Global Home

Общи условия за продажба на "БАСФ" ЕООД

1. Обхват на прилагане

1.1

Всички доставки и свързаните с тях услуги се предоставят изключително въз основа на настоящите Общи условия за продажба. Настоящите Общи условия за продажба обаче се прилагат, само ако Купувачът е търговец (чл. 1 от българския Търговски закон).

1.2

Позовавания от Купувача на негови общи условия се отхвърлят с настоящото. Настоящите Общи условия за продажба се прилагат също и към всички бъдещи търговски взаимоотношения. Отклоняване от настоящите Общи условия за продажба изисква изричното писмено одобрение на „БАСФ“ EOOД (наричано по-долу „БАСФ“).

2. Оферта и приемане

Всички предложения на БАСФ са необвързващи и не пораждат задължения и трябва да се разглеждат като покани към Купувача да представи обвързваща оферта. Договорът се сключва въз основа на поръчка (оферта) на Купувача и с приемането ѝ от БАСФ. В случай, че приемането от БАСФ се различава от офертата, приемането представлява ново необвързващо предложение на БАСФ.

3. Качество на продукта, образци и проби; гаранции

3.1

Качеството на стоките се определя изключително от продуктовите спецификации на БАСФ. Субективни изисквания, надхвърлящи договорените продуктови спецификации и обективните изисквания, са изключени.

Идентифицираните начини на употреба съгласно европейския Регламент относно REACH (регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), приложими за стоките, няма да представляват нито споразумение за съответното договорно качество на стоките, нито за предназначената употреба по този договор.

3.2

Свойствата на образците и пробите са обвързващи само  доколкото изрично са договорени като такива, определящи качеството на стоките.

3.3

Освен ако не е изрично договорено, аксесоарите или инструкциите не са част от договорното задължение. Инструкциите на BASF са от чисто информационен характер и не представляват споразумение относно определени свойства или условия на стоките, нито годността за конкретна употреба по договора.

3.4

Данните за качеството и срока на годност, както и други данни, представляват гаранция, само ако са договорени и изрично определени като такава.

4. Съвети

Всеки съвет, даден от БАСФ, се предоставя съобразно притежаваните от БАСФ знания. Всички съвети и информация по отношение на годността и използването на стоките не освобождават Купувача от провеждане на негови собствени проучвания и тестове; те не представляват споразумение относно договорни свойства или условия, или конкретна годност за използване на стоките.

5. Цени

Ако цените на БАСФ или условията на плащане на БАСФ като цяло са променени между датата на договора и на  изпращането, БАСФ може да приложи цената или условията на плащане, които са в сила към датата на изпращане. В случай на увеличаване на цената, Купувачът има право да се откаже от договора, като уведоми БАСФ в срок от 14 дни след уведомлението за увеличението на цената.

6. Приложение на ИНКОТЕРМС, доставка

6.1

Доставката се извършва съгласно договореното в договора. Търговските условия се тълкуват в съответствие с най-актуалните ИНКОТЕРМС към датата

на сключване на договора.

6.2.

БАСФ има право да извършва и да фактурира частични доставки, при условие че доставените стоки могат да се използват от Купувача в съответствие с предвиденото в договора, доставката на останалите стоки е обезпечена, и частичната доставка няма да доведе до съществени

допълнителни работи или разходи за Купувача (освен ако БАСФ не се съгласи да покрие такива разходи).

6.3.

Датите или сроковете за доставка, посочени от БАСФ, винаги са само приблизителни и необвързващи, освен ако фиксирани дати за доставка или срокове са били изрично потвърдени или договорени.

7. Щети при превоза

Уведомление за претенции, произтичащи от щети при превоза, трябва да бъде отправено от Купувача директно към превозвача в срока, посочен в договора за превоз, като на БАСФ се предоставя копие от уведомлението.

8. Съответствие със законовите изисквания

Освен ако изрично не е уговорено друго, Купувачът отговаря за спазването на всички законови и нормативни правила относно вноса, транспортирането, съхранението и използването на стоките. Това включва и редовното, успешно провеждане на всички необходими обучения по обработка и употреба на стоките (по-специално, но не само обучения, изисквани от Европейския регламент за химикалите (REACH)).

