Global Home

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

A. Kto zodpovedá za spracovanie osobných údajov a kto je v našej spoločnosti osobou, zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Mená osôb, zodpovedných za spracovanie osobných údajov nájdete tu.

Osoba, ktorá v našej spoločnosti zodpovedá za ochranu osobných údajov:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

e-mail: data-protection.eu@BASF.com

B. Ktoré údaje spracúvame na aký účel, ako dlho a na akom právnom základe?

V ďalšej časti textu prinášame informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom našej stránky (a), o jeho účeloch a právnom základe (b), ako aj o príslušnej dobe ich uchovávania a prípadne konkrétne možnosti odvolania súhlasu a vymazania osobných údajov (c).

1. Protokolové súbory log file

a. Spracúvanie osobných údajov

Ak navštívite našu stránku iba za účelom získania informácií, čiže ak sa nezaregistrujete alebo neposkytnete osobné údaje iným spôsobom (napr. prostredníctvom kontaktného formulára), budú na našich serveroch automaticky zaznamenané nasledujúce informácie:

 • IP adresa vášho koncového zariadenia 
 • informácie o vašom prehliadači
 • adresa webovej stránky, z ktorej ste sa prihlásili na našu stránku
 • adresa zvolenej stránky s ponukou (URL) alebo zvoleného súboru
 • dátum a čas vaše návštevy stránky
 • údaje o technickom stave, napr. hlásenia porúch
 • prenášané objemy údajov a stav prístupu (súbor prenesený, súbor nebol nájdený atď.)
 • prevádzkový systém a verzia prevádzkového systému vášho počítača, ako aj meno vášho poskytovateľa internetového pripojenia

 

b. Účely a právny základ

Pri návšteve webovej stránky spoločnosti BASF používame vašu IP adresu a ostatné údaje, uvedené v bode B. 1 a, ktoré nášmu serveru automaticky poskytne váš prehliadač, aby sme

(i) boli schopní vám poskytnúť požadované obsahy

(ii) zabezpečili bezpečnosť a stabilitu našej webovej stránky a boli schopní sledovať nedovolené používanie

(iii) vám umožnili pohodlné používanie našej webovej stránky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Získané osobné údaje v žiadnom prípade nevyužívame takým spôsobom, aby z nich bolo možné určiť akékoľvek bližšie skutočnosti o vašej osobe.

 

c. Doba uchovávania

Osobné údaje budú vymazané okamžite po dosiahnutí účelu, pre ktorý nám boli poskytnuté. Pri zhromažďovaní osobných údajov, slúžiacich na umožnenie návštevy webovej stránky, je to konkrétne po ukončení daného pripojenia na stránku. Pri ukladaní údajov do protokolových súborov log file je to najneskôr po uplynutí siedmich dní. Možné je však aj dlhšie uchovávanie, prekračujúce uvedené lehotu. V tomto prípade budú IP adresy anonymizované tak, že posledných osem bitov sa vymaže, aby nebolo možné priradenie ku konkrétnemu zákazníkovi. 

2. Cookies

a. Spracúvanie osobných údajov a právny základ

Na našej stránke využívame súbory cookies. Ide pritom o textové informácie, ktoré môžu byť uložené v prehliadači koncového zariadenia používateľa a ktoré sa týkajú jednotlivých stránok (webový server, server), ktoré používateľ navštívil. Súbor cookies je vysielaný buď z webového servera na prehliadač alebo vytvorený priamo v prehliadači špeciálnym programom (JavaScript). Webový server potom pri nasledujúcich, opätovných návštevách tej-ktorej stránky môže tieto informácie zo súboru cookies vyčítať priamo zo servera alebo ich prostredníctvom príslušného programu webovej stránky preniesť na príslušný server. Súbory cookies nie sú pre váš koncový prístroj škodlivé, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér.

V súbore cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia so špecifickým použitím príslušného koncového zariadenia. To však neznamená, že získavame bezprostrednú informáciu o vašej identite.

