Global Home
Biz kimiz?

Stratejimiz

Kimya bizim tutkumuz. Müşterilerimize mümkün olan en iyi çözümleri sunmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardım edebilmek için bu tutkuyla çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, yenilikçi ve girişimci ruhumuz, Verbund entegrasyonumuzun gücüyle kârlı bir şekilde büyümek ve aynı zamanda toplum ve çevre için değer yaratmak istiyoruz.
Kurumsal amacımızın bir parçası olan hedefimiz de bunu anlatır: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz.

İnsanoğlu büyük zorluklarla karşı karşıya. İklim değişiyor, doğal kaynaklar azalıyor, ekosistemler üzerindeki baskı artıyor ve artan dünya nüfusunun beslenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu noktada kimya önemli bir rol oynuyor. Öyle ki, hayatın hemen her alanında, yenilikçi ürün ve teknolojilerle daha fazla sürdürülebilirliğin önünü açabilir ve bunu başarmak için gereken değişimi hızlandırabilir. Yenilikçi ürünlerimiz, çözümlerimiz ve teknolojilerimiz, yaşam kalitesini artırmaya ve çevrenin yanı sıra iklimi korumaya yardımcı olur. Bunu, ham maddeleri daha verimli kullanarak, atıkları azaltarak, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda üretiminin yanı sıra iklim-akıllı mobiliteyi mümkün kılarak başarıyoruz.

Aynı zamanda, BASF de köklü değişiklikler geçiriyor. Kârlılığımızı artırmak ve iklim nötrlüğüne ulaşmak için şirketimizi dönüştürüyor ve yeni bir dönem açıyoruz. Bu değişimi sosyal olarak adil hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uzun vadeli politika kararlarını yönetmeyi, mevcut jeopolitik çatışmaların sonuçlarının üstesinden gelmeyi ve dijitalleşmeyi geliştirmeyi içeriyor.
Bu zorluklar, aynı zamanda yeni iş alanları ve yenilikçi ürünler için sayısız fırsat da sunuyor. Tüm bunlar net bir vizyon ve sorumlu eylemin yanı sıra yüksek derecede yaratıcılık ve esneklik de gerektiriyor.

Kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek istiyoruz. Bu amaçla, kendimize iddialı hedefler belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için somut önlemler alıyoruz: Kârlılığımızı artırmak için, Avrupa'ya odaklanan maliyet tasarrufu programımızla rekabet gücümüzü güçlendiriyoruz ve Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yer alan Verbund yapımızı, tesisin geleceğe hazır kalmasını sağlamak için sürekli yeniliyoruz. Küresel kimyasal üretiminin en büyük ve en önemli büyüme itici gücüne sahip Çin'in yer aldığı Asya başta olmak üzere, büyüyen pazarlara yatırım yapıyoruz. Ayrıca, şirketimizi yönetme şeklimizde köklü bir dönüşüm geçiriyoruz. Farklılaştırılmış Yönetim konseptimizin bir parçası olarak, her işe özel, yeni finansal yönlendirme göstergeleri uyguluyoruz. Operasyon bölümlerimiz, özelleştirilmiş süreç yapıları ve IT sistemleri desteklenen özel iş modellerini ve süreçlerini uyarlamaya devam ediyorlar.

Sürdürülebilirliği iş faaliyetlerimize daha fazla dahil etmek için, portföyümüzü büyüme alanlarına odaklayarak ve daha düşük karbon ayak izine sahip ürünler geliştirerek sürdürülebilir bir gelecek için yenilikleri teşvik ediyoruz. İklim nötr üretimde öncüyüz. Bu, enerji tedarikimizi kademeli olarak fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara dönüştürdüğümüz, üretimde yeni, öncü emisyonsuz ve düşük emisyonlu üretim süreçleri geliştirdiğimiz ve alternatif ham maddeler ve yeni geri dönüşüm teknolojileri kullanarak döngüsel ekonomiyi güçlendirdiğimiz anlamına geliyor. Bu önlemlerin başarısı öncelikle çalışanlarımızın fikirlerine  bağlıdır. Bu nedenle, BASF'nin uzun vadeli başarısına katkıda bulunabilecekleri ve gelişebilecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Ayrıca, süreçlerimizde ve iş modellerimizde kullanılan dijitalleşmedeki çeşitli potansiyeller, bu önlemlerin başarılı bir şekilde uygulanmasına daha fazla katkıda sağlıyor. 

