Ekološki prihvatljive baterije – obnovljive i punjive

BASF je kompanija spremna na promene u budućnosti koja podržava Evropski zeleni dogovor i pozicionira se kao važan akter u ubrzanju zelene tranzicije.

Istraživanjem i razvojem radi optimizacije baterija, BASF se trudi da poboljša sigurnost, performanse i životni vek ćelija za skladištenje energije.

Kako baterije štete životnoj sredini?

U početnom procesu proizvodnje baterija, sirovine kao što su litijum, kobalt i nikl se ekstrahuju uz rizik da znatno ugroze divlje životinje, ekosisteme i ljudsko zdravlje.

Proces ekstrakcije troši značajne količine energije i vode, što doprinosi daljem ekološkom naprezanju. Kako bi se izbegla potencijalna kontaminacija, prilikom ovog procesa se posebna pažnja mora obratiti na pravilno rukovanje i odlaganje hemikalija.

Za proizvodnju, transport i ekstrakciju ovih sirovina potrebna je ogromna količina energije, koja se često dobija iz fosilnih goriva. Takođe, tokom životnog ciklusa baterije oslobađaju se emisije gasova staklene bašte, što dodatno utiče na klimatske promene i globalno zagrevanje.

Baterije sadrže toksične materije kao što su olovo, kadmijum i živa koje mogu da iscure u zemlju i vodu, a nepravilnim odlaganjem ili spaljivanjem toksini ostaju u životnoj sredini.

Iskustvo BASF-a sa punjivim i jednokratnim baterijama

Kada se radi o održivosti, baterije na punjenje se generalno smatraju boljim, ali i dalje nisu u potpunosti zamenile jednokratne.

Za punjive baterije, BASF nudi niz komponenti kao što su katodni aktivni materijali, elektroliti, veziva i separatori.

Ovi materijali se nalaze u litijum-jonskim baterijama, koje se obično koriste u prenosivoj elektronici, električnim vozilima i sistemima za skladištenje energije. Punjive baterije su korisne, jer se mogu puniti više puta i u poređenju sa baterijama za jednokratnu upotrebu, nude duži životni vek i smanjuju gomilanje otpada.

Izbor između punjivih i jednokratnih baterija zavisi od same primene.

Punjive baterije se generalno smatraju održivijim na duge staze, koriste se više puta pre odlaganja, smanjujući uticaj na životnu sredinu i ukupne troškove. Baterije za jednokratnu upotrebu se koriste u situacijama kada punjenje nije praktično ili za uređaje male snage. Međutim, tako se stvara više otpada.

basf-batteries.jpg

BASF o litijumu

BASF igra važnu ulogu u lancu vrednosti za litijum-jonske baterije, obezbeđujući potrebnu tehnologiju i rešenja. Danas je njihova uloga nezamenljiva za prenosive elektronske uređaje, električna vozila i sisteme za skladištenje energije.

Pošto je litijum veoma reaktivan materijal, BASF sledi EU propise o opasnim supstancama i stroge propise u okviru klasifikacije, obeležavanja i pakovanja (CLP).

Uspostavljeni propisi obezbeđuju da nabavka ovog resursa bude od dobavljača koji se pridržavaju strogih etičkih standarda, standarda održivosti i neophodne reciklaže – kako bi litijum postao neograničen resurs.

NAS® baterije – snaga je u zelenom

NAS (natrijum-sumporne) baterije se smatraju ekološki prihvatljivim zbog više faktora, a BASF daje značajan doprinos njihovoj proizvodnji.

Ove dugotrajne baterije imaju efikasnost skladištenja energije koja pomaže maksimiziranju korišćenja obnovljivih izvora (sunce i vetar), obezbeđujući minimalan gubitak energije tokom skladištenja i otpuštanja.

Traju nekoliko hiljada ciklusa punjenja-pražnjenja, a jedan kontejner za NAS bateriju ima energiju od 1,45 MVh.

NAS baterije koriste obilje ekološki prihvatljivih materijala, pri čemu su natrijum i sumpor primarne komponente. Ovakav izbor materijala obezbeđuje da NAS baterije imaju minimalan ekološki uticaj, a da istovremeno zadrže svoju funkcionalnost.

BASF-ov doprinos NAS baterijama je prvenstveno u nauci o materijalima i hemiji. Zahvaljujući elektrolitima visokih performansi, omogućen je efikasniji protok jona unutar baterije, zbog čega se energija šalje stabilno i snažno, a sam protok je poboljšan specijalizovanim komponentama kao što su separatori i premazi.

basf-nas-batteries.jpg

Najbolji primer: doprinos e-mobilnosti

Znajući da će do 2025. godine na putevima širom sveta biti oko 1,5 milijardi automobila i da je saobraćaj najveći evropski izvor CO2, odgovoran za emisiju preko četvrtine svih gasova staklene bašte, značaj baterija za automobilsku industriju treba shvatiti ozbiljno.

Kao jedan od najvećih dobavljača materijala za baterije, BASF ima cilj da doprinese održivom lancu vrednosti materijala za baterije i učini da elektromobilnost postane praktična stvarnost za sve.

Razvojem katodnih-aktivnih materijala, elektrolita i drugih komponenti, BASF poboljšava i performanse i gustinu energije baterija. Takođe, postiže se duži domet vožnje, brže vreme punjenja i povećana izlazna snaga, a smanjuje se uticaj na klimu i životnu sredinu.

Razvoj lakih materijala u koji su smeštene baterije pomaže da se smanji težina vozila, što takođe poboljšava domet vožnje.

Svakako, da bi se postigao net zero cilj, najvažnije je omogućiti zatvorenu petlju. Ako smo energiju već dobili na održiv način, treba da nastavimo sa održivim tretmanom. Zato je jako važna edukacija svakog vozača o reciklaži, ponovnoj upotrebi i prenameni.

Još jedna velika prednost dolazi iz ugla potrošača – struja je svugde u svetu mnogo jeftinija od benzina, i zato je potrebno transparentno predstaviti da ova vrsta energije može doći iz obnovljivih izvora.

Današnja tehnologija svakom vozaču garantuje da sa manjim ulogom može da pređe od 200 do 500 kilometara, u zavisnosti od veličine baterije.

Electric filling station electric car white solar system translation parking lot sign: "electric vehicles during charging" (German)

Zaključak

Sa svojim efikasnim i pouzdanim materijalima za baterije, BASF utire put za održivu budućnost, gde se čista energija može efikasno iskoristiti.

Uz inovativne tehnologije, možemo stvoriti svet koji pokreću sunce i vetar, i time značajno smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu, gradeći svetliju budućnost za generacije koje dolaze.

BASF nudi i inovativna rešenja za reciklažu baterija, sa ciljem da promoviše cirkularnu ekonomiju materijala za baterije. Razvojem tehnologije za obnavljanje i ponovnu upotrebu vrednih metala iz istrošenih baterija, smanjuje se uticaj na životnu sredinu i stimuliše održiva proizvodnja novih komponenti za baterije.