V zásade využívame nasledujúce súbory cookies: 

Technicky nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutnépre samotné fungovanie webovej stránky. Spravidla sa používajú iba ako reakcia na vaše počínanie, pričom zodpovedajú akémusi príkazu, napríklad na určenie vašich nastavení na ochranu osobných údajov, na prihlasovanie a vypĺňanie formulárov. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby súbory cookies blokoval alebo tak, aby ste o týchto súboroch boli informovaní. Niektoré časti webovej stránky však potom nebudú fungovať.

Právnym základom využívania týchto súborov cookies je čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z účelov spracúvania osobných údajov, uvedených v bode B.1.b.

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú sumarizáciu návštev a domovských domén, aby sme tak boli schopní analyzovať a zlepšovať výkon našej webovej stránky. Návštevník nám pritom pomáha pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré z podstránok sú najobľúbenejšie, ktoré sú využívané najmenej a ako sa používatelia pohybujú v rámci našich stránok. Všetky informácie, získané z týchto súborov cookies, sa zlučujú a zostávajú preto anonymné. Ak odmietnete použitie týchto súborov cookies, nie sme schopní zistiť, kedy ste navštívili našu stránku.

Právnym základom spracúvania týchto súborov cookies je váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno a GDPR, ktorý vyjadríte prostredníctvom výberu na príslušnom baneri alebo v našom centre preferencií na ochranu osobných údajov.

Máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli získané v čase od vyjadrenia vášho súhlasu až do jeho odvolania. Ak chcete odvolať váš súhlas, musíte zmeniť vaše nastavenia v centre preferencií na ochranu osobných údajov.

Funkčné súbory cookies

Tieto cookies napomáhajú webovej stránke, ponúknuť používateľovi rozšírenú funkčnosť a personalizáciu. Používame ich my alebo iní poskytovatelia internetových služieb, ktorých služby využívame na našich webových stránkach. Odmietnutie používania týchto súborov cookies môže negatívne ovplyvniť funkčnosť niektorých alebo všetkých takto poskytnutých služieb.

Právnym základom spracúvania týchto súborov cookies je váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno a GDPR, ktorý vyjadríte prostredníctvom výberu na príslušnom baneri alebo v našom centre preferencií na ochranu osobných údajov.

Máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli získané v čase od vyjadrenia vášho súhlasu až do jeho odvolania. Ak chcete odvolať váš súhlas, musíte zmeniť vaše nastavenia v centre preferencií na ochranu osobných údajov.

Marketingové súbory cookies

Tieto súbory cookies môžu byť využívané prostredníctvom našej webovej stránky. Môžu ich využívať aj naši reklamní partneri, aby tak zostavili profil vašich záujmov a prostredníctvom iných webových stránok vám ponúkali relevantné reklamy. Ak tieto súbory cookies odmietnete, budete dostávať menej cielenej reklamy. 

Právnym základom spracúvania týchto súborov cookies je váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno a GDPR, ktorý vyjadríte prostredníctvom výberu na príslušnom baneri alebo v našom centre  preferencií na ochranu osobných údajov.

Máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli získané v čase od vyjadrenia vášho súhlasu až do jeho odvolania. Ak chcete odvolať váš súhlas, musíte zmeniť vaše nastavenia v centre preferencií na ochranu osobných údajov.

 

b. Konkrétne využitie súborov cookies, účely a doba uchovávania

Naša spoločnosť využíva konkrétne nasledujúce súbory cookies, v závislosti od vašich nastavení používania súborov cookies v centre preferencií na ochranu osobných údajov. Štandardne sú aktivované iba technicky nevyhnutné súbory cookies. Ak si neželáte ani použitie týchto, máte možnosť používanie súborov cookies vo vašom prehliadači úplne zakázať. V tomto prípade to môže negatívne ovplyvniť funkčnosť vyhľadávaných webových stránok.

Ďalšie podrobnosti k jednotlivým poskytovateľom súborov cookies nájdete v centre preferencií na ochranu osobných údajov, a tu potom podľa jednotlivých kategórií súborov cookies.

