BASF
България

BASF: Продажбите и печалбата значително задминаха нивата от същия период за предходната година

BASF приключи първото тримесечие на 2017 г. със значителен ръст в продажбите и печалбата в сравнение със същия период за предходната година. „BASF направи добър старт на 2017 г. – заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE. – Тенденциите в търсенето, които наблюдавахме през 2016 г., продължиха и през първото тримесечие на тази година.”

Продажбите на BASF Group за първото тримесечие на 2017 г. възлизат на 16.9 млрд. евро, или с 19% по-високи. Във всички сегменти положителната тенденция за увеличаване на обемите продажби, наблюдавана в предходните тримесечия, се запази и доведе до ръст от 8%. Нещо повече, BASF постигна значително по-високи продажни цени (ръст от 8%), особено в сегмент „Химикали“. Положителният ефект от промяна на валутните курсове и бизнесът на Chemetall, придобит от Albemarle през декември 2016 г., също допринесоха за увеличаването на продажбите.

При 2.5 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци на BASF Group беше с 29% по-висока. 2 млрд. евро от тази сума бяха генерирани от бизнеса с химикали, който включва сегменти „Химикали”, „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”. По този начин печалбата от бизнеса с химикали нарасна с 37%.

BASF получи първоначално застрахователно плащане от 100 млн. евро във връзка с инцидента в Норт Харбър в Лудвигсхафен миналия октомври. Около три четвърти от тази сума бе вписана в отчета на сегмент „Химикали“.

Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 585 млн. евро до 2.5 млрд. евро в сравнение с първото тримесечие на 2016 г.

Чистата печалба се увеличи с 322 млн. евро до 1.7 млрд. евро. Доходът на акция се повиши от 1.51 евро през първото тримесечие на 2016 на 1.86 евро през същия период на 2017. Коригираният доход на акция спрямо лихви и данъци и амортизация на нематериални активи възлиза на 1.97 евро (първо тримесечие на 2016: 1.64 евро).

Перспектива за 2017 г.

Прогнозите на BASF за световната икономическа обстановка за 2017 г. се запазват:

Ръст на брутния вътрешен продукт: 2.3%

Ръст в индустриалното производство: 2.3%

Ръст в химическото производство: 3.4%

Среден курс от 1.05 долара за евро

Средна цена на петрола от 55 долара за барел

„Продължаваме да бъдем предпазливи, когато стане дума за нашата перспектива за цялата година. Все още виждаме големи рискове по отношение на макроикономическото развитие и политическата обстановка – обясни г-н Бок. – Ние потвърждаваме нашата прогноза за продажбите и печалбата на BASF Group за 2017 г. Очакваме значителен ръст в продажбите на BASF Group за 2017 г. Според нашата дефиниция това се равнява на по-високи продажби с поне 6%. Бихме искали да постигнем лек ръст в печалбата преди лихви и данъци спрямо 2016 г. В този случай „лек“ означава промяна от 1–10%; очакваме този ръст да бъде в горната граница на този диапазон.”

Развитие по сегменти

Продажбите в сегмент „Химикали” се увеличиха с 36% и достигнаха 4.1 млрд. евро главно благодарение на по-високите цени в дивизии „Петрохимикали“ и „Мономери“. За тези продажби допринесе и по-високото ниво на обемите продажби във всички дивизии. Промяната на валутните курсове леко повиши продажбите. Поради по-високите маржове и обеми продажби печалбата преди лихви и данъци нарасна с 501 млн. евро в сравнение със същия период за 2016 г. и достигна 958 млн. евро. Негативният ефект върху печалбата през първото тримесечие на 2017 г. в резултат на инцидента в Норт Харбър в Лудвигсхафен беше компенсиран от първоначалното застрахователно плащане за щетите, които се случиха през четвъртото тримесечие на 2016 г. Фиксираните разходи се повишиха главно в резултат на пускането в експлоатация на нови заводи.

Продажбите за първото тримесечие на 2017 г. в сегмент „Функционални продукти“ са с 9% по-високи и възлизат на 4.3 млрд. евро. Главна причина за това е ръстът в обемите продажби в дивизии „Дисперсии и пигменти“, „Химикали за грижа и поддръжка“ и „Функционални химикали“. В сегмента се наблюдава положителен ефект от промяна на валутните курсове във всички дивизии и като цяло продажните цени леко се покачиха. Съкращаването на портфолиото забави развитието на продажбите. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 40 млн. евро до 515 млн. евро в сравнение със стабилното ниво от същото тримесечие за предходната година в резултат на по-ниския марж и по-високите фиксирани разходи.

Продажбите в сегмент „Функционални материали и решения” са с 18% по-високи и възлизат на 5.2 млрд. евро. Това е резултат от рязък скок в обемите продажби главно поради по-голямото търсене на автомобилната индустрия. За развитието на продажбите допринесе и бизнесът на Chemetall, придобит от Аlbemarle през декември 2016 г., заедно с лекото покачване на цените и положителния ефект от промяна на валутните курсове. В сравнение с първото тримесечие за предходната година печалбата преди лихви и данъци нарасна с 75 млн. евро до 531 млн. евро по-специално благодарение на по-големите обеми продажби и придобиването на Chemetall.

Сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст в продажбите с 4% до 1.9 млрд. евро въпреки все още трудните пазарни условия. Основните фактори тук са по-високите обеми продажби, положителният ефект от промяна на валутните курсове и стабилните цени. Печалбата преди лихви и данъци намаля с 58 млн. евро до 533 млн. евро спрямо силното първо тримесечие на 2016 г. Причина за това е по-ниският среден марж поради различния продуктов микс. Фиксираните разходи леко се повишиха частично поради пускането в експлоатация на нови заводи.

Продажбите в сегмент „Нефт и газ” за първото тримесечие отбелязаха ръст от 36% до 829 млн. евро главно в резултат на покачването на цените. Средната цена на петрола от 54 долара за барел през първото тримесечие на 2017 г. задмина миналогодишната му цена в размер на 34 долара. Цените на газа на европейските пазари също рязко се покачиха спрямо същия период за миналата година. Производствените обеми съвпаднаха с миналогодишното ниво, докато обемите продажби, особено на газа, задминаха нивото на първото тримесечие на 2016 г. Печалбата преди лихви и данъци също значително се подобри, като нарасна с 104 млн. евро до 170 млн. евро. Основен принос за това има покачването на цените. Чистата печалба също нарасна осезаемо.

В сравнение с първото тримесечие за миналата година  продажбите в сегмент „Други” отбелязаха ръст от 133 млн. евро до 610 млн. евро главно благодарение на покачването на цените на търговията със суровини. Печалбата преди лихви и данъци намаля с 31 млн. евро до минус 250 млн. евро. Основна причина за това беше ефектът от преоценката на дългосрочната компенсационна програма.

Говорейки по региони, BASF успя значително да подобри продажбите и печалбата, особено в Азиатско-тихоокеанския регион. Обемите продажби там съществено се увеличиха във всички сегменти; продажните цени се покачиха, особено в сегмент „Химикали“. Бизнесът в Китай бе главният фактор за това положително развитие.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност от близо 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в интернет на www.basf.com.

Последна актуализация 27 април 2017 г.