9. Забавяне на плащане

9.1

Освен ако не е предвидено друго от императивни разпоредби на приложимото право, неплащането на покупната цена до датата, на която се дължи, съставлява съществено неизпълнение на договорните задължения.

9.2

В случай, че Купувачът е в неизпълнение на задължението си за плащане, БАСФ има право да начисли лихва върху дължимата сума в размер на: (i) 9 процентни пункта над основния лихвен процент, обявен от Федералната банка на Германия (German Federal Bank) към датата, на която плащането се дължи, ако сумата е фактурирана в евро или (ii) 10 процентни пункта над основния лихвен процент, обявен от Българската народна банка към датата, на която плащането се дължи, ако сумата е фактурирана в български левове, или (iii) ако фактурата е в каквато и да е друга валута – в размер на 9 процентни пункта над дисконтовия лихвен процент  на основната банкова институция на страната на фактурираната валута към датата, на която плащането се дължи.

10. Права на Купувача по отношение на стоки с недостатъци

10.1

Купувачът следва да провери стоките за недостатъци веднага след получаването им. БАСФ трябва да бъде незабавно уведомено за всички недостатъци, които могат да бъдат открити по време на обикновен преглед, но не по-късно от четири седмици след получаването на стоките; за други недостатъци трябва да се уведомява без забавяне, но не по-късно от четири седмици след откриването им. Уведомяването трябва да е в писмен вид и трябва точно да описва естеството и степента на недостатъците.

10.2

Освен ако не е предвидено друго от императивни разпоредби на приложимото право, ако стоките са с недостатъци и Купувачът надлежно е уведомил БАСФ в

съответствие с точка 10.1 по-горе, Купувачът има своите законови права, като:

    а) БАСФ има право да избере дали да отстрани недостатъка или да достави на Купувача заместващи стоки, които са без     недостатъци.

    b) БАСФ може да направи два опита в съответствие с буква а) по-горе. В случай, че те се провалят или причиняват     неоправдано неудобство за Купувача, Купувачът може или да се откаже от договора, или да поиска намаляване на     покупната цена.

    c) По отношение на претенции за обезщетение и възстановяване на разходи, свързани с даден недостатък, се прилага     точка 11.

    d) Чл. 38 от българския Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки не се     прилага.

11. Отговорност

11.1.

Като общо правило, БАСФ носи отговорност за вреди в съответствие с приложимото право. За виновно причинени вреди БАСФ носи отговорност – независимо от законовото основание – в случаи на умисъл и груба небрежност (съзнавана непредпазливост). В случай на нарушение на договорните задължения поради лека небрежност (несъзнавана непредпазливост), БАСФ не носи отговорност.

11.2

Ограниченията на отговорността съгласно точка 11.1 не се прилагат:

    а) относно вреди, претърпени поради засягане на живота или здравето или поради телесни повреди, причинени поради     проявена непредпазливост от страна на БАСФ или поради умишлено неизпълнение или непредпазливост от страна на     законен представител или лице, действащо по възлагане от страна на БАСФ;

    б) в случаи, които попадат в гаранцията за качество, предоставена от БАСФ;

    в) в случаи, когато БАСФ носи отговорност за вреди, причинени от стоки с недостатъци съгласно императивни разпоредби     на законодателството за защита на потребителите

11.3

БАСФ не носи отговорност пред Купувача в случай на невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията си за доставка, ако невъзможността или забавянето се дължи на надлежно спазване на регулаторни и законови задължения във връзка с европейския Регламент относно REACH (регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), необходимостта от което е породена от Купувача.

12. Давност

12.1.

Освен ако не е предвидено друго от императивни разпоредби на приложимото право, срокът за рекламации поради фактически и правни недостатъци е 6 месеца от получаването на стоките. В случай, че страните са уговорили начин на приемане, срокът започва да тече с приемането.

12.2.

Давностният срок за искове за вреди въз основа на договор и/или непозволено увреждане е законоустановеният давностен срок, който започва да тече от законоустановената начална дата, както следва:

    а) петгодишна давност се прилага за всички вземания, за които законът не предвижда различен давностен срок (чл. 110 от     българския Закон за задълженията и договорите);

    б) тригодишна давност се прилага за: (i) вземания за възнаграждение за труд, по отношение на които законът не     предвижда различен давностен срок; (ii) вземания за обезщетения и неустойки, произтичащи от неизпълнение на договор,     и (iii) вземания за наем, за лихви и за други периодични плащания (чл. 111 от българския Закон за задълженията и     договорите).