3. Kontaktný formulár a email

a. Spracúvanie osobných údajov

Naše webové stránky obsahujú kontaktné formuláre, ako ja odkazy na priame odosielanie mailovej správy na našu adresu. Pri využívaní týchto kontaktných formulárov budú údaje, ktoré uvediete v príslušnom formulári, odoslané a spracúvané našou spoločnosťou. Povinné informácie, ktoré musia byť pri nadväzovaní kontaktu elektronickou cestou uvádzané, sú tu označené hviezdičkou (*). Ostatné údaje, ktoré uvediete do kontaktného formulára, sa uvádzajú dobrovoľne.

Pri využití priameho odoslania e-mailovej správy na našu adresu spracúva naša spoločnosť príslušné metaúdaje mailovej správy, ako aj jej obsah.

 

b. Účely a právny základ

Vaše údaje sa spracúvajú kvôli umožneniu nadviazania kontaktu a vyriešenia vašej požiadavky, ako aj poskytnutia príslušnej služby z našej strany, zároveň kvôli zabráneniu zneužitia kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. 

Právnym základom spracúvania povinných údajov je čl. 6 odst. 1 veta. 1 písmeno f GDPR. Vyššie menované účely zároveň obsahujú aj náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov. Ak je cieľom nadviazania kontaktu uzavretie zmluvy, predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno b GDPR. Právnym základom na spracúvanie údajov, ktoré nám boli poskytnuté dobrovoľne, je váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno a GDPR. 

 

c. Doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované, akonáhle zanikne účel ich uchovávania. Uchovávanie osobných údajov aj po zániku účelu ich uchovávania je možné, ak to predpisujú záväzné právne nariadenia, zákony alebo iné predpisy s európskou alebo národnou platnosťou, vzťahujúce sa na zodpovednú osobu. Osobné údaje budú zablokované alebo vymazané aj po vypršaní predpísanej lehoty na uchovávanie osobných údajov, stanovené vyššie menovanými predpismi, s výnimkou prípadov, ak existuje oprávnená nevyhnutnosť uchovávania osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy alebo za účelom naplnenia predtým uzavretej zmluvy.

Máte právo váš súhlas kedykoľvek  odvolať, tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli získané v čase od vyjadrenia vášho súhlasu až do jeho odvolania. Informujte o tom prosím kontaktnú osobu v našej spoločnosti.

4. Vložené videá z YouTube

a. Spracovanie dát

Do našej online ponuky sme integrovali videá z YouTube, ktoré sú uložené na platforme YouTube a je možné ich prehrať priamo z našej webovej stránky. YouTube je služba spoločnosti Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len „Google“). Všetky videá sú vložené do takzvaného „režimu dvoch kliknutí“, čo znamená, že ak neaktivujete funkciu videa, do spoločnosti Google sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako o používateľovi. Pred aktiváciou funkcie videa sa zobrazuje iba obrázok ukážky načítaný z nášho vlastného webového servera.

Údaje sa do spoločnosti Google prenesú, iba ak aktivujete videofunkcie. Po aktivácii nemáme žiadny vplyv na prenos údajov. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, pomocou ktorého ste prihlásený, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený v Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu.

 

b. Účely a právny základ

Na našej webovej stránke používame videá z YouTube, aby sme vám ich jednoduchým spôsobom predstavili.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. GDPR. Tento súhlas udeľujete aktiváciou funkcie videa. Ak je aktivovaná, vaše osobné údaje sa prenesú do spoločnosti Google, ako je uvedené vyššie.

V priebehu prenosu údajov do spoločnosti Google sa vaše osobné údaje prenesú na servery spoločnosti Google, ktoré sa tiež môžu nachádzať v USA. USA je krajinou, ktorá nemá úroveň ochrany údajov, ktorá je adekvátna úrovni EÚ. To konkrétne znamená, že k osobným údajom majú orgány USA prístup zjednodušeným spôsobom a že na tieto opatrenia existujú iba obmedzené práva. Ak aktivujete funkciu videa YouTube, výslovne súhlasíte s prenosom údajov spoločnosti Google a s prenosom vašich osobných údajov na servery nachádzajúce sa v USA.