Değer zinciri boyunca dönüşümümüz

Our transformation along the value chain

İnovasyon, başarımızın temel taşıdır. BASF, araştırma ve geliştirme alanındaki yaklaşık 10.000 çalışanı ve 2.1 milyar Euro'luk Ar-Ge harcamalarıyla kimya sektöründe liderdir. Özellikle tarım, pil malzemeleri, polimer teknolojileri ve katalitik ve biyoteknolojik yöntemler alanlarında araştırma faaliyetlerimizi ilerleterek bu konumu daha da güçlendirmek istiyoruz

Araştırma birimlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları ile organizasyonel olarak uyumlu olarak çalışmaktadır. Müşteri odaklı faaliyetlerimiz doğrudan bölümlere entegre edilmiştir. Çeşitli işletme bölümlerinin yanı sıra Grup çapında ilgili konularla ilgili araştırma faaliyetleri, Küresel Grup Araştırması tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, üniversiteler ve araştırma kurumları ile olan  iş birliklerimizi genişletiyoruz.

İnovasyon hattımızı sürdürülebilirliğe, özellikle iklim korumaya, döngüsel ekonomiye ve müşterilerimiz için daha sürdürülebilir ürünlere yönlendirmek istiyoruz. Bu, gelecekteki büyümemizin de temelini oluşturur. Temel kimyasalların düşük emisyonlu üretimi, yeni pil malzemeleri ve katalizör teknolojileri, plastik ve tekstillerin kimyasal geri dönüşümü ve dijital, iklim açısından akıllı tarım modelleri gibi süreçler, ürünler ve iş modelleri için temel yenilikler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda tüm iş birimlerinde müşterilerimize sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sunabilecek yeni ürünler ve ürün iyileştirmeleri geliştiriyoruz. Bunlar arasında havacılık ve rüzgar enerjisi endüstrileri için yüzey çözümleri, kozmetik, deterjan ve temizleyici endüstrileri için biyo bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen aktif bileşenler ve yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş hammaddelere dayalı mühendislik plastikleri yer alıyor.

Daha fazlası

Ekonominin, çevrenin ve toplumun ayrılmaz bir şekilde bağlantılı ve birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve teknolojilerimizle her üç alanda da değer yaratmak istiyoruz. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı 1994 yılında taahhüt ettik ve o zamandan beri faaliyetlerimizi sistematik olarak sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirdik. Sürdürülebilir çözümler için öncü konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Sürdürülebilirliği stratejimizin, hedeflerimizin, yön süreçlerimizin ve iş modellerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bunu yaparken amacımız, müşterilerimiz için sorumlu ve çekici bir ortak olmak, yeni büyüme alanları geliştirmek ve şirketimizin uzun vadeli başarısının temelini atmaktır. Yaklaşımımız, hammaddelerimizin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesinden üretimde güvenlik ve kaynak verimliliğine ve müşterilerimiz için sürdürülebilir çözümlere kadar tüm değer zincirini kapsamaktadır.