13. Прихващане, право на задържане

Купувачът може да извършва прихващане на свои задължения към БАСФ или да упражнява право на задържане само въз основа на свои безспорни или окончателно установени насрещни вземания.

14. Обезпечение

Ако има основателни съмнения относно възможностите на Купувача да плати, особено ако Купувачът е в забава за плащане, БАСФ може, без да се засягат последващи претенции, да оттегли съгласието си за договорени доставки на кредит и да извършва нови доставки или да иска предварително заплащане, при условие че е осигурено подходящо обезпечение.

15. Запазване на правото на собственост

15.1 Обикновено запазване на собствеността

Правото на собственост върху доставените стоки не

преминава към Купувача преди покупната цена да бъде заплатена изцяло.

15.2 Запазване на собствеността с клауза за преработка

В случай че Купувачът преработва стоките, доставени от БАСФ, БАСФ се смята за производител и директно придобива еднолично право на собственост върху новопроизведените стоки. Ако преработката включва други материали, БАСФ директно придобива съсобственост върху новопроизведените стоки пропорционално на фактурната стойност на стоките, доставени от БАСФ спрямо фактурната стойност на останалите материали.

15.3 Запазване на собствеността с клауза за присъединяване и смесване

Ако стоките, доставени от БАСФ, са комбинирани или смесени с материал, притежаван от Купувача, който трябва да се смята за главен материал, се приема за договорено, че Купувачът прехвърля на БАСФ собствеността върху новите стоки. Купувачът държи на съхранение в полза на БАСФ всяка така произведена стока, върху която БАСФ притежава еднолично или съвместно право собственост, без каквито и да е разходи за БАСФ.

15.4 Разширено запазване на собствеността при общо възлагане

В хода на обичайната търговска дейност Купувачът има право свободно да се разпорежда със стоките, притежавани от БАСФ, при условие че Купувачът своевременно изпълнява своите задължения по търговските взаимоотношения с БАСФ. Купувачът се задължава незабавно да прехвърля на БАСФ всички вземания във връзка с продажбата на стоки, спрямо които БАСФ си запазва правото на собственост, при сключване на договора за продажба с клиенти на купувача; ако БАСФ е придобил съсобственост в случай на преработка, присъединяване или смесване, такова прехвърляне на БАСФ се извършва пропорционално на стойността на стоките, доставени от БАСФ със запазване на собствеността, спрямо стойността на стоките на трети страни със запазване на собствеността.

15.5 Право на достъп/разкриване

По искане на БАСФ Купувачът следва да предоставя цялата необходима информация за наличието на стоки, притежавани от БАСФ, и за вземанията, прехвърлени на БАСФ. Освен това, по искане на БАСФ, Купувачът следва да укаже върху опаковката собствеността на БАСФ върху стоките. Купувачът следва незабавно да уведомява своите клиенти за прехвърлянето на вземания към БАСФ.

15.6 Забавено плащане

В случай на забавено плащане от Купувача БАСФ има право, без да разваля договора за продажба и без да предоставя гратисен период, да поиска временно предаване на стоките, собственост на БАСФ, за сметка на Купувача и да отмени разрешението на Купувача да се разпорежда със и да преработва стоките.

15.7 Клауза за частичен отказ от права

В случай че стойността на обезпеченията надвишава съществуващите вземания на БАСФ с повече от 10%, БАСФ се отказва в тази степен от обезпеченията по искане на Купувача. БАСФ има право да избира стоките, по отношение на които ще се приложи отказът от обезпечение.