Ak ste poskytli svoj súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať deaktiváciou posúvača kategórií „YouTube“ v .

 

c. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spracovaní údajov, najmä o právnom základe a dobe ich uchovávania spoločnosťou Google, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa (https://policies.google.com/privacy) a v banneri ochrany osobných údajov na platforme YouTube. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia.

Google môže tiež spracovávať vaše osobné informácie v Spojených štátoch, v tretej krajine bez primeranej úrovne ochrany údajov.

5. Hypertextový odkaz na sociálne médiá

Na našej webovej stránke využívame hypertextové odkazy na nasledujúce sociálne médiá: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr a Instagram.

Nájdete ich vo forme príslušného loga a sú uložené na našom webovom serveri. Pri prvom nahrávaní našej webovej stránky nebudú príslušným poskytovateľom týchto služieb prenesené žiadne údaje o vás ako používateľovi našej stránky. Na príslušnú webovú stránku budete presmerovaní až po kliknutí na príslušné logo. Tu je prípadne možné spracúvanie ďalších údajov, týkajúcich sa vašej osoby.

Na spracúvanie osobných údajov na príslušných stránkach, ktoré sú s našou stránkou prepojené odkazmi, nemá naša spoločnosť žiadny vplyv. 

6. Podigee Podcast

Poskytujeme službu podcast prostredníctvom prehrávača podcastov Podigee. Ak počúvate Podcast, Vaša IP adresa bude postúpená spoločnosti Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlín, Nemecko (ďalej len “Podigee”). Podigee pri prehrávaní podcastu nenastavuje súbory cookies. Právny základ pre toto spracovanie je čl. 6 Odst. 1 lit. f) GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov pre Podigees nájdete na stránke https://www.podigee.com/de/about/privacy.

7. Personalizovaný informačný bulletin

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, spoločnosť BASF Slovensko, s.r.o. a v príslušnom rozsahu spoločnosti, uvedené v texte prihlášky na odber informačného bulletinu, na odber ktorého ste sa prihlásili (ďalej len „text súhlasu“) (spoločne „my“), budeme spracúvať vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené v príslušnom formulári prihlášky (napr. e-mailová adresa, meno, firma, krajina, časový údaj vašej prihlášky), aby sme vám mohli v pravidelných intervaloch zasielať požadovaný informačný bulletin na vami poskytnutú e-mailovú adresu. Okrem e-mailovej adresy spracúvame vaše osobné údaje za účelom osobného prispôsobenia informačného bulletinu pre vás a na zasielanie informácií relevantných pre oblasť vášho záujmu. Okrem toho nám vaše osobné údaje umožnia zaradiť vás do vymedzených cieľových skupín s cieľom zvýšiť relevantnosť komunikovaného obsahu, ktorý budete dostávať (napr. informácie špecifické pre danú krajinu s obsahom súvisiacim s vašou krajinou).

