27 февруари 2017 г.
BASF
България

BASF: Продажбите и печалбата през последното тримесечие значително задминаха нивата от същия период за предходната година

Четвърто тримесечие на 2016 г.:

  • Продажби: 14.8 млрд. евро (ръст от 7%)
  • Печалба преди лихви и данъци: 1.2 млрд. евро (ръст от 15%)

За цялата 2016 г.:

  • Продажби: 57.6 млрд. евро (спад от 18%)
  • Печалба преди лихви и данъци: 6.3 млрд. евро (спад от 6%)
  • По-големи приходи от бизнеса с химикали; сегменти „Нефт и газ“ и „Други” отбелязват значителен спад
  • Печалба на акция: 4.42 евро (ръст от 2%)
  • Предложение за разпределение на дивиденти за фискалната 2016 г.: 3.00 евро (спрямо 2.90 евро за 2015 г.)

Перспектива за 2017 г.:

  • Очаква се увеличаване на продажбите чрез ръст във всички сегменти
  • Печалбата преди лихви и данъци леко ще се повиши

 През 2016 г. BASF постигна растежа и приходите, които си беше поставила за цел. Бизнесът с химикали успешно се разви и рентабилността се подобри. Според очакваното приходите от сегмент „Нефт и газ“ не достигнаха нивото от предходната година. „С напредването на годината ние успяхме да увеличим темпа на растеж на BASF. Обемите продажби нарастваха с всяко изминало тримесечие. Особено в Азия ние постепенно повишихме нашите обеми продажби в бизнеса с химикали. Това показва, че големите ни инвестиции за изследователска и развойна дейност и нови производствени мощности в последните няколко години се възвръщат,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, по време на Годишната пресконференция в Лудвигсхавен на 24 февруари 2017 год.

Продажбите за четвъртото тримесечие на 2016 г. възлизат на 14.8 млрд. евро, или със 7% по-високи спрямо същия период от предходната година главно в резултат на по-големите обеми продажби. За BASF Group, както и за бизнеса с химикали, който включва сегменти „Химикали”, „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”, обемите се повишиха с 6%. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза ръст от 157 млн. евро и сега възлиза на 1.2 млрд. евро. Значително по-високата печалба от сегменти „Химикали”, „Функционални материали и решения” и „Нефт и газ” компенсираха по-ниските приходи от сегменти „Решения за селското стопанство” и „Други”.

Продажбите за цялата 2016 г. намаляха с 18% до 57.6 млрд. евро. Това се дължи главно на прехвърлянето на бизнеса с търговия и съхранение на газ като част от размяната на активи с „Газпром” в края на септември 2015 г. Приносът на този бизнес възлизаше на 10.1 млрд. евро към продажбите през 2015 г. Като цяло съкращаването на портфолиото доведе до спад от 15%. Като допълнение по-ниските цени на суровините бяха причина за спад в продажните цени от 4%. Компанията успя постепенно да увеличи обемите продажби през годината. В сравнение с предходната година те отбелязаха ръст от 2%, а в бизнеса с химикали – ръст от 4%. Промяната на валутните курсове оказа лек отрицателен ефект върху продажбите (спад от 1%).

При 6.3 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци беше с 430 млн. евро под нивото от предходната година. Това се дължеше главно на спад от близо 850 млн. евро в сегмент „Нефт и газ” в резултат на занижените цени и прехвърлянето на бизнеса с търговия и съхранение на природен газ. Активите, прехвърлени на „Газпром”, имаха принос от близо 260 млн. евро към печалбата преди лихви и данъци за 2015 г. Печалбата преди лихви и данъци в сегмент „Решения за селското стопанство” достигна миналогодишното ниво. Бизнесът с химикали отбеляза значителен ръст в печалбата благодарение на осезаемо по-добрия принос на сегменти „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”.

При 4.1 млрд. евро чистата печалба задмина миналогодишното ниво от 4.0 млрд. евро. Доходът на акция се повиши от 4.34 евро на 4.42 евро.

Предложение за разпределение на дивиденти в размер на 3.00 евро

В една нестабилна пазарна среда цената за акция на BASF се разви в положителна насока, завършвайки годината при 88.31 евро, с близо 25% по-висока спрямо предходната година. След повторното инвестиране на дивиденти, представянето на пазарните дялове на BASF се засили с 30%, значително надхвърляйки досегашните стойности – DAX 30 (+7%), DJ EURO STOXX 50 (+4%) и MSCI World Chemicals (+11%). „Продължаваме нашата амбициозна политика и на Годишната среща на акционерите ние предлагаме ново увеличение на дивидентите с 0.10 евро до 3.00 евро,” каза г-н Бок. По този начин дяловете на BASF отново дават висока доходност от дивиденти в размер на 3.4% въз основа на цената за акция в края на 2016 г.