16. Форсмажор (непреодолима сила)

Доколкото какъвто и да е случай или обстоятелство извън контрола на БАСФ (включително природни бедствия, война, стачки, локаути, недостиг на суровини и енергия, затруднения при транспорта, повреда на производствено оборудване, кибер-атаки, пожар, експлозия, епидемия или пандемия (независимо дали е официално обявена или не от СЗО), действие на държавни органи) намаляват наличността на стоки в предприятието, от което БАСФ получава стоките, така че БАСФ няма възможност да изпълнява задълженията си по настоящия договор (като се вземат предвид на пропорционална основа други задължения за вътрешни и външни доставки), БАСФ (i) се задължава да уведоми в писмен вид и в разумен срок Купувача за настъпването на случай на непреодолима сила и възможните последици от нея за изпълнение на договора, (ii) а докато трае непреодолимата сила ще бъде освободен от задълженията си по този договор, доколкото БАСФ е възпрепятстван да изпълнява тези задължения и (iii) няма задължение да набавя стоки от други източници. Първото изречение се прилага и дотолкова, доколкото такъв случай или обстоятелство правят изпълнението на договора търговски безполезно за БАСФ за продължителен период от време или засяга доставчиците на БАСФ. Ако горепосочените събития продължават за период повече от 3 месеца, БАСФ (както и Купувачът) има право да се откаже от договора, без Купувачът да има каквото и да е право на обезщетение.

17. Място на плащане

Независимо от мястото на доставка на стоки или документи, мястото на плащане е мястото на дейност на  БАСФ.

18. Защита на личните данни и IT Сигурност

18.1

В случай, че Купувачът, в хода на изпълнението на съответния договор, получи от БАСФ или получи по друг начин лични данни, отнасящи се до работници и служители на БАСФ (наричани по-долу за краткост „Лични данни“), се прилагат следните разпоредби.

Ако обработването на Лични данни, разкрити по горния начин, не се извършва от името на БАСФ, Купувачът има право да обработва Лични данни само за изпълнението на съответния договор. Купувачът няма, освен доколкото е разрешено от приложимото право, да обработва Лични данни по друг начин, по-специално да разкрива Лични данни на трети страни и/или да анализира такива данни

за собствени цели и/или да създава профили. Това се отнася и за използването на анонимизирани данни.

Купувачът се задължава да осигури, че Личните данни са достъпни само на негови служители, ако и доколкото тези служители имат нужда от достъп за изпълнението на съответния договор (на принципа „необходимост да се знае“). Купувачът се задължава да изгради вътрешната си организация по начин, който осигурява спазване на изискванията на законодателството за защита на личните данни. По-специално, Купувачът е длъжен да предприеме технически и организационни мерки за осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на риска от злоупотреба със и загуба на Лични данни.

Купувачът не придобива собственост или други имуществени права върху Личните данни и е длъжен, съгласно действащото законодателство, да коригира, изтрива и/или ограничава обработването на Личните данни. Упражняването на каквото и да е право на съхранение от страна на Купувача по отношение на Лични данни е изключено.

В допълнение към законовите си задължения, Купувачът е длъжен да информира писмено БАСФ в случай на нарушаване на сигурността на Личните данни, по- специално в случай на загуба, без ненужно забавяне, но не по-късно от 24 часа след като е узнал за него. При прекратяване или изтичане на срока на съответния договор Купувачът е длъжен, съгласно приложимото законодателство, да изтрие Личните данни, включително каквито и да са и всички копия от тях, и да потвърди писмено пред БАСФ, че това изтриване е извършено.

18.2.

Информация за защита на личните данни в БАСФ е на разположение на

basf.com/datenschutz-eu.

18.3

За извършване на електронни поръчки от Купувача БАСФ предоставя само съответните интерфейси. Купувачът трябва внимателно да борави с предоставените данни за достъп (потребителско име и парола). В случай на загуба или неоторизиран достъп до тези данни за достъп, Купувачът незабавно информира БАСФ. Купувачът носи отговорност пред БАСФ за всякакви щети, произтичащи от късното уведомяване на БАСФ за такава загуба или неоторизиран достъп.

19. Компетентност

Българските съдилища имат изключителна компетентност по отношение на какъвто и да е спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор.

20. Приложимо право

Договорните отношения се уреждат от правото на Република България, с изключение на стълкновителните й норми и с изключение на разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11.04.1980 г. (CISG).

21. Език

Настоящите Общи условия за продажба са изготвени в двуезичен вариант (на английски и български език). В случай на несъответствие между версията на английски език и версията на български език, версията на български език има предимство.

 

Версия: 2022-04-29