Informácia k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania: Ak je to uvedené v texte súhlasu, sledujeme prístupnosť vašej e-mailovej adresy, ako aj niektoré vaše interakcie s informačným bulletinom. K týmto interakciám patrí otvorenie informačného bulletinu, otvorenie odkazov uvedených v informačnom bulletine a odstránenie súhlasu. Tieto informácie spracúvame za účelom zvýšenia relevantnosti komunikovaného obsahu. Patrí sem napríklad kontrola celkovej miery otvárania obsahu a informácia o tom, na ktoré odkazy sa kliká najčastejšie, aby sme zistili celkovú relevantnosť obsahu informačného bulletinu pre čitateľov. Pokiaľ ide o sledovanie odstránenia súhlasu, táto skutočnosť sa sleduje preto, aby ste po kliknutí na možnosť odhlásenia odberu už nedostávali ďalšiu komunikáciu, ak a v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, sa naďalej spracúva vaša e-mailová adresa na iné účely.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími pridruženými spoločnosťami skupiny BASF Group, ak nám poskytujú informačno-technologické (IT) služby alebo ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Okrem toho budeme odovzdávať vaše osobné údaje technickým poskytovateľom služieb IT, ktoré využívame alebo od ktorých získavame služby. Našich poskytovateľov služieb IT dôsledne vyberáme a pravidelne kontrolujeme. Osobné údaje spracúvajú iba v našom mene a v prísnom súlade s našimi pokynmi na základe príslušných zmlúv o spracovaní objednávok.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je váš súhlas, Čl. 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje zhromaždené v rozsahu vášho súhlasu uchovávame na vyššie uvedené účely dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že sa odhlásite z odberu nášho informačného bulletinu prostredníctvom odkazu na odhlásenie odberu, alebo budete postupovať podľa popisu uvedeného v texte súhlasu pre príslušný informačný bulletin, na odber ktorého ste sa prihlásili.

Súhlas môžete slobodne udeliť alebo odmietnuť. Nemá to žiadny vplyv na používanie tejto webovej stránky.

Ak svoj súhlas odvoláte, okamžite odstránime vaše osobné údaje za predpokladu, že ich na základe vášho súhlasu spracúvame na marketingové účely. Upozorňujeme, že odvolanie nemá za následok odstránenie všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame počas trvania obchodného vzťahu s vami, ak pre to existuje iný právny základ. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do tohto času.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom alebo so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na príslušnom dozornom orgáne. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na:
https://www.basf.com/sk/sk/legal/data-protection-at-basf.html

8. Účet používateľa

Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom registračného procesu spoločnosti BASF, budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje na účely poskytnutia prístupu na našu webovú stránku a správy vášho používateľského účtu:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Spoločnosť
 • Emailová adresa

Proces registrácie je založený na individuálnom princípe. Počas registrácie spracúvame osobné údaje v závislosti od typu komunikačného kanála, napr. e-mail alebo telefón.

Právnym základom tohto spracovania údajov je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý pozostáva z vyššie uvedených účelov.

C. Ste povinní nám tieto údaje poskytnúť?

Pri prezeraní našej webovej stránky zhromažďuje naša spoločnosť údaje, menované v bode B. 1. a., a automaticky spracúvané údaje, získané zo súborov cookies, klasifikovaných ako nevyhnutne nutné. Prenos týchto informácií prebieha na báze dobrovoľnosti. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie sme schopní vám zobraziť požadovanú stránku.

Ak

 • nám povolíte použitie súborov cookies, klasifikovaných ako nevyhnutne nutné alebo 
 • chcete prehrať integrované videá cez platformu YouTube

prebieha prenos týchto informácií na báze dobrovoľnosti.

Ak odmietnete poskytnutie nevyhnutných osobných údajov, nie sme pri nadviazaní kontaktu schopní vyriešiť vašu požiadavku, resp. nie sme schopní ju spracovať optimálnym spôsobom a riadne na ňu reagovať. V prípade súborov cookies môže odmietnutie súhlasu spôsobiť obmedzenie funkčnosti webovej stránky alebo jej častí. Zabudované videá nie je možné bez vášho súhlasu prehrať.

D. Komu ďalej odovzdávame vaše osobné údaje?

V rámci našej spoločnosti získajú prístup k vašim vyššie uvedeným osobným údajom iba osoby a miesta, ktoré ich potrebujú na naplnenie vyššie uvedených účelov.

Spolupracujeme s poskytovateľmi ďalších služieb. Títo vykonávajú svoju činnosť podľa našich pokynov a boli zmluvne zaviazaní dodržiavať platné právne predpisy na ochranu osobných údajov. 

