Produkty

Úloha tejto transformácie: odklon od fosílnych zdrojov

Naša spoločnosť stojí pred jednou z najväčších ekonomických, ekologických a technických transformácií modernej doby. Fosílne zdroje sú obmedzené. Je najvyšší čas, aby sme prešli na využívanie ekologickejších alternatív. Vzhľadom na to musíme prehodnotiť aj spôsob, akým sa plasty vyrábajú, používajú a recyklujú, pričom konečným cieľom má byť obehové hospodárstvo s nulovými čistými emisiami, ktoré šetrí fosílne zdroje a energiu. Ak sa vo výrobných cykloch zachová uhlík a výroba bude navrhnutá tak, aby pri nej vznikalo čo najmenej emisií, obehové hospodárstvo bude kľúčom k dosiahnutiu cieľa nulových čistých emisií. 

Ako prejsť na obehové hospodárstvo s nulovými čistými emisiami

Konečným cieľom je obehové hospodárstvo, v ktorom sa všade, kde je to možné, šetria fosílne zdroje a energia, a produkcia emisií je obmedzená na minimum.

V spoločnosti BASF už teraz pracujeme na rôznych spôsoboch, ako väčšinu plastov čo najlepšie využiť počas fázy ich používania a na konci ich životnosti a z plastového odpadu vytvárať nové hodnotné zdroje prostredníctvom recyklácie. Avšak úsilie o transformáciu získava iný rozmer, pokiaľ ide o udržateľnú výrobu našich plastov, pretože je naďalej energeticky náročná a stále sa spája s vysokou hladinou emisií CO2. Zároveň naše plasty predstavujú nevyhnutný predpoklad pre mnohé hodnotové reťazce v takmer všetkých odvetviach priemyslu. V budúcnosti budú plasty naďalej zohrávať významnú úlohu v modernej spoločnosti. Riešením musí byť ich výroba s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.

Ako pri výrobe plastov znižovať emisie

Chceme výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu v celom hodnotovom reťazci. Na ceste k čistým nulovým emisiám sa preto snažíme uplatňovať rôzne prístupy.

Jedným z hlavných prvkov znižovania emisií skleníkových plynov je postupný prechod našich dodávok energie na obnoviteľné zdroje. Týka sa to tak dodávok elektrickej energie a pary, ako aj našich výrobných procesov, v ktorých budeme fosílne palivá čoraz viac nahrádzať energiou z obnoviteľných zdrojov. Elektrifikácia našich procesov v nadchádzajúcich rokoch výrazne zvýši dopyt skupiny BASF po zelenej energii. V roku 2022 predstavovali obnoviteľné zdroje energie 16 percent celosvetového dopytu spoločnosti BASF po elektrickej energii. Investujeme do vlastných zariadení na výrobu energie a uzatvárame zmluvy na zabezpečenie priameho zásobovania našich závodov obnoviteľnou energiou prostredníctvom našej stratégie „vyrob a kúp“. Podľa našich prognóz sa toto číslo do roku 2030 zvýši na viac ako 60 percent. Sme presvedčení, že zlepšenie našich vlastných výrobných procesov, a tým aj rozšírenie nových technológií, ako je napríklad elektrifikácia nášho zariadenia na parné krakovanie, nás privedie o veľký krok bližšie k dosiahnutiu našich cieľov nulových čistých emisií. A máme ešte mnoho ďalších nápadov.

Obehové alternatívy – recyklované alebo obnoviteľné materiály

Zameriavame sa na dodávanie alternatívnych surovín namiesto fosílnych surovín už na samom začiatku výrobného procesu: týmito obehovými alternatívami sú recyklované alebo obnoviteľné materiály.

Jedným zo spôsobov, ako objasniť túto substitúciu, je prístup založený na hmotnostnej bilancii. Množstvo alternatívnej suroviny dodanej do viacstupňového a viacvýstupového chemického výrobného procesu sa priradí ku konkrétnemu produktu tak, že zákazníci si môžu byť istí, že týmto produktom podporujú náhradu fosílnych zdrojov.

Používaním recyklovaných surovín znižujeme objem plastového odpadu, ktorý sa skládkuje alebo spaľuje. Chemickou recykláciou sa v porovnaní so spaľovaním šetria emisie CO2. Výsledné produkty majú nižšiu uhlíkovú stopu. A naši zákazníci majú osoh z prvotriedne čistej kvality hmotnostne vyvážených výrobkov.

Kliknutím sem získate viac informácií o našej ceste ku klimatickej neutralite vo výrobe mimo plastov: Riadenie emisií uhlíka

Sme na dobrej ceste

Využívaním zelenej energie, nízkouhlíkovej pary, obnoviteľných surovín a vysoko efektívnych procesov budeme môcť ponúkať výrobky s výrazne nižšou uhlíkovou stopou a v konečnom dôsledku dosiahnuť výrobky s čistými nulovými emisiami. V tomto ohľade sme impulzom pre ostatné priemyselné odvetvia, aby taktiež prehodnotili vlastné procesy smerom k obehovému hospodárstvu s nulovými emisiami.