Перспектива за 2017 г.

„Поглеждаме с предпазлив ентусиазъм към 2017 г. Искаме да продължаваме да се развиваме чрез принос от всички сегменти към този ръст. По-важното е, че желаем отново да подобрим нашата печалба, както и в бизнеса с нефт и газ. Вероятно световната икономика ще се развива със същите темпове както през 2016 г. В светлината на голяма политическа нестабилност пазарната несигурност ще се запази,” обясни г-н Бок. Икономическият растеж в Европейския съюз значително ще забави темпо. Очаква се икономическият растеж в САЩ да тръгне леко нагоре. Прогнозите на компанията сочат, че икономическият растеж в Китай ще продължи да бъде в лек застой, а Русия и Бразилия ще излязат от рецесията.

Перспективата на BASF за 2017 г. се основава върху следните икономически условия (предишните прогнози са отбелязани в скоби):

Ръст на световната икономика: +2.3% (+2.3%)

Ръст в световното химическо производство (без фармацевтиката): +3.4% (+3.4%)

Среден курс от 1.05 долара за евро (1.11 долара за евро)

 Средна цена на петрола от 55 долара за барел (44 долара за барел)

Очаква се продажбите на BASF Group през 2017 г. значително да нараснат. Принос за това ще имат леко по-високите продажби в сегмент „Функционални продукти“ и съществен растеж в останалите сегменти, както и в сегмент „Други“.

„Нашето желание е леко да увеличим печалбата преди лихви и данъци в сравнение с 2016 г. – заяви г-н Бок. – Очакваме значително по-голям принос на сегмент „Нефт и газ“. Предполагаме, че печалбата преди лихви и данъци в сегменти „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“ и „Решения за селското стопанство“ ще нарасне слабо, докато приносът на сегмент „Химикали“ ще достигне нивото от предходната година.”

В светлината на голяма политическа и икономическа несигурност BASF ще продължи своята строга политика по отношение на разноски и разходи. За това ще допринесе стратегическата програма за постигане на отлични оперативни резултати, наречена DrivE. Стартирайки в края на 2018 г., компанията очаква тази програма да донесе приходи от близо 1 млрд. евро всяка година спрямо изходните стойности за 2015 г. Приходите за 2016 г. възлизат на 350 млн. евро.

След период на големи инвестиции, през 2016 г. BASF ги ограничи с над 1 млрд. евро спрямо предварително обявените. Компанията инвестира общо 3.9 млрд. евро в капиталови разходи (изключвайки допълнителни инвестиции в имоти, заводи и оборудване в резултат на придобивания, капитализирани разходи за проучване, задължения за възстановяване и инвестиции в информационни технологии). „През следващите няколко години планираме да направим приблизително същите инвестиции. В момента запълваме съществуващия капацитет на нашите нови заводи и по този начин увеличаваме обемите от миналата година,” допълни г-н Бок.

Развитие по сегменти през последното тримесечие и за цялата 2016 г.

През четвъртото тримесечие продажбите в сегмент „Химикали” се увеличиха с 12% до 3.6 млрд. евро благодарение на по-високите обеми продажби и цени. Наблюдава се ръст в печалбата преди лихви и данъци с 386 млн. евро до 635 млн. евро основно в резултат на по-високия марж, особено в бизнеса с изоцианати и крекинг продукти. Продажбите за цялата година спаднаха с 8% до 13.5 млрд. евро поради по-ниските цени в резултат на намалената стойност на суровините, особено в дивизия „Петрохимикали“. По-високите обеми продажби не успяха да компенсират този факт. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 92 млн. евро до 2.1 млрд. евро главно поради по-високите фиксирани разходи от пускането в експлоатация на нови производствени заводи. По-ниският марж в дивизии „Петрохимикали” и  „Интермедиати” също оказаха влияние върху понижаването на печалбата преди лихви и данъци. По-високият марж в бизнеса с изоцианати и дивизия „Мономери” забавиха този спад.