Bu bağlamda iklimi korumak bizim için merkezi bir öneme sahip. 1990'dan bu yana CO2 emisyonlarımızı yaklaşık %60 oranında azalttık ve aynı zamanda satış ürün hacimleri de önemli ölçüde arttı. 2030 yılına kadar, üretimimizle (Kapsam 1) ve enerji satın alımlarımızla (Kapsam 2) ilgili mutlak CO2 emisyonlarımızı 2018'e kıyasla %25 oranında azaltmak istiyoruz. 2023 yılında da müşterilerimize düşük karbon ayak izine sahip daha da geniş bir ürün yelpazesi sunabilmek için hammadde kaynaklı emisyonlarımız (Kapsam 3.1) için kendimize bir hedef belirledik. 2030 yılına kadar, ham maddelerle ilgili bu emisyonları özellikle 2022 taban çizgisine göre %15 oranında azaltmak istiyoruz. Ayrıca, 2050 yılına kadar üretimimiz, enerji ve hammadde alımlarımız için net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek istiyoruz. İklim koruma hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji kullanımına güveniyor, CO2 emisyonlarını önlemek için hedefli önlemler alıyor, malzeme döngülerini kapatmak için çalışıyor ve tedarik zincirindeki emisyonları azaltmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Müşterilerimizin artan sürdürülebilirlik gereksinimlerini yenilikçi çözümlerle karşılamak ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak için ürün portföyümüzü kaynak verimliliği, iklim değişikliği ve enerjinin yanı sıra döngüsel ekonomiye daha da güçlü bir şekilde odaklıyoruz. Bu nedenle, ürün portföyünü sürdürülebilirlik kriterlerine göre yönlendirmek için Sürdürülebilir Çözüm Yönetimi (TripleS) metodolojimizi güncelledik. Yeni metodolojiyi ilk kez 2023 mali yılında uyguladık ve sürdürülebilirliğe özel katkısı olan ürünlerimizin ilgili satışlardaki payını gösteren yeni bir anahtar performans göstergesi olan "Sürdürülebilir-Gelecek Çözümleri" satışlarını geliştirdik. Buna ek olarak, dijital bir çözüm, ham madde çıkarımından fabrika kapısına ("beşikten kapıya") kadar yaklaşık 45.000 satış ürünümüzün karbon ayak izini hesaplamamızı sağlıyor. Bu, ürünlerimizin karbon yoğunluğu konusunda şeffaflık sağlamamızı ve süreçlerimizi şu temelde optimize etmemizi sağlıyor: Giderek daha düşük emisyonlu ve yenilenebilir hammaddeler kullanıyoruz ve ürün portföyümüzü daha düşük karbon ayak izi ile sürekli olarak genişletiyoruz.

Daha fazlası

Kimyasalların üretimi ve işlenmesi ana faaliyet alanımızdır. Kapsamlı ürün portföyümüz, temel kimyasallardan özel sistem çözümlerine kadar uzanmaktadır. Şirketimizin gücü, Verbund'da ve entegre değer zincirlerinde yatmaktadır. Bu, güvenilir, verimli ve CO2 için optimize edilmiş üretim elde etmemizi sağlar ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında ve dijital çözümlerin kullanımında sinerjilerden yararlanır. Aynı zamanda Verbund, müşterilerimizin ve pazarlarımızın giderek çeşitlenen ihtiyaçlarını farklılaştırılmış bir teklifle karşılamanın temelidir.

Stratejimiz, yerel pazarlar için yerel olarak, müşterilerimize yakın üretim yapmaktır. 2024 ve 2027 yılları arasında kapasitemizi pazar talebine göre genişletmek ve tesislerimizin kullanılabilirliğini, verimliliğini ve esnekliğini daha da artırmak için dünya çapında 19,5 milyar € yatırım yapmayı planlıyoruz. Özellikle, Asya'daki kimya pazarının güçlü büyümesinden faydalanmak istiyoruz (bkz. Portfolyo). Küresel üretim ayak izimiz, satışlarımızın ve kazanç dağılımımızın bölgesel çeşitlendirilmesine katkıda bulunarak, risk yönetimimizin bir parçası haline getiriyor. BASF Grubu içindeki bireysel pazarlardaki ekonomik zayıflıkları ve büyüme beklentilerinin eksikliğini telafi etmemize yardımcı oluyor. Bu, şu anda Avrupa ve özellikle diğer bölgelere kıyasla yüksek enerji fiyatlarının ve zorlu bir düzenleyici ortamın rekabet gücümüzü ve büyümemizi olumsuz etkilediği Almanya için geçerlidir.

Daha fazlası

 

Dijitalleşmenin çeşitli büyüme potansiyellerinden yararlanmak ve ilgili fırsatları müşterilerimizin yararı için kullanmak istiyoruz. Bunu başarmak için çalışanlarımız arasında dijital becerilerin geliştirilmesini teşvik ediyor, ortaklarımızla iş birliği yapıyor, dijital teknolojileri ve çalışma yöntemlerini işimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. 

