Global Home

Ограничаване на отговорности

Обща информация

Този сайт се управлява от BASF и всички свързани с него права са собственост на и запазени от BASF.

Отговорност за съдържанието

Предоставеното съдържание е създадено с изключително внимание. BASF обаче не може да гарантира неговата точност, пълнота, надеждност, използваемост и актуалност. По тази причина потребителят е длъжен професионално да провери или да осигури професионална проверка дали това съдържание е подходящо за предназначението си.

BASF носи отговорност за собствено съдържание на уебсайтовете съгласно общото законодателство. BASF обаче няма задължението да следи прехвърлена или съхранявана информация от трети лица или да проучва обстоятелства, уличаващи в незаконна дейност. Задълженията за премахване и блокиране ползването на информация съгласно общото законодателство остават незасегнати. Търсене на отговорност е възможно само от датата на узнаване за конкретно нарушение. Ако бъде уведомена за такова нарушение, BASF незабавно ще отстрани съответното съдържание.

Този уебсайт и всяка информация за продукти (наричана оттук нататък „продуктова информация“ или „съдържание относно продукти“) се предоставят „такива, каквито са“, и – доколкото позволява законодателството – без каквато и да било изрична или подразбираща се гаранция, ангажимент или отговорност. Освен в случай на умишлено нарушение, BASF не носи отговорност за вреди, причинени от или във връзка с използването на тази информация. Във всеки случай BASF не носи и не поема отговорност за непреки, случайни или съпътстващи вреди, причинени от или във връзка с използването на това съдържание.

Отговорност за връзките

Този уебсайт съдържа връзки към външни страници, върху които BASF няма контрол. По тази причина BASF не поема отговорност за тяхното съдържание. Отговорността за съдържанието им винаги се носи от съответния доставчик или оператор на външния сайт. В момента на публикуване на връзките към тези уебсайтове, последните са проверени за евентуални правонарушения и не е установено противозаконно съдържание. Няма основания да се упражнява постоянен контрол на страниците, към които водят връзките, ако няма конкретни данни за нарушение. Ако бъде уведомена за такова нарушение, BASF незабавно ще отстрани съответните връзки. BASF не носи отговорност за наличността на тези сайтове или съдържанието им.

Авторско право

Съдържанието и творбите на тези страници са изготвени от BASF и подлежат на защита с авторско право. За копиране, обработка, разпространение и каквато и да било употреба извън наложените от авторското право ограничения се изисква писменото съгласие на BASF. Ако съдържанието не е създадено от BASF, са спазени авторските права на съответните трети лица. По-специално съдържанието – собственост на трети лица, е отбелязано като такова. Ако обаче потребител узнае за нарушение на авторско право, го молим да уведоми BASF. Ако бъде уведомена за такова нарушение, BASF незабавно ще отстрани съответното съдържание.

Продуктова информация

Информация и документи от трети лица

Доколкото предоставената на потребителя продуктова информация се основава на инвентарни данни на трети лица, датата на последната актуализация може да се вземе от информационния лист.

Въпреки че BASF е положила всички усилия да гарантира точността, пълнотата, надеждността, актуалността и ползваемостта на произтичащата от трети лица информация, в позволената от законодателството степен BASF отрича всякакви гаранции и отговорност.

Информация и документи на BASF

Информацията за продуктите на BASF се основава на актуалните знания и опит на BASF и отговаря на определенията от органа, дал одобрение. Това обаче не дава на потребителя правото да провежда собствени изследвания и тестове поради редица фактори, които могат да окажат влияние върху обработката и приложението на продукта. Тъй като съхранението и употребата на информацията са извън контрола на BASF и последната не може да предвиди всички значими обстоятелства, BASF изключва всякаква отговорност за вреди в резултат на неуместно съхранение и ползване.

Приложението на продуктите в области, неописани в ръководството, не е проверено от BASF. Това важи особено за приложения, които са включени в обхвата на разрешение или лиценз от органа, дал одобрение, но не се препоръчват от BASF. Поради това BASF изключва всякаква отговорност за вреди в резултат на такива приложения.

Действието на продукта може да бъде повлияно от различни фактори, особено такива от местната или регионалната среда. BASF и дистрибуторите му не могат да поемат отговорност за подобни следствия.

Потребителят на продукта трябва да спазва съществуващите права на интелектуална собственост и съответните законови и подзаконови нормативни актове в тази връзка, както и условията на одобрение на продукта и указанията за ползването му. Всички съдържащи се в този документ изявления и данни могат да бъдат променяни без предупреждение.

Общи условия за продажба

Ако не е изрично посочено друго в писмен вид, този уебсайт и включеното в него съдържание, материали и информация не променят Общите условия за продажба на BASF.

Промени и актуализации

BASF може по всяко време, по своя преценка, да изменя и/или прекратява функционирането на този сайт или части от него без предупреждение и без да носи каквато и да е отговорност. BASF не поема отговорност да актуализира сайта.

Окончателни разпоредби

За евентуални искове и съдебни дела, свързани с този сайт или използването му, включително тълкуването, се прилага законодателството на Германия, с изключение на стълкновителните му разпоредби.