Продажбите за четвъртото тримесечие в сегмент „Функционални продукти“ са с 1% по-ниски и възлизат на 3.6 млрд. евро. Печалбата преди лихви и данъци леко нарасна до 231 млн. евро благодарение на по-добрия марж. При 15.0 млрд. евро продажбите за цялата година се понижиха с 4% спрямо предходната година. Това се дължи главно на по-ниските продажни цени и прехвърлянията на активи, завършили през 2015 г. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 379 млн. евро до 1.7 млрд. евро главно благодарение на значително намалените фиксирани разходи в резултат на мерките по реструктуриране и стриктното управление на фиксирани разходи в допълнение към по-добрия марж.

Продажбите за четвъртото тримесечие в сегмент „Функционални материали и решения” са с 10% по-високи и възлизат на 5.0 млрд. евро благодарение на по-големите обеми продажби. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 69 млн. евро до 458 млн. евро в резултат на по-големите обеми продажби, благоприятния продуктов микс и трайния контрол върху разходите. Продажбите за цялата година в размер на 18.7 млрд. евро бяха с 1% по-високи. Причина за това са по-високите обеми продажби във всички дивизии, по-ниските цени и леко негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Ръстът на продажбите се дължи главно на по-голямото търсене на продукти от автомобилната индустрия. Като цяло бизнесът със строителната индустрия отбеляза по-високи обеми продажби. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 297 млн. евро до 1.9 млрд. евро. Всички дивизии допринесоха за този значителен ръст в печалбата, особено дивизия „Функционални материали”.

За последното тримесечие сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст в продажбите с 10% до 1.3 млрд. евро благодарение на по-високите обеми продажби. Печалбата преди лихви и данъци намаля с 65 млн. евро до 79 млн. евро поради по-високите фиксирани разходи до известна степен в резултат на нови или разширени производствени съоръжения. Продажбите за цялата година спаднаха с 4% до 5.6 млрд. евро в резултат на по-ниските обеми продажби и негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Предизвикателната пазарна среда за продукти за растителна защита понижи търсенето на инсектициди в Южна Америка и на фунгициди в Европа. Цените достигнаха нивото от 2015 г. Стриктното управление на фиксирани разходи позволиха намаляване на фиксираните разходи в сегмент „Решения за селското стопанство”. Благодарение на това развитие печалбата преди лихви и данъци достигна нивото от предходната година в размер на 1.1 млрд. евро въпреки спада в продажбите.

Продажбите в сегмент „Нефт и газ” за последното тримесечие отбелязаха ръст от 26% до 922 млн. евро благодарение на по-високите обеми и цени. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 36 млн. евро до 163 млн. евро. Продажбите за цялата година спаднаха със 79% до 2.8 млрд. евро. Главна причина за това бяха сделката с размяна на активи с „Газпром”, която приключи в края на септември 2015 г., приносът на бизнеса с търговия и съхранение на природен газ и прехвърлянето на Wintershall Noordzee B.V. през последното тримесечие на 2015 г. Приносът на тези дейности към продажбите за 2015 г. се равняваше на 10.1 млрд. евро. В продължаващия функционирането си бизнес с нефт и газ обемите нараснаха с 15% в сравнение с 2015 г., докато цените и ефектите от промяна на валутните курсове доведоха до минус 15%. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 849 млн. евро до 517 млн. евро през 2016 г. Основна причина за това бяха по-ниските цени на нефта и газа в допълнение към прехвърлянето на бизнеса с търговия и съхранение на газ на „Газпром”. Дейностите, прехвърлени на „Газпром”, имаха принос от близо 260 млн. евро към печалбата преди лихви и данъци за 2015 г.

През четвъртото тримесечие продажбите в сегмент „Други” спаднаха с 22% до 518 млн. евро. Печалбата преди лихви и данъци намаля с 386 млн. евро спрямо минус 114 млн. евро за последното тримесечие на 2015 г. Продажбите за цялата година се свиха с 28% до 2.0 млрд. евро в сравнение с 2015 г. Главни фактори за това бяха по-ниските цени и обеми продажби от бизнеса с търговия на суровини, заедно с изтичането на договорите за доставка във връзка с прехвърлянето на акции на BASF в съвместното обслужване на Ellba Eastern Private Ltd. в Сингапур от края на 2014 г. Печалбата преди лихви и данъци се понижи с 162 млн. евро до минус 1.1 млрд. евро. Основна причина за това беше ефектът от преоценката на дългосрочната компенсационна програма. Положителните ефекти от промяна на валутните курсове забавиха този спад.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност от близо 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

Последна актуализация 27 февруари 2017 г.