Tesislerimizi dijitalleştirmek ve verileri sistematik olarak analiz etmek, süreçleri daha da otomatikleştirmemizi sağlıyor. Bu şekilde, tesislerimizin kapasitesini, kullanılabilirliğini ve verimliliğini, örneğin Verbund yapımızdaki değer akışlarını simüle ederek veya öngörücü bakım yoluyla piyasa koşullarına göre yönlendiriyoruz. Farklı kaynaklardan gelen verileri birbirine bağlamak ve yapay zeka (AI) kullanmak, işimizi daha verimli bir şekilde yönetmemizi ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz için sayısız fırsat sunuyor. Yapay zekayı kullanmak, ürüne özgü karbon ayak izlerini otomatik olarak hesaplamayı veya değer zincirlerinin yönetimini iyileştirerek iklim nötrlüğüne ve döngüsel ekonomiye dönüşümümüzü de destekliyor.

Ürünlerin, hizmetlerin ve dijital tekliflerin birleşimi, otomotiv ve kişisel bakım endüstrisinin yanı sıra tarım gibi müşterilerimiz için de yeni iş modelleri ve avantajlar yaratıyor. Ayrıca dijitalleşme, inovasyon gücümüzü daha da güçlendirmemizi sağlıyor. 2023 yılında, aynı adı taşıyan, bir önceki modelinden  çok daha güçlü olan yeni süper bilgisayarımız Quriosity'yi devreye aldık. Aynı zamanda, Kuantum Teknolojisi ve Uygulama Konsorsiyumu'nun (QUTAC) kurucu üyesi olarak kuantum hesaplama gibi yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, otomotiv değer zincirinde standartlaştırılmış veri alışverişi için bir sistem geliştirmek üzere ortaklarla birlikte çalıştığımız Catena-X ağı gibi diğer dijitalleşme girişimlerinde de yer alıyoruz. Ürün karbon ayak izi (PCF) için standartlaştırılmış bir hesaplama mantığı kullanarak, CO2 emisyonlarını azaltabilecek çözümler geliştirmeye yardımcı oluyoruz.

Daha fazlası

Portföyümüzü inovasyon odaklı büyüme alanlarına yönlendiriyoruz. Son yıllardaki büyük satın almaların (pil malzemeleri, mühendislik plastikleri, tarım çözümleri) ardından, gelecekte daha küçük satın almalarla portföyümüzü daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Önceki yıllardaki büyük elden çıkarmaları (pigmentler, yapı kimyasalları, kağıt ve su kimyasalları, kaolin mineralleri) emisyon katalizörleri ve değerli metal hizmetleri iş kolunun yeni BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) kuruluşuna devredilmesi ve BASF'nin Hollanda'nın De Meern kentindeki nikel bazlı katalizör üretim tesisinin IQatalyst B.V.'ye devredilmesi izledi. Buna ek olarak, 2023'ün sonunda BASF, LetterOne ve Harbour Energy plc (Harbour), Wintershall Dea ve Harbour işletmelerini birleştirmek için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Wintershall Dea'nın arama ve üretim işinin büyük bir kısmı Harbour'a devredilecek ve bu, petrol ve gaz işinden çıkma stratejik hedefimize ulaşma yolunda büyük bir adım olacak.

Aynı zamanda yatırımlarla organik büyümemizin temelini güçlendiriyoruz. BASF, 2023 yılında Geismar, Louisiana'daki Verbund tesisinde metilen difenil diizosiyanat (MDI) üretim tesislerinin üçüncü genişleme aşamasının inşaatına başladı. Yara şirketi ile birlikte, ABD Körfez Kıyısı bölgesinde karbon yakalama ve depolama (CCS) kullanarak mavi amonyak1 için bir üretim tesisinin geliştirilmesini ve inşasını da değerlendiriyoruz. Almanya'daki Ludwigshafen üretim tesisimizde, 2026'da devreye alınması planlanan mentol ve linalool için ek tesislerle Avrupa'daki koku ve aroma yelpazemizi geliştiriyoruz. Fransa'nın Chalampé kentindeki tesisimizde yeni bir heksametilendiamin (HMD) tesisi inşa ediyoruz ve Almanya'nın Freiburg kentinde poliamid 6.6 üretimimizi genişletiyoruz. 2023 yılında, Belçika'nın Antwerp kentindeki Verbund tesisinde etilen oksit ve türevleri için genişletilmiş bir kompleks başlattık. Buna ek olarak, 2024 yılının sonuna kadar alkiletanolaminler için dünya ölçeğinde yeni bir üretim tesisi inşa edilecek. Asya pazarı, gelecekteki büyümemizde önemli bir rol oynayacak. Yaklaşık %50'lik bir paya sahip olan Çin, halihazırda dünyanın en büyük kimyasal pazarı ve küresel kimyasal üretimdeki büyümenin önemli bir itici gücü olarak rol almaktadır. Asya'da ve özellikle Çin'de genişlemeye devam edeceğimiz güçlü bir üretim, satış ve inovasyon üssümüz var. En büyük projemiz, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Zhanjiang'da bulunan ve en başından beri sürdürülebilirlik için öncü olarak planladığımız yeni Verbund tesisidir. Tamamlandığında Zhanjiang, Ludwigshafen ve Antwerp'ten sonra üçüncü en büyük Verbund tesisimiz olacak. Projenin uygulanması programa uygun olarak ilerlemektedir. 2022'de mühendislik plastikleri fabrikasının devreye alınmasının ardından, 2023'te termoplastik poliüretan üretimi için bir tesis faaliyete geçmiştir. Zhanjiang'daki odak noktası, petrokimya ve ara ürünlerin üretimi için alt tesislerin yanı sıra yüzey aktif maddeler ve sitral tesisler ile birlikte bir buhar krakerinin inşasından başlayarak Verbund yapısının adım adım kurulmasıdır. Ayrıca 2022 yılından bu yana Çin'in Nanjing kentinde Sinopec ile birlikte işlettiğimiz Verbund tesisimizi genişletiyoruz. 2023'ün sonuna kadar orada yeni bir tert-bütil akrilat tesisi faaliyete geçti ve Petrokimya ve Ara Ürünler bölümlerindeki çeşitli ürünler için üretim kapasitelerini genişlettik.

2023 yılında küresel pil malzemeleri ve pil geri dönüşümü işimizde de önemli kilometre taşlarına ulaştık. Bu, üretim kapasitemizi artırmaya ve Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın üç kilit bölgesinde yenilikçi geri dönüşüm konseptleri oluşturmaya yönelik yatırımları içerir: Haziran 2023'te, Almanya'daki Schwarzheide tesisinde pil malzemeleri üretimi ve pil geri dönüşümü için Avrupa'nın ilk ortak konumlu merkezini2 açtık. Michigan, Battle Creek'teki ABD tesisimizde, 2024'ten itibaren ticari ölçekte geri dönüştürülmüş metallerden katot aktif malzemeler sunacağız. Ayrıca şu anda Çin'deki BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.'nin katot aktif malzeme kapasitesini genişletiyoruz ve Changsha ve Shizuishan tesislerindeki yeni üretim hatları kademeli olarak devreye alınacak. Japonya'nın Onoda kentinde, BASF TODA Battery Materials LLC'de katot aktif malzemelerin üretim kapasitelerini genişletme çalışmaları 2022'nin sonundan bu yana devam ediyor. Bunun 2024'ün ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

1 Mavi amonyak, üretim sürecinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak için karbon yakalama ve depolama (CCS) teknolojisi kullanılarak üretilir. Geleneksel olarak üretilen amonyak ile aynıdır.

2 Almanya'nın Schwarzheide ve Ludwigshafen kentlerindeki yatırım ve araştırma faaliyetlerimiz, Alman Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı ve Almanya'nın Brandenburg eyaleti Ekonomik İşler, Çalışma ve Enerji Bakanlığı'ndan IPCEI Piller (finansman kodu 16BZF101A/B) kapsamında fon almaktadır.

