju karakteristika gotovih proizvoda i efikasnosti proizvodnih procesa.

Monomeri

Odeljenje Monomera obezbeđuje široki portfolio monomera velikih zapremina, osnovnih polimera i neorganskih hemikalija. Glavni proizvodi obuhvataju MDI (difenilmetan-diisocijanat), TDI (toluen-diizocijanat), kaprolaktam, adipinsku kiselinu, poliamid 6 i 6,6, amonijak, azotnu kiselinu, proizvode sa sumporom i hlorom, neorganske soli, ureu, melamin, lepak i impregnacijsku smolu.

Opšti uslovi prodaje