V ostatných veciach odovzdávame vaše osobné údaje tretím osobám, ak:

 • ste s tým vyjadrili svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno a GDPR,
 • je postúpenie nevyhnutné na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov v súlade s čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno f GDPR a neexistuje dôvod, na základe ktorého by sa dal predpokladať z vašej strany prevažujúci chránený záujem na neposkytnutí vašich osobných údajov,
 • na poskytnutie v súlade s čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno c GDPR existuje povinnosť zo zákona, alebo
 • je poskytnutie zákonne prípustné a v súlade s čl. 6 odst. 1 veta 1 písmeno b GDPR nevyhnutné z dôvodu naplnenia vzájomných zmluvných povinností.

Odovzdávanie vašich osobných údajov poskytovateľom služieb v tretej krajine sa uskutoční, iba ak boli splnené osobitné predpoklady čl. 44 a nasl. GDPR.

E. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť BASF využíva na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, pred zničením alebo prístupom neoprávnených osôb technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše ochranné opatrenia neustále prispôsobujeme a upravujeme v súlade s technologickým vývojom.

F. Aké sú vaše práva?

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov vám prislúchajú určité práva:

Právo na prístup k údajom: právo na prístup k údajom umožňuje informáciu o vašich osobných údajoch, spracúvaných našou spoločnosťou a o určitých ďalších údajoch (napr. o tých, ktoré uvádzame v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov);

Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu;

Právo na vymazanie: na základe tzv. "práva na zabudnutie" môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, ak existuje povinnosť ich uchovávania. Právo na vymazanie nepredstavuje právo bez výnimky. Naša spoločnosť má napríklad právo, vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak je to nevyhnutné pre naplnenie našich zákonných povinností alebo na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Právo na obmedzenie spracúvania: toto právo zahŕňa obmedzenie používania alebo typu a spôsobu používania. Toto právo je obmedzené iba na určité prípady a platí predovšetkým, ak: (a) osobné údaje nie sú správne; (b) je ich spracúvanie nezákonné a vy máte námietky proti ich vymazaniu; (c) naša spoločnosť tieto údaje už nepotrebuje, vy ich však potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov ich naša spoločnosť môže ďalej uchovávať, nemôže ich však používať. Naša spoločnosť vedie na zaistenie obmedzenia spracúvania osobných údajov zoznam dotknutých osôb, ktoré uplatnili toto právo;

Právo na prenosnosť údajov: toto právo znamená, že naša spoločnosť vám u nás uložené a spracúvané osobné údaje, týkajúce sa vašej osoby, ak je to technicky možné, musí poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

Právo namietať:
máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov, predovšetkým na účely priameho marketingu.

Právo na odvolanie súhlasu: ak ste našej spoločnosti poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte kedykoľvek právo tento súhlas odvolať. Námietkou však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli získané v čase od vyjadrenia vášho súhlasu až do jeho odvolania.

Uplatnenie vašich práv je pre vás bez úhrady. Musíte však prostredníctvom dvoch faktorov potvrdiť vašu totožnosť. Naša spoločnosť vyvinie primerané úsilie v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, aby sme vaše osobné údaje zaniesli do našich informačných systémov, opravili ich alebo ich z nich vymazali.

Na uplatnenie vašich práv sa môžete na našu spoločnosť obrátiť napríklad prostredníctvom emailovej správy alebo poštou. Kontaktné údaje nájdete v kapitole A.

G. Kam sa môžete obrátiť s vašou sťažnosťou?

S vašou sťažnosťou sa môžete obrátiť na osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov, uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (Kontaktné údaje v kapitole A) alebo na niektorú z dozorných inštitúcií, predovšetkým v členskom štáte miesta vášho bydliska, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia.

V každom prípade sa môžete obrátiť na:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Ochrana osobných údajov u neplnoletých osôb

Táto webová stránka je určená osobám, ktoré dovŕšili minimálne vek 18 rokov. Akonáhle zistíme, že dotknutá osoba, ktorá prostredníctvom tejto stránky poskytla osobné údaje, nie je plnoletá, budú tieto údaje z našej strany vymazané a nebudú ďalej spracúvané.