Daha fazlası

Çalışanlarımız, BASF'nin başarısının anahtarıdır. Bu nedenle, çalışanların bireysel yeteneklerini besleyen ve geliştiren, en iyi şekilde performans göstermelerini sağlayan ilham verici bir çalışma ortamına sahip olmanın önemine inanıyoruz. Hali hazırda yüksek bir performansa sahip olan organizasyonumuzu daha da ileriye taşımak için üç eylem alanı izliyoruz:  Yetkilendirme, farklılaştırma, yapıların ve süreçlerin basitleştirilmesi. Aynı zamanda, çalışanlarımızın müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde çözüm odaklı yanıt vermelerini sağlayan bir liderlik kültürünü teşvik ediyor ve destekliyoruz. Çalışanlarda, fikirlerde ve deneyimlerde çeşitliliğe, yaratıcılık ve yeniliği teşvik ettiği için çok değer veriyoruz. Cesur fikirleri benimsiyor, çalışanlarımızın bunları uygulamalarına yardımcı oluyor ve başarısızlıklardan  ders çıkarıyoruz. Karşılıklı güven, saygı ve en iyi performansa kendini adamaya dayanan açık geri bildirim ve liderlik kültürünü temel alıyoruz. 

Takımımıza katılın

Değerlerimiz ve küresel standartlarımız 

Uluslararası bir kimya şirketi olarak, farklı gereksinim ve koşullara sahip pazar ve ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Sorumlu davranmak ve işletme lisansımızı güvence altına almak için her zaman kurumsal değerlerimizi ve standartlarımızı takip ediyoruz. Bu değerleri her gün yaşayarak müşterilerimize, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza saygı duyma kültürünü sağlıyoruz.

Davranış Kurallarımız ve küresel standartlarımızla birlikte emel değerlerimiz, paydaşlarımızla sorumlu davranış ve güvene dayalı ilişkilerin temelini oluşturur. Birlikte nasıl çalışmak istediğimizi tanımlarlar:

Standartlarımız, mevcut yasa ve yönetmeliklere dayanır ve bazı durumlarda bunları aşar ve uluslararası kabul görmüş ilkeleri dikkate alır. Saygı duyuyor ve teşvik ediyoruz:

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve iki BM İnsan Hakları Sözleşmesi
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesi
 • Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartları ve Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin Üçlü İlkeler Bildirgesi
 • Çok Uluslu Şirketler için OECD Rehberi
 • Üçlü Sorumluluk® Küresel Sözleşmesi
 • Alman Kurumsal Yönetim Kanunu

Ana yönergeler öncelikle uyumluluk, insan hakları, çalışma ve sosyal standartlara ilişkin Grup yönetmeliklerimizde ve Tedarikçi Davranış Kurallarında özetlenmiştir. Yürürlükteki yasalara uygun hareket ettiğimizden ve kapsamlı yönetim ve izleme sistemlerimizle çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizden emin olmak istiyoruz.

Kurumsal Denetim departmanı, gerekliliklere uygunluğu sürekli olarak izler. Hukuk ve uyum organizasyonumuzun başkanı aynı zamanda İnsan Hakları Direktörü olarak görev yapar ve kapsamlı risk yönetimini denetler.

Jeopolitik karışıklıkların yaşandığı bir dönemde, bağlayıcı değerlerimiz ve standartlarımız daha da önemli hale geliyor. Yönümüzü belirler, saygı ve güvenin temelini oluştururlar.

Matthew Lepore

Uyumdan Sorumlu İcra Kurulu üyesi

İş ve rekabet ortamı

BASF’s global presence means that it operates in the context of various local, regional and global developments. These include:

BASF'nin küresel varlığı, çeşitli yerel, bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında faaliyet gösterdiği anlamına gelir. Bunlar şunları içerir:

 • Küresel ekonomik ve politik ortam
 • Yasal ve politik gereklilikler
 • Uluslararası ticaret anlaşmaları
 • Endüstri standartları
 • Çevre anlaşmaları (AB Emisyon Ticaret Sistemi gibi)
 • Sosyal yönler (BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi)

BASF, faaliyet gösterdiği iş alanlarının yaklaşık %80'inde pazardaki ilk üç konumdan birine sahiptir. En önemli küresel rakiplerimiz arasında Arkema, Bayer, Celanese, Clariant, Corteva, Covestro, Dow, DSM-Firmenich, Evonik, Huntsman, SABIC, Sinopec, Solvay, Syngenta, Wanhua ve yüzlerce yerel ve bölgesel rakip bulunmaktadır. Özellikle Asya ve Orta Doğu'daki rakiplerin önümüzdeki yıllarda öneminin artmaya devam etmesini